Innhold

Læringsmiljøløftet i Nes

Læringsmiljøløftet er et samarbeid mellom Nes kommune og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Hovedmålet med Læringsmiljøløftet er å sikre et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser. Arbeidet organiseres i fire faser over to år:

Aktivitetsplikten

Formålet med aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Skolens aktivitetsplikt er delt i fem delplikter:

Plikt til å følge med

Alle som arbeider på skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø

Plikt til å gripe inn

Alle som arbeider på skolen skal gripe inn mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig.

Plikt til å varsle

Alle som arbeider på skolen skal varsle rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt. Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller.

Plikt til å undersøke

Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, så skal skolen snarest undersøke saken.

Plikt til å sette inn tiltak

Når skolemiljøet til en elev ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak sørge for at elevenfår et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal utarbeide en skriftlig aktivitetsplan når det skal settes inn tiltak i en sak.

Skjerpet aktivitetsplikt

Dersom en som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen, utsetter en elev for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, skal vedkommende straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeier. Dersom det er en i ledelsen ved skolen som står bak krenkingen, skal skoleeier varsles direkte av den som fikk mistanke om eller kjennskap til krenkingen.

Klage til statsforvalter

Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldrene melde saken til Statsforvalteren etter at saken er tatt opp med rektor.

Statsforvalteren skal avgjøre om aktivitetsplikten er oppfylt. Dersom saken ikke er tatt opp med rektor, eller at det er under 1 uke siden saken ble tatt opp med rektor, skal Statsforvalteren avvise saken (med mindre særlige årsaker gjør dette urimelig).

Trykk her for mer informasjon


Publisert: 14.11.2022 11:46:23
Sist endret: 09.01.2023 10:07