Innhold

Skoleskyss

Elever i grunnskolen har rett til gratis transport mellom skole og hjem dersom avstanden mellom skole og hjem overstiger en bestemt lengde, skoleveien er særlig farlig eller vanskelig, eleven har nedsatt funksjonsevne eller eleven har midlertidig skade eller sykdom.

Vilkår som gir rett til gratis skoleskyss

Avstander som innfrir retten til skoleskyss

For å få fri skoleskyss, må avstanden mellom skole og hjem overstige:

  • 2 km for elever i grunnskolens 1. trinn
  • 4 km for elever i grunnskolens 2. til 10. trinn

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare vei.

Særlig farlig skolevei

Elever har rett til gratis skoleskyss hvis skoleveien er klassifisert som særlig farlig.

Nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade eller sykdom

Elever med nedsatt funksjonsevne, som er midlertidig skadet eller syke kan ha rett på gratis skoleskyss.

Skoleskyss for privatskoleelever

Elever i privat grunnskole har kun rett til skoleskyss innenfor grensene av den kommunen der de bor.

Skoleskyss ved delt omsorg

Ifølge folkeregisteret kan det kun registreres én bostedsadresse for barnet og barnet har rett til gratis skyss til dette bosted, forutsatt at de alminnelige skyss-vilkårene er oppfylt.

Utdanningsdirektoratet har presisert at barnet kan ha rett til skyss fra begge foreldrenes bosteder dersom vilkårene for skyss er oppfylt, og at barnet faktisk har to bosteder, dvs. at barnets opphold hos hver av foreldrene er av et visst omfang og bor tilnærmet like mye på hvert sted.

Søknad om skyss til bostedet som ikke er registrert i folkeregisteret behandles av Ruter as. Søknaden sendes til skolen som videresender til Ruter as.Samværsavtale underskrevet av begge foreldre vedlegges søknaden

Søke gratis skoleskyss

Søknad må sendes Nes kommune. Søknaden må begrunnes hvorfor dere ønsker skyss. Hver søknad blir individuelt behandlet. Viser forøvrig til vilkårene for gratis skyss.   

Mer informasjon om skoleskyss

På Skoleskyss.no kan du lese mer om vilkårene for gratis skoleskyss.

Nyttige nettsider

Notat spesialskyss (pdf)

For å se når bussen din går til/fra skolen: gå inn på nettsiden over "ruter.no" og legg inn sted og klokkeslett. 

Aktuelle lover

Skolebussruter 

 For å finne den bussen du skal benytte til og fra skole: gå inn på  www.ruter.no/ruteplanlegger , legg inn adressen til og fra. Da kommer bussrutene opp. 

Andre spørsmål om skoleskyss

Kontakt:

Lillian B. Holen

Konsulent oppvekst og utdanning

Mobil: 917 42 183

Send Epost 


Publisert: 29.09.2016 09:45:20
Sist endret: 04.01.2023 10:25