Innhold

Samarbeid mellom hjem og skole

Det er en klar sammenheng mellom et godt samarbeid mellom hjem og skole og elevenes faglige og sosiale læring og utvikling. Godt samarbeid mellom foreldrene og skolen gir bedre innsikt i hvilke behov elevene har, hvordan elevene fungerer og det blir enklere å legge til rette for elevene i skolehverdagen. Foreldre skal kunne møte skolen med ulike forventinger, behov og meninger om skolens mål og praksis. Skolen må på sin side gi tydelig uttrykk for hva den skal og kan tilby, og hva som forventes av hjemmet. Å skape en felles forståelse for hva som er viktig i et godt læringsmiljø vil være sentralt i et foreldresamarbeid. 

Foreldrenes holdning til skolen er av stor betydning for elevenes engasjement og innsats på skolen. Et godt samarbeid bidrar i større grad til et positit syn på skolen. En god og tillitsfull dialog mellom hjem og skole er et gjensidig ansvar, men det er skolen som har det overordnede ansvaret for å ta initiativet og legge til rette for samarbeid. Skolen skal ha som utgangspunkt at alle foreldre er en ressurs som har nyttig informasjon om eleven og elevens liv. det skal jobbes systematisk for et godt samarbeid mellom hjem og skole.

Ulike arenaer for systematisk samarbeid er i hovedsak: Utviklingssamtaler. foreldremøter, foreldrekontakter og bedre tverrfaglig innsats (BTI). I tillegg er det lovpålagt å ha elevråd, foreldreråd (FAU), samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU). I Nes har vi også et kommunalt foreldreutvalg (KFU). Mer info om dissse finner du under.

Rettigheter og plikter i skolen - informasjon til foreldre

For spørsmål om samarbeid mellom hjem og skole - ta kontakt me rektor ved den aktuelle skolen.

Råd og utvalg i skolen

Her kan du lese om de forskjellige rådene og utvalgene i skolen og hvordan de bør samarbeide om et godt skolemiljø for alle.

Elevråd

“Barn har rett til å bli hørt og til å bestemme i saker som angår dem”, det sier barnekonvensjonen artikkel 12, opplæringsloven paragraf 9 sier også at “elevene skal få være med og planlegge og gjennomføre arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, og skolen har plikt til å informere elevene og foreldrene om retten til å medvirke og uttale seg.” Derfor finnes elevrådet, en mulighet for elevene til å engasjere seg i sin egen skolehverdag. Fra 5. klasse til 3. klasse på videregående er det lovpålagt. Det er vanlig at hver klasse velger sin elevrådsrepresentant i begynnelsen av skoleåret. For 1. til 4. trinn er det ikke krav om deltakelse i elevrådet.

Trykk her for å lese mer informasjon om elevråd

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) skal bidra for å skape et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen. Foreldrene velger representanter til FAU fra hver klasse.

Trykk her for å lese mer om FAU

Samarbeidsutvalget (SU)/driftstyre

Samarbeidsutvalget (SU)/driftstyre er skolens øverste rådgivende organ og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Trykk her for å lese mer om SU

SU skal ha disse medlemmene:

  • To elever, vanligvis fra elevrådet.
  • To foreldre hvor FAU-leder er den ene.
  • To representanter fra undervisningspersonalet.
  • En representant for andre ansatte ved skolen.
  • To representanter fra kommunen hvor rektor er den ene
Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

I kommunalt foreldreutvalg (KFU) sitter det representanter fra alle kommunale skolene. 

Les Nes-KFU sine vedtekter her

Møterefarter fra KFU

Møtereferateter Nes-KFU 2023

Referat fra KFU-møte 24.01.2023

Møtereferater Nes-KFU 2022

Referat fra KFU-møte, 02.03.2022

Referat fra KFU-møte, 02.06.2022

Referat fra KFU-møte 31.08.2022

Protokoll fra Årsmøte i Nes KFU 31.08.2022

Referat fra KFU-møte, 03.11.2022

 

Resurser for samarbeidet

Presentasjon som kan benyttes ved oppstart av nye råd med foreldre:

Nes 2016 Insirasjon, engasjement og motivasjon.pptx

Samarbeidspartnere

Nyttige nettsider

Aktuelle lover

Opplæringsloven § 8-1 (Skolen)

Opplæringsloven kap. 9A (Elevenes skolemiljø)

Opplæringsloven kap. 11 (Organ for brukermedvirkning i skolen)

Barneloven § 30 (Innholdet i foreldreansvaret)

Forskrift til opplæringsloven

Forvaltningsloven

 


Publisert: 20.10.2016 16:29:40
Sist endret: 01.02.2023 13:15