Innhold

Barn med særlig behov i skole

(Bilde: Photo by Alireza Attari on Unsplash)

FN's konvensjon for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) slår fast at kommunene skal sikre likeverdige muligheter til alle sine innbyggere, uavhengig av funskjsonevne. CRPD artikkel 24 forklarer hvordan lik rett til utdanning skal sikres og fremmes for personer med funksjonsnedsettelse. Retten til utdanning innebærer full inkludering i hele utdanningsløpet. Effektive støttetiltak og tilrettelegging er nødvendig for å sørge for lik rett til utdanning.

En kort film om CRPD artikkel 24 - utdanning

 

Tilpasset opplæring i Nes kommune

Å tilpasse opplæringen innebærer å tilrettelegge med varierte vurderingsformer, læringsressurser, læringsarenaer og læringsaktiviteter slik at alle elever får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Tilpasset opplæring gjelder alle elever, og skal i størst mulig grad skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet.

Spesialundervisning i Nes kommune

Elever som ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning, jf Opplæringsloven § 5.1

Behov for spesialundervisning drøftes med kontaktlærer som ved behov, tar saken videre til skolens ressurspersoner/team. Foresatte kan søke pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) direkte, men sakene vil uansett bringes videre til skolen.

Er det bekymring rundt elevens læring, vil skolen teste eleven før PPT kobles inn. Det vil også utprøves ulike former for tilpasset opplæring.

Skolens ressurspersoner/team kan delta i utviklingssamtaler eller tverrfaglige møter. Ressurspersonen/team bistår kontaktlærerne i arbeidet med å utarbeide henvisninger til PPT og å utvikle individuelle opplæringsplaner, IOP.

 Trykk her for å komme til Pedagogisk tjenste/PPT

Barn med særlig behov i SFO

Barn med særskilte behov på 5-7 skal ha gratis SFO. Det vises til Stortingsmelding 41 (2008-2009) som sier at særlig behov handler om «barn som har behov for ekstra omsorg og hjelp til utvikling og læring av ferdigheter uavhengig av diagnose eller årsaken til dette behovet». Mer om detet kan leses her.


Publisert: 14.11.2022 12:15:09
Sist endret: 11.01.2023 15:58