Innhold

Vedtekter for Nes kulturskole

Eierforhold


Kulturskolen eies av kommunen og drives i samsvar med gjeldende lov, og til de enhver tid fastsatte kommunale planer for enheten. Kommunestyret er ansvarlig styringsorgan.

Forvaltning


Nes Kommune ved sektor for samfunnsutvikling og kultur, har forvaltningsansvaret for kulturskolen. Virksomhetsleder/rektor har fullt resultatansvar for tjenestetilbudet.

Formål


Kulturskolen er et lovpålagt frivillig undervisningstilbud innen kunstfagene.Kulturskolen er underlagt Det Kongelige Kunnskapsdepartementet og hjemlet i opplæringslovens § 13-6.

Innmelding


Innmelding kan gjøres hele året, men innmelding til et nytt skoleår bør leveres innen 1. sept. Det gis rom for 1 prøvetime i hvert tilbud, Etter dette beregnes full kontingent. Etter opptak er eleven bundet inntil skriftlig utmelding foreligger. Der elevplassene er fullsatt, vil øvrige innmeldte bli satt på venteliste. De som står på venteliste vil vanligvis komme inn på tilbudet i kronologisk rekkefølge (innmeldingsdato) etter hvert som det blir ledige elevplasser. Unntak kan gjøres der vi mener at praktiske eller pedagogiske hensyn tilsier det.

 

Fortrinnsrett

 

Regelen er at elever i èn disiplin ikke har noen fortrinnsrett til en annen disiplin, men det kan gjøres unntak. Elever med spesielle behov kan, etter søknad og individuell behandling, prioriteres ved opptak.

 

Voksne elever

 

Kulturskolen tar inn voksne elever for ett år om gangen. De får beholde plassen sin for et nytt skoleår dersom det ikke står barn på ventelisten.

Utmelding


Når det gjelder kurs med avgrensing i perioder av f.eks. 10 uker, gjelder elevplassen bare for ett semester av gangen, da dette er avsluttende tilbud med ny påmelding for hvert halvår. Utmeldinger for øvrig må skje før:1. desember for vårsemesteret og 1. juni for høstsemesteret. Elever som gir beskjed om utmelding etter disse fristene må regne med å betale full kontingent for hele semesteret. Gyldig utmeldingsgrunn midt i semesteret er langvarig sykdom med lege-erklæring eller flytting fra kommunen. Kulturskolen forbeholder seg retten til å si opp elevens plass ved mislighold, stort fravær eller manglende betaling.

Undervisning


Nes Kulturskole følger grunnskolens skolerute med ferie- og fridager. I perioder med prosjekt-undervisning vil timer kunne slås sammen med fri påfølgende uke(-r). Gruppeundervisning i enkelte fag som musikkteori og hørelære, kan enkelte ganger erstatte individuell undervisning. Lærer kan også velge gruppeundervisning når det er faglig behov. Alle elever trenger noe samspill/samsang i gruppe, også som del av rytme og gehørtreningen.

Forventninger til eleven


For å stimulere læringsprosessen ser vi det som viktig og naturlig at elevene tar del i konserter, utstillinger og forestillinger, både som utøvere og som tilhørere og tilskuere. En slik medvirkning vil bidra positivt til større engasjement, forståelse og utvikling hos elevene. Vi ser det også som viktig at undervisningen blir fulgt opp hjemme. Øving gjør mester! I samråd med faglærer vil elever som over tid viser manglende interesse for faget, kunne miste plassen sin til fordel for de som står på venteliste. I slike tilfelle vil foresatte på forhånd bli innkalt til konferanse.

Elevkontingent


Elevkontingent fastsettes av kommunestyret og reguleres for skoleåret. Eleven faktureres pr. semester.

Moderasjon


Nes Kulturskole gir søskenmoderasjon Aleneforeldre kan, etter søknad, få tilsvarende moderasjon hvis barnet deltar i flere tilbud. Fravær ved sykdom eller annet fravær for lærerne skaffer vi vikarer. Hvis dette ikke er mulig, vil enkelttimer kunne bortfalle. Dersom mer enn 3 timer bortfaller innenfor ett semester, vil vi forbeholde oss retten til å kunne tilby alternativt undervisningsopplegg. Klarer vi ikke dette, blir semesteravgiften redusert. Blir elevene borte pga. sykdom eller annet, må lærer gis beskjed. Beskjeden kan også gis til Kulturskolens kontor. Elever som har mer enn tre fravær uten gyldig grunn kan , i tillegg til å måtte betale full kontingent, miste elevplassen til fordel for elever som står på venteliste.

Leie av instrumenter


Kulturskolen leier ut fioliner i små størrelser (¼, ½, ¾ ).


Publisert: 24.07.2019 11:52:14
Sist endret: 24.07.2019 11:52