Innhold

Ny kommunegrense er vedtatt

Fylkesmannen har vedtatt at  kommunegrensen mellom Nes og Sørum (Lillestrøm kommune) blir justert slik at områdene Neslerud og Simarud i dagens Sørum blir en del av Nes fra 1.1.2020. Vedtaket er fattet etter enighet mellom kommunene. Grensen følger av kartet nedenfor: 

Ny kommunegrense på vestsiden av Glomma

Her er Fylkesmannens vurdering: 

Fylkesmannen viser til Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), med tilhørende rundskriv. Etter vårt syn er saken tilstrekkelig utredet til at det kan fattes vedtak.

Vi viser videre til at hovedhensynet bak grensejusteringer er å tilpasse kommunegrenser slik at eksisterende samhandlingsmønstre kan bestå og være funksjonelle i størst mulig grad. I forbindelse med dette vil det ha betydning hvor innbyggerne benytter seg av kommunale tjenester som skole, barnehage og helsetjenester, men også hvor de handler og pendler til. Den helhetlige samfunnsutviklingen i et område vil kunne styrkes når én kommune heller enn to har ansvar for å planlegge sosial- og teknisk infrastruktur.

Fylkesmannen legger til grunn at det fremgår av spørreundersøkelsen at det foreligger en tilknytning til Rånåsfoss, og Nes kommune, i tre av de fire områdene.

Vi legger også til grunn at den helhetlige samfunnsutviklingen i området vil kunne styrkes dersom Neslerud og Simarud følger med Rånåsfoss til Nes kommune. Den korte avstanden mellom Rånåsfoss og boligområdene vest for Glomma tilsier at disse bør være i samme kommune. Tilknytningen blant innbyggerne, spesielt i Simarud og Neslerud/Fossekroken, gjør det også naturlig at samfunnsutviklingen i området gjøres av kommunen som utvikler Rånåsfoss.

En justering av grensen i tråd med vår anbefaling vil etter vår vurdering medføre at Nes kommune kan planlegge både teknisk og sosial infrastruktur i området ut fra ethelhetlig perspektiv hvor innbyggernes behov kan bli bedre ivaretatt enn dersom områdene ligger i forskjellige kommuner.

Fylkesmannen legger avgjørende vekt på disse forholdene.

Fylkesmannen fremhever at vi har tillit til at kommunene vil ivareta de enkelte barns hensyn
i forbindelse med følgene av dette vedtaket. Vi kan derfor ikke se at høringsinnspillene vedrørende skoleplasser skal tillegges avgjørende vekt. For øvrig bemerker vi at grensejusteringer i utgangspunktet alltid vil ha en viss grad av konsekvenser for enkelte innbyggere.

Etter Fylkesmannens vurdering er ikke de økonomiske ulempene eller tjenesteutfordringene for Lillestrøm kommune så store at de må tillegges sterkere vekt enn hensynene som taler for at grensejustering skal gjennomføres.

Folkemøte 15. november

Torsdag 15. november arrangerte Nes kommune folkemøte på Auli skole i samarbeid med Auli vel og Rånåsfoss vel. De oppmøtte fikk informasjon om prosessen av rådmann i Nes, foreløpige vurderinger rundt skoletilhørighet av kommunalsjef for oppvekst og utdanning, og om de ulike aktivitetene som vel'ene steller i stand. Det var mulighet for å stille spørsmål og bli bedre kjent med både Rånåsfoss og Auli. 

Arbeidsmøter mellom Nes og Sørum

Nes og Sørum har startet opp administrative arbeidsmøter i forbindelse med grensejusteringen. Rådmenn med administrasjon møtes en gang i måneden for å gjøre avklaringer i ulike problemstillinger. Kommunene har blant annet diskutert Fylkesmannens forslag til grense på vestsiden av Glomma, skole og kommunalteknikk, og vil i arbeidsmøtet i desember se nærmere på problemstillinger innenfor barnehage og helse og velferd. Det er mange komplekse problemstillinger som skal drøftes, og kommunene vil ha tett dialog gjennom hele prosessen. 

Supplement til kunnskapsgrunnlaget, 27. september.

Teksten er utarbeidet i dialog med Sørum kommune. 

  1. Det planlegges for at  alle elever fra berørte områder på vestsiden av Glomma overføres til Nes      kommune i forbindelse med en grensejustering. Kommunen planlegger felles  møter høsten 2018/våren 2019 for å avklare nærmere når og hvordan dette konkret kan løses. Det vil bli vurdert ulike datoer for oppstart av  skolegang i Nes kommune, herunder 01.08.19, 01.01.20 og 01.08.20.
  2. Det pekes på at det alltid vil være mulig å søke om skoleplass i nabokommunen for enkeltelever. Det vises også til Opplæringslovens § 8-1 som åpner for at Nes og Lillestrøm kommuner kan inngå avtale om skoletilhørighet over kommunegrensen, dersom en finner dette hensiktsmessig

Høring av supplerende kunnskapsgrunnlag for grensejustering i området Neslerud og Simarud

Kommunenes supplerende kunnskapsgrunnlag i utredningen er sendt ut på  høring, med høringsfrist 27. september 2018, kl.  00:00

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Horinger/grensejustering-neslerud-simarud/

Oppfølgingsmøte hos Fylkesmannen

Torsdag 16. august var Nes kommune, sammen med Sørum kommune invitert til et møte hos Fylkesmannen.  Møte var et oppfølgingsmøte etter vedtaket som Kommunal- og moderniseringsdepartementet fattet om grensejustering mellom Nes og Sørum.

Fylkesmannen har etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet bedt om at det også utredes muligheten for å trekke grensen på vestsiden av Glomma ved Neslerud og Simarud.  Kommunene har derfor fått i oppdrag å revidere/ supplere eksisterende kunnskapsgrunnlag i løpet av september.  

Planen er at revidert kunnskapsgrunnlag legges ut på høring i september/oktober og beboere i aktuelt område vil motta en spørreundersøkelse i løpet av oktober.

Dersom Nes og Sørum blir enige i grensejusteringen vil Fylkesmannen kunne behandle saken, men ved uenighet vil saken bli oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endeling behandling.

Vedtak skal fattes før nyttår, uavhengig om det er Fylkesmannen  eller Kommunal- og moderniseringsdepartementet som avgjør saken.

Departementet har konkludert: Auli/Rånåsfoss samles til ett tettsted i Nes kommune 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensen mellom Nes kommune og Sørum kommune blir justert slik at Rånåsfoss blir flyttet fra Sørum til Nes. Endringen vil skje fra 1. januar 2020. 

I avgjørelsen viser departementet til at både kommunene og innbyggerne ser fordeler ved at de to tettstedene slås sammen til et felles sted. Videre legger departementet vekt på innbyggernes stemme, og at et større flertall av innbyggerne på Auli mener at område skal tilhøre Nes, enn flertallet på Rånåsfoss som mener området bør tilhøre Sørum/Nye Lillestrøm. Det påpekes også at Aulifeltet har et utbredt tjenestetilbud i grunnkretsen, og at konsekvensene av å miste området vil være større for Nes enn for Sørum/Nye Lillestrøm. Dermed vil de omtrent 600 innbyggerne som i dag tilhører Rånåsfoss og Sørum skifte kommunetilhørighet 1.1.2020.  

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland understreker at særlig de minste skolebarna på Rånåsfoss vil oppleve en positiv effekt ved å få en nærskole de kan gå til, fremfor å måtte ta bussen slik de gjør i dag. 

Nes kommune vil samarbeide tett med Sørum frem til grensejusteringen trer i kraft.  

 

Møte med departementet

Tirsdag 22. mai var Nes kommune invitert til et møte i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hvor Nes fikk muligheten til å kommentere Fylkesmannens anbefaling. Varaordfører Vivian Wahl, kst. Rådmann Ingar Døhlen og rådgiver Lise Leroy Wilhelmsen var i møte med statssekretær Aase Marthe Horrigmo. I tillegg til å kommentere Fylkesmannens anbefaling til grensejustering, presenterte Nes kommune et kartforslaget med justeringer, i det tilfellet en grensejustering medfører at tettstedet tilfaller Nes. Møtet bar preg av god dialog, og varaordfører uttrykte takknemlighet for muligheten til å møtes. Statssekretæren informerte om at departementet skal konkludere i saken før sommeren.

Kartforslag med justeringer foreslått av Nes kommune

Rød: Eksisterende grense som oppheves

Blå: Ny kommunegrense

Blå med x: Foreslått grense som ikke videreføres

Grønn: Eksisterende grense som opprettholdes

Sort sirkel: Ny foreslått grense kan i området følge eksisterende eiendomsgrense

 

Fra venstre: Lise Leroy Wilhelmsen, Ingar Døhlen, Aase Marthe Horrigmo, Vivian Wahl.

Fylkesmannen sin anbefaling

Fylkesmannen har 23.3.18 oversendt sin anbefaling vedrørende grensejustering ved Auli/Rånåsfoss til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Konklusjonen lyder som følger: 

"Fylkesmannen anbefaler at det gjennomføres en grensejustering der tettstedet Rånåsfoss og Auli samles i én kommune fra 1. januar 2020. Fylkesmannen anbefaler at tettstedet tilhører Nes kommune og at kommunegrensen følger kartforslag 1B". 

Her er kartforslag 1B som det henvises til: 

 Fylkesmannens forslag til grense dersom tettstedet overføres i sin helhet til Nes

 

Fylkesmannens fullstendige redegjørelse for konklusjonen ligger tilgjengelig på Fylkesmannens nettsider. Her finnes også alle dokumenter som Fylkesmannen har lagt til grunn for sin anbefaling. 

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som til slutt avgjør saken. Etter planen skal det tas en avgjørelse før sommeren 2018. 

 

Kommunestyret i Nes sin anbefaling om grensejustering

Fylkesmannen har bedt kommunestyrene i Nes og Sørum om å oversende sin anbefaling om hvor grensen bør gå. 

Kommunestyret fattet 1. mars følgende vedtak som oversendes Fylkesmannen: 

"Ved en grensejustering innstiller Nes Kommunestyre følgende: med bakgrunn i innbyggerundersøkelsen skal Rånåsfoss og Auli videreutvikles under ett som en del av Nes kommune".

Resultater fra innbyggerundersøkelsen

Resultatene fra innbyggerundersøkelsen gjennomført på Aulifeltet og Rånåsfoss er klare. Resultatene viser følgende: 

  • 59 % av de spurte innbyggerne mener at Auli og Rånåsfoss bør tilhøre samme kommune.
  • 78 % av de spurte på Aulifeltet ønsker å tilhøre Nes kommune i fremtiden. 
  • De spurte på Rånåsfoss er mer delt i sin oppfatning av hvilken kommune tettstedet bør tilhøre. 39 % ønsker at deres nærmiljø skal tilhøre Nes kommune, mens 46 % ønsker seg til Lillestrøm. 

Svarprosenten var på 63 %, som er veldig høyt og som gir bidrar til å redusere feilmarginene. 

Hele rapporten fra undersøkelsen ligger tilgjengelig her.

Nå kan du påvirke!

Høringsinnspill

Fylkesmannen har nå åpnet for høringsinnspill frem til 31. januar 2018. Det betyr at innbyggere, organisasjoner og andre myndigheter har mulighet til å gi sine innspill og kommentarer til saken om grensejustering. Høringsuttalelsen kan sendes digitalt her, eller per post til:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep,
0032 OSLO 

Merk brevet med «Grensejustering Nes og Sørum».

Etter at fristen for høringen er ute går Fylkesmannen gjennom alle innspillene. De kommer ikke til å gi svar til eller kommentere hvert enkelt innspill, men gir samlede kommentarer etter hvert tema. Etter gjennomgangen gjør Fylkesmannen en helhetsvurdering av hva som kan være fordeler og ulemper ved at kommunegrensen justeres.

 

Innbyggerundersøkelsen
I tillegg vil alle innbyggere over 18 år på Auli og Rånåsfoss få tilbud om å si sin mening gjennom en innbyggerundersøkelse. Alle personer i målgruppen vil bli oppringt for å svare på 2 spørsmål. Dette vil foregå fra slutten av januar, og i ca. 2 uker. Alle tilgjengelige telefon- og mobilnumre vil bli oppringt inntil 10 ganger. Spørsmålene vil lyde omtrent slik: 
«Skulle Auli/Rånåsfoss samles i en kommune, hvilken kommune ønsker du at tettstedet skal tilhøre?» 
1. Nes
2. Lillestrøm


«Ser du behov for at Auli og Rånåsfoss ligger i en og samme kommune?»
1. Ja
2. Nei


Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen ser på kunnskapsgrunnlaget, alle innspillene og resultatet av innbyggerundersøkelsen, før de kommer med sin vurdering. Vurderingen er forventet å komme 26. mars 2018. Fylkesmannens vurdering sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tar den endelige avgjørelsen og eventuelt gjør endelig vedtak om en grensejustering.

 

 

 

Folkemøte 10. januar

Hvor skal fremtidens grense mellom Nes og Sørum gå?

Vi inviterer til folkemøte på den nye kraftstasjonen hos Akershus energi, Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss Onsdag 10. januar klokken 18:00

Fylkesmannen, ordførere  og rådmenn med flere fra  Nes og Sørum deltar. Det vil det bli gitt informasjon om prosessen frem til vedtak fattes våren 2018. Det vil bli mulighet til å kunne stille spørsmål.

Møte vil bli sendt direkte på Facebook-sidene til  Sørum og Nes kommune.

 Se sendingen fra kraftstasjonen på Rånåsfoss

 

Her kan du lese kunnskapsgrunnlaget

 

 

Velkommen!

Folkemøte 19. oktober:

Filmen hentet fra vår facebookside

 

Presentasjoner benyttet under møte:

Fylkesmannen: Folkemøte, grensejusteringer- Fylkesmannen.pdf

Kommunene: Utredning - hva skal kommunene svare på.pdf

 

 

 

 

Saken gjelder:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utrede konsekvenser av en grensejustering mellom Nes og Sørum kommuner som omfatter Rånåsfoss og Auli. Bakgrunnen er en vurdering av Fylkesmannen at det er hensiktsmessig å samle tettstedene Rånåsfoss og Auli innenfor samme kommune. Les brevet fra Fylkesmannen 

Som en konsekvens må dagens kommunegrense justeres nordover eller sørover, og det er hvor den nye grensen skal gå som nå skal utredes.

Prosessen med å utrede konsekvensene av en grensejustering for disse grunnkretsene er satt i gang. Fylkesmannen har bedt Nes og Sørum kommuner bidra med hvert sitt kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget skal ta utgangspunkt i en rekke faktaopplysninger om kommunen som helhet, og de direkte berørte spesielt, samt inneholde kommunens egne vurderinger av konsekvensene en grensejustering kan ha. Nes kommune er i gang med utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget.  

I denne prosessen ønsker vi at våre innbyggere får tilstrekkelig med informasjon, og får muligheten til å bli hørt. Vi har forståelse for at en grensejustering potensielt kan ha stor betydning på våre innbyggeres hverdag. Nes og Sørum kommune vil derfor arrangere et felles folkemøte i slutten av oktober 2017. På folkemøtet vil vi både informere om prosessen og åpne for spørsmål og innspill. Nærmere informasjon om tid og sted for dette folkemøtet kommer.  

Kunnskapsgrunnlaget skal oversendes Fylkesmannen 20. desember 2017. Fylkesmannen vil deretter sammenfatte informasjonen og legge det ut til høring i løpet av januar/februar 2018. Det vil være mulighet for interesserte parter å komme med innspill under høringsrunden. I tillegg vil de direkte berørte innbyggerne bli forespurt om å delta i en innbyggerundersøkelse. Fylkesmannens anbefaling til hvor den nye grensen skal gå oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet i april 2018. Det er forespeilet at saken behandles før sommeren 2018. Grensejusteringen vil tre i kraft 1. januar 2020.

 

Aulifeltet grunnkrets (2194 innbyggere)

 Aulifeltet grunnkrets (2194 innbyggere)

 

Rånåsfoss grunnkrets (617 innbyggere)

Rånåsfoss grunnkrets (617 innbyggere)

 

 


Publisert: 20.08.2018 08:37:00
Sist endret: 20.08.2018 10:56