Innhold

For hvem:

Psykisk helse- og familietjenesten tilbyr gratis helsehjelp og foreldreveiledning. Målgruppen er barn og unge frem til fylte 18 år, gravide og foreldre. Tjenesten er forankret i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.4. Tjenesten er aktuell for deg som opplever utfordringer med psykisk helse eller utfordringer i foreldrerollen, og der forsøkte lavterskeltjenester ikke har vært tilstrekkelige.

Hvordan kontakte oss

For å finne ut om Psykisk helse- og familietjenesten er rett tilbud for deg/dere kan du kontakte familiens hus på telefon 66 10 45 00. Åpningstidene er 08.00 til 10.00 og 13.00 til 15.00. 

I etterkant av denne telefonsamtalen kan det sendes skriftlig henvendelse. Henvendelsesskjema finner du på kommunens nettside under "snarveier, skjema og veiledere, skole SFO og barnehage"

Ved mottatt skriftlig henvendelse vil tilbud eller evt. avslag sendes til din digitalepostkasse. Dette skjer senest fire uker etter at tjenesten mottok henvendelsen (jf. forvaltningsloven).

Henvendelsesskjema finner du her

Beskrivelse av problemområder vi jobber med

Psykisk uhelse: Psykiske helseutfordringer hos barn/ungdom

Barnets utvikling: Uhensiktsmessig utvikling eller bekymring for begynnende skjevutvikling i barnets fungering, der dette også påvirker familiefungering. Innebefatter ikke kognitiv eller fysisk skjevutvikling.

Samspill: Samspillsutfordringer mellom barn og foreldre som skaper utfordringer i hverdagen, og som også gir uhensiktsmessige utslag i barnets atferd og/eller psykiske helse

Foreldrerollen: Foreldre som opplever at de strever med foreldrerollen, og som er bekymret for at dette påvirker barnet negativt. Kan også gjelde blivende foreldre som opplever forberedelse til foreldrerollen som særlig krevende.

Svangerskap/barsel: Psykisk helsehjelp i svangerskaps- og barselperioden der utfordringene er oppstått som resultat av svangerskap og/eller barseltid.

Unntatte problemstillinger:

Eksempler på problemstillinger som faller utenfor tjenesten er lære-relaterte utfordringer, utredningsbehov og utfordringer med foreldrekonflikter, samvær eller parforholdet. Problemstillinger som faller innunder spesialisthelsetjenesten (BUP/DPS) eller barneverntjenesten dekkes ikke av Psykisk helse- og familietjenesten.

Psykisk helse- og familietjenesten bistår familier på tre ulike måter

Veiledning til samarbeidspartnere etter samtykke fra familien.

Til samarbeidspartnere utover korte saksdrøftinger. Veiledningen følger et oppfølgingsløp. Målet for veiledningen er å bidra til å styrke tjenestene rundt barn og ungdom og bidra med spisskompetanse.

Deltakelse i allerede opprettede samtale-/konsultasjonstilbud med andre tjenester.

Planlagt tverrfaglig samarbeid for å styrke tilbudet i allerede eksisterende tjenester. Tjenesten gjennomføres under konsultasjon i eksisterende tjeneste, og med bruker(e) tilstede. Tjenesten kan inviteres inn til oppfølgende samtaler i samme løp.

Individuell oppfølging.

Målrettet og strukturert endringsarbeid i Psykisk helse- og familietjenesten. Kan innebære behandling og/eller samtaler/veiledning.


Publisert: 16.03.2021 13:42:42
Sist endret: 01.11.2022 08:24