INNHOLD

Vannmåler

Vannmåleren viser ditt vannforbruk. Alle nye bygg eller bygninger der det gjøres påbygg, må installere vannmåler og tilbakeslagssikring. Abonnenter som ikke har installert vannmåler skal betale for et stipulert forbruk.

Følgende bygg har krav om vannmåler:

 • Nyoppførte bygg med innlagt vann
 • Næringseiendommer
 • Kombinasjonseiendommer (eiendommer med både enheter for næring og privat)
 • Landbruk
 • Anlegg med varig eller midlertidig tilknytning i forbindelse med oppføring av bygg og anlegg.
 • Eiendom med svømmebasseng over 4 m3 (også stamper, boblebad ol.)

Følg med på vannforbruket ditt jevnlig, slik at du oppdager en eventuell lekkasje tidlig og kan stanse denne. Du har ansvar for å holde eget vann- og avløpsanlegg i orden. Du skal melde fra til kommunen dersom du oppdager feil med måleren.

 

Bestilling av vannmåler

Montering av vannmåler bestilles hos et godkjent rørleggerfirma.

For å bestille henting av vannmåleren må enten eier eller rørlegger fylle ut et skjema for bestilling av vannmåler, skjemaet finner du her: Skjema for bestilling av vannmåler

Når måleren er klar for henting vil du motta en beskjed om dette til eposten som ble skrevet inn på skjemaet.

Når rørlegger installerer måleren må skjema som ligger med vannmåleren sendes inn til postmottak@nes.kommune.no, med bilde av vannmåler og installasjon. Eventuelt pr post til Nes kommune pb. 114, 2151 Årnes.

Måleren må plasseres slik at den måler alt forbruk til eiendommen, eventuelt må det installeres flere målere. (For landbruksbygg må man installere en ekstra måler som trekker i fra avløpsgebyr)

Har du installert vannmåler er det ikke anledning til å gå tilbake til stipulert forbruk.

Beskrivelse for installasjon av vannmåler 

Generelt

Kommunen bestemmer:

 • Hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha 
 • Plassering 

Vannmåleren skal installeres etter bestemmelser i forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nes kommune 

Måleren skal til enhver tid være plombert.Vannmåleren er kommunens eiendom og skal leveres tilbake ved demontering.Når vannmåleren er montert, kan ikke denne fjernes uten kommunens samtykke 

Størrelse på vannmåler som blir brukt i Nes kommune er:

Kamstrup flowIQ 2200, 3/4" x 190mm Elektromagnetisk vannmåler Q3: 2,5m3/h, R400.

Plassering

Alt forbruk på eiendommen skal måles, det skal ikke være vannuttak før måleren. Ved behov må flere målere installeres. 

Vannmåleren skal alltid være tilgjengelig for kontroll av kommunen, med tilstrekkelig fri plass for utskiftning og avlesning. Adkomstvei og området rundt vannmåleren skal være ryddig og godt belyst. 

Montering 

Vannmåleren skal monteres i konsoll. Konsollen må være av type med fleksible kuplinger med avstengingsventil foran og etter vannmåler. Reduksjonsventil med sil skal være montert før vannmåler og tilbakeslagssikring etter vannmåler. Vannmålerkonsollen skal festes til vegg, eller annen egnet bygningskonstruksjon.  

Det skal monteres tilbakeslagsventil ved montering av vannmåler der tilbakeslagsventil ikke allerede er montert. (NS-EN 1717) 

Måleren må ikke utsettes for frost eller annen ytre påvirkning som kan skade måleren. 

Forøvrig gjelder standard abonnementsvilkår, som kan finnes her: Tekniske bestemmelser

Feilaktig installasjon av vannmåler 

Ved feilaktig installasjon kan kommunen be eier kontakte rørlegger for å installere ny måler etter hvordan måleren skal installeres. Dette er en kostand eier må dekke selv. Oppgjør av utfakturert gebyr ved feilaktig installasjon er et forhold mellom eier og rørlegger. 

Tilbakeslagssikring

 • Som eier en eiendom og/eller er abonnent ved et vannverk er pliktig til å sørge for at tilbakestrømssikring er installert.
 • Kommunen kan gi pålegg om at tilbakestrømssikring skal installeres der dette mangler.
 • Kontakt et autorisert rørleggerfirma dersom det mangler tilbakestrømssikring på din eiendom.
 • Ved installering av vannmåler kommer rørlegger til å informere deg om tilbakestrømssikring og eventuelt behov for ekspansjonskar. Installering av disse gjøres for huseiers regning.

Her kan du lese mer om krav til tilbakeslagssikring: Tilbakeslagssikring

Priser

Installasjon av vannmåler betaler du selv til rørlegger. Du skal betale årsgebyr for vann ut fra hvor mye vann du bruker. Dersom du er tilknyttet kommunalt avløpsnett, betaler du også årsgebyr for avløp etter målt vannforbruk. Du leier vannmåleren av kommunen og betaler et leiegebyr. Satsene blir årlig vedtatt i kommunestyret, se priser i gebyrregulativet.

 Utskifting av vannmåler

Vannmålere eies av kommunen. Du vil få beskjed fra kommunen når det er tid for å skifte måleren, du vil også få en beskrivelse av hvordan dette skal gjøres. Du har ansvar for å følge med vannmåleren og ta kontakt med kommunen dersom du oppdager noe du tror kan være feil.

Når du selger eller kjøper bolig med vannmåler

Sørg for å lese av vannmåler ved eierskifte der det er vannmåler, slik at både selger og kjøper har oversikt over eget forbruk. Avlesningen sendes til kommunen per epost: gebyrer@nes.kommune.no

Kommunale eiendomsgebyrer følger eiendommen ved et eierskifte. Vannmåleroppgjør mellom selger og eier er et privatretslig forhold, som betyr at kommunen ikke kan bidra i fordelingen av gebyrene/deling av faktura. Megler skal hjelpe med oppgjør mellom tidligere og ny eier.

Slik leser du av vannmåleren

Vannmåleren skal leses av en gang i året, fristen er 1. desember. Nes kommune har gått over til SMS-varsling, og hjemmelshaver vil i midten av november motta en SMS om å lese av vannmåleren.

Avsender vil være et 14-sifret nummer som er unikt for deg. For at avlesningen skal registreres på riktig måler, vil det ikke være mulig å videresende SMS.

Det er abonnentens plikt å levere inn korrekt avlesning til kommunen hvert år.

Slik gjør du

 • Les av tallene på vannmåleren din. Ikke ta med sifrene bak komma (røde tall) på måleren. Normalt vil vannmålerstanden bestå av 4-6 siffer.
 • Svar på SMS-en du fikk med tallene som sto på vannmåleren. Du skal kun sende tallene som står før komma.
 • Sender du feil tall, kan du rette opp ved å sende en ny SMS.
 • Det er mulig å svare på SMS'en i 10 dager, selv om fristen for avlesning er overskredet.
 • Meldinger som inneholder annen info enn målerstand blir ikke lest og besvart.

Har du flere vannmålere

Hvis du har mer enn en vannmåler, vil du motta en sms per vannmåler. Det er viktig at du svarer på riktig SMS med riktig avlesning, slik at rett måleravlesning blir registrert på riktig vannmåler.

Det kan være lurt å lese av vannmåleren jevnlig for egen kontroll. Ta straks kontakt med kommunen dersom måleravlesningen din er unormal. Årsaken kan være en vannlekkasje.

Dersom du ikke leser av vannmåleren, vil det påløpe et gebyr og ditt forbruk vil bli stipulert basert på tidligere års forbruk. Satsene blir årlig vedtatt i kommunestyret, se priser i gebyrregulativet.

Hvorfor må jeg lese av vannmåleren?

Nes kommune trenger din måleravlesning for å avregne og beregne ditt vann- og avløpsforbruk. 
Med vannmåler betaler du for det du faktisk bruker. Det vil si hvor mange kubikkmeter vann du bruker, og hvor mange kubikkmeter du belaster avløpet med. Det er derfor viktig at du jevnlig har kontroll med forbruket, slik at lekkasjer kan oppdages på et tidlig tidspunkt.

Fristen er for kort, dette kan ikke være riktig?

Frtisten for å lese av er 1.desmber, men ifølge vår leverandør er maks frist som kan være på en SMS 10 dager. All erfaring de har fra tidligere kommuner, tilsier at en frist på 2 eller 3 dager er mest hensiktsmessig, hvis ikke blir det å svare på SMS'en glemt.

Hvorfor får jeg varsel om vannmåleravlesning på SMS og ikke avlesningskort?

For å forenkle, effektivisere og forbedre prosessen rundt innsamling av vannmåleravlensingene, har Nes kommune etablert avlesning med SMS. 

De som ikke er registrert med mobilnummer i våre systemer, i de offentlige register, på 1881, Gule sider eller lignende vil få vannmålerskjema tilsendt i digital postkasse eller i posten etter at øverige abonnenter har fått SMS.

Hva skjer om jeg ikke leser av vannmåleren?

Dersom du ikke leser av din vannmåler vil det påløpe et gebyr og ditt forbruk vil bli stipulert på tidligere års forbruk. Satsene blir årlig vedtatt i kommunestyret, se priser i gebyrregulativet.

Jeg har ikke fått SMS, hva gjør jeg?

Har du vannmåler, men ikke fått SMS av oss er det sannsynligvis fordi vi ikke har telefonnummeret ditt i systemet vårt. Da vil du motta et brev i Altin eller din digitale postkasse. Hvis du er reservert mot digital post fra det offentlige, vil du motta brev i din fysiske postkasse. Brevet inneholder informasjon du trenger for å melde inn vannforbruket til oss. Da anbefaler vi også å legge ved ditt mobilnummer, slik at du får SMS neste gang.

Avlesningskort

Har vi ikke fått treff på ditt mobilnummer, eller mottatt svar på utsendt SMS innen tidsfrist i purre-sms, sendes avlesningskort som brev til Altinn, digital postkasse eller posten.

På avlesningskortet beskrives det hvordan du kan registrere vannmåleravlesningen din på www.leseav.no, eller levere svarslipp på kommunens servicetorg.

Kan vi nå deg?

Det finnes 2 ulike registre man kan velge å registrere seg i for at vi skal nå deg med SMS for avlesning (Her kan du også kontrollere om du allerede er registrert). Vi gjør også et siste forsøk ved oppslag på 1881.no.

1. varslemeg.no 

2. norge.no/nb/digital-borger/oppdater-kontaktinformasjon Dette er et felles nasjonal kontaktregisteret hvor vi anbefaler å legge inn både mobilnummer og e-postadresse, da mange henvendelser fra det offentlige sendes herfra. 

Merk at bedrifter må registrere nøkkelpersoner på varslemeg.no. 

Hvem har ansvaret for å lese av vannmåleren?

Det er hjemmelshavers ansvar å sørge for at vannmåleren er tilgjengelig for avlesning. Hvis det er vanskelig å se hva som står på vannmåleren kan du be familie, venner eller nabo om å hjelpe deg.

Huset står tomt, må jeg lese av vannmåleren?

Du må lese av vannmåleren selv om bolig, fritidsbolig, næringsbygg eller lignende ikke er i bruk. Hvis du ikke sender oss avlesning blir forbruket stipulert, og det vil påløpe gebyr for manglende avlesning. Satsene blir årlig vedtatt i kommunestyret, se priser i gebyrrregulativet.

Kan jeg utsette svarfristen?

Nei, vi er avhengig av at du leser innenfor den fristen som er satt, 1.desember. Det er viktig at vi får inn måleravlesningene fra alle i riktig tid, slik at fakturaproduksjon og utsendelse ikke forsinkes.

Jeg er bortreist når måleravlesningen skal leveres. Hva gjør jeg?

Les av før du resier bort. På den måten får kommunen mest mulig korrekte opplysninger om ditt forbruk, og du får mest korrekt faktura. Vannmåleravlesningen kan da sendes på e-post til gebyrer@nes.kommune.no

Hvis du ikke sender oss avlesning blir forbruket stipulert, og det vil påløpe gebyr for manglende avlesning.

Blir avlesningen min kontrollert for feil?

Vi kontrollsjekker de fleste måleravlesninger, men gjør oppmerksom på at vi ikke klarer å fange opp alle. 

For eksempel vil du bli kontaktet hvis vi oppdager at:

 • Du har skrevet for mange tall
 • Avlesningen gir et vesentlig større/lavere forbruk enn tidligere
 • Du registrerer "0" (null) i avlesningen, og vi forstår ikke hvorfor

Dersom du får en henvendelse fra oss er det ditt ansvar å melde tilbake det vi spør etter.

Nummeret på vannmåleren min stemmer ikke med nummeret på SMS'en jeg har fått

Vennligst ta bilde av vannmåleren din. Send oss bilde med forklaring, din adresse og gård- og bruksnummer på e-post til gebyrer@nes.kommune.no 

Hvordan vet jeg at meldingen har kommet frem?

Når du svarer på SMS'en vil du få en svarmelding med informasjon om hva som er rapportert inn. Det er ikke nødvendig å ringe for å sjekke om vi har mottatt meldingen, og det er ikke nødvendig å rapporterer skriftlig per brev eller e-post i tillegg til rapportering på SMS.

Har du mottatt varsel på feil mobilnummer?

Hvis du har mottatt en SMS som du mener er sendt til feil nummer, ber vi deg om å ikke svare på denne. Abonnenter som ikke har svart på SMS vil motta avlesningskort og riktig mobilnummer kan da meldes inn sammen med avlesningen.

Jeg får vann fra privat vannverk. Hvorfor må jeg lese av vannmåleren?

Det er fordi du betaler avløp til Nes kommune. For at du skal betale riktig beløp for avløpet, må vannmåleren leses av. Vann inn = Avløp ut.

Bolig uten vannmåler

Hvis boligen din ikke har montert vannmåler, beregnes vann- og avløpsgebyrer ut i fra areal på boligen. Da er prisen beregnet per m2 (kvadratmeter) på boligen. 
BRA på boligen ganges opp med en faktor på 1,2 (bestemt i gebyrregulativet) for å få frem vann eller avløp etter areal. 

Kommunen oppdaterer arealet på boligen etter hva som står i matrikkelen.

Flere spørsmål?

Regler for VA finner du her:

                                                  Regler vann og avløp

Se ofte stilte spørsmål om faktura og gebyrer her:

                                                 Kommunale avgifter

Publisert: 29.09.2016 13:44:13
Sist endret: 27.05.2024 14:55

Publisert: 29.09.2016 13:44:13
Sist endret: 27.05.2024 14:55

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?