INNHOLD

Planer og prosjekter

VA-planer

Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2016 - 2025 rev. D

Hovedplanen er en samordning av virksomhetens planer for vann, spillvann, overvann og vannmiljø og skal være et arbeidsverktøy for disse fagområdene. For hvert fagområde er det gitt en oppsummering av mål, status viktige strategier for arbeidet internt.

Det er lagt opp til en opptrapping av fornyelsestakten på både vann-, spillvanns- og overvannsnettet. Det legges også opp til noe utvidelse av kommunalt spillvannsnett for tilknytning av eksisterende boliger. Tiltaksplanen gir føringer for bruk av avgiftsmidlene for de neste 10 årene, og medfølgende utvikling av avgiftsnivåene for vann og avløp.

Sentrale satsingsområder i perioden er miljømålene i Vannforskriften, rehabilitering av eldre ledningsnett for vann og avløp, opprydding i private avløpsanlegg og et økt fokus på klimatilpasning.

Hovedplan 2016-2025 rev. D


Pågående Vann og avløpsprosjekter

Rånåsfoss – Balkan

Nes kommune har igangsatt arbeidene med etablering av nye avløpsledninger mellom Rånåsfoss og Ekravegen pumpestasjon. Det er Lunder AS som utførende entreprenør på dette prosjektet.

Bakgrunnen for anlegget er at det kommer store etableringer av en rekke nye boliger og næringseiendommer i området ved Rånåsfoss. Det er derfor behov for større kapasitet og eksisterende renseanlegg på Rånåsfoss har ikke nødvendig standard eller kapasitet. Det skal etableres en ny avløpspumpestasjon, som erstatning for dagens renseanlegg på Rånåsfoss. Avløpspumpestasjonen skal frakte avløpsvann via en ny ca. 8,5 km lang sjøledning i Glomma nordover til nyEkravegen pumpestasjon på Bodung. Derfra vil avløpsvannet følge eksisterende ledningsnett. 

Les mer:

Oversiktstegning

Brosjyre om VA-prosjekt - Rånåsfoss - Ekravegen

 


Årnes vest

Nes kommune bygger nytt avløpsnett på Årnes vestside og Årnes vannverk legger nye vannledninger. Bakgrunn for prosjektet er avkloakkering av husstandene i området og forsterket vannforsyning. Nytt prosjekt innebærer etablering av ny kommunal spillvanslening, hvor alle boliger skal kobles til kommunalt spillvannsnett. Spillvannet fra private eiendommer skal pumpes inn til kommunalt nett og overvannet skal håndteres lokalt eller føres til nærmeste bekk via private overvannsledninger

Tiltaket vil bidra til bedre vannmiljø ved at gamle slamavskillere (septiktanker) på de enkelte eiendommene blir sanert. De nye vann- og avløpsledningene skal delvis gå i ny trase.

Oversiktstegninger

 

H01-1.pdf

H01-2.pdf

H01-3.pdf

Infoskriv:

Nytt vann- og avløpsanlegg Vormsundvegen - Hvamsvegen i Nes kommune. (L)(14196).pdf

Varsel om oppstart - Vormsund - Roterud.pdf

Funnefoss

Prosjektet omfatter bygging av ny pumpestasjon rett øst for det gamle renseanlegget og etablering av ny ledning for nødoverløp ut i Glomma. Eksisterende nødoverløpsledning fra renseanlegget går ut i syd og stuper 11 meter rett ned i Glomma, deretter følger ledningen elvebunnen utover i hovedstrømmen. Under en dykkerkontroll ble det avdekket at ledningen var borte og blitt tatt av strømninger i vannet og/eller isgang.  

På bakgrunn av perioder med stor vannføring og sterke strømmer der eksisterende ledning , har Nes kommune valgt en ny trase for nødoverløp ut i Glomma 

Les mer:
Oversiktstegning (1).

Varsel om gravearbeider i forbindelse med bygging av ny pumpestasjon og etablering av nytt nødoverløp ved Funnefoss. (60628) (1)

 

 

Publisert: 04.11.2016 14:55:38
Sist endret: 17.06.2024 12:54

Publisert: 04.11.2016 14:55:38
Sist endret: 17.06.2024 12:54

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?