Pedagogisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk tjeneste er en samordning av pedagogisk-psykologisk tjeneste, pedagogiske veiledere og utøvende spesialpedagoger. Pedagogisk tjeneste støtter skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og tilrettelegging slik at opplæringen blir best mulig for alle. Tjenesten skal bidra til at barn, unge og voksne med spesielle behov får hjelp, slik at de sikres gode utviklingsmuligheter.

Våre oppgaver

Tjenesten skal bistå/hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringen bedre for barn og elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Hvem kan få hjelp

Barn og unge i alderen 0-16 år med rettigheter etter Barnehageloven og
Opplæringslova, samt voksne med rettigheter etter Opplæringslova. Videregående skole har en egen fylkeskommunal PP-tjeneste.

Dette kan du få hjelp til
 • Utredning og rådgivning innenfor ulike vanskeområder som for eksempel språkvansker, spesifikke fagvansker, generelle lærevansker og sosiale- emosjonelle vansker.
 • Oppfølging av barn og voksne med vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
 • Veiledning, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler i samarbeid med barnehagens og skolens ledelse.
 • Veiledning til ulike samarbeidspartnere.
 • Sakkyndig vurdering av:
  • Behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
  • Behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen
  • Voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område
  • Fremskutt skolestart
  • Utsatt skolestart
  • Tegnspråkopplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Fritak fra opplæringsplikten
Pedagogiske veildere

Pedagogiske veiledere skal hjelpe skoleledere og lærere til å heve den faglige og didaktiske kompetansen (planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning) knyttet til grunnleggende ferdigheter, samt gi veiledning som vektlegger og bidrar til organisasjonsutvikling.

Veiledernes daglige og langsiktige arbeid innebærer blant annet:

 • Planlegging og gjennomføring av veiledningsperioder på alle skolene i kommunen
 • Implementeringsarbeid knyttet til planer for Nes-skole (f. eks. Et løft for Nes-skolen, SLL-planen, TRL-planen m.fl.)
 • Utvikle Nes-skolen(e) som lærende organisasjon(er)
 • Analysere Nes-skolens kompetanse- og utviklingsbehov
 • Etablere gode arenaer for kompetanseutvikling og erfaringsdeling i Nes-skolen
 • Resulatoppfølging
 • Arbeid med kvalitetsmelding, ståstedsanalyser og organisasjonsanalyser
 • Utarbeidelse av kompetanseplan og andre planer for pedagogisk virksomhet
 • Ansvarlige for gjennomføring av ulike tiltak beskrevet i kompetanseplan
Utøvende spesialpedagoger

Utøvende spesialpedagoger skal gi spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder som har et enkeltvedtak etter Opplæringslovens § 5-7. De skal også jobbe systemrettet gjennom direkte arbeid i barnehagene eller gjennom veiledning/kompetanseutvikling til personalet og foresatte.

Spesialpedagogenes daglige og langsiktige arbeid innebærer blant annet:

 • Spesialpedagogisk arbeid rettet mot barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp
 • Kartlegging og/eller observasjon av barn
 • Utarbeidelse av plan for spesialpedagogisk hjelp og vurdere arbeidet i årsrapport
 • Veiledning og kompetanseutvikling til ansatte i barnehager
 • Samarbeid/veiledning med foresatte og barn
 • Deltakelse i møter om enkeltbarn/elever
 • Samarbeid med andre instanser
 • Oppfølging av kommunale planer på aktuelle områder
 Hva er spesialpedagogisk hjelp?

Barn under opplæringspliktig alder som har et særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp - dette er regulert gjennom Barnehagelovens § 19a. Kommunen har plikt til til å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp. PP-tjenesten er sakkyndig instans når behovet for spesialpedagogisk hjelp skal vurderes. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig om barnet går i barnehage, eller ikke.

 • Det er et krav at foreldrene skal samtykke før det blir gjennomført sakkyndig vurdering og at foreldrene må samtykke i at barnet skal ha spesialpedagogisk hjelp.
 • Tilbudet skal så langt det er mulig utformes i samarbeid med foreldrene og deres syn skal tillegges stor vekt.
 • Kommunen har ansvaret for at det utarbeides en sakkyndig vurdering og at det fattes enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp.
 • Det skal utarbeides en årsrapport for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp.
 • PP-tjenesten er sakkyndig instans.

Barn under opplæringspliktig alder har ikke opplæringsplikt og det er derfor ikke noe krav om individuell opplæringsplan (IOP) for spesialpedagogisk hjelp.

Hva er spesialundervisning?

Spesialundervisningen skal ivareta muligheter elevene har til å nå realistiske mål dersom det ikke lar seg gjøre innenfor ordinær opplæring. Derfor er det viktig at skolen bevisst bruker det handlingsrommet som ordinær opplæring gir, før rektor melder eleven til PP-tjenesten (i samarbeid med foreldrene). Skolen må kartlegge, vurdere og eventuelt prøve ut nye tiltak på skolen innenfor rammen av ordinær opplæring. Dette er også presisert i Opplæringslovens § 5-4.

Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett til spesialundervisning. Kommunen har ansvaret for at elevene i grunnskolen får oppfylt sin rett til spesialundervisning. PP-tjenesten er kommunens sakkyndige instans og kan, etter tilmelding/henvisning og samtykke fra foreldre, utrede og vurdere en elevs behov for spesialundervisning. Med utgangspunkt i Opplæringslovens § 5-1 kan vurderingen av behovet for spesialundervisning og hvilket opplæringstilbud eleven skal ha, deles inn i to steg:

 1. Vurdere om eleven får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet eller ikke
 2. Avgjøre hvilket opplæringstilbud eleven skal ha dersom det viser seg at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære tilbudet og dermed har behov for spesialundervisning

 

En sentral retningslinje i forbindelse med spesialundervisning er likeverdsprinsippet. Dette prinsippet innebærer at elever med rett til spesialundervisning skal ha et opplæringstilbud som er likeverdig med tilbudet som andre elever får. Dette prinsippet har konsekvenser for vurderingen av hvilket opplæringstilbud eleven skal ha. Spesialundervisningen er likeverdig når en elev med spesielle opplæringsbehov får de samme mulighetene for å nå målene som andre elever har for å realisere sine mål innenfor det ordinære opplæringstilbudet.

Henvisning - informasjon og skjemaer
Faser i saksgangen

Trykk her for mer informasjon

Samarbeidsavtale

Hvert år utarbeides det en samarbeidsavtale mellom Pedagogisk tjeneste og den enkelte skole/barnehage. I avtalen beskrives samarbeidsområder knyttet til både system og individ. Avtalen er en del av kommunens kvalitetssystem, og det er respektive lederes ansvar (rektor/styrer/leder PT) å gjøre avtalen kjent for kollegiet og sørge for at denne drøftes. Årlig evaluering av avtalen er viktig for at innretningen på samarbeidet blir mest mulig hensiktsmessig for alle involverte parter.

Ansatte i Pedagogisk tjeneste tar initiativ til å lage samarbeidsavtalen. Rektor/styrer sørger for at avtalen gjøres skriftlig (se skjema nedenfor).

Samarbeidsavtalen finner du her:

Brukerundersøkelser og kartleggingsprøver i Nes-skolen

Årshjul for obligatoriske brukerundersøkelser og faglige kartleggingsprøver i Nes-skolen

Det må etableres et kunnskapsgrunnlag når skolene skal vurdere om elevene når målene som står i læreplanen (Kunnskapsløftet). Nes kommune har i denne sammenhengen utarbeidet en oversikt over kartleggingsprøver og brukerundersøkelser som er obligatoriske for Nes-skolen. Sammen med skolenes egne kilder og undersøkelser, så skal dette brukes for å vurdere i hvilken grad elevene når målene for opplæringen. Kunnskapsgrunnlaget og vurderingen av dette skal sees i relasjon til skolenes organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen.

Aktuelle lovverk

Barneloven

Barnehageloven

Opplæringslova

Forvaltningsloven

Publisert: 13.01.2017 09:18:14
Sist endret: 20.03.2024 12:58

Headshot

Pedagogisk Tjeneste

Resepsjon

Publisert: 13.01.2017 09:18:14
Sist endret: 20.03.2024 12:58