INNHOLD

BTI

Gode tjenester for innbyggerne i Nes. Fra uro til handling.BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foresatte det er knyttet undring eller uro til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning.

Illustrasjonsbilde; skisser av mennesker i ulike farger som holder i tannhjul

Illustrasjon av BTI

Foto: Free download: Gerd Altman fra Pixabay

Til deg som er med i BTI-samarbeidet

I Nes skal det være godt å vokse opp. Noen ganger kan man som familie ha behov for litt ekstra oppfølging og hjelp i kortere eller lengre perioder. Denne hjelpen skal oppleves som samordnet og koordinert.

Jeg er barn/ungdom

Du som barn og ungdom skal bli hørt og din mening skal vektlegges utfra hvor gammel du er og din egen utvikling. Dette er nedfelt i Barnekonvensjon og også tatt inn i Norges grunnlov, §104. Nes kommune skal sikre disse rettighetene.

Din mening:

7 år: du skal bli hørt og din mening skal være viktig
12 år: Du skal bli hørt og din mening skal tillegges stor vekt
15 år: Du skal selv samtykke til samarbeid og deling av informasjon (fritak fra taushetsplikt)

Informasjon om deg (taushetsplikten):

Det er du som bestemmer hvem som skal få vite ting om deg og hva de skal få vite. For å få til dette bruker vi et samtykkeskjema for tverrfaglig samarbeid og fritak fra taushetsplikt. Er du under 15 år skal foreldrene dine skrive under på dette, og de bestemmer, men din mening skal også vektlegges. For å få gitt deg god hjelp er det viktig at alle som samarbeider for deg kan få den samme informasjonen. Har du fylt 15 år skal du selv gi samtykke til å dele informasjon.

Jeg er foresatt

I Nes er vi opptatt av at du som foresatt skal bli møtt på en måte der du opplever mestring og medbestemmelse.  Det skal være enkelt for deg å komme i kontakt med tjenester som kan hjelpe og du skal oppleve at tjenestene har gode rutiner for samarbeid for å hjelpe deg. 

For å sikre et best mulig samarbeid er det nødvendig at alle involverte har den samme informasjonen om mål, tiltak, ansvar og evalueringer.

For å få til dette bruker vi et samtykkeskjema for tverrfaglig samarbeid og fritak fra taushetsplikt. Samtykket gjelder for saken det enes om, og for så lenge det er et samarbeid knyttet til det. Du/dere kan trekke samtykket dersom du/dere  ønsker det.  Hvilke opplysninger som skal med  i samtykket  bestemmer du/dere.

All informasjon og fremgangsmåte for BTI-arbeidet i Nes finner du på denne nettsiden. Sidene fungerer også som en veiviser for ansatte med tilhørende verktøy og tjenesteoversikt. 

Jeg er ansatt

Ansatte i Nes jobber etter BTI-modellen for å sikre at vi kommer tidlig inn og at om man enten er foreldre eller ansatte som har en bekymring eller uro for et barn skal det være enkelt å finne frem til aktuelle hjelpetjenester.

Alle ansatte som jobber med barn og unge skal ha kunnskap og kompetanse på å dele uroen med det gjelder på en måte som tilrettelegger for samarbeid rundt utfordringen. Hvis uro/bekymring blir tatt tak i på et tidlig stadium, kan det mange ganger løses med enkle og mindre omfattende tiltak.

Ved at ansatte som jobber med barn og unge følger BTI samhandlingsmodell skal det bidra til at vi har gode rutiner for det tverrfaglige samarbeidet. De ulike tjenestene skal ha kjennskap til hverandre, og tydelige føringer på vegen fra uro til handling. Det skal være enklere å bidra til positiv utvikling. 

Handlingsveileder

Trykk for større bilde

 

Har du mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner, ber vi deg først lese informasjonen her:

Tiltak ved mistanke om vold og overgrep

 

Nivå 0 - Uro avklares

På dette nivået blir du oppmerksom på uro og kjenner på magefølelsen. Du kan benytte verktøy for konkretisere og utforske det du undrer eller uroer deg over. Dette er avklaringsfasen for medarbeidere, hvor den/de det gjelder skal involveres så tidlig som mulig.

1. Uro/undring oppstår
 • Hva: Du starter å undre deg over et barns/ ungdoms helse, trivsel, livssituasjon eller utvikling. Husk at du eier din uro- den er subjektiv og et viktig verktøy
 • Hvordan: I møte med den det gjelder, eller på bakgrunn av informasjon fra andre. Husk at du eier din uro- den er subjektiv og et viktig verktøy
 • Hvem: Alle medarbeidere
 • Verktøy:
2. Konkretiser uroen
 • Hva: Konkretiser bekymring med prosessen på nivå 0. En felles virkelighetsforståelse er et godt utgangspunkt for å drøfte tiltak
 • Hvordan (hjelper deg å konkretisere):         
  1. Skriv ned observasjoner, situasjoner og handlinger. Vær så konkret som mulig.
  2. Del din uro og dine observasjoner med leder/kollega.        
 • Hvem: Medarbeideren som eier uroen
 • Verktøy: Finner du under Verktøykassa
  • Skjema over Uro-sonene 
  • Observasjonsskjema
3. Del uroen

Snakk med barnet/ungdommen og foresatte så tidlig som mulig. Der deler du din uro på en respektfull måte, som opprettholder muligheten for videre samarbeid.

 • Hvordan: Forbered deg på samtalen, ved å fylle ut urosamtaleskjema. Drøft og øv gjerne på samtalen med en kollega. Gjennomfør samtalen
 • Hvem: Medarbeideren som eier uroen. Eventuelt om det skal være noen andre som gjennomfører samtalen, dette avklares i hver enkelt tjeneste.
 •  Skjemaer finnes i verktøykassa:
  • Skjema for uro-samtale
4. Grunn til å gå videre?

Du vurderer behovet for videre oppfølging i nivå 1 eller 2, eller om det ikke er behov for å gå videre med uroen.

 • Hvordan
  • På bakgrunn av egne beskrivelser og urosamtalen vurder hvor din egen uro er i urosonene.
  • Drøft gjerne med en kollega/leder.
  • Diskuter gjerne problemstillingen anonymt med kollegaer i andre tjenester
  • Ta beslutning sammen med foresatte innen to uker om saken skal gå videre.
 • Verktøy: 
5. Avslutt
 • Hva: Dokumenter arbeidet ut i fra lovverket i egen tjeneste
 • Hvem: Den/de ansatte som eier uroen

 

Nivå 1 - Fra uro/bekymring til tiltak

Dette nivået beskriver innsatsen som settes i gang i egen tjeneste. Sammen med foresatte/barnet planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene.

1. Konkretiser uroen/bekymringen
 • Hva: Konkretiser bekymring med informasjonen fra prosessen på nivå 0. En felles virkelighetsforståelse er et godt utgangspunkt for å drøfte tiltak.
 • Hvordan: Gå igjennom grunnlagsmaterialet fra nivå 0. Ta opp eventuell bekymring med nærmeste leder. Tenk gjennom mulige tiltak i forkant av møtet
 • Hvem: Den som eier uroen
 • Verktøy:
2. Planlegg innsats/tiltak 
 • Hva:Planlegg og avklar innhold i tiltakene sammen med foresatte/barnet.
 • Hvordan: 
  • Vurder om samtalen med barn og foresatte skal gjøres sammen eller hver for seg. Barn har rett til å selv velge om de vil si sin mening.
  • Drøft tiltak og mål i møtet, og lag en plan.
  • Avtal neste møte og evaluering av planen.
  • Avklar hvem som er stafettholder for familien videre
  • Det som er avtalt referatføres. Følg rutiner for dokumentasjon i egen tjeneste.
 • Hvem: Medarbeider som eier uroen, sammen med kollega/leder
 • Verktøy:
3. Iverksett tiltak
 • Hva: Du iverksetter de tiltak som er planlagt
 • Hvordan: Tiltakene gjennomføres og dokumenteres iht. tjenestens rutiner
 • Hvem: Stafettholder
 • Verktøy: 
4. Evaluer tiltak
 • Hva: Evaluerer hvert tiltak i innsatsen - har vi nådd målene?
 • Hvordan: 
  • Drøft gjerne med en kollega/leder
  • Inviter til et møte med foresatte/barnet. Ta utgangspunkt i uroen og tiltakene og målene.
  • Ta beslutning sammen med foresatte og barnet
 • Hvem: Stafettholder
 • Verktøy: 
5. Avklar/beslutt om innsatsen skal videreføres, endres eller avsluttes

Gjør en faglig vurdering av barnets behov i den videre innsatsen, og avklar om tiltakene skal endres, videreføres eller avsluttes. 

 Hva: Avklar om tiltakene skal endres, videreføres eller avsluttes

Hvordan:  Foresatte og barnet involveres i avgjørelsen. Ved behov for veiledning og vurdering på det som er gjort kan saken drøftes i tverrfaglig team. Dette skal avklares med foresatte. Dersom flere tjenester skal involveres, gå videre til nivå 2.

Hvem: Stafettholder

Nivå 2 - Tverrfaglig samarbeid med 1 eller 2 tjenester 

Dette nivået beskriver enkle samarbeid med få involverte tjenester. Sammen med foresatte og barnet/ungdommen planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene.

1. Etabler kontakt med en eller to tjenester

 Hva: Du tar kontakt med 1-2 tjenester som barnet, ungdommen og foresatte ønsker skal involveres.

Hvordan: Bruk møtemal og planlegg samarbeidsmøte. Møtemalen skal sikre involvering og et felles formål med møtet.

Tenk igjennom mulige tiltak i forkant av møtet og hvordan barnets rett til medvirkning ivaretas.

Hvem: Stafettholder på vegne av familien

Verktøy:

2. Planlegg tiltak

Hva: Inviter til samarbeidsmøte med foresatte og barnet/ungdommen og aktuelle tjenester. I møtet planlegges tiltakene og hvem som gjør hva. Her er det hensiktsmessig å opprette en stafettlogg. I den digitale stafettloggen har foresatte og ungdom over 15 år tilgang, det samme har de hjelperne som er involvert i samarbeidet. 

Hvordan: Alle arenaer som barnet oppholder seg bør ha et tiltak. Også barnet/ungdommen selv.

Drøft tiltaket i møtet og lag en plan. 

Avtal neste møte og evaluering av planen

Avklar hvem som skal være stafettholder – videreføre eller endre?

3. Iverksett tiltak

Hva :Alle involverte gjør sin del av det som er avtalt

Hvordan: Gjennomfør tiltakene beskrevet i planen

Informer stafettholder dersom det oppstår hindringer eller endringer

Hvem: Alle som har ansvar for et tiltak. Stafettholder har oversiktsansvar

 Verktøy:

4. Evaluer tiltak

Hva: Tiltakene evalueres. Har vi nådd målet?

 Hvordan: Inviter til evalueringsmøte. Bruk møtemal

Ta utgangspunkt i bekymringen, målene og tiltakene som ble avtalt.

Hvem:Stafettholder på vegne av den det gjelder

 Verktøy:

5. Avklar/beslutt om innsatsen skal videreføres, endres eller avsluttes

Gjør en faglig vurdering av barnets behov i den videre innsatsen, og avklar om tiltakene skal endres, videreføres eller avsluttes. 

Hva: Avklar om tiltakene skal endres, videreføres eller avsluttes. Dersom noen tiltak ikke har hatt ønsket effekt og skal avsluttes, hvilke alternative tiltak/løsninger kan man bruke?

Har behovene endret seg, kan det være aktuelt å gå tilbake til nivå 1. Er det andre tjenester som kan være mest hensiktsmessige å koble inn?

Hvordan:  Foresatte og barnet involveres i avgjørelsen. Dette skal avklares med foresatte.Dersom flere tjenester skal involveres, gå videre til nivå 3.

Hvem: Stafettholder

Nivå 3 - Omfattende tverrfaglig samarbeid med flere involverte tjenester

Dette nivået beskriver mer omfattende samarbeid mellom flere tjenester.  Sammen med barnet/ungdommen og foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene

1: Etabler kontakt med flere tjenester
 • Hva: Det vurderes sammen med familien at det er behov å koble på flere tjenester.  Du tar kontakt med en eller flere tjenester som barnet, ungdommen og foresatte ønsker å samarbeide med.
 • Hvordan: Bruk møtemal og planlegg samarbeidsmøte. Møtemalen skal sikre involvering og et felles formål med møtet.

Individuell Plan

Barn som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester kan ha  rett til å få utarbeidet individuell plan.

Koordinerende enhet kontaktes.  Se   mer informasjon om IP her: Koordinerende enhet

Barnevernstjenesten:

Ved alvorlig bekymring for et barns omsorgssituasjon kan barnevernstjenesten være en aktuell samarbeidspartner. For å avklare om barnevernstjenesten er riktig instans, benytt gjerne vakttelefonen for å drøfte problemstilling/bekymring. Drøftingen kan være anonym.  Det kan også avtales et informasjonsmøte med mottaket i barnevernstjenesten.  Dette gir mulighet for å avklare hvilke rammer og mandat som barnevernstjenesten jobber ut ifra, og avklare forventninger på et tidligst mulig tidspunkt.

Etter å ha rådført seg med mottaksavdeling i barnevernstjenesten kan man fylle inn elektronisk meldeskjema eller og sende per post.

Nes barneverntjeneste

Meldingen til barnevernstjenesten bør gjøres med samtykke eller i samarbeid med de foresatte. Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barnevernstjenesten uten at foresatte involveres.

Dersom familien ikke ønsker å koble på denne tjenesten må den ansatte vurdere om man er tilstrekkelig bekymret for barnets omsorgssitusjon, og om det blir nødvendig å melde i fra til barnevernet uten foreldrenes samtykke.  Som ansatt har vi plikt til å melde til barnevernet dersom vi er alvorlig bekymret for barnets omsorgssituasjon.

 Det er viktig at andre tiltak som er i iverksatt ikke opphører selv om melding sendes barnevernstjenesten.

2: Planlegg tiltak
 • Hva: Stafettholder inviterer til samarbeidsmøte med aktuelle tjenester
 • Hvordan Avklar hvem som skal være stafettholder – videreføre eller endre?

Ved oppretting av Individuell plan avsluttes stafettloggen og elektronisk IP opprettes. Dersom det er ønskelig kan det være aktuelt at stafettholder fortsetter som IPkoordinator.

Med bruk av møtemal avklares det i møtet hvilke tiltak som skal iverksettes.

 • Hvem: Stafettholder og alle deltakere
 • Verktøy:
 3: Iverksett tiltak
 • Hva Alle involverte gjør sin del av det som er avtalt i møtet
 • Hvordan Gjennomfør tiltakene beskrevet i planen

Informer stafettholder dersom det oppstår hindringer eller endringer

 • Hvem Alle som har ansvar for et tiltak

Stafettholder har oversiktsansvar

4: Evaluer tiltak
 • Hva: Tiltakene evalueres. Har vi nådd målet?
 • Hvordan: Inviter til evalueringsmøte. Bruk evalueringsskjema.

Ta utgangspunkt i bekymringen, målene og tiltakene som ble avtalt.

 • Hvem: Stafettholder kaller inn til møtet. Alle aktuelle tjenester som er involvert deltar på møtet.
 • Verktøy:
5: Avklar/beslutt
 • Hva: Avklar om tiltakene skal endres, videreføres eller avsluttes.
 • Hvordan: Har behovene endret seg, kan det være aktuelt å gå tilbake til nivå 2, eller nivå 1
 • Hvem: Foresatte, barn og ungdom samt alle involverte parter.
6: Mistanke om vold eller overgrep?

OBS! Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barnevernstjenesten. Foresatte involveres ikke. Ved høy bekymring kontakt politiet parallelt. Er du i tvil kan du drøfte saken anonymt med barnevernstjenesten

Tjenesteoversikt

Trykk her for tjenesteoversikt

Oversikten viser tilbud som er tilgjengelig i Nes Kommune, både de som er tilgjengelig for alle og tjenester som krever vedtak eller som må søkes om.

Når du trenger hjelp med en gang:

Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barnevernstjenesten. Foresatte involveres ikke. Ved høy bekymring kontakt politiet parallelt. Er du i tvil kan du drøfte saken anonymt med barnevernstjenesten. 

Politi: 02800 - Nødnummer 112

Legevakt: 116 117 eller 63901133

Barnevernstjenesten: 66104500

Barnevernsvakten på Romerike:  (Etter kl 1500 alle ukedager samt helger og ferier) 64993270

Romerike Krisesenter: 66932310

Tilbud og tiltak til barn 0-5 år

Svangerskap og barselomsorg

Her tilbyr vi den gravide med partner informasjon og veiledning om svangerskap, fødsel og det å bli foreldre. Tjenesten er for alle bosatt i Nes og du finner all informasjon om tjenesten her

Helsestasjon

Arbeider for å fremme barns helse og trivse, samt forebygge sykdom og skade. Tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet. For barn i alderen 0-5 år  Les mer om tjenesten her

Åpen helsestasjon

Drop in-tilbud til foreldre til spedbarn i alderen 0-6 uker, helsesykepleier kan svare på spørsmål om barnets helse, trivsel og utvikling, se mer her

Åpen barnehage

Gratis tilbud for alle barn i Nes under skolealder i følge med en voksen. Drop in. 

Til åpen barnehage

Babykafè

For foreldre med barn under 1 år, drop in.

Babykafè

Psykisk helse og familietjenesten

For familier med barn opp til 18 år. Bestående av familiekonsulenter og psykolog. Hjelper til med utfordringer i foreldrerollen og psykiske utfordringer. 

Les mer om tilbudet her

COS-Kurs

Kurs for foreldre til barn i alderen 0-6 år, Circle of security (trygghetssirkelen) skal gi foreldre verktøy for å forstå bedre hvilke behov barnet har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Kontakt Familiens Hus for mer info.

Mer info om kurset finner du her

Ergo- og fysioterapeut

For barn med ulike fysiske, motoriske og medfødte utfordringer. Målet er å bevare og fremme god helse. Tjenesten ønsker å bidra til opplevelse av mestring og livskvalitet. Dette gjøres ved å fremme barn og unges funksjonsevne, aktivitet og deltakelse.

Mer info om ergo- fysioterapitjenesten finner du her 

Foreldre- og fødselsforbredende kurs

For førstegangsfødende. Gjennom temaene fødsel, samspill og amming er hensikten å øke kunnskap og trygghet hos blivende foreldre slik at de kan få en så god start som mulig.

Kontakt Familiens Hus for mer informasjon, her

Home-Start Familiekontakten

For familier med minst et barn under skolealder. Hjelp og avlastning i hjemmet, 2-4 timer i uka i ca et halvt års tid. 

Les mer om Home-Start Familiekontakten her

Tilbud og tiltak for barn i alderen 6-12 år

Skolehelsetjenesten

For barn i skolealder 5-18 år. Helsesykepleier finnes på barnets skole. Har som mål å forebygge sykdom og skade, samt fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Les mer om skolehelsetjenesten her

 

Psykisk helse og familietjenesten

Bestående av familiekonsulenter og psykolog. Hjelper til med utfordringer i foreldrerollen og psykiske utfordringer. for familier med barn opp til 18 år.

Til tjenesten her

Fritidsklubb

Fritidstilbud til alle barn og unge i Nes i alderen 10-18 år. Rusfrie arenaer med trygge voksne som møter ungdommene i samtaler og aktiviteter.

Les mer om tilbudet til Ung|Nes her

Ergo og fysioterapeut

For barn med ulike fysiske, motoriske og medfødte utfordringer. Målet er å bevare og fremme god helse. Tjenesten ønsker å bidra til opplevelse av mestring og livskvalitet. Dette gjøres ved å fremme barn og unges funksjonsevne, aktivitet og deltakelse. 

Her finner du informasjon om ergo- og fysioterapitjenesten 

 

Tilbud og tiltak for barn i alderen 13-18 år

Skolehelsetjenesten

Helsykepleier på barnets skole.

Se mer informasjon om skolehelsetjenesten her

Psykisk helse og familietjenesten

For familier med barn opp til 18 år. Tjenesten er bestående av familiekonsulenter og psykolog. Hjelper til med utfordringer i foreldrerollen og psykiske utfordringer. 

Les mer om tjenesten her

Helsestasjon for Ungdom

For ungdom i alderen 13-20 år. Her kan du få gratis veiledning og informasjon om temaer som seksualitet, psykisk helse, rus, prevensjon, etc.

Les mer om HfU her

Ergo og fysioterapeut

For barn med ulike fysiske, motoriske og medfødte utfordringer. Målet er å fremme god helse. Tjenesten ønsker å bidra til opplevelse av mestring og livskvalitet. Dette gjøres ved å fremme barn og unges funksjonsevne, aktivitet og deltakelse. 

Til tjenesten her

Frivillig ruskontrakt

For ungdom som ønsker hjelp på grunn av rus. Forpliktende avtale med HFU og ungdom og evt. foresatte. Avtalen innebærer ukentlige urinprøver og samtaler i 6 måneder.

Mer info finner du her

Fritidsklubb

Fritidstilbud til alle barn og unge i Nes i alderen 10-18 år. Fritidsklubbene er rusfrie arenaer med trygge voksne som møter ungdommene i samtaler og aktiviteter. 

Les mer om ung|Nes her

Utekontakten

For barn og unge i alderen 10-26 år. Gjennom felting på skolen og tilstedeværelse på ungdommens arenaer på kveldstid bygger Utekontaktene opp kunnskap om trender, hendelser og bevegelser i ungdomsmiljøene. De søker å være lett tilgjengelige for ungdommen, og bistår med veiledning, setter ungdommene i kontakt med hjelpeapparatet og kan gjøre avtaler om individuell oppfølging etter behov. 

ung|Nes

Friluftsgrupper

I samarbeid med den enkelte skole, hvor eleven får oppleve mestring både faglig og sosialt på en alternativ arenda og få et avbrekk fra den ordinære skoledagen. De ulike aktivitetene omfattes av ulike kompetansemål  i læreplanen

ung|Nes

 Fram

For unge i alderen 16-26 år som står utenfor utdanning og arbeid. Tett individuell oppfølging over lang tid ut i fra de unges ønsker og ståsted

ung|Nes

Tilbud og tiltak for familier

BUA

Gratis utlån av forskjellige tur- og aktivitetsutstyr, til alle som bor i Nes

BUA

 

Tilbud og tiltak som krever vedtak/søknad

Barnevernstjenesten

Når det vurderes at et barn har særlig behov for hjelp, kan barnevernstjenesten blandt annet tilby råd og veiledning til familien. Råd og veiledning kan også gis form av utvidet foreldreveiledning individuelt eller i grupper, miljøarbeider i hjemmet og opphold i fosterhjem eller institutusjon. Lov om barnevernstjenster gjelder for alle barn 0-18 år som oppholder seg i kommunen. Dersom ungdommen samtykker ved fylte 18 år kan iverksatte tiltak videreføres fram til fylte 25 år.

Mer info om barnevernstjenesten finner du her

Individuell Plan /Koordinator

For personer/brukere som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Formålet med individuell plan er at planeier skal få et koordinert og, helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det er en kartlegging av brukers behov og mål,sammen med faglige vurderinger skal danne grunnlaget for plan og koordinering.

Les mer Individuell plan her

Barnekoordinator

Barnekoordinatorordningen kan tildeles før fødsel og barn opp til 18 år som har store hjelpebehov og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Barnekoordinator tildeles familien.

Mer info finner du her

Pedagogisk tjeneste

For barn og unge i alderen 0-16 år med rettigheter etter Barnehageloven og opplæringsloven, samt voksne med rettigheter etter Opplæringsloven. Samordning av pedagogisk-psykologisk tjeneste, pedagogiske veiledere og utøvende spesialpedagoger. Pedagogisk tjeneste støtter skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og tilrettelegging slik at opplæringen blir best mulig for alle.

Mer info finner du her

 

Tjenester for foreldre

Psykisk helse og rus

For personer over 18 år som opplever psykiske utfordringer over kortere eller lengre tid, og/eller avhengighetshetsproblematikk. Tjenesten består av spesialsykepleiere, vernepleiere, boveiledere og ruskonsulenter. Målet er at innbyggeren skal mestre sitt eget liv og benytte egne ressurser i sin hverdag. 

Gå til Dialog og mestring her

Frisklivs og mestringssenteret

For innbyggere i Nes. En helsefremmende og frebyggende kommunal helsetjeneste. Frisklivs- og mestringssenteret tilbyr hjelp og støtte til personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud

Frisklivs og mestringssenteret

Sosiale tjenester

For innbyggere i alderen 18-67 år. Økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, økonomisk rådgivning

NAV

Sykepenger

For alle som har et inntektsgivende arbeidsforhold, når man som arbeidstaker blir sykmeldt av behandlere.

NAV

Arbeidsavklaring

For de med med minst 50% redusert arbeidsevne, der sykdom eller skade er årsak til redusert arbeidsevne. En ytelse der utsikt til økt arbeidsevne foreligger. Målet er å skaffe eller beholde arbeid. Aktivitetsplikt følger med denne ytelsen. 

NAV

Dagpenger

For de som har opparbeidet seg dagpengerettigheter ved inntektsgivende arbeid. Økonomisk støtte til den som blir permittert eller arbeidsledig.

NAV

 Bofelleskap psykiatri

Døgnbemannet bofelleskap for mennesker med psykiske lidelser over 18 år. 

Les mer om Dialog og mestring her

Hukommelseskoordinator

For personer med mistanke om demens eller påvist demenssykdom og deres pårørende (herunder både voksne og barn som pårørende). Veiledning til ansatte som tilbyr tjeneste. Lavterskeltilbud demensomsorg, herunder demensutredning, veiledning og oppfølging av personer med demens og deres pårørende. Demensutredning krever henvisning fra fastlege. 

Les mer om tjenesten her

Kreftkoordinator

For personer med kreftsykdom og deres pårørende, personer i palliativ fase med annen alvorlig sykdom og deres pårørende og etterlatte. Veiledning av andre tjenester.Et lavterskeltilbud kreftomsorg, i alle faser av kreftforløpet. Veiledning, rådgivning, støtte og oppfølging. 

 Les mer om tjenesten her

Fritid og aktivitetstilbud 

Boden Studio

For barn og unge i Nes. Lydstudio og øvingslokale som driftes av Årnes Ungdomskafè. Primært rettet mot barn og unge som har en interesse innenfor musikk/lyd/produksjon.

ung|nes

UKM- Ung Kultur Møtes

For barn og unge i Nes. En møteplass for ungdom og kultur, der vi skaper noe sammen. Her kan du vise frem det du brenner for, eller hjelpe andre med å bli sett. I UKM er alle kulturelle utrykk velkomne, enten det er sang, fotokunst, cosplay eller moderne dans.

ung|Nes 

Frivillighet

Frivilligssentralen

Kommunalt eid frivilligsentral som formidler frivillige til oppdrag. Kan hjelpe til med mindre praktiske oppgaver som snømåking, gressklipping, gå ærend og lignende. Kan også hjelpe til med å følge til lege eller tannlege, eller om du trenger noen å prate med, hjemme eller på telefon. For alle som av forskjellige årsaker trenger bistand eller hjelp.

Se mer på Nes Frivilligsentral sine sider her

Røde Kors

Nes Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom redningsarbeid og omsorgsaktiviteter. Det kan være besøksvenn, besøksvenn med hund, samt hjelpekorps og beredskapskorps.

Nes Røde Kors

Tilbud til funksjonshemmede

Non Stop

For personer med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av alder. Årnes fritidsklubb har en tilrettelagt klubb

Ung|Nes

Paraidrett

Hvam ILs tilbud for alle barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Treningen vil ha fokus på samhold og mestring. Deltakerne får blandt annet mulighet til å prøve de forskjellige øvelsene Hvam IL tilbyr, som håndball, fotball, klatring, aktivtetslek, innebandy, løping med mer. I tillegg legges det til rette for øvelser tilpasset den enkelte utøver. 

Hvam IL

Møteplasser for tverrfaglig samarbeid for ansatte i Nes

Oppvekstforum

For alle som jobber med barn og unge i Nes. Et tverrfaglig forum for å drøfte og informere på tvers av kommunalområder. Forumet arbeider med gjennomføring av tiltak i oppvekststrategien og bidrar til å styre samarbeid på tvers. 

Tverrfaglige team i barnehage og skole

Deltakere er styrer/rektor, barnehagelærer/lærer, PT, barnevernstjenesten, sosialpedagogisk ressurs, SFOleder og helsesykepleier. I tillegg deltar andre faggrupper ved behov.

BRUS-møter

For virksomhetsledere fra de aktuelle virksomhetene, møter mellom BUP, Dialog og Mestring, Fritid og forebygging, Familiens Hus og kommuneoverlege.

SLT-innsatsteam

Teamet er i utgangspunktet for ansatte i Nes Kommune, fylkeskommune og politi, men kan også brukes av foreldre, ungdom eller andre som er bekymret. Aktuelle deltakere kan være barnevernstjenesten, politi, tjenester på Familiens Hus, Fritid og forebygging, rådgiver/lærer/sosiallærer fra skolen der barna/ungdommen går, NAV, spesialrådgiver Helse og Velferd, Pedagogisk Tjeneste, Dialog og mestring, kommuneoverlege, skoleeier. Tverrfaglig samarbeid på lavterskelnivå, rettet mot barn og ungdom i risikosone.  Her drøftes situasjoner rundt grupper, miljøer og trender som trenger akutt innsats. Innsatsteamet skreddersys av varsler og SLT-koordinator i samarbeid med den/de det gjelder, basert på utfordringen som må løses. 

Les mer om SLT her

SLT-frokostmøter

For alle som jobber med barn og unge og familier, uavhengig av type stilling og tjenestested. Hensikten med møtet er dialog og informasjonsutveksling, bli kjent, inspirere, motivere, støtte og bygge nettverk med ulike aktører i kommunen som jobber innenfor oppvekstfeltet.

 Les mer om SLT her

Verktøykasse

Her finner du ulike skjemaer som kan brukes av den ansatte i ulike deler av oppfølgingen. 

Urosonene

Observasjonskjema

Skjema for urosamtale

Møtemal

Evalueringsskjema

Samtykkeskjema 

Tjenester for voksne

Tjenester som gir tilbud/tiltak til foresatte i familien, her kalt voksentjenester, undersøker om den voksne har barn. Dette er det "Dialog og mestring" som har ansvaret for i Nes.

Kontakt Dialog og Mestring

Voksentjenesten skal kartlegge om barn av voksne også vil trenge oppfølging. Det skjer i nært samarbeid med foreldre/foresatte. Dette kan være familienettverk, helsesykepleier, miljøterapeut/lærer på skolen eller andre tjenester som møter barna. Det er ikke voksentjenestenes ansvar å følge opp barna videre, men å sette familien i kontakt med aktuell hjelpetjeneste. Det kan allikevel være aktuelt for voksentjenester å delta i samarbeidsmøter knyttet til uro man har for et barn for å sikre et helhetlig hjelpetilbud. 

Stafettholder

For å bidra til at familien får samordnet hjelp uten avbrudd, skal det oppnevnes en stafettholder. Hun/han er en som har relasjon til barnet/familien.

Det er den som til enhver tid har koordineringsansvar for å følge opp brukeren, som blir pekt ut til å være stafettholder. Det skal opprettes en stafettlogg. Dette kan være møtemalen. Formålet er å sikre at det ikke blir brudd i hjelpetilbudet fra kommunen og å samordne kommunens tjenestetilbud. Det betyr at loggen følger brukeren uavhengig av hvem som til enhver tid tilbyr tjenester. En viktig forutsetning for å benytte en stafettlogg er samtykke fra foresatte eller ungdommen.

Oppgavene som stafettholder:
 • Koordinere den samlede innsatsen for det enkelte barn
 • Innkalle til tverrfaglige samarbeids- og koordineringsmøter
 • Sette dagsorden for møtene
 • Innkalle til ad hoc-møter ved uforutsette eller plutselig oppståtte behov
 • Ha ansvaret for å lede de tverrfaglige samarbeids- og koordineringsmøtene
 • Ha ansvaret for å introdusere nye parter i samarbeidet
 • Ha ansvaret for å gi beskjed (på en hyggelig måte) til de, som ikke lenger er nødvendige  i innsatsen
 • Ha ansvar for å involvere barn og foresatte i det tverrfaglige samarbeidet
 • Fungere som sentral kontaktperson og koordinator
 • Loggføre (eller har ansvar for at en annen gjør det)
 • Peke ut en som følger med på utviklingen til den gravide, barnet, den unge og/eller familien

Digital Stafettlogg:

I samarbeidsmøter med foresatte og deres barn/unge bruker vi digital stafettlogg som et verktøy for å holde oversikt over tiltak og mål som er satt rundt barnet/ungdommen.

Stafettloggen utarbeides i samarbeidsmøter med foresatte, barn/ungdom og de aktuelle tjenestene som er involvert. Den fagpersonen som har jevnlig kontakt og er tettest på barnet/eleven/ungdommen i tjenestene får rollen som «stafettholder». Stafettholderen er deres faste kontaktperson og vil være den som koordinerer samarbeidet og skriver i Stafettloggen. Stafettholderen bruker Stafettloggen til å invitere til samarbeidsmøter og til å dokumentere det dere har blitt enige om i møtene. Alle parter kan når som helst logge seg inn i Stafettloggen, for å få en oversikt over hva dere har blitt enige om.

Stafettloggen har innlogging ved bruk av BankID, og både foresatte / ungdommen og de inviterte samarbeidspartnere har tilgang. Her kan man se hvilke mål som er satt, og hvem som har ansvar for hva. Dette gjør samarbeidet mer oversiktlig for alle parter.

I Nes bruker vi DIPS Samspill stafettlogg

Opplæring

Stafettlogg/stafettholder

Det holdes opplæring med jevne mellomrom ila året. Disse annonseres på kommunens ansattportal. Det er også mulig å ta kontakt med BTI-koordinator for å avtale opplæring/workshop for den enkelte virksomhet/avdeling. BTI- koordinator er også tilgjengelig for veiledning av stafettholdere i konkrete saker.

 

«Å ta opp Uro»

Nes tilbyr kurset «Å ta opp Uro» for ansatte som jobber med barn og unge i kommunen. Kursene gjennomføres av Uro-trenere som er en tverrfaglig sammensatt gruppe ansatte som jobber i ulike virksomheter i Nes.

"Å ta opp uro" er en metode som skal bidra til at terskelen for tidlig intervensjon senkes. Ved å ta opp uro tidligst mulig med den det gjelder, på en gjennomtenkt og konkret måte, økes sannsynligheten for en god dialog og åpent samarbeid. Metoden er utviklet av Esa Eriksson og Tom Arnkil ved Helse og Velferdsetaten i Helsingfors. RVTS Øst har ansvaret for opplæring av nye trenere.

Gjennom praktiske øvelser og oppgaver gis de ansatte nyttig kompetanse og innsikt.

Uro-metodikken gir oss verktøyene til nivå 0 i handlingsveilederen, fra en uro/bekymring til handling.

Det gjennomføres jevnlige kurs for ansatte. Se ansattportalen for aktuelle kurs eller kontakt kurs-koordinator Line Lundsæther.

Kontaktinfo for BTI, Stafettlogg og "Uro":

Line.Lundsaether@nes.kommune.no

Fagartikler og teori

Snakkemedbarn.no

Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier

Kommunene har plikt til å sørge for samarbeid på individ- og systemnivå. For Nes kommune er dette organisert gjennom BTI (Bedre tverrfaglig innsats). For barn med langvarige og sammensatte behov/tjenester, organiseres samarbeidet gjennom en IP (Individuell plan).

Det er flere ulike bestemmelser i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, tannhelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, barnevernloven, barnehageloven, opplæringsloven, privatskoleloven, sosialtjenesteloven, NAV-loven, krisesenterloven, familievernkontorloven og integreringsloven som regulerer kommunens arbeid for dette. Herunder:

 • Plikt for velferdstjenestene til å samarbeide uten at samarbeidet er knyttet til en enkelt sak (samarbeid på systemnivå) (BTI)
 • Plikt for velferdstjenestene til å samarbeide i enkeltsaker (samarbeid på individnivå)
 • Samordningsplikt for kommunen (BTI)
 • Rett til individuell plan (IP) 

Nasjonal veileder fra Helsedirektoratet: Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier

Kontaktinformasjon for BTI

Line Lundsæther, Familiens Hus Line.Lundsaether@nes.kommune.no

Her kan du også melde feil og mangler på informasjonene over.

Publisert: 20.04.2021 17:33:28
Sist endret: 29.02.2024 10:46

BTI-koordinator

Line Lundsæther

Publisert: 20.04.2021 17:33:28
Sist endret: 29.02.2024 10:46

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?