Barn og unges medvirkning

Barn og unge har kunnskap som voksne ikke har. Den kan bidra til at planlegging og beslutninger blir bedre. I Nes er barn og unges mulighet til å bli hørt, få si sin mening og påvirke beslutninger en viktig ressurs for kommunen og samfunnet.

Barns beste skal være et grunnleggende hensyn

Grunnlovens § 104 gir en plikt til kommuner om å sikre barns beste i alle beslutninger og tiltak som direkte eller indirekte berører barn, enten som enkeltindivider, grupper av barn som deler spesielle egenskaper, eller barn generelt.

FNs Barnekonvensjon gjelder som norsk lov og skal ligge til grunn for kommunens anvendelse av andre lovverk. Dersom hensynet til barnet og barnets rettigheter kommer i "konflikt" med annet lovverk, skal barnets beste gå foran i avgjørelsene.

For å sikre barnets beste må vi ført lytte til hva barn har å si. Alle barn og unge har rett til å uttale seg i alle saker som angår dem.

Prinsipper for barn og unges medvirkning

Barns rettigheter på systemnivå

Barn og unges medvirkning

Barn og unges rett til medvirkning er først og fremst nedfelt i FN's Barnekonvensjon. Konvensjonen er førende for hvordan vi anveder norsk lovverk i saker som angår barn direkte og idirekte, som enkeltinv\divid og som gruppe.

Barn og unges rett til å uttale seg

Offentlig myndighet/forvaltning skal garantere at barn fritt får gi uttrykk for sine synspunkter i alle forhold som gjelder barnet (individ og gruppe/enkeltsaker og systemnivå). Offentlig myndighet/forvaltning skal tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Det er viktig at kommunen organiserer arbeidet med barn og unges medvirkning på en god måte. I Nes har vi sikret dette aktivt gjennom rollen som barn og unges talsperson og ungdomsråd.

Barn og unges talsperson

Også kalt "Den særskilte ordningen etter pbl. § 3-3.

Barn og unges talsperson har som oppgave å ivareta barn og unges medvirkning, rettigheter og interesser i kommunal planlegging, etter gjeldende lovverk, forskrifter og rettningslinjer.

Barn og unges talsperson skal bidra til at kommunen legger til rette for et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de kvaliteter som til en hver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Barn og unges talsperson skal også sikre at barn og unge selv gis mulighet til reell medvirkning i alle saker som angår dem. Denne medvirkningen skjer gjennom kommunens formelt valgte ungdomsråd.

Det er kommunens oppvekst- og SLT-koordinator som har rollen som barn og unges talsperson. Har du som innbygger, politiker eller ansatt i Nes spørsmål om barn og unges medvirkning, rettigheter og muligheter i kommune er det bare å ta kontakt med barn og unges talsperson.

Mer om ordningen på regjeringens sider

Publisert: 30.01.2024 15:03:00
Sist endret: 31.01.2024 14:45

Headshot

Ida Eliseussen

Barn og unges talsperson

Publisert: 30.01.2024 15:03:00
Sist endret: 31.01.2024 14:45

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?