Eiendomsskatt

Nes kommune innførte eiendomsskatt i 2009

Eiendomsskatt er den eneste skatten som i sin helhet går direkte til kommunen og er en viktig inntektskilde for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorgstjenester, vedlikehold av veier, parker og andre tilbud som kino og bibliotek.

Kommunestyret i Nes vedtok den 16.03.21 en ny alminnelig taksering etter eiendomsskatteloven. Dette betyr at alle skattepliktige eiendommer i Nes er taksert på nytt og har med dette fått nye eiendomsskattetakster. De nye takstene har virkning fra 2022.

Her kan du lese mer om dette 

Sats

Næringseiendommer har en skattesats på 1,5 promille. Bolig og fritidseiendommer har en skattesats på 2,25 promille.

Etter en endring i eiendomsskatteloven ble det fra 2020 gjeldene en reduksjonsfaktor på 30 % for bolig- og fritidseiendommer. Fra 2022 har kommunestyret i tillegg vedtatt en lokal reduksjonsfaktor for alle skatteobjekt på 20%.

Klage på takst fastsatt av skatteetaten

Mener du at Skatteetatens boligverdi/takst for din eiendom er feil, finner du informasjon om hvordan boligverdi kan endres via lenken: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/eiendomsskatt/

Du trenger ikke å melde fra til kommunen om at du klager på Skatteetatens boligverdi. Dersom Skatteetaten endrer boligverdien, får kommunen melding om dette og vil rette eiendomsskatten. 

Hvis du derimot mener at antall godkjente boenheter registrert på din eiendom er feil, kan du klage til kommunen ved eiendomsskattekontoret pr. epost til postmottak@nes.kommune.no, eller pr. brev. Husk! oppgi «Eiendom», og «Eiendommens adresse(r)»

Selv om du klager, må eiendomsskatten betales. Fører klagen til nedsettelse, blir overskytende beløp tilbakebetalt.

Klage på takst på fastsatt av Nes kommune

Eieren kan klage på den utskrevne eiendomsskatten.

Klagefristen er seks uker fra skatteseddel er sendt ut. Klagen må være skriftlig, datert og underskrevet. Den må inneholde gårds- og bruksnummer samt eventuelt seksjons- og festenummer. Klagen skal grunngis.

Ved klage:

Klageretten gjelder dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Klagen behandles først i sakkyndig nemnd. Hvis sakkyndig nemnd ikke tar klagen til følge, går saken til klagenemnd. Klager vil få beskjed om antatt saksbehandlingstid.

Faktura for eiendomsskatt må betales selv om klagen ikke er behandlet før forfallsdato. Dersom klagen tas til følge vil evt. For mye innbetalt eiendomsskatt refunderes.

Betaling

Faktura sendes ut sammen med kommunale eiendomsgebyrer, fire ganger pr. år, med forfall

  • 20. mars
  • 20. juni
  • 20. september
  • 20. desember

Om ønskelig kan du nå få månedlig faktura med forfall den 20. hver måned. Dette bestiller du ved å gå inn på "Min Side". Velg "Min eiendom" og til sist "Fakturahyppighet"

For sen betaling kan føre til tvangsinnfordring. 

Eiendomsskatt innfordres av skatteoppkreveren i kommunen som også er særnamsmann.

Eiendomsskatten har lovbestemt pant ( legalpant) i den eiendom skattekravet knytter seg til .  Legalpant gir panterett foran alle andre heftelser i eiendommen.  Krav på eiendomsskatt er også tvangsgrunnlag for utlegg (utleggstrekk) i lønn.

Eiendomskattelovens § 25, tredje ledd:  ”Eigedomsskatten skal ytast til fastsatt tid og med dei summane som først er fastsette, endå om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, eller dei står under prøving for ein klageinstans eller domstolane.” 

Klager bør derfor betale purringen før ytterligere renter og eventuelle omkostninger påløper. 

Innfordring skjer i samarbeid med Eidsvoll kommune der felles innfordringskontor ligger.

Relevante dokumenter


Rammer og retningslinjer for fastsetting av eiendomsskatt

Sonekart

Eiendomsskatte vedtekter

Protokoll- sakkyndig-takstnemd

Sak 21/21 Eiendomsskatt - ny alminnelig taksering 2021

Sak 21/110 Eiendomsskatt - fritak for nyoppførte boliger 

Omtaksering av eiendommer er gjennomført 

Arbeidet med taksering av eiendommer som ikke hadde formuesgrunnlag fra Skatteetaten ble gjennomført høsten 2021, gjeldende fra 2022. Alle eiere av eiendommer som var omfattet av takseringen fikk tilsendt informasjon.  Les mer om arbeidet med omtaksering av eiendommer uten formuesgrunnlag her.

Ord og begreper

Her finner du forklaringer på ord og begrep som brukes i forbindelse med eiendomsskatt.

Publisert: 29.12.2016 00:05:41
Sist endret: 20.02.2024 07:27

Jan Ronald Helander

Avdelingsleder

Publisert: 29.12.2016 00:05:41
Sist endret: 20.02.2024 07:27

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?