INNHOLD

Tilskuddsordninger innen jordbruk og skogbruk

Investering og bedriftsutvikling i landbruket

Ønsker du å investere i landbruk eller tilleggsnæringer? Innovasjon Norge har flere ordninger som kan støtte deg i å videreutvikle virksomheten din. Kontakt kommunen for å få bistand til å utforme søknaden og annen veiledning som kan gjøre søknadsprosessen enklere. Tiltak som er i tråd med gjeldende landbrukspolitikk blir prioritert.

Her kan du lese mer investering og bedriftsutvikling:

Innovasjon Norge

Finansieringsordninger hos Innovasjon Norge.

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en samlebetegnelse for en rekke tilskuddsordninger i landbruket. Om du skal søke og få utbetalt tilskudd må du ha et aktivt foretak som er knytta til en landbrukseiendom.

Kommunen behandler søknaden din. Kontakt kommunen om du er ny bruker og trenger bistand med søknaden. 

Du finner frister, vilkår og veiledning på nettsiden til Landbruksdirektoratet. Vær oppmerksom på at vilkårene kan endre seg ved hvert jordbruksoppgjør.

Elektronisk søknadsskjema:

Altinn - Produksjonstilskudd i jordbruket

Her kan du lese mer om ordningen:

Landbruksdirektoratet

Statsforvalteren i Oslo og Viken - produksjonstilskudd

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Avløsning ved ferie og fritid

Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning der foretak med husdyrproduksjon kan få dekket utgifter de har hatt til avløsing. Du søker om refusjon av utgiftene på samme søknadsskjema som produksjonstilskudd.

Du kan lese mer om ordningen og finne elektronisk søknadsskjema på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Regionalt miljøtilskudd (RMP)

Regionalt miljøprogram (RMP) er en fylkesvis tilskuddsordning for miljøtiltak i landbruket. Alle landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke regionalt miljøtilskudd. 

Fristen for å søke er 15. oktober.

Les mer om ordningen, hvordan du søker, bruk av kart, regelverk m.m. på nettsidene til Landbruksdirektoratet. Informasjon om tilskuddssatser og søknadsinformasjon på nettsidene til Statsforvalteren i Oslo og Viken

Elektronisk søknad:

Altinn – Søknad om regionalt miljøtilskudd

Her kan du finne mer informasjon om ordningen:

Landbruksdirektoratet

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Regelverk

Drenering

Du kan søke tilskudd til drenering av jordbruksareal som er tidligere grøftet eller planert.

Du kan lese mer om tilskuddssatser, ordningen og finne søknadsskjema på nettsiden til Landbruksdirektoratet. Send søknaden til kommunen der arealet ligger.

Tilskudd gis ikke der dreneringen er påbegynt før tilskudd er innvilget.

Elektronisk søknad:

Altinn – Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Her kan du finne mer informasjon om ordningen:

Landbruksdirektoratet

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Det kan søkes kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Kommunen disponerer en årlig tilskuddsramme fra Statsforvalteren. Søknader prioriteres og tildeles midler etter kriterier som er fastsatt i kommunens egen tiltaksstrategi. Tiltaksstrategien viser hvilke tiltak som er prioritert ut i fra lokale målsettinger.

Elektronisk søknad:

Altinn - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Her kan du finne mer informasjon om ordningen:

Landbruksdirektoratet

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

 

For mer informasjon om SMIL-tilskudd i Nes kommune, les tiltaksstrategien for 2022-25: 
Gjeldende tiltaksstrategi 

Søknadsfrist 10. april. 

Næring og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Fylkesmannen fordeler midler ut til kommunene årlig. Tilskuddene til skogkultur og miljøtiltak i skog administreres av kommunen. Tilskudd til vegbygging, drift med taubane, drift med hest o.a. samt utdrift av virke til bioenergi administreres av Statsforvalteren.

Alle søknader går via kommunen som godkjenner/anbefaler.

Kommunens tiltaksstrategi og retningslinjer for bruk av NMSK beskriver formål som prioriteres og gjeldene tilskuddssatser.

Søknadsskjema:

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Her kan du finne mer informasjon om ordningen:

Landbruksdirektoratet

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Tilskuddssatser 2022

Ungskogpleie:

  • 35 % tilskudd på kostnaden, men maksimalt kr 220,-/daa
  • Rekrutteringstilskudd: ca. kr 100,- ekstra/daa der det benyttes ikke profesjonelle skogsarbeidere under 25 år som jobber med ungskogpleie. Gjelder ikke lærlinger eller fast ansatte. 

Dette regelverket gjelder for tilskudd til ungskogpleie i hogstklasse II (foryngelse). Middelhøyde etter tiltak skal være maksimalt 12 meter.

Markberedning:

  • 20 % tilskudd på kostnaden men maksimalt kr 150,-/daa.


Frist for søknad om tilskudd er 15. november

Skogbruksplan

Skogbruksplan omfatter registrering av skogen som gir oversikt over skog – og miljøressursene på eiendommen og gir en plan for forvaltningen av disse.

For mer informasjon om skogbruksplan ta kontakt med kommunens landbrukskontor.

Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Klimatilskudd skog

I statsbudsjettet er det bevilget midler til tettere planting etter hogst, og gjødsling av skog. Begge tiltakene gir på sikt næringsmessig avkastning, samtidig som de er gunstige for klimaet. 

Tettere nyplanting

For tettere nyplanting vil det bli gitt et tilskudd på 60 prosent av kostnaden ved å plante inntil 50 ekstra planter pr dekar, som plantes utover et definert minimumsantall. Minimumstallet vil variere med boniteten.

Suppleringsplanting

For tettere suppleringsplanting vil det bli gitt et tilskudd på 30 prosent av kostnaden for å oppnå et minimums planteantall/daa, Minimumstallet vil variere med boniteten.

Søknader skal sendes til kommunen.

Informasjon om søknadsordningen finner du hos Landbruksdirektoratet.

Gjødsling

Gjødsling av skog vil gjennom økt tilvekst gi økt CO2-fangst. Dette er et av tiltakene som er foreslått i rapporten Klimakur 2020, og som har virkning også i et kortsiktig perspektiv innenfor 10 år. I 2022 er tilskuddet på 50 % av kostnaden.

Søknader sendes til kommunen.

Informasjon om søknadsordningen finner du hos Landbruksdirektoratet.

 

Landbruksveg - tilskudd

Du må søke før du bygger skogsveg (landbruksveg). Søknadsprosessen skal sikre at hensynet til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og andre berørte interesser blir ivaretatt.

Send søknaden til den kommunen der veianlegget er lokalisert. Du må varsle naboer og rettighetshavere om søknaden.

Det kan søkes om tilskudd til nybygging av skogsveier og ombygging av eksisterende skogsveier.

Søknadsskjema:

Søknad om tilskudd til skogsveier

Søknad om bygging av landbruksvei

Her kan du lese mer om landbruksveier:

Tilskudd til bygging av landbruksveier

Landbruksdirektoratet

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Velferdsordninger 

Velferdsordninger i landbruket

Publisert: 03.10.2016 11:15:56
Sist endret: 27.02.2024 16:09

Publisert: 03.10.2016 11:15:56
Sist endret: 27.02.2024 16:09

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?