INNHOLD

Landbruket i Nes

Nes kommune er en landbrukskommune med 136 755 dekar fulldyrka jord, 5845 dekar innmarksbeite, 399 917 dekar produktiv skog og 4 729 dekar uproduktiv skog.

Jordbruket:

Dyrka areal har økt jevnt i hele etterkrigstida, fram til 1970 vesentlig på grunn av nydyrking og særlig på mjelemoer der skogen ble avvirket. Fra slutten av 1960-tallet var det en periode med omfattende bakkeplanering (ca. 20 % er kartlagt som berørt av bakkeplanering) som økte arealet betydelig.

Økningen i dyrka areal ut over 1990-tallet er vesentlig gjenopptatt bruk av beiter, mest til storfè. Oftest er beitene i ravineområder. Mange av disse tiltakene har vært støttet med tilskudd til «Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap»- STILK-midler. Beitebruken har gått noe tilbake de siste år, blant annet på grunn av dalende interesse for sauehold.

På den dyrka jorda er nær 90 % drevet som åpen åker med korn og oljevekster. 

For tida ligger 12 212 dekar, dvs. 9,2 % av det dyrka arealet i eng og beite. Det er stor interesse for nydyrking i Nes, og Nes kommune mottar jevnlig søknader om både små og store prosjekter. Samtidig er presset på nedbygging av dyrket og dyrkbar jord stort.

Skogbruket:

399 917 dekar av kommunens areal på 640 768 dekar er produktiv skogsmark, noe som tilsvarer 62,4 % av arealet. Skogarealet er fordelt på 26 % høy bonitet, 65 % middels bonitet og 9 % lav bonitet.

Gran utgjør 47 % av den stående kubikkmassen mens furu utgjør 45 %. Lauvtreslagene utgjør 8 %. Avvirkningen innenfor kommunen varierer de enkelte år men er i hovedsak innenfor 70-100.000 kubikk. 

Skogsbilvegnettet er med sine 330 km relativt godt utbygget i kommunen. Det er allikevel innenfor enkelte områder behov for noe nybygging.

 

Publisert: 06.12.2016 09:43:02
Sist endret: 25.01.2024 14:19

Publisert: 06.12.2016 09:43:02
Sist endret: 25.01.2024 14:19

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?