Kommunedelplaner

En kommunedelplan er, som en kommuneplan, en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område med tilhørende kartdel og bestemmelser. Kommunedelplaner er arealplaner for et avgrenset geografisk område av kommunen, eller for et avgrenset tema. Tematiske kommunedelplaner skal gi mål og strategier bygget på målene i kommuneplanens samfunnsdel.

 Kommunedelplan for Årnes 2019-2030

Kommundelplanen for Årnes ble vedtatt 18.06.2019 (sak 65/19 med plankart og vedtatte bestemmelser. 

Planens hensikt er å tilrettelegge for en bærekraftig befolkningsvekst på Årnes

Plankart i målestokk 1:7500

Kommunedelplan Årnes bestemmelser og retningslinjer 2019-2030

Planbeskrivelse, datert 28.5.19

Temakart hensynssoner kulturmiljø

Temakart faresone

Temakart naturmiljø

Temakart drenslinjer

Temakart fjernvarme og konsesjonsområde

Protokoll 

Saksframlegg 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2030

Nes kommune har med støtte fra Akershus fylkeskommune utarbeidet en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Det ligger sterke politiske føringer både fra statlige og regionale myndigheter om at enhver kommune skal ha oversikt over regionalt og lokalt viktige kulturminner. Nes har ikke tidligere hatt en slik plan, og behovet for å kartlegge verneverdige kulturminner i kommunen var betydelig.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nes 2017-2030 

Planen ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.11.2017 (sak 14/63). Papirutgave av planen er tilgjengelig på Nes rådhus, servicetorget og Nes bibliotek.

Dette er den første planen med tematikken kulturminner og kulturmiljøer. I forkant av utarbeidelsen ble det foretatt en registrering av kulturminner i Nes. Dette arbeidet ble gjennomført somrene 2015 og 2016. I etterkant av registreringsarbeidet ble det valgt ut viktige områder og kulturminner som i planen er gjengitt som forslag til hensynssoner. Utvelgelsen ble foretatt med medvirkning fra blant annet historielagene i Nes.

Formålet med planen er å legge til rette for en enklere forvaltning og formidling av kulturminner i Nes. Kommunen er i vekst, og utbygging legger press på eksisterende bygninger og landskap. Kulturminner er en ikke fornybar ressurs og planen skal derfor bidra til at viktige kulturminner ivaretas slik at fremtidige generasjoner kan ha glede og nytte av dem. 

Vil du vite mer om hva et kulturminne er og hvilke aktører som finnes innen kulturminnevernet kan du lese mer ved å klikke her 

Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030

28.05.2019 ble kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019 - 2030 vedtatt (sak 44/19). Den tar for seg både utfordringer og føringer, for videre å beskrive status og mål frem mot 2030. 

Kommunedelplan sammen med andre relevante dokumenter kan du lese her: 

Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030 

Tiltaksdel 2019-2020

Saksprotokoll fra behandlingen 

Saksframlegg

Utgått plan: Energi og klimaplan 2011-2020

Det er satt følgende hovedmål for Nes kommunenes klima- og energiarbeid frem mot 2030:

  • Nes kommunes totale klimagassutslipp skal reduseres med 60 % i forhold til 2009-nivået innen 2030.
  • Hensynet til energi, klima og klimatilpasning skal være sentrale premisser i fremtidige kommuneplaner og andre plandokumenter.

 I tillegg til hovedmål er det utarbeidet delmål til temaene areal og transport, kommunal drift, landbruk, forbruk og avfallshåndtering, klimatilpasning og miljø.

Tidspunkt for rullering av kommunedelplanen for Klima, energi og miljø vurderes i forbindelse med arbeidet med kommunens planstrategi som det nye kommunestyret skal vedta innen ett år etter lokalvalget.

Kommundelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019-2031

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019 - 2031

Publisert: 17.11.2023 08:50:32
Sist endret: 12.04.2024 12:43

Publisert: 17.11.2023 08:50:32
Sist endret: 12.04.2024 12:43

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?