INNHOLD

Veiledning og forhåndskonferanse

 Tilbake til byggesak forside

Veiledere

Her kan du finne veiledere for de fleste tiltak. Husk at det også er mye god veiledning på Direktoratet for byggkvalitet (DIBK.no) sin hjemmeside.

Ark/takopplett

Takopplett er søknadspliktig med krav om ansvarlige foretak fordi det berører bærende konstruksjoner. Du må derfor kontakte et firma eller en profesjonell aktør som kan hjelpe deg med søknaden og prosjektet.

Basseng, boblebad, jacuzzi eller badestamp

Utendørs basseng kan du etablere selv uten å søke dersom

 • Den private badestampen eller boblebadet ikke er koblet til vann- og avløpsanlegget.
 • Bassenget kun skal stå der midlertidig, inntil 2 måneder.
 • Bassenget ikke er i strid med byggegrenser.

Du må sende byggesøknad, men kan søke selv hvis:

 • Bassenget kun skal stå der midlertidig, inntil 2 år.
 • Det er et mindre basseng som ikke krever prosjektering, og som kommunen mener tiltakshaver kan søke om selv.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra bassengleverandøren hvis:

 • Bassenget, boblebadet eller stampen ikke går under eksemplene over.
 • Bassenget skal kobles til vann- og avløpsanlegg.
 • Bassenget krever prosjektering.

Sikkerhet

Basseng skal sikres med gjerde, overdekking eller tilsvarende avstengning for å hindre at personer faller i dem. Det stilles strenge krav til sikkerhet mot drukning.

Biloppstillingsplass, parkeringsplass og intern vei på eiendommen

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis:

 • Det er mer enn 1 meter fra tiltaket til nabogrensen.
 • Tiltaket ikke medfører en vesentlig terrengendring.  

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Tiltaket fører til en vesentlig terrengendring.
Bod, uthus, drivhus, overbygget areal

Ofte oppstår det behov for mindre bygninger. Noen bygg kan du oppføre selv uten at det skal søkes om til kommunen. De er altså unntatt søknadsplikten.

Det å vurdere om tiltaket er unntatt søknadsplikt må du gjøre selv. Byggesaksavdelingen kan ikke gjøre denne avklaringen for deg. Det finnes gode verktøy som du kan benytte på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet, www.dibk.no og her direkte til siden du trenger https://dibk.no/bygge-eller-endre/

Det er lurt å gjemme på resultatet av vurderingen, slik at du i etterkant har dokumentasjon på at tiltaket ditt var unntatt søknadsplikt da det ble oppført. Når du er ferdig rapporterer du til kommunen, slik at vi kan oppdatere kartet og føre bygget i matrikkelen. Noen ferdigattest blir ikke gitt på tiltak som er unntatt søknadsplikt. 

Her er kriteriene for at du ikke trenger å søke:

 1. Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter. 
 2. Det ermer enn 1 meter fra bygget til nabogrensen. 
 3. Bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. (hvor nær veien du kan plassere bygningen, avhenger av reguleringsplanen for eiendommen din). 
 4. Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter, og maksimal mønehøyde er 4,0 meter. 
 5. Bygningen er frittliggende, på én etasje og uten kjeller. 
 6. Tiltaket må ikke være så stort at maksimal utnyttelse for eiendommen overskrides. Hva som er maksimal utnyttelse for eiendommen, kan du se i reguleringsplanen. 
 7. Bygningen må plasseres minst 4 meter fra offentlige vann- og avløpsledninger. 
 8. Bygningen må oppføres minst 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbanespor.   
 9. Bygningen kan ikke oppføres innenfor fareområdet til høyspent 

Husk at boden/bygningen må være i tråd med vedtatte planer for at den skal være unntatt søknadsplikt.   

Du må sende byggesøknad, men kan søke på egen hånd hvis:

 • Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter, og bygningen er maks én etasje høy (bygningen kan i tillegg ha kjeller).

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis: 

 • Bygningen er over 70 kvadratmeter eller skal brukes til beboelse. 
Brygger
Brygger er søknadspliktig med krav om ansvarlig foretak. Her er det mange forhold som må passes på i en søknad. Langs vassdragene er det byggeforbud, med mindre der er vedtatt en reguleringsplan som angir et formål til brygge. Du må derfor kontakte et firma eller en profesjonell aktør som kan hjelpe deg med søknaden og prosjektet. Søknaden vil bli oversendt flere høringsinstanser innen kommunen kan behandle den. 
Bygninger med rom for varig opphold

For alle bygg som skal benyttes til bolig skal ha tillatelse for å bli oppført. Det er kun en ansvarlig søker, vanligvis husleverandør eller arkitekt som kan utarbeide en slik byggesøknad. 

Campingvog og bobiler

Campingvogn og bobil som flyttes eller kan flyttes jevnlig.

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis:

 • Plasseringen av campingvognen eller bobilen er midlertidig, på bebygd bolig- eller fritidstomt.
 • Campingvognen eller bobilen skal står mindre enn 2 måneder på ubebygd tomt.

Du må sende byggesøknad, men kan søke selv hvis:

 • Campingvognen eller bobilen skal stå i mer enn 2 måneder, men mindre enn 2 år op ubebygd tomt.
 • Plasseringen av campingvog eller bobil i områder som ikke er avsatt til boligbebyggelse (eksempelvis LNF og tilsvarende). Les mer i vedtatte plan for område du ønsker å plassere vognen.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra ansvarlig søker hvis:

 • Campingvognen eller bobilen skal stå i mer enn 2 år.
Dam Brønn

Hagedam og brønn kan etableres på egen grunn, og du trenger ikke sende byggesøknad hvis: 

 • Dybden i dammen ikke er mer enn 20 cm. 
 • Tiltaket ikke medfører vesentlig terrengendring.   

Du må sende byggesøknad med hjelp fra ansvarlig søker hvis: 

 • Dybden i dammen er mer enn 20 cm. 
 • Tiltaket fører til vesentlig terrengendring.
 • Dammen kobles på avløpsanlegg.

Husk at dammen/brønnen må være i tråd med vedtatte planer for at det skal være unntatt søknadsplikt. 

Sikkerhet

Eieren av eiendommen har et generelt ansvar for å sikre mot skade og drukning der mulig vanndybde er mer enn 20 cm. 

Dispensasjon

Kort fortalt

 • Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket. 
 • Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene. 
 • Les dispensasjonsveilederen til Statsforvalter og Fylkeskommunen. 

Når kan du få dispensasjon

 • Hensynet bak bestemmelsen du søker om dispensasjon fra må ikke bli vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjonen må være klart større enn ulempene. 
 • Hensynet bak en avstandsbestemmelse kan for eksempel være å sikre nok lys og luft mellom bygninger, og ivareta brannsikkerhet. 
 • Du kan som utgangspunkt ikke begrunne fordeler eller ulemper med personlige forhold, som for eksempel plassbehov, helse og økonomi. 

Slik søker du om dispensasjon

Dispensasjonssøknaden skrives som et vanlig brev og sendes sammen med byggesøknaden. I søknaden må du begrunne hvorfor du skal få dispensasjonen. 

Søknaden må inneholde opplysninger om:

 • hvem som er tiltakshaver og søker (dersom dette ikke kommer fram av byggesøknaden) 
 • hvilken eiendom søknaden gjelder (adressen) 
 • hva prosjektet omfatter (dersom dette ikke kommer fram av byggesaken) 
 • hva du søker dispensasjon fra, og eventuelt hvor stort avviket er (hvilken bestemmelse og hvor den står) 
 • tiltaket er permanent eller midlertidig 
 • at dispensasjonssøknaden er nabovarslet 

Hvis prosjektet ditt er unntatt fra søknadsplikt, men likevel avhengig av dispensasjon, må du også legge ved tegninger og situasjonsplan. Gebyret for behandling av søknad om dispensasjon er det samme uavhengig av om du får innvilget dispensasjon eller ikke.

Driftsbygninger i landbruket

Landbruksbygg er underlagt noe andre regelverk enn oppføring av øvrige bygg. Behov for landbruksbygg på den enkelte driftsenhet vurderes av landbrukskontoret. 

Driftsbygninger med mindre bruksareal enn 1000m² kan du søke om byggetillatelse selv. Er bygget større enn dette, må du ha en ansvarlig søker.
De fleste gårdbrukere benytter seg likevel av konsulenttjenester for å få hjelp til søknaden, kartet og tegningene.

Fasadeendring

Bygninger har 5 fasader, fire yttervegger og et tak.

Fasadeendringer kan for eksempel omfatte:

 • Vinduer: bytte eller sette inn nye i yttervegg, tak, loft eller kjeller. 
 • Dører: bytte eller sette inn nye i yttervegg eller kjellerfasade. 
 • Fasade/yttervegger: etterisolere, rehabilitere eller endre fasadekledning. 
 • Tak: skifte, etterisolere eller montere solceller 
 • Balkong: bygge inn balkong med glass, bygge, rive eller utvide balkong. 
 • Montering av varmepumpe, markise eller skilt.   

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis: 

 • Fasaden ikke blir vesentlig endret. Hva som er vesentlig vurderes i hvert enkelt tilfelle. Se tabellen under for generell veiledning. 
 • Du ikke gjør endringer i bærende elementer.   

Du må sende byggesøknad, men kan søke selv hvis: 

 • Fasaden endres, men vanskelighetsgraden på arbeidet er liten. 
 • Du ikke gjør endringer i bærende elementer.

  Du må sende byggesøknad med hjelp av ansvarlig søker: 

 • Du gjør endringer i bærende elementer i boligen. Det kan for eksempel være bærevegger eller takstoler. 
 • Fasaden endres vesentlig.   

Stedet der du bor kan avgjøre om endringen er søknadspliktig. Bor du i rekkehus, et sted der alle boligene er like av utseende, eller i blokk, er fasadeendringer som regel søknadspliktige. Det er fordi selv små endringer ofte vil påvirke fasaden og området som helhet. Bor du i enebolig der de andre boligene i området ikke er lik din egen, kan du som regel ta utgangspunkt i følgende:   

Arbeider som fører til fasadeendring Unntatt eller søknadspliktig?

Utskifting av vinduer/dører der de nye har samme størrelse og utseende som de gamle

Oppussing/vedlikehold

Montering av solcellepanel på tak der platene legges på takflaten uten at takvinkel endres

Er unntatt fra søknadsplikt. Er bygningen bevaringsverdig, må du innhente antikvarisk veiledning. 

Utskifting av vinduer/dører, der de nye har en annen størrelse eller et annet utseende enn de gamle

Innsetting/fjerning av vinduer

Endring fra vindu til dør, eller omvendt

Kan unntas, forutsatt at endringene ikke fører til at bygningens utvendige karakter endres. 

Innsetting/fjerning av et mindre kjellervindu

Innsetting/fjerning av lufteventiler

Kan unntas i de fleste tilfeller. 
Tilbakeføring av fasade til opprinnelig utseende  Kan unntas fra søknadsplikt under forutsetning av at tidligere utseende kan dokumenteres. Antikvarisk veiledning kan være nødvendig. 
Karnapper  Er søknadspliktig. 
Arker og andre takoppbygg  Er søknadspliktig. 
Andre fasadeendringer  Er søknadspliktig. 

Vurdering

Ønsker du en vurdering av om det du planlegger, er søknadspliktig eller ikke, kan du sende oss en henvendelse. Husk å beskrive hva du skal gjøre, og legg ved bilder, illustrasjoner eller tegninger som viser forandringen (både før og etter).  Oppgi adresse eller gårds og bruksnummer. 

Skal du endre bruken av et rom?

Hvis du endrer fasaden fordi bruken av et rom skal endres, for eksempel fra bod til soverom, må du søke om bruksendring. Fasadeendringen blir da en del av denne søknaden. 

Ferdigattest og melding om tiltak unntatt søknadsplikt
 • Når du er ferdig må du søke om ferdigattest.
 • Har du bygget noe er som er unntatt søknadsplikt, må du sende inn skjema og informasjon.

Når et byggverk er ferdig oppført, skal det søkes om ferdigattest.

Normalt er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

I de sakene hvor det ikke er krav til ansvarlig søker, skal du som tiltakshaver sende inn søknaden.

Søknaden kan sendes på ulike måter

Hva skal legges ved føknad om ferdigattest?

I byggetillatelsen kan det være satt noen vilkår for å få ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det er derfor lurt å lese tillatelsen før du sender søknad om ferdigattest.
Send inn eventuell dokumentasjon som vedlegg, sammen med søknadsskjema for ferdigattest.

Vi kan ikke gi ferdigattest for byggesaker fra før 1998.

Ferdigattest for tiltak uten søknadsplikt

For byggverk som er oppført og som er unntatt søknadsplikt, skal du melde dette gjennom å fylle ut dette skjemaet.
Send skjema, sammen med et kartutsnitt påført det du har bygd, til kommunens e-post postmottak@nes.kommune.no

Vi trenger denne informasjonen til å oppdatere kart og matrikkel.

Flaggstang

Flaggstang montert på egen boligeiendom krever ikke søknad om tillatelse dersom: 

 • Flaggstangen er inntil 9 meter høy.   

Du må sende byggesøknad med hjelp fra ansvarlig søker: 

 • Flaggstangen er mer enn 9 meter høy. 
 • Det plasseres mer enn én flaggstang på eiendommen. 
 • Flaggstangen skal plasseres på eiendommer som ikke er boligeiendommer.   

Husk at flaggstangen må være i tråd med vedtatte planer for at den skal være unntatt søknadsplikt. 

Garasje/carport

Garasjer og carporter er ofte bygninger du kan oppføre uten å søke. Sjekk ut veileder for «bod/uthus/drivhus».

Her er kriteriene for at du ikke trenger å søke: 

 • Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter.
 • Det er mer enn 1 meter fra bygget til nabogrensen.
 • Bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. (hvor næ rveien du kan plassere bygningen, avhenger av reguleringsplanen for eiendommen din)
 • Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter, og maksimal mønehøyde er 4,0 meter.
 • Bygningen er frittliggende, på én etasje og uten kjeller.
 • Tiltaket må ikke være så stort at maksimal utnytelse for eiendommen overskrides. Hva som er maksimal utnyttelse for eiendommen, kan du se i reguleringsplanen.
 • Bygningen må plasseres minst 4 meter fra offentlige vann- og avløpsledninger.
 • Bygningen må oppføres minst 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbanespor.
 • Bygningen kan ikke oppføres innenfor fareområdet til høyspent.

Husk at garasjen/carporten må være i tråd med vedtatte planer for at den skal være unntatt søknadsplikt. 

Du må sende byggesøknad, men kan søke selv hvis: 

 • Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter.  
 • Dersom bygget er større enn 50 kvadratmeter, må den plasseres 4 meter fra nabogrensen. 
 • Bygget er på maksimalt én etasje, men kan ha en kjeller. 

Du må sende byggesøknad med hjelp fra ansvarlig søker: 

 • Samlet bruksareal er over 70 kvadratmeter. 
 • Bygningen er på mer enn én etasje, og kan ha en kjeller. 
Gjerde, levegg og støyskjerm

Det oppstår noen ganger behov for å oppføre et gjerde langs eiendomsgrensen. Et gjerde kan være plankegjerde, stakittgjerde, flettverksgjerde, smijernsrekkverk eller andre typer rekkverk med en enkel, åpen konstruksjon. Åpen konstruksjon er en konstruksjon hvor både gående og kjørende lett kan se gjennom konstruksjonen, uavhengig av synsvinkel. 

Det kan også være behov for å oppføre en levegg. Dette er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Levegger kan være frittstående eller forbundet med en bygning. 

Langs trafikkerte veier kan det være behov for en støyskjerm. Dette er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Støyskjermen er ofte noe lengre enn en levegg og har lyddempende materialer. 

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis: 

 • Gjerdet er åpent og luftig til nabogrensen, og er maksimalt 1,5 meter høyt. 
 • Gjerdet skal plasseres i eiendomsgrensen til kommunal vei, men ikke i frisiktsonen for avkjørselen. 
 • Leveggen er inntil 1,8 meter høy og inntil 10 meter lang, plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen og plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. Les om avstand til vei i vedtatt reguleringsplan. 
 • Leveggen er inntil 1,8 meter høy og maksimalt 5 meter lang, plassert i nabogrensen og plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. Les om avstand til vei i vedtatt reguleringsplan.  

Du må sende byggesøknad med hjelp fra ansvarlig søker hvis: 

 • Du skal sette opp eller rive en støyskjerm.   

Husk at gjerdet/leveggen må være i tråd med vedtatte planer for at det/den skal være unntatt søknadsplikt.   

Hybel og sekundærleilighet

Sekundærleilighet

Det er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven å opprette en separat boenhet (sekundærleilighet). Dette er en type bolig som ofte etableres i eneboligene, gjerne som en kjellerleilighet. For å være en egen boenhet, må det være adskilt fra resten av boligen med brann- og lydskille, og det skal ikke være noen forbindelser mellom boenheten som felles rom eller dører. Boenheten må oppfylle alle krav som stilles i til boenhet i byggteknisk forskrift og arealplan. 

Hvis du vil opprette eller få godkjent en separat boenhet, må du søke ved hjelp av ansvarlig søker.  

Før du engasjerer en ansvarlig søker, kan det være greit at du setter deg inn i noen av kriteriene som kreves for å få godkjent en separat boenhet etter plan- og bygningsloven. 

Boenheten må: 

 • Tilfredsstille alle branntekniske krav, slik at boenheten utgjør en egen branncelle. 
 • Være fysisk adskilt fra resten av boligen med lukkede skillekonstruksjoner som vegger, gulv og tak. 
 • Ha alle hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett. 
 • Ha egen separat inngang. 
 • Tilfredsstille alle øvrige krav til takhøyde, lys, utsyn, ventilasjon og parkering med mer.   

Du kan lese mer om de tekniske kravene hos Direktoratet for byggkvalitet

Vedtatte planer (som kommuneplan og reguleringsplaner) kan også inneholde krav som må oppfylles. Dette kan for eksempel være krav til uteareal, parkering, størrelsen på boenheten og antall boenheter i et regulert område.    

Hybel og utleiedel

En hybel er en del av boligen din og er ikke en separat enhet, slik som sekundærleiligheter. Tidligere var en hybel typisk et soverom, der man delte bad og kjøkken med resten av boligen. I dag er ofte utleiedelen «selvgående» og har alle funksjoner uavhengig av hoveddelen i huset.  

Utleie av boenheter reguleres ikke av plan- og bygningsloven, men arealet som leies ut, må være godkjent som boligareal. Du kan med andre ord ikke leie ut en bod til bruk som et soverom.  

Til forskjell fra sekundærleiligheten som er helt adskilt og selvstendig, er det tilstrekkelig at uteleiedelen har en dør eller et felles rom med hoveddelen. Utleiedelen kan ikke seksjoneres til egen boenhet, og det stilles ikke brann- og lydkrav.  

Hytte/fritidsbolig

Hytter og fritidsboliger er søknadspliktige tiltak, der det er krav om ansvarlige foretak. Her er det mange forhold som må passes på i en søknad. Det kan være avkjørsel, vann- og avløp, byggegrenser, tekniske krav og mye annet. Dersom du skal kjøpe en «ferdighytte» kan sannsynligvis hytteleverandøren være ansvarlig søker. Ellers må du kontakte et firma eller en profesjonell aktør som kan hjelpe deg med søknaden og prosjektet. 

I Nes kommune er det tillatt med spredt fritidsbebyggelse. Les mer om det i kommuneplanen. 

Ildsted pipe

Uavhengig av om du må sende byggesøknad eller ikke, må du alltid sende melding til kommunen og brannvesenet hvis du installerer, endrer eller fjerner et ildsted. Dette gjør du for at Øvre Romerike Brann og Redning skal få operert raskere og tryggere hvis en brann oppstår.

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis:

 • Du skal installere, endre på, fjerne eller reparere et ildsted innenfor én og samme bruksenhet eller branncelle. 

Du må sende byggesøknad med hjelp fra ansvarlig søker hvis: 

 • Du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere en skorstein. 

Som regel er det pipeforetaket som hjelper til med søknad om dokumentasjon. 

Innglassing av balkong/veranda og hagestuer

Beboere i rekkehus eller blokk vil etter hvert få et behov for å innglasse veranda eller balkong. Her må sameiet eller borettslaget kontaktes, slik at det kan utarbeides en felles løsning for det enkelte bygget.

Innglassing av balkong, veranda eller takterrasse medfører en søknadspliktig fasadeendring. I tillegg må en brannprosjekterende finne en løsning som ikke går på bekostning av sikkerheten og rømningsveiene.

Hele sameiet eller borettslaget må søke om dette i fellesskap med en ansvarlig søker.  

Bor du i en enebolig og ønsker en vinterhage/hagestue?  Se veilederen om tilbygg/påbygg/underbygg

Minihus, mikrohus

Det er økende etterspørsel om hvilke regler som gjelder for små boliger med eller utenhjul som alternativ boform. Regler for denne type boliger er ennå ikke vedtatt, slik at minihus/minkrohus defineres som bolig og blir vurdert etter samme regelverk foreløpig. Departementet har tolket slike hus/vogner som «bygning». Les mer her

Minihus kan kun plasseres på grunn som er regulert til boligformål. De kan ikke plasseres på landbrukseiendommer eller ute i skog og mark. (LNF-områder) 

Oppføring av minihus må ha tillatelse etter plan- og bygningsloven. Krav til ansvarlig søker eller at du kan søke selv, beror på hvor lenge huset skal stå plassert. 

Du må sende byggesøknad, men kan søke selv hvis: 

 • Minihuset er frittliggende og ikke mer ha et større bruksareal (BRA) enn 30 m2, med én boenhet, i én etasje uten kjeller
 • Maksimal høyde er 4,5 meter over bakken
 • Eiendommen må fra før være bebygd, det må stå andre bygninger på tomta
 • Bygget kan ikke ha pipe eller skorstein
 • Bygget skal kun benyttes som bolig (ikke hobby, næringsvirksomhet, lager eller fritidsbolig)
 • Boligen må ha hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soverom, bad og toalett
 • Boligen kan kun oppføres på tomter som er regulert til boligformål, og innenfor bestemmelsene om utnyttelse som gjelder der. Den kan ikke oppføres i «skog og mark», altså ute i LNF-områdene. (landbruk, natur og friluftsliv)
 • Boligen må være tilknyttet vann, avløp, ha renovasjonsordning, parkering atkomst osv. som for andre boliger
 • Det er visse unntak fra tekniske krav blant annet unntak fra tilgjengelighetskrav, lydkrav, bod og oppbevaringsplass.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra ansvarlig søker hvis:

 • Minihuset skal være plassert i mer enn 2 år. 

Et minihus som skal stå inntil 2 måneder er unntatt søknadsplikten. 

Pergola

Pergola er definert som et byggverk av stolper eller søyler, overbygget med stokker eller bjelker lagt med åpne mellomrom. Opprinnelig er det ment at pergolaen skal bli overgrodd med slyngplanter. Nå blir det ofte lagt tak på dette "reisverket". Da er ikke dette en pergola lenger, men et overbygget areal som medregnes i bebygd areal (BYA) på en tomt. Du må da undersøke om du har tilstrekkelig utnyttelse på eiendommen.

En tradisjonell pergola skal normalt ikke medregnes i eiendommens bebygde areal. Eldre reguleringsplaner må vurderes i lys av de forskriftene som gjaldt da planen ble vedtatt.  

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis:

 • Det er mer enn 1 meter til nabogrensen. 
 • Pergolaen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei (hvor nær veien du kan plassere bygningen, avhenger av reguleringsplanen for eiendommen din). 
 • Maksimal høyde er 3,0 meter. 
 • Pergolaen er frittliggende og ikke bygd fast i annen bygning. 
 • Pergolaen oppføres mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbanespor og utenfor byggegrenser til høyspent. 

Husk at pergolaen må være i tråd med vedtatte planer for at den skal være unntatt søknadsplikt.   

Riving av bygg

Reglene for riving er de samme som for oppføring. Tiltak som ikke er søknadspliktige å sette opp, er heller ikke søknadspliktige å rive. Det samme gjelder for tiltak som er søknadspliktig med og uten ansvarlige søker.  

Husk å sende inn egen søknad for riving dersom du skal rive og bygge noe nytt.  

Du trenger ikke sende inn byggesøknad hvis: 

 • Du skal rive bygning på inntil 50 kvadratmeter BRA/BYA, så lenge rivingen er ikke i strid med gjeldende vedtatt plan for eiendommen. 
 • Rivingen er avklart med andre myndigheter der dette er nødvendig, for eksempel kulturminnemyndighet. 
 • Bygningen er frittliggende. 
 • Du ikke river mer enn 15 kvadratmeter av boligen. 
 • Bygningen er plassert på bebygd eiendom. 
 • Bygningen ikke brukes til beboelse. 
 • Mønehøyden ikke overstiger 4,0 meter. 
 • Gesimshøyden ikke overstiger 3,0 meter. 
 • Bygningen er oppført i én etasje og uten kjeller. 
 • Tiltaket er plassert minst 1 meter fra nabogrensen. 
 • Tiltaket er plassert minst 1 meter fra andre bygninger på egen eiendom. 
 • Tiltaket ikke er plassert over vann- eller avløpsledninger. 

Du må sende byggesøknad, men kan søke selv hvis: 

 • Du skal rive bygninger mellom 50 og 70 kvadratmeter.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra ansvarlig søker hvis: 

 • Du skal rive bygninger over 70 kvadratmeter.
Sandstrand

Å lage en kunstig sandstrand er søknadspliktig med krav om ansvarlig søker. Her er det mange forhold som må passes på i en søknad. Vassdragene har et sterkt vern, og sannsynligvis må det være en reguleringsplan i forkant av en slik søknad. Du bør derfor kontakte et firma eller en profesjonell aktør som kan hjelpe deg med søknaden og prosjektet. 

Små endringer innendørs

Over tid oppstår behov for innvendige endringer for å tilpasse boligen familiens behov. En del tiltak kan du gjøre uten å søke om tillatelse: 

 • Sette opp, flytte eller rive en ikke-bærende vegg innenfor én og samme boenhet/branncelle. 
 • Skifte ut eller installere nytt utstyr i eksisterende våtrom. 
 • Installere ny kjøkkenventilator som ikke skal kobles til ventilasjonsanlegget. 
 • Installere kjølerom. 
 • Installere ny vask i eksisterende bolig som allerede har sanitæropplegg. Dette gjelder kun for installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner. Tiltaket må ikke berøre bærende konstruksjoner og ikke bryte branncellen.   

Du må sende byggesøknad, men kan søke selv hvis: 

 • Du skal gjøre andre små endringer innendørs enn nevnt i listen over.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Du skal gjøre endringer i bærende konstruksjoner og/eller bryter brannceller. 
Solcelle eller solfangeranlegg

Vi må spare strøm, og det er stor interesse for egeninnsats. Du trenger ikke sende byggesøknad hvis: 

 • Fasadens karakter ikke endres vesentlig. Er du usikker, kan vi vurdere dette konkret hvis du sender inn en forespørsel med noen fotografier eller illustrasjoner til oss. Husk også å påføre adresse eller gårds- og bruksnummer.
 •  Solenergisystemet monteres på fasade eller legges på takflaten.  

Du må sende byggesøknad med hjelp av ansvarlig søker hvis:

 • Solenergisystemet skal monteres på verneverdig bebyggelse. 
 • Det er fare for snøras på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger. 
 • Solenergisystemet får betydning for brannsikkerhet. Det kan for eksempel være i tilfeller hvor solenergisystemer etableres over flere boenheter.
 • Dersom panelene skal ha en annen vinkling enn takflaten.   
 • Dersom anlegget skal plasseres på bakken. 

I en rekke tilfeller er anleggene så små at vi kan gi unntak fra kravet om ansvarlige foretak selv om solenergisystemet som utgangspunkt er søknadspliktig. Vi kan vurdere dette konkret hvis du sender inn en forespørsel til oss. 

Terrasse lavere enn 50cm over terreng

Terrasse og platting er en konstruksjon for uteoppholdsareal på eller over bakkenivå, ofte med trapp til terrenget. Reglene for oppføring av terrasser er todelt: er terrassegulvet under 50 cm over bakken, eller er gulvet mellom 50 cm og 1 meter over bakken. 

Terrasse/platting på bakken - under 50 cm over terreng

En terrasse, et utegulv, eller en platting med høyde inntil 0,5 meter over ferdig planert terreng, er i utgangspunktet ikke søknadspliktig tiltak. Da gjelder ikke reglene om 4 meters avstand til eiendomsgrensen. Byggegrensene mot vassdrag og avstander til kommunale ledninger i grunnen gjelder.

Terrassen kan være sammenbygd med annen bygning eller konstruksjon. Det er heller ikke noen begrensning på hvor stor grunnflaten kan være.

Husk

Før du starter med byggearbeider må du alltid sjekke ut hvilke byggeregler som gjelder for din eiendom. Det kan tenkes at disse reglene har bestemmelser som gjør at reglene overfor ikke gjelder likevel. 

Terrasse mellom 50 cm og 1 meter over terreng

Terrasse og platting er en konstruksjon for uteoppholdsareal på eller over bakkenivå, ofte med trapp til terrenget. Reglene for oppføring av terrasser er todelt: er terrassegulvet under 50 cm over bakken, eller er gulvet mellom 50 cm og 1 meter over bakken. 

Terrasse høyere enn 50cm, men lavere enn 1 meter over terreng

Du trenger ikke sendes byggesøknad hvis:

 • terrassegulvet har en høyde på inntil 1 meter over bakken. 
 • terrassen ikke stikker mer enn 4 meter ut fra ytterveggen til bygningen (fasadelivet). 
 • det er mer enn 1 meter til nabogrensen. 
 • det er tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. Avstand til vei finner du i reguleringsplanen som en stiplet linje over tomta di. Dersom eiendommen din ikke er regulert, finner du avstanden oppgitt i kommuneplanens arealdel.  
 • rekkverket har høyde på inntil 1,2 meter. 
 • utnyttelsesgraden på eiendommen ikke blir overskredet.
 • terrassen ikke plasseres nærmere offentlige vann- og avløpsledninger enn 4 meter. 
 • tiltaket oppføres minst 30 meter fra midtlinjen til jernbanesporet.   

Hvis et av disse punktene ikke oppfylles, må du søke om byggetillatelse.  

Husk

Før du starter med byggearbeider må du alltid sjekke ut hvilke byggeregler som gjelder for din eiendom. Det kan tenkes at disse reglene har bestemmelser som gjør at reglene overfor ikke gjelder likevel. 

Terrengendring forstøtningsmur

Terrengendringer kan være fyllinger av masse, planering, graving, masseuttak, steinbrudd eller sprengning av terrenget. 

Støttemur er en konstruksjon i forbindelse med sikring eller opparbeidelse av terreng. Den kan være av forskjellige typer materiale, som stein, metall eller tre, og brukes ofte til å flate ut utearealene på eiendommen. Hva du kan gjøre, kommer an på hvilke reguleringsregler som gjelder for eiendommen.

Store områder i Nes kommune har dårlig grunn med fare for kvikkleireskred. Med mindre arbeidene skal skje på fjellgrunn, må det utføres en vurdering av grunnforholdene av en med geoteknisk kompetanse. 

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis:

 • Du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil 1,0 meter, minst 1 meter fra nabogrensen. 
 • Du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil 1,5 meter, minst 4 meter fra nabogrensen. 
 • Tiltaket bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. Hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av vedtatt plan for eiendommen din. 
 • Tiltaket ikke plasseres nærmere utvendige ledningsanlegg med 4 meter. 

Husk at støttemuren eller terrengendringen må være i tråd med vedtatte planer for at den skal være unntatt søknadsplikt.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra ansvarlig søker hvis:

 • Terrengendringen eller støttemuren medfører endringer som er større enn de som er nevnt over. 
 • Terrengendringen medfører større endringer enn de som er nevnt over, men kommunen kan frita for ansvarsretter der det ikke er fare for liv eller fare for skade, og ikke er forurenset grunn. 
Tilbygg/påbygg/underbygg

For alle bygg som skal benyttes til bolig skal ha tillatelse for å bli oppført. Det er kun en ansvarlig søker, vanligvis husleverandør eller arkitekt som utarbeider byggesøknader. 

Tilbygg, påbygg eller kjeller til bolig. Hva er forskjellen?

 • Med påbygg, tilbygg og kjeller eller underbygg mener vi utvidelser av bygningen oppover, bortover eller nedover. 
 • Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et typisk påbygg. 
 • Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate. Underbygg er utvidelse av en bygning nedover. Et eksempel er utgraving av kjeller under eksisterende bygg. 

Påbygg og kjeller

Hvis du tenker å bygge i høyden som et påbygg, eller i dybden som et underbygg påvirkes bærekonstruksjonene i eksisterende bygg. Derfor må slike søknader og prosjekter utarbeides av fagfolk. 

Tilbygg

Tilbyggene som ligger i samme plan som førsteetasje er noe du kan planlegge og utføre selv i en viss grad.

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis:

 • Tilbygget er på inntil 15 kvadratmeter bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA). Tilbygget må være understøttet, kan ikke overstige to etasjer og må plasseres minst 4 m fra nabogrensen. 
 • Tilbygget til bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei (hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av vedtatte planer for eiendommen din, se hvor byggegrensen mot vei går i kartet www.kommunekart.com 
 • Tilbygget til bygningen blir oppført mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbanespor.  
 • Tilbygget må ligge utenfor byggegrense mot høyspent. 
 • Husk at tilbygget må være i tråd med vedtatte planer for at det skal være unntatt søknadsplikt.   

Du må sende byggesøknad, men kan søke på egen hånd hvis:

 • Tilbygget har bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på mindre enn 50 kvadratmeter (tilbygget kan i tillegg ha kjeller dersom kjellertaket er mindre enn 1,5 meter over terrenget rundt bygningen).

Du må sende byggesøknad med hjelp fra ansvarlig søker hvis:

 • Tilbygget er større enn 50 kvadratmeter.
Utepeis

Utepeis er ikke søknadspliktig så lenge den er plassert minimum 3 meter fra annen bygning, og ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter. 

Hvem gjør hva i byggesaken

Kommunen kan svare på generelle spørsmål og kan ikke forskuttere utfallet av en sak.
Med lav bemanning, blir innsendte byggesøknader prioritert.

 • Vi anbefaler deg å lese nettsiden vår før du kontakter oss
 • Det kan være kø når du ringer oss. 
 • Veiledningen byggesaksavdelingen kan gi er begrenset til den informasjon du finner her på nettsidene. 
 • Hvis du trenger hjelp til byggesaksprosessen, må du kontakte en privat aktør. 
 • Det er din oppgave å vurdere om tiltaket etter byggesaksregelverket er søknadspliktig, og om det faktisk er mulig å gjennomføre. 

Byggesaksavdelingens rolle

Byggesaksavdelingen har plikt til å gi generell veiledning. Vi veileder deg om hvilke regler som gjelder i plan- og bygningsloven, og hvor du finner dem.

Mange tror at vi skal hjelpe med alle de ulike sidene i en byggesaksprosess. Som myndighet skal vi behandle søknader. Vi kan derfor ikke hjelpe til med å prosjektere, søke om eller gjennomføre tiltaket.

Veiledningen vi kan gi er begrenset til den informasjon du finner her på nettsidene

Hvis du trenger hjelp til byggesaksprosessen, må du kontakte en privat aktør. Det kan være en arkitekt, rådgivende ingeniør, entreprenør, byggteknisk konsulent, tømrermester eller lignende. Trenger du råd om tekniske løsninger eller juridisk bistand, bør du kontakte en byggteknisk konsulent eller en jurist.

Som offentlig myndighet anbefaler vi ikke noen konkrete foretak.

Når bør du kontakte kommunen

Det er din oppgave å vurdere om tiltaket etter byggesaksregelverket er søknadspliktig, og om det faktisk er mulig å gjennomføre. Hvis du for eksempel bor i blokk, rekkehus, eiendommer ligger i en hensynssone eller langs vassdrag, kan regelverket være vanskelig å vurdere. I slike tilfeller kan du kontakte oss skriftlig, så vi kan foreta en konkret vurdering av det du planlegger. 

Før du kontakter byggesaksavdelingen

Har du lett etter svar her på kommunens nettside? Der kan du finne svar på mange spørsmål.

Før du tar kontakt med kommunen, bør du ha klar informasjon om byggetiltaket. Det kan være kart, tegninger, skisser eller en klar beskrivelse av spørsmålene du ønsker svar på. Husk at jo bedre informasjon vi får, desto bedre veiledning kan vi gi.

Vi er tilgjengelig på telefon

Har du fått saksbehandler og saksnummer i en pågående byggesak, kan du kontakte saksbehandler direkte. Vi anbefaler skriftlighet, gjerne vi epost, da kommunikasjonen i byggesaker er viktig å få journalført. 

Vi er ellers tilgjengelige på 66 10 43 00

Mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 - 10.00

Tirsdager kl. 13.00 - 14.00

 

Skriftlig henvendelse

Hvis du fremdeles har spørsmål etter å ha lest reguleringsplaner og informasjonen på nettsidene våre, kan du sende oss en skriftlig forespørsel via e-post til postmottak@nes.kommune.no 

Her kan du sende inn brev og dokumenter gjennom en sikker kanal (for sensitiv informasjon

I en forespørsel bør du sende inn dette:

 • Så konkrete spørsmål som mulig. 
 • Kart som viser størrelse på det du vil bygge, plassering og avstander til andre bygg, nabo eller lignende.
 • Tegning, bilde eller illustrasjon som viser det du planlegger.
 • Eiendommens adresse.

Jo bedre informasjon vi får, desto bedre veiledning kan vi gi.

Hva kan kommunen ikke svare på?

Byggesaksavdelingen kan ikke «forhåndsgodkjenne» søknader.
Vi kan heller ikke på forhånd svare på utfallet av en dispensasjonssøknad eller klage.

Når du ønsker å søke selv

Å selv ta ansvaret for byggesaksprosessen kan du gjøre i mindre saker. Det innebærer at du eier tiltaket, og selv står ansvarlig for utfylling av søknaden slik at nødvendig informasjon blir sendt kommunen. Du har også ansvaret for at tiltaket prosjekteres og utføres etter regler og forskrifter. 

Trenger du hjelp til søknaden, må du kontakte rådgivende konsulenter. Kommunen skal behandle søknader, og kan ikke bistå i utarbeidelse av verken søknad, tegninger eller valg av løsninger. 

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på og i byggene på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Om kravene ikke kan oppfylles, må du søke om unntak eller dispensasjon fra det aktuelle kravet. 
Les mer i byggteknisk forskrift her.

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin hjemmeside.

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:

Krav til dokumentasjon ved søknad

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og er avhengig av hva og hvor du skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad: 

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5153) 
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175) 
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155) 
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, blir oversendt sammen med situasjonskartet du bestiller.
 • Dersom du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse. 
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her 
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Fagmessig utført, se egen veileder om det. Disse tegningene skal vedlegges søknaden:  Fasadetegninger, plantegninger og snitt tegninger.
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke. 
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp. 
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift. 
 • Eventuell dispensasjonssøknad.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Dersom du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt, slik at kommunens kart og matrikkelen kan oppdateres. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket. Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er mest aktuelt for større og komplekse tiltak der regelverket kan væreomfattende eller vanskelig å forstå. Vi anbefaler at ansvarlig søker alltid deltar på forhåndskonferanser.

En forhåndskonferanse er et møte med byggesaksavdelingen og andre aktuelle avdelinger i kommunen, der hensikten er å utveksle informasjon og avklare rammer og forutsetninger før det sendes søknad til kommunen.

Når du bestiller forhåndskonferanse, må du formulere konkrete spørsmål om hva du lurer på, og legge ved tegninger, kart og dokumentasjonen vi trenger for å svare på spørsmålene dine.

Merk e-posten din med «Anmodning om forhåndskonferanse».

For mindre tiltak finner du ofte svar på spørsmålene på vår nettside.

Se kommunens gebyrregulativ for pris.

 

Bestill forhåndskonferanse via  postmottak@nes.kommune.no

Publisert: 11.01.2021 13:53:15
Sist endret: 02.04.2024 09:19

Publisert: 11.01.2021 13:53:15
Sist endret: 02.04.2024 09:19

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?