INNHOLD

Må jeg søke?

Tilbake til byggesak forside

Må jeg søke?

Du kan bygge mye uten å søke, men du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke er i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Direktoratet for byggkvalitet har laget brukervennlige veiledere som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen.

Verktøy og veivisere

Dette kan du bygge eller rive uten å søke

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke tiltak som kan føres opp uten å søke, og informasjon om andre endringer som vil gjøre det enklere for den som ønsker å bygge.

Frittliggende bygning unntatt søknadsplikt
 • Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². For eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue.
 • Mønehøyde skal ikke være over 4,0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m.
 • Bygningen kan oppføres i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
 • Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen (2 meter fra bygninger på naboeiendom).
 • Bygningen må ikke komme i konflikt med plankart eller planbestemmelser
 • Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen.

Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt, skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen.

Tilbygg unntatt søknadsplikt
 • Mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m². For eksempel balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.
 • Avstand til nabogrense minst 4,0 m.

Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt, skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen.

Mindre tiltak i ekisterende bygg
 • Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde.
 • Installering, endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 • Installering og endring av enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 • Installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 • Reparasjon av bygningstekniske installasjoner som for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og heis, samt varme- og kjøleanlegg. Reparasjon er ikke lenger begrenset til de installasjonene som er innenfor én bruksenhet eller branncelle.
Terrasse, veranda og balkong
 • Platting, terrasse eller utegulv uten rekkverk med gjennomsnitt høyde over terrenget under 0,5 m i områder med arealformål byggeområde. Her gjelder ingen avstandsbestemmelser.
 • Balkong, veranda og lignende, eller åpent overbygget inngangsparti inntil 15 m2. Kan ikke inneholde rom for varig opphold og må ha avstand fra nabogrensen på minimum 4 meter.
 • Frittliggende terrassekonstruksjon.
Støttemur unntatt søknadsplikt
 • Mindre støttemur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 1,0 m.
 • Eller støttemur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m.
 • Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.
 • Muren må ikke plasseres nærmere 4 meter til ledninger i bakken.
Mindre fasadeendringer unntatt søknadsplikt

Fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til slik den opprinnelig var utført til tidligere sikkert/tydelig dokumentert utførelse jf. plan- og bygningsloven §20-5.

Unntatt søknadsplikt

Du som bygger er ansvarlig for at arbeidene blir utført i samsvar med plan- og bygningslovgivningen. Det vil blant annet si arealplaner (kommuneplan og reguleringsplan), forbud mot bygging m.v. langs sjø og vassdrag i plan- og bygningsloven § 1-8 og byggteknisk forskrift (TEK17). Du vil også ha ansvar for at det du skal gjøre ikke kommer i konflikt med annet regelverk, som for eksempel naturmangfoldloven og lov om kulturminner. For tiltak som er unntatt søknadsplikt må du selv innhente nødvendige uttalelser og samtykke fra andre myndigheter der det er nødvendig.

Melding om tiltak som er unntatt søknadsplikt
 • Når det bygges noe som er unntatt søknadsplikten, skal det når bygget er ferdig sendes inn en «melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikten». Dette må sendes inn fordi bygninger og tilbygg skal matrikkelføres.
 • Skjema finnes på Direktoratet for byggkvalitet sin hjemmeside (Dibk.no). Fyll ut skjema og tegn inn tiltaket på et situasjonskart og send det til kommunen. Sendes det elektronisk skal det være i PDF format.
  Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt
 • Dersom dokumentasjon i forbindelse med melding om tiltak unntatt søknadsplikt er i orden, skal kommunen føre tiltak inn i matrikkelen uten videre saksbehandling. Matrikkelføring av tiltak er ment å være kommunens bekreftelse på at tiltak er i orden etter denne sakstypen. Om alt er i orden vil du ikke motta noe mer fra kommunen enn et automatisk svar om at meldingen din er mottatt.

Publisert: 09.12.2020 13:29:52
Sist endret: 18.01.2024 13:14

Publisert: 09.12.2020 13:29:52
Sist endret: 18.01.2024 13:14

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?