Hvordan søker jeg?

Tilbake til byggesak forside

Slik søker du

 Du har nå funnet ut at det du skal bygge er søknadspliktig og at du kan søke selv (at det ikke er et krav om ansvarlig søker).

Vi anbefaler at du følger Direktoratet for byggkvalitet sin veileder slik at du sender inn en komplett søknad. Dette kan spare både tid og penger.

Åtte steg fra ide til ferdig søknad

Under følger forklaring på hvordan du søker kommunen om byggetillatelse.

Bestill situasjonskart og naboliste

Det første du må gjøre når du skal søke kommunen om en byggetillatelse er å bestille situasjonskart og naboliste på kommunens nettside. Du mottar da følgende:

 • Kommuneplankart
 • Reguleringsplankart
 • Situasjonskart
 • Naboliste

Bestill situasjonskart og naboliste her

Kartet du får tilsendt gir viktig informasjon om blant annet plassering av vann- og avløpsledninger, og det er derfor viktig at du benytter dette kartet.

Ved innsending av søknad om tiltak (tiltak = det du skal bygge) skal du etter byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4 sende med situasjonsplan som viser hva du skal bygge og hvor du skal bygge.

Situasjonsplanen lager du på situasjonskartet du har kjøpt. Om du har et situasjonskart fra en tidligere byggesak er det ikke sikkert at du kan bruke det om igjen. Situasjonskartet skal ikke være eldre enn ett år, da det til enhver tid skal ta utgangspunkt i det nyeste, beste og mest nøyaktige kartgrunnlaget kommunen har.

Tiltaket du skal søke om tegnes inn på situasjonskartet.

Situasjonsplanen (situasjonskart med planlagt tiltak tegnet inn) skal vise: 
 • ønsket tiltak markert med farge 
 • utvendige mål på tiltaket 
 • forslag til sokkelhøyde på tiltaket (frittliggende tiltak)
 • avstand til nabogrense 
 • avstand annen bebyggelse 
 • avstand midt vei 
 • avstand til vann- og avløpsledninger
 • arealbruk for parkering og oppholdsareal ute
 • byggets møneretning

Nabovarsel

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse, skal naboene vanligvis ha beskjed.

Et nabovarsel skal inneholde følgende:
 • En beskrivelse av hva du har tenkt til å gjøre. Du må være så tydelig at naboer og gjenboere kan vurdere om de blir berørt av planene dine.
 • Varselet skal inneholde den samme dokumentasjonen som byggesøknaden.
 • Dersom det du vil gjøre krever dispensasjon, må du oppgi det.
 • Du må oppgi en frist for når du skal ha mottatt eventuelle merknader fra naboene. Fristen må være på minst to uker etter at nabovarselet er sendt og de har fått nødvendig dokumentasjon.

 

Du skal varsle de naboene og gjenboerne som står på den mottatte nabolisten.

Det er flere måter å sende ut nabovarsel på. Disse fire leveringsmåtene kan kombineres:

Leveringsmåter
 1. Digital nabovarsling via Altinn
  • Svarfristen begynner å løpe fra datoen du sender varselet. Naboen trenger ikke svare. Som dokumentasjon holder det med kvittering på at du har sendt varselet via Altinn.
 2. Personlig overlevering
  • Leverer du nabovarselet på døra, kan naboen signere med en gang på at de har mottatt varselet. Har ikke naboen innvendinger, kan de samtidig signere på at de samtykker til byggeplanene. Varselet er gyldig når naboen har signert på mottatt varsel.
 3. Sende e-post eller sms
  • Varselet er kun gyldig hvis mottaker bekreftet at varselet er mottatt. Automatisk svar holder ikke. Hvis naboen bekrefter å ha mottatt varselet, gjelder svarfristen fra tidspunktet du sendte varselet.
 4. Sende rekommandert
  • Svarfristen begynner å løpe fra datoen på kvitteringen, uansett hvor lang tid det tar for naboen å motta varselet. Naboen trenger ikke svare på varselet. Posten må kvittere for hvem du har varslet, for at varselet skal være gyldig.

 

Vent minst to uker fra nabovarsel er sendt ut, slik at naboene har mulighet til å komme med merknader.

Naboene skal sende de eventuelle merknadene til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Se mer informasjon på sidene til Direktoratet for byggkvalitet:

Send nabovarsel

Fyll ut søknaden

Digital søknad

Bransjen jobber med å utvikle digitale søknadsløsninger for privatpersoner. Foreløpig er det laget en digital løsning for søknad om bruksendring og nabovarsling. Link til løsningen finner du her:

Tjenester for privatpersoner

Søknad via e-post eller på papir

Du finner søknadsskjemaer på siden til Direktoratet for byggkvalitet:

Søknadsskjemaer

Send søknaden

Her er en generell huskeliste over de dokumenter som skal legges ved en byggesøknad:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Kvittering for nabovarsel (blankettnummer 5156)
 • Gjenpart av nabovarsel (blankettnummer 5155)
 • Eventuelle nabomerknader med dine kommentarer
 • Målsatt situasjonsplan, altså tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra kommunen.På situasjonsplanen skal du også tegne inn avstander til midten av vei, andre bygninger, nabogrenser og vann- og avløpsledninger.
 • Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasadetegning.

Eventuelt:

 • Søknad om dispensasjon dersom det er aktuelt.
 • Erklæring fra nabo dersom tiltaket skal plasseres nærmere nabogrensen enn plan- og bygningsloven tillater

Hit sender du søknaden

Søknaden kan sendes på e-post til: postmottak@nes.kommune.no

Eller på papir til: Nes kommune, byggesak, postboks 114, 2151 Årnes

Søknader på papir kan også leveres på servicetorget på rådhuset.

Digital søknad

Bransjen jobber med å lage digitale søknadsløsninger for privatpersoner. Norkart har laget en løsning for søknad om bruksendring og nabovarsling. Prøv tjenestene her: Søknad om Bruksendring og digital nabovarsling.

Dispensasjon

Krever tiltaket en dispensasjon? En dispensasjon innebærer at det gis unntak fra lover og regler i enkelttilfeller hvor særlige hensyn gjør seg gjeldende. Det kan være dersom du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrifter og/eller reguleringsbestemmeler for eiendommen, må du søke om dispensasjon. Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Publisert: 05.01.2021 14:27:36
Sist endret: 18.01.2024 13:29

Publisert: 05.01.2021 14:27:36
Sist endret: 18.01.2024 13:29

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?