INNHOLD

Overvann og flom

Overvannsutredning Årnes

I forbindelse med revidering av kommunedelplan for Årnes er det utarbeidet utredning av overvannssituasjonen i Årnes (16.11.2017). Den omtaler dagens situasjon, og det er beregnet hvordan fremtidig situasjon kan bli med tanke på klima i endring hvor det stadig blir mer intense nedbørhendelser.

Oppsummert kan man si at ledningsnettet ikke er dimensjonert for de store fremtidige nedbørsmengdene, og man må ta hensyn til dette i videre planlegging. Både lokalt og helhetlig hvor man legger til rette for trygge flomveier.

Det er simulert opp til 200-årsregn med 50% påslag(klimafaktor 1,5), og det pekes på områder som er utsatt for flom. Drogga er nevnt spesielt i rapporten da bekken går lukket gjennom Årnes sentrum.  

Utredningen kan lastes ned her.

Vedlegg til rapporten (105mb).

Video av 200-årsregn (221mb).

Det anbefales å ta kontakt med kommunalteknisk avdeling ved spørsmål knyttet til utredningen. 

Overvann og klimatilpasning

Klima og utbygging

Et klima i endring krever tilpasning og tilrettelegging for å håndtere større nedbørsmengder enn tidligere. Utbygging av områder og fortetting av flater gir en rask avrenning av overvann og kan ved ekstremnedbør gi store skader.

Alt tidligere etablert ledningsnett er dimensjonert etter datidens standard og vil ofte vise seg ikke å være tilstrekkelig for å håndtere nåværende og fremtidig klima.

Håndtering

Kommunen har vedtatt prinsipper for overvannshåndtering som skal følges ved en hver ny utbygging. Et viktig prinsipp er at normale mengder nedbør skal infiltreres, større mengder skal fordrøyes og ekstreme mengder føres via trygge flomveier til vassdrag.

Alle nye overvannsanlegg skal dimensjoneres for 100 år fram i tid og ta høyde for de forventede endringer i nedbør som følge av klimaendringene. 

Kommunale planer

Kommunens planer innen overvann står i Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2016 - 2025.

Flom og drenering

Flom og oversvømmelse

Grunneier har ansvaret for sikring av egen eiendom mot flom i bekker og vassdrag. Dette gjelder også for erosjon og utrasing.

For å avgrense skadene på egen eiendom ved store nedbørsmengder, bør du spesielt sørge for at takrennene er åpne og at det ikke ligger kvist eller løv som sperrer for vann i avløp og mindre bekker. Mer om skadebegrensning finner du på sikkerhverdag.no

Følg med på flomvarsel for ditt område på varsom.no og meldinger om ekstremvær på NVE.no 

Drenering

Grunneier har selv ansvaret for håndtering av drensvann og overvann på egen eiendom. Tilknytning til kommunale overvannsledninger krever tillatelse (søknad om tilknytning). Overvann skal ikke under noen omstendighet tilknyttes kloakkledningene.

Boliger og andre bygg med taknedløp direkte knyttet til overvannsnett skal sørge for at dette frakobles. Når takvannet føres til terreng vil det forsinkes og det gir en mindre belastning på overvannsnettet. Informasjonsfolder Frakobling av taknedløp

Publisert: 04.11.2016 13:31:44
Sist endret: 28.01.2024 22:45

Publisert: 04.11.2016 13:31:44
Sist endret: 28.01.2024 22:45

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?