INNHOLD

Forurenset grunn

Bygge og grave i forurenset grunn

Skal du bygge og grave i grunnen hvor det kan være fare for forurensning? Da må du vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området. Hvis grunnen viser seg å være forurenset, så må det utarbeides en tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før gravingen settes i gang. Dette kommer frem av forurensningsforskriften kapittel 2 "Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider", se info under linker.

Hvis grunnen kan være forurenset må man undersøke grunnen også der det ikke er krav om søknad etter plan- og bygningsloven. 

Hvorfor tiltaksplan?

Hvorfor må man utarbeide en tiltaksplan om man skal grave i forurenset grunn? Det er for at man ikke skal spre forurensningen til rene områder, og eksponere mennesker og miljø for fare. 

Eksempler

Områder hvor det kan være naturlig å undersøke om det er forurenset grunn:

  • Eiendommer som har blitt brukt til industrivirksomheter eller avfallshåndtering.
  • Eiendommer der det har blitt utført flere rivninger og rehabiliteringer av bygninger.
  • Branntomter.
  • Eiendommer med restforurensning fra tidligere oppryddingstiltak.
  • Eiendommer som ligger inntil eller nedstrøms for eiendommer som er forurenset.
  • Eiendommer med alunskifer i grunnen.
  • I byer er det vanlig at grunnen i eldre og sentrale bydeler er forurenset 

Kjente forurensede områder

Grunnforurensningsdatabasen inneholder opplysninger om områder som man vet at har forurenset grunn. Et område kan være forurenset selv om det ikke ligger inne opplysninger om dette i grunnforurensningsdatabasen. Se link til databasen nedenfor. 

Nyttige lenker

Forurensningsforskriften kapittel 2

Miljødirektoratets informasjon om forurenset grunn

Grunnforurensningsdatabasen

Alunskiferkart - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Alunskiferkart - NGU

Naturmangfold

Mange arter og naturtyper står dag i fare for å forsvinne for alltid. Fysiske inngrep og endret arealbruk anses som den viktigste årsaken. Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven er viktige verktøy i arbeidet mot tap av naturens mangfold.

Fyring med olje og parafin forbudt fra 2020

Regjeringen vedtok å innføre forbud mot fyring med fossil brensel fra 01.01.2020. Private husholdninger som bruker fyringsolje og parafin måtte finne andre alternativer til oppvarming.

Tanker som ikke lenger er i bruk skal tømmes, renses og fjernes. Dette er et krav i gjeldende forskrifter.

Det er fullt mulig å bygge om fyringsanlegg for å benytte bio-fyringsolje, men dette er ofte et kostbart alternativ. Det er heller ikke en løsning som myndighetene anbefaler. Vi anbefaler å ta kontakt med Enova for å finne frem til de beste alternativene Det er også Enova som administrerer aktuelle tilskuddsordninger. Se www.enova.no

Se også nyttig informasjon på www.oljefri.no

Publisert: 29.09.2016 08:30:00
Sist endret: 30.01.2024 19:22

Publisert: 29.09.2016 08:30:00
Sist endret: 30.01.2024 19:22

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?