INNHOLD

Psykisk helse og rus

Psykisk helse

Er du i behov av tjenester fra psykisk helse kan du henvises fra din fastlege, spesialisthelsetjeneste eller du kan søke selv. Vi trenger nødvendig informasjon om deg og ditt behov, for å kunne gi de rette tjenestene. Det er et ønske om legeuttalelse.  Søknadsskjema finner du nedenfor.

Kommunens psykiske helsetjeneste består av spesial- sykepleiere, vernepleiere, sosionom, helsefagarbeidere og etatsutdanning i kriminalomsorg.
Henvisninger prioriteres etter virksomhetens prioriteringsnøkkel og etter alvorlighetsgrad.

Hvem kan få hjelp

• Personer i hovedsak over 18 år, som er bosatt eller oppholder seg i Nes kommune
• Personer som har et redusert funksjonsnivå grunnet psykiske helseplager
• Personer med en langvarig psykisk lidelse

Hva kan jeg få hjelp til?

Tjenesten tilbyr systematisk og målrettet oppfølging og støtte med mål om symptomredusering og mestring, ut ifra hvert enkelt sitt funksjonsnivå.
For deg med milde og kortvarige utfordringer har vi gruppetilbud:
• Tankevirus kurs
• Kurs i depresjonsmestring
• Dialog i nettverk

For deg med alvorlige eller langvarige utfordringer har vi tilbud om:
• Individualsamtaler
• Aktivitetsgrupper
• Praktisk bistand i form av veiledning og oppfølging
• Pårørende samarbeid
• IMR – gruppetilbud med mål om å utvikle personlige strategier og mestre eget liv
• Dialog i nettverk
• Individuell plan

Hva forventer tjenesten av deg

• At du gir beskjed hvis du er forhindret fra å komme til avtalt time
• At du deltar aktivt i oppfølgingen
• Tjenesten er basert på frivillighet. Din egeninnsats er viktig for å oppnå mestring.

Akutt psykisk helsehjelp

Har du behov for akutt psykisk helsehjelp – kontakt din fastlege eller Nes legevakt. Pårørende kan ta kontakt på dine vegne.

Ønsker du å søke om tjenester fra oss må du benytte søknadsskjemaet under. Skjemaet sender du til Dialog og mestring.

Søknadsskjema helse og omsorgstjenester

Alle nye henvendelser rettes til virksomheten Dialog og mestring:

Dialog og mestring

Post- og besøksadresse: Leirvegen 4 C, 2150 Årnes

Åpningstid: kl. 08:00 - 15:00, mandag til fredag.

Unngå å sende personsensitive opplysninger over e-post.

 

Kommunens ruskonsulenter tilbyr hjelp til deg som opplever å ha et problematisk forhold til alkohol eller andre rusmidler. Tjenesten er behovsprøvd, og er et tilbud til deg som bor eller oppholder deg i kommunen. Pårørende kan også ta kontakt.

Hva kan jeg få av hjelp?

  • Støttesamtaler, råd og veiledning
  • behandlings- og rehabiliteringstjenester
  • plass i institusjon
  • hjelp til og opplæring i praktiske gjøremål

Kommunen eller fastlegen kan henvise deg til

  • poliklinisk rusbehandling
  • rusbehandling i institusjon
  • legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Hvem kan få hjelp

Rusmiddelavhengige og deres familier og pårørende. Tjenesten er behovsprøvd, og er et tilbud til deg som bor eller oppholder deg i kommunen. Frivillighet ligger til grunn for hjelpen du mottar.

Tilbudet fra psykisk helsetjeneste er gratis, men på noen kurs må du betale en egenandel.

Det er et botilbud til alvorlig psykisk syke. Det søkes på lik linje med andre typer omsorgsboliger. Boligen er døgnbemannet. Den enkelte betaler husleie og kostpenger. 

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.

Relevante nettsteder

Psykisk helse:

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

Psykisk helse

Rådet for psykisk helse

Pårørendeprogrammet

Rusavhengighet:

Rustelefonen 

Rusmidler (ung.no)

Pårørendeprogrammet

Anonyme alkoholikere

Anonyme narkomane

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

Psykisk helsevernforskriften

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Publisert: 21.09.2016 14:26:36
Sist endret: 31.01.2024 09:53

Publisert: 21.09.2016 14:26:36
Sist endret: 31.01.2024 09:53

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?