INNHOLD

Omsorgsboliger

Hva er en omsorgsbolig?

Omsorgsboliger er en universelt utformet bolig, en bolig med livsløpsstandard. Det vil si at boligen er tilpasset innbyggere med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av alder eller diagnose, og tilrettelagt slik at beboeren kan motta heldøgns helse- og omsorgsstjenester.

Tildeling av omsorgsbolig vurderes etter søknad, og tildeling gjøres gjennom et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven. Boforholdet reguleres gjennom husleiekontrakt, jf Husleieloven. Beboeren betaler husleie og mottar tjenester på samme vilkår som andre hjemmeboende. 

Hvem kan søke om omsorgsbolig?

Omsorgsbolig er en bolig som kan søkes av deg som er avhengig av hjelp i hverdagen og som mottar kommunale tjenester på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, alder eller andre helsemessige årsaker. For å søke må du ha bodd i kommunen de siste tre årene.

Før omsorgsbolig tildeles skal det være vurdert om det er mulig å tilrettelegge slik at du kan bo i eget hjem med tilrettelegging for livsløpsstandard.  

Nes kommune har et begrenset antall omsorgsboliger, og du kan derfor bli satt på venteliste. Omsorgsbolig er ikke et lovpålagt tilbud. 

Hvordan søker jeg omsorgsbolig?

For å få omsorgsbolig, sender du søknad til kommunen. Trenger du hjelp til å søke, veileder vi deg igjennom søknadsprosessen. Hvis en annen søker på dine vegne, må vedkommende ha fullmakt fra deg.

For å søke om tjenester kan du bruke søknadsskjemaet under:

Søknadsskjema helse og omsorgstjenester

Utfylt og signert skjema sendes inn eller leveres til oss på vår besøksadresse.

Kontaktinfo

Dialog og mestring

Post- og besøksadresse: Leirvegen 4 C, 2150 Årnes

Åpningstid: kl: 08:00 - 15:00

Send oss gjerne en e-post om du ikke når oss på telefon, men husk å ikke oppgi personsensitive opplysninger.

Pris

Du må betale husleie til kommunen. Leieprisen avhenger av boligens størrelse og beliggenhet, og justeres årlig etter konsumprisindeks i november. Gjeldende priser finner du på våre nettsider. Hvis du får problemer med å betale husleien, kan du søke om bostøtte etter vanlige regler.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen en måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til kommunal klagenemd eller Statsforvalteren.

Heldøgnsbemannet omsorgsbolig (HDO)

HDO bolig er omsorgsboliger med tilknyttet personale igjennom hele døgnet. Boformen er et tilbud til personer med behov for heldøgnstilsyn og omsorg, og som ikke lenger er i stand til å bo i sin ordinære bolig med punktbistand fra hjemmetjenesten. 

Botilbudet er å betrakte som beboerens hjem og helsetjenester tildeles etter søknad og individuelt behov. Boformen reguleres av husleieloven på samme måte som omsorgsboliger forøvrig.

Hvem kan søke?

Heldøgnsbemannet omsorgsbolig kan søkes av deg som har mottatt omfattende bistand i ditt ordinære hjem, men ikke lenger mestrer å bo hjemme på grunn av omfattende tilsyns- og bistandsbehov gjennom hele døgnet. 

Tjenesten gis i henhold til vedtak, og skal så langt som mulig utformes i samarbeid med bruker og dennes pårørende.

Egenbetaling

Det kreves egenbetaling for tjenesten etter Nes kommunes til enhver tid gjeldende egenandeler og priser. I egenbetalingen inngår husleie, kostabonnement, renhold og vask av tøy. 

Nyttige nettsteder

Rom for trygghet og omsorg (Husbanken)

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7

Verdighetsgarantiforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7

Husleieloven

Publisert: 21.09.2016 08:49:37
Sist endret: 31.01.2024 15:08

Publisert: 21.09.2016 08:49:37
Sist endret: 31.01.2024 15:08

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?