INNHOLD

Nes sykehjem

Bilde av inngangspartiet til Nes sykehjem

Foto: Nes kommune

Korttidsopphold

Hvis du trenger opptrening etter sykdom eller skade, eller nærmere utredning av sykdoms- eller skadeomfang, kan du søke om korttidsopphold på sykehjem. Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold på sykehjem.
Egenandel for kortidsopphold er kr. 193,- pr. døgn.

Hvem kan søke?

Personer som har behov for helsefaglig hjelp for en periode, og trenger en vurdering av funksjonsnivå.

Hva slags korttidsopphold kan jeg få tilbud om?

 • døgnopphold (opphold dag og natt)
 • dagopphold (opphold dag eller natt)
 • rehabiliteringsopphold

Hvordan søker jeg?

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om korttidsopphold ved sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Faktorer som vektlegges er:

 • behov for døgnkontinuerlig tilsyn
 • behov for medisinsk kompetanse
 • demensproblematikk
 • behov for rehabilitering/opptrening

Det vil bli innhentet opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Søknader om institusjonsopphold behandles etter lov om helsetjenesten i kommunen §2-1.

Søknadsskjema Helse og omsorgstjenester

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er beskrevet i : Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv. 

Langtidsopphold

Langtidsplass i institusjon tildeles når det er behov for tilrettelagt hjelp for å ivareta personlig hygiene, næringsinntak og naturlige funksjoner utover det hjemmebaserte tjenester kan bidra med.

Kriterier for tildeling av plass

 • Søker skal ikke være i stand til å bo i eget hjem med tilrettelagt hjelp, grunnet omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom.
 • Som hovedregel bør alltid helsehjelp i hjemmet og deretter korttidsopphold prøves ut først.

Hvordan søker jeg?

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om langtidsopphold ved sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt

Søknadsskjema Helse og omsorgstjenester

Egenbetaling- langtidsopphold ved sykehjem

Når du får innvilget langtidsplass på et sykehjem, flytter du ut av din faste bolig og inn i institusjonen som ditt nye permanente hjem. Da må du betale en prosentvis andel av din inntekt i egenandel. Egenandelen fastsettes i samsvar med den til enhver gjeldende Forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Beregning av egenandel

Det er dine inntekter som danner grunnlaget for utregning av egenandelen. Med inntekter regnes alle løpende inntekter. Formue eller prosentvis ligningsverdi av eiendom eller hus trekkes ikke inn i beregningen.

Inntekt kan være pensjon eller ytelser fra NAV eller andre instanser, renteinntekter, aksjer, leieinntekter, arbeidsinntekt eller annet. Fradrag i beregningen kan være: skatt, fradrag av hensyn til ektefelle og renteutgifter.

Når du får innvilget langtidsopphold, vil du bli bedt om å fylle ut et skjema Oppgave over inntektsforhold. Det er årets inntekter, alternativt siste ligning, som legges grunn for fastsetting av egenandelen. Det foretas en kontrollberegning når ligning og skatteoppgjør for året som har gått foreligger. Kontrollen kan medføre et etteroppgjør i form av et betalingskrav eller et beløp til gode.

Hvor mye kan kommunen kreve i oppholdsbetaling?

Egenandelen betales månedlig og deles i to. En del trekkes direkte via NAV pensjon før resten av pensjonen utbetales. Den andre delen som beregnes ut fra inntekt utenom folketrygden, sender kommunen faktura for.

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (1G) kan kommunen, med fratrekk av et fribeløp på kroner 10 000 pr. år,  kreve betalt inntil 75 % årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Skatter og andre fradrag skal trekkes ut før oppholdsbetalingen beregnes. I henhold til forskrift skal betalingen  begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp, i tillegg til fordelen av fribeløpet.

Hvilke tjenester er inkludert i oppholdsbetaling?q

 • Alle måltider
 • Losji, sengetøy og håndklær, vask/stryk av privat tøy
 • Nødvendige medisiner rekvirert av lege
 • Medisinsk forbruksmateriell (bleier, bandasjer, sprøyter etc.) rekvirert av sykepleier og sykehjemslege
 • Legetilsyn og medisinsk behandling, også spesialistbehandling inkl. transport til/fra
 • Personlige hygieneartikler (såpe, sjampo, tannkrem, tannbørste, barberartikler)
 • Nødvendig tannbehandling hos fylkeskommunal tannhelsetjeneste
 • Fysioterapi etter henvisning
 • Aktivitets- og velferdstiltak i regi av sykehjemmet

Beboeren må selv dekke følgende utgifter:

 • Fotpleie og frisør
 • Hudpleieprodukter for eget velvære
 • Innkjøp, forsikring og reparasjon av briller
 • Batterier og forsikring av høreapparat
 • Tap av tannprotese
 • Mobiltelefon, avisabonnement, pc og tv-apparat på eget rom

Fradrag for boutgifter

Etter søknad kan det gis fradrag for dokumenterte boutgifter ved vederlagsberegning for opphold i institusjon. Som faktiske boutgifter regnes strøm/ fyringsutgifter, kommunale utgifter, bolig/ innboforsikring, husleie og gjeldsrenter på bolig. Fradraget gjelder kun for bolig, og ikke evt. fritidseiendom, og gis etter retningslinjer gitt i Omsorgsutvalgets vedtak av 26.10.10:

 • For enslig beboer med vedtak om langtidsopphold, gis et fradrag for dokumenterte boutgifter for inntil 3 måneder.
 • For beboer med vedtak om langtidsopphold og som har hjemmeboende ektefelle/ samboer, gis et fradrag for 50 % av dokumenterte boutgifter i inntil 3 måneder.

Kjøkken

Til beboere på Nes sykehjem tilbyr vi følgende:

 • God næringsrik mat til alle beboere
 • Alle skal få et tilbud som er tilpasset den enkeltes dietter og behov så langt det lar seg gjøre.

Avlastningsopphold

Personer som har særlig tyngende omsorgsoppgaver kan få innvilget avlastningsopphold for personen de har omsorg for. Målet er å hindre overbelastning hos den som gir omsorg i det daglige, og sørge for at omsorgsyter får nødvendig fritid og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Hvem kan få avlastningsopphold?

Personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan få avlastningsopphold på sykehjem for å avlaste pårørende som har den daglige omsorgen.

Hvordan søker jeg?

Har du behov for avlastning, kan du søke kommunen om avlastningsopphold på sykehjem for den omsorgstrengende. Søknaden bør være tydelig og detaljert når du beskriver dine behov.

Søknadsskjema Helse og omsorgstjenester

Aktivitørtilbud

Nes sykehjem har to aktivitører. Aktivitørene planlegger og legger til rette for ulike aktiviteter for beboerne. De motiverer og tilrettelegger for at beboerne skal være aktive, alene eller sammen med andre. Aktivitetstilbudene bidrar til å opprettholde beboernes funksjoner, i tillegg til at det skaper opplevelser av mestring, trivsel og glede.

Målet med aktivitørtilbudet:

Vi ønsker at sykehjemmet skal være et godt sted å være. Det jobbes derfor for å få til aktiviteter som skal øke trivselen for pasienten.

Aktivitør på sykehjemmet legger til rette for aktiviteter for pasientene i og utenfor avdelingene, både i grupper og 1-1. Det kan være alt fra å bake på stua til sangstunder og turer ut i grillhytta vår eller en prat over en kaffekopp...

Gjennom året foregår det ulike aktiviteter som for eksempel jordbærfest om sommeren og juletrefest i romjula. Det arrangeres konserter i fellesarealene, kafé på Storstua og noen arrangementer i avdelingene. Annen hver uke er det bingo på Storstua, andakter på avdelingene og barnehagebesøk på sykehjemmet.

Oppslag med oversikt over aktiviteter og plakater med info om aktiviteter, blir hengt opp på gruppene.

En av aktivitørene er koordinator for frivillige som er knyttet til sykehjemmet. Bruk av frivillige på sykehjemmet er med på å øke trivselen og skape mer aktivitet for pasientene. Frivillige kan være følge til konsert/ arrangement eller ut å gå en tur, være besøksvenn, samarbeidspartner for å gjennomføre ulike aktiviteter etc.

Pårørende er alltid velkommen til å være med sine på de aktiviteter som er planlagte.

Vi ønsker at både Storstua og grillhytta skal være til glede og nytte for de som bor her og de lånes derfor ut til pasienter og deres pårørende.

Kontakt sykehjemmet /avdelingen eller aktivitør dersom dere har spørsmål.

Fotterapeut og frisør

Fotterapeut på sykehjemmet med tilbud til både beboere og innbyggere.

Telefon: 92 29 09 57

Frisør på sykehjemmet med tilbud for både beboere og innbyggere.

Telefon: 66 10 46 48

Informasjon om Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Tilbudet gis til de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Det vil si de som bor eller oppholder seg i Nes kommune med akutt oppstått sykdom, med avklart diagnose eller forverring av tidligere kjent langvarig sykdom, der behandling kan ytes forsvarlig som alternativ til innleggelse i sykehus.

Det er kun fastlege og/eller legevakt som har myndighet til å legge inn pasienter på kommunal akutt døgnplass.

Innhold i tjenesten:

 • Det kommunale tilbudet skal gi bedre eller like god behandling som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten.
 • Sykehjemslege er tilgjengelig på ukedager. Ellers benyttes legevakt i Nes kommune.
 • Sykepleierdekning 24 timer i døgnet.

KAD kan blant annet tilby følgende behandling:

 • Oppfølging av medikamentell behandling, herunder væske og antibiotika intravenøst
 • Oksygenbehandling
 • Intensivert smertebehandling og annen palliativ behandling
 • Sondeernæring
 • Veiledning og opplæring
 • Observasjoner / tilsyn av ulik årsak
 • Mental støtte for å gjenvinne kontroll og trygghet

Brosjyre for KAD-plasser

For innleggelse på akuttplass forutsettes det at:

 • Pasienten er undersøkt av fastlege eller legevakt
 • Problemstilling og behandling er avklart

Beskrevne legeopplysninger av god kvalitet skal følge pasienten ved innkomst.

Tidsavgrensning:

Innleggelse på KAD har en maksimal liggetid på 72 timer. Plassen forutsettes brukt til behandling av akutt sykdom i et begrenset tidsrom. Ved forløp som en ser strekker seg over en uke, overføres pasienten til annet omsorgsnivå.

Her finner du mer informasjon om legetjenestene i Nes

Kontaktinformasjon

Ved behov for å komme i kontakt med Nes sykehjem kan du ringe sentralbordet:

Nes sykehjem

Post- og besøksadresse: Hagaskogveien 19, 2150 Årnes

Telefonen er betjent mandag - fredag, kl. 08:30 - 10:30 og kl. 11:00 - 15:00.

Alle nye henvendelser med spørsmål i tilknytning til sykehjemmet skal rettes til Dialog og mestring:

Dialog og mestring

Post- og besøksadresse: Leirvegen 4 C, 2150 Årnes

Telefonen er betjent mandag - fredag, kl. 08:00 - 15:00.

Unngå å sende personsensitive opplysninger over e-post.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til sykehjemmet. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren. 

Aktuelle lover

Forskrift for sykehjem m.v.

Forskrift om kontantytelser fra folketrygden

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a (Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 (Vederlag for helse- og omsorgstjeneste)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e (Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage) 

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Publisert: 21.09.2016 15:15:38
Sist endret: 23.02.2024 10:57

Publisert: 21.09.2016 15:15:38
Sist endret: 23.02.2024 10:57

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?