INNHOLD

Ergo- og fysioterapitjenesten

Henvisning og kontaktinformasjon

Hvis du har behov for kommunal ergoterapi- eller fysioterapitjeneste fyller du ut og sender inn søknadsskjemaet under. Vi trenger nødvendig informasjon om deg og ditt behov for å kunne gi de rette tjenestene. Skjemaet sender du eller leverer til virksomheten Dialog og mestring. Ønsker du hjelp eller veiledning kan du ringe Dialog og mestrings sitt hovednummer.

Alle henvisninger prioriteres etter virksomhetens prioriteringsnøkkel. Akutte problemstillinger vil bli prioritert.

Dialog og mestring

Post- og besøksadresse: Leirvegen 4 C, 2150 Årnes

Åpningstid: kl. 08:00 - 15:00, mandag til fredag.

Unngå å sende personsensitive opplysninger over e-post.

 
Har du allerede tjenester kan du kontakte Ergo- og fysioterapitjenesten direkte.

Ergo- og fysioterapitjenesten

Post- og besøksadresse: Hagaskogvegen 19, 2150 Årnes

Åpningstid: kl. 09:00 - 15:00, mandag til fredag.

Hva er fysioterapi?

Fysioterapeuter jobber med funksjon og bevegelse for å fremme god helse. Målet er at brukere uavhengig av funksjonsnivå skal oppleve mestring i hverdagen. Du kan ta direkte kontakt med fysioterapeut og trenger ikke henvisning fra fastlege eller annen lege.

Hva forventer fysioterapeuten av deg:

 • At du eller dine pårørende/foresatte er delaktige i å sette mål.
 • At du engasjerer deg aktivt i oppfølgingen.
 • At du gir beskjed hvis du er forhindret fra å komme til avtalt time.

Hva kan du forvente av fysioterapeuten:

 • At fysioterapeuten foretar en undersøkelse og utarbeider mål i samarbeid med deg. Fysioterapeuten avgjør behandlingsform/oppfølging på bakgrunn av en vurdering av dine behov.
 • At fysioterapeuten samarbeider med andre aktuelle tjenesteytere.
 • At fysioterapeuten er faglig oppdatert, følger gjeldene lover og retningslinjer. Fysioterapeuten har journalføringsplikt og taushetsplikt.

Transport:

Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan benytte deg av privat bil eller offentlig transport kan du ha krav på refusjonsberettiget transport. Mer informasjon om dette finner du på Pasientreiser sine sider på helsenorge.no.

Privatpraktiserende fysioterapeuter i Nes kommune

Nes kommune har flere fysioterapiinstittuter hvor det jobber privatpraktiserende fysioterapeuter både med og uten samarbeidsavtale med kommunen (driftstilskudd). For å melde behov for fysioterapi på institutt tar du direkte kontakt med det aktuelle instituttet. Du trenger ikke henvisning fra fastlege eller annen lege.
 

Liste over fysioterapiinstitutter i Nes

 
Hvis du har mulighet til å benytte fysioterapitilbudet på et av instituttene i Nes oppfordres du til å prøve dette tilbudet før eventuell kommunal fysioterapi vurderes.

Hva koster fysioterapi?

Dersom du får behandling hos en fysioterapeut som har samarbeidsavtale med kommunen betaler du en egenandel for hver behandling. Unntaket er barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.

Når du har nådd egenandelstaket for frikort vil dette bli registrert automatisk. Trenger du å vise frikortet, finner du det digitalt på helsenorge.no. Egenandelstaket for frikort er kr. 3.165,- (per jan. 2024).

Får du behandling hos en fysioterapeut uten samarbeidsavtale har du ikke rett på refusjon eller frikort og må dekke behandlingsutgiftene selv.

Mer informasjon om egenandeler og frikort finner du på Helsenorge.no.

Frisklivs- og mestringssenteret i Nes

Lenke til Frisklivs- og mestringssenteret sine informasjonssider:

Frisklivs- og mestringssenteret i Nes

Fysioterapi for barn og unge 

Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Vi kan tilby:

 • undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
 • veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
 • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling

Fysioterapitjenesten består av fysioterapeuter med kompetanse i forhold til barn.

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig - enten i våre behandlingslokaler, i barnehager, på skoler eller i hjemmet.

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene og helsesykepleier i kommunen.

Her finner du informasjon om Familiens hus og helsestasjon/skolehelsetjenesten i Nes
 

Hvis barnet ditt har mulighet til å benytte fysioterapitilbudet på et av instituttene i Nes oppfordres dere til å prøve dette tilbudet før eventuell kommunal fysioterapi vurderes.
 

Liste over fysioterapiinstitutter i Nes

Fysioterapi for voksne

Du kan få bistand fra fysioterapitjenesten dersom du er over 18 år, og har sammensatte utfordringer etter sykdom eller skade.

Vi kan tilby:

 • Undersøkelse/vurdering/veiledning i bevegelse og funksjonstrening
 • Behandling og opptrening
 • Gruppetrening

Du kan få kommunal fysioterapi der det er mest hensiktsmessig - i våre behandlingslokaler, i institusjon eller i hjemmet.

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene i kommunen.

Privatpraktiserende fysioterapeuter tilbyr behandling/trening til hjemmeboende pasienter. 

Hvis du har mulighet til å benytte fysioterapitilbudet på et av instituttene i Nes oppfordres du til å prøve dette tilbudet før eventuell kommunal fysioterapi vurderes.
 

Liste over fysioterapiinstitutter i Nes

Gruppetilbud

Balansegruppe

Dette er et treningstilbud for deg som opplever at du har dårlig balanse eller har opplevd fall og ønsker å trene deg opp igjen. Tilbudet innebærer styrketrening og balanseøvelser i en treningsgruppe, samt råd og veiledning av en fysioterapeut om hvordan du best kan unngå fall.
 

Kontaktinformasjon:

Hvis du ønsker å delta i gruppa kontakter du oss i Ergo- og fysioterapitjenesten på telefon 66 10 47 00. Du kan også fylle ut et henvisningsskjema og sende dette til oss. Skjemaet og adressen du skal sende det til finner du øverst på denne siden.
 

Informasjon om tilbudet:

Treningsgruppa avholdes i Ergo- og fysioterapitjenesten sine lokaler på Nes sykehjem og ledes av kommunalt ansatte fysioterapeuter. Treningsgruppa arrangeres vår og høst med trening to ganger i uka i 10-12 uker.

Nye deltakere blir prioritert plass i gruppene. Ved stor pågang vil det kunne være noe ventetid for deltakelse. Alle nye deltakere tilbys en samtale med fysioterapeut og kartlegging av balansen. Dersom du ikke får tilbud om plass vil du bli kontaktet neste periode.
 

Transport:

Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan benytte deg av privat bil eller offentlig transport til og fra gruppetreningene kan du ha krav på refusjonsberettiget transport. Mer informasjon om dette finner du på Pasientreiser sine sider på helsenorge.no.

Friskliv- og Mestringssenteret sine gruppetilbud

Friskliv- og Mestringssenteret har en rekke gruppetilbud med fokus på flere brukergrupper, blant annet:

 • Frisklivsgruppe
 • Aktiv A-kurs (artroseskole)
 • Bra mat for bedre helse- kostholdskurs
 • Friskliv familie

På nettsidene til Friskliv- og Mestringssenteret finner du mer informasjon om disse gruppene og tjenestens øvrige gruppetilbud.

Hva er ergoterapi?

Ergoterapeuter har fokus på dine ressurser og at du skal kunne mestre betydningsfulle aktiviteter i hverdagen. Har du utfordringer med å utføre daglige gjøremål kan ergoterapeuten bidra med å finne løsninger. Det kan være både fysiske og/eller kognitive årsaker til utfordringene. Tiltakene kan være å trene på de forskjellige aktivitetene og/eller finne nye strategier for å mestre aktivitetene. Tilrettelegging, hjelpemiddelformidling og veiledning er en viktig del av tjenestetilbudet.

Hva forventer ergoterapeuten av deg:

 • At du eller dine pårørende/foresatte er delaktig i å sette mål.
 • At du engasjerer deg aktivt i oppfølgingen.
 • At du gir beskjed hvis du er forhindret fra å holde en avtale.

Hva kan du forvente av ergoterapeuten:

 • At ergoterapeuten foretar en kartlegging og utarbeider mål i samarbeid med deg. Ergoterapeuten avgjør hvilke tiltak som er aktuelle på bakgrunn av en vurdering av dine behov.
 • At ergoterapeuten samarbeider med andre tjenesteytere.
 • At ergoterapeuten er faglig oppdatert, følger gjeldene lover og retningslinjer. Ergoterapeuten har journalføringsplikt og taushetsplikt. 


Ergoterapi for barn og unge

Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av ergoterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Vi kan tilby:

 • Kartlegging av aktivitetsutførelse, samt veiledning og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL).
 • Vurdering, veiledning og trening av håndfunksjon.
 • Vurdering, tilpasning og tilrettelegging av aktivitet og lek, inkludert formidling av hjelpemidler i forbindelse med forflytning, kommunikasjon, daglige aktiviteter og spesialtilpasning av bil.
 • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser for å fremme barn og unges mulighet til aktivitet og deltakelse.
 • Rådgivning/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere.

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig – enten i våre behandlingslokaler, i barnehage, på skole eller i hjemmet.

Ergoterapeutene samarbeider tett med fysioterapeutene i kommunen.

Her finner du informasjon om Familiens hus og helsestasjon/skolehelsetjenesten i Nes

Ergoterapi for voksne

Du kan få bistand fra ergoterapitjenesten for å kunne fungere i hverdagen om du har utfordringer med:

 • daglige gjøremål,
 • aktiviteter på grunn av alder,
 • funksjonsnedsettelse,
 • sykdom eller skade.

Ergoterapi er en betegnelse på behandling og rehabilitering gjennom forskjellige former for tiltak og aktivitet for å fremme selvstendighet og deltakelse.

Vi kan tilby:

 • Kartlegging av aktivitetsutførelse og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL).
 • Vurdering, veiledning og trening av håndfunksjon.
 • Kompensering for tap av funksjon ved å tilrettelegge, tilpasse og gi opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler
 • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser i hjemmet for å fremme mulighet til aktivitet og deltakelse.
 • Rådgivning/veiledning og informasjon til brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

Du kan få ergoterapi der det er mest hensiktsmessig - i våre behandlingslokaler, i institusjon eller i hjemmet.

Ergoterapeutene samarbeider tett med fysioterapeutene og annet helse- og omsorgspersonell i kommunen

Hjelpemidler

Lenke til informasjonssider om hjelpemiddelutlån og kommunalt hjelpemiddellager:

Hjelpemidler

Synskontakt

Synskontakten kan bistå deg som er synshemmet med utprøving og anskaffelse av hjelpemidler. Synskontakten har synsteknisk utstyr som du kan prøve eller få demonstrert for å se om dette er hjelpemidler du kan ha nytte av.
 

Kontaktinformasjon:

For hjelp i forhold til synssvekkelser og hjelpemidler kontakter du oss i Ergo- og fysioterapitjenesten på telefon 66 10 47 00. Du kan også fylle ut et henvisningsskjema og sende dette til oss. Skjemaet og adressen du skal sende det til finner du øverst på denne siden. Henvendelsen bør inneholde relevant informasjon om din synssvekkelse og problemene dette fører til for deg.
 

Informasjon om synshjelpemidler:

For å kunne få hjelpemidler relatert til syn fra NAV Hjelpemiddelsentral må din synsnedsettelse være dokumentert av øyelege og defineres som varig (over 2 år). Det er óg et kriterie at synsnedsettelsen ikke kan rettes opp med vanlig brille/kontaktlinser eller operasjon.

Vanlige briller omfattes ikke som hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Ventetiden på henvendelser vil variere og avhenger blant annet av type henvendelse og arbeidspress i kommunen.

Hørselskontakt

Hørselskontakten kan bistå deg som er hørselshemmet med utprøving og anskaffelse av hjelpemidler. Hørselskontakten har hørselsteknisk utstyr som du kan prøve eller få demonstrert for å se om dette er hjelpemidler du kan ha nytte av.
 

Kontaktinformasjon:

For hjelp i forhold til hørselssvekkelser og hjelpemidler kontakter du oss i Ergo- og fysioterapitjenesten på telefon 66 10 47 00. Du kan også fylle ut et henvisningsskjema og sende dette til oss. Skjemaet og adressen du skal sende det til finner du øverst på denne siden. Henvendelsen bør inneholde relevant informasjon om din hørselshemming og problemene dette fører til for deg. Sammen med henvendelsen legger du ved oppdatert audiogram (hørselstest hos audiograf).
 

Informasjon om hørselshjelpemidler:

For å kunne få hjelpemidler relatert til hørsel fra NAV Hjelpemiddelsentral må din hørselssvekkelse være dokumentert av hørselsspesialist og defineres som varig (over 2 år). For å få innvilget enkelte hjelpemidler krever det óg at det er gjort en hørselstest hos audiograf. En hørselsspesialist kan henvise pasienter til audiograf for testing. Ta kontakt med fastlegen din for henvisning videre.

Høreapparat omfattes ikke som hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Ventetiden på henvendelser vil variere og avhenger blant annet av type henvendelse og arbeidspress i kommunen.

Publisert: 19.09.2016 13:27:56
Sist endret: 15.02.2024 14:09

Publisert: 19.09.2016 13:27:56
Sist endret: 15.02.2024 14:09

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?