INNHOLD

Startlån og tilskudd

Hva er startlån?

Startlån er en statlig låneordning, som skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er kommunen som forvalter midlene. Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som det vanligvis ikke gis lån til i ordinære kredittinstitusjoner. 

Formålet med startlån er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet, slik at disse kan få et trygt og godt boforhold. Som varig vanskeligstilt regnes husstander som verken nå eller senere vil kunne få finansiert bolig på annen måte enn ved bistand fra kommunen. 

Du kan søke om startlån for følgende: Kjøp av bolig, tilpasning av bolig, utbedring av bolig, refinansiering ved fare for å miste boligen ved tvangssalg og overta bolig ved samlivsbrudd. 

  • Før du søker om startlån må du ha undersøkt hvor mye lån du kan få i minst to private banker. 
  • Startlån er behovsprøvd. 
  • Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig, sammenliknet med prisnivået på stedet. Boligen som kjøpes må ligge i Nes kommune. 
  • Krav om 1 års botid i kommunen før slknad blir vurdert. 

Om startlån søknad

Søknaden sendes elektronisk. I søknaden godtar du at kommunen kan innhente ulike opplysninger fra andre offentlige etater og noen private aktører - blant annet kredittvurderingsbyrå. 

 

Søke om startlån og tilskudd

Hva er tilskudd?

Boligtilskudd er strengt økonomisk behovsprøvd og kan innvilges i sammenheng med startlån. Kommunen har begrensede tilskuddsmidler. Bare de aller mest økonomisk vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd, dersom kommunen har tilgjengelige tilskuddsmidler.

Boligtilskudd kan gis både ved kjøp av bolig, refinasiering eller ved behov for tilrettelegging/utbedring av bolig. Vi vil vurdere startlån før tilskudd.

Les mer om tilskudd og søk hos Husbanken

Tilskudd fra kommunen

Søke om startlån og tilskudd

Boligtilskudd til utredning og prosjektering

Dersom du har behov for tilpasning av boligen din i dag eller i fremtiden, for eksempel på grunn av nedsatt funksjonsevne hos deg eller annen husstandsmedlem, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt. 

Tilskuddet kan være økonomisk behovsprøvd og det er opp til den enkelte kommune å vurdere tilskuddsutmålingen. 

Tilskudd til utredning

Kan gis til enkle undersøkelser av eksisterende bolig og adkomst til bolig, beskrivelser av den tekniske tilstanden på boligen, arealbehov, muligheter og begrendninger og økonomisk overslag. 

Tilskudd til prosjektering

Kan gis til dekning av kostnader til faglig bistand til prosjektering av både nye og eksisterende boliger, det vil si til arkitekthonorar eller liknende. Tilskudd kan også gis til prosjektering av velferdsteknologi. Prosjektering og utredning skal utføres av fagkyndig. 

Hvem kan få tilskudd til utrening og prosjektering?

Tilskuddet gis til personer som har nedsatt funksjonsevne og andre som har behov for tilrettelegging av boligen. Du velger selv fagskyndig, men prosjektering av boligen og evt. utredning i forkant må skje i forståelse med ergoterapeut/boligkonsulent i kommunen der du bor. 

Du sender søknaden per post til kommunen. I søknaden godtar du at kommunen kan innhente ulike opplysninger fra andre offentlige etater og noen private aktører slik som kredittvurderingsbyrå. Kontakt gjerne kommunen i forkant for nærmere veiledning. 

Prosjekteringstilskudd fra Husbanken

Når du skal velge arkitekt eller fagperson som skal hjelpe deg med å planlegge tilpasning av boligen din, er det greit å avklare følgende, før en inngår avtale, særlig hvis arbeidene er omfattende: 

  • Om fagpersonen har erfaring med å planlegge tilpassing til spesielt behov
  • Om fagpersonen har noen referanseprosjekter å vise til
  • Avklare kostnad for både utredning og prosjektering
  • Avklare evt. begrensninger og varsel ved eventuelt avvik
  • Avklare tidsbruk

Når du skal inngå avtale om prosjektering er det vanlig at arkitekten/fagpersonen lager en oppdragsbekreftelse. Den skal vise hva som er avtalt og bør omtale prosjektets art, størrelse, mulig omfang av oppdraget og skal angi de foreløpige vilkårene for å utføre oppdraget. 

Kontaktinformasjon

Boligkontoret

Bethina Vik-Strandli

Spesial konsulent

Svetlana Tadevosyan

Spesial konsulent

Publisert: 05.12.2023 12:28:48
Sist endret: 18.01.2024 10:53

Publisert: 05.12.2023 12:28:48
Sist endret: 18.01.2024 10:53

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?