INNHOLD

Søknad og opptak

Viktig om opptaksfristen 1. mars

Det er samordnet opptak for alle barnehager i Nes uansett om du søker privat eller kommunal barnehage.

  • Bare søknader som er levert innen søknadsfristen (1. mars) med ønsket oppstart før 15.12.2024 vil bli behandlet i opptaket. Søknader med ønsket oppstart senere enn det, blir behandlet i løpende opptak ved eventuelle ledige plasser gjennom året.
  • De som fyller ett år innen utgangen av november her rett til plass, i kommunen, innen utgangen av den mnd. de fyller ett år dersom de søker før søknadsfristen 01.03.2024.
  • Dersom det søkes prioritert plass må dokumentasjon leveres kommunen innen søknadsfristen. Har kommunen ikke mottatt dokumentasjon før 1. mars blir søknaden om prioritet ikke tatt tilfølge.
  • Søknader innkommet etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet ved hovedopptak, men i løpende opptak senere ved eventuelle ledige plasser.

Ved generelle spørsmål om søknad og opptak ta kontakt med Nes kommune ved konsulent for oppvekst, Lillian B Holen (epost) eller mobil: 917 42 183

Barnehageplass

Kommunen har ansvar for samordning av opptaket i kommunale og private barnehager. Et barnehageår går fra 1. august til 31. juli. Vi anbefaler å søke på minst to barnehager.  

Barn som har plass trenger ikke søke på nytt, men beholder plassen frem til den sies opp eller barnet starter på skolen. 

Det er anledning til å søke plass gjennom hele året, da det foretas kontinuerlig opptak ved ledighet. 

Søknader sendes inn via Barnehageportalen på kommunens hjemmeside. 

 Trykk her for å komme til søknadsskjema 

Foreldre som ikke har tilgang til internett eller ikke har norsk personnummer, kan få hjelp ved henvendelse til kommunen. 

Hovedopptak  

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år, med oppstart høsten samme år. Søknader mottatt etter frist vurderes ved ledighet gjennom året. Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet ved hovedopptak. 

Rett til plass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass har rett til plass i barnehage fra august i den kommunen det er bosatt. Barn født i november har rett til plass fra måneden de fyller ett år. Det forutsettes at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak gjeldende barnehageår. Jf. barnehageloven §16 

Opptaket gjøres etter fastsatte kriterier for den enkelte barnehage. Kommunale og private barnehager har ulike kriterier for opptak. Vedtekter med opptakskriterier for den enkelte barnehage finner dere på barnehagens hjemmeside. 

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med barnevernsvedtak 

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter Lov om barneverntjenester har fortrinnsrett til plass se § 18 i barnehageloven. Dersom det søkes prioritert plass må dokumentasjon sendes kommunen pr. post / digital post innen søknadsfrist. 

Søke, endre, bytte eller si opp barnehageplass 

Du kan søke om barnehageplass eller si opp plassen på Barnehageportalen. Her kan du også søke om å endre eller bytte barnehageplass. Kriterier og frister finner du i vedtektene på den enkeltes barnehage hjemmeside. 

Når får du svar?

Vi sender tilbud til de som har søkt før fristen 1. mars med ønske om oppstart til høsten i begynnelsen av april. Tilbud sendes deretter fortløpende hvis det gjenstår barn på søkerlistene. 

Svarfrist 8 dager etter brevdato. 

Parallelt med opptaket for barn med rett til plass pågår supleringsopptak til tilgjengelige plasser. I supleringsopptak er alle barn med, uavhengig av om de har plass fra før eller ikke og hvis de har søkt innen fristen. 

Ved løpende opptak kan vi ikke si noe om når du kan forvente å få et tilbud. Det er avhengig av barnets plassering på søkerlistene, og når det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. Søknaden gjelder helt til du får plass, eller sletter den. 

Hvordan varsler vi deg om tilbudet?

Tilbud om barnehageplass sendes til din digitale postkasse eller Altinn. Det er den forelder som ble satt som fakturamottaker i søknadsskjemaet som mottar tilbudsbrevet. Det blir sendt varsel om tilbudet til e-postadressen som er registrert i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret. Det kan ta noen timer fra tilbudet er sendt fra kommunen, til varselet på e-post kommer frem. 

Har du reservert deg mot digital post, eller mangler e-postadresse i det nasjonale registeret, vil du få tilbud som brev i posten. 

Svar på tilbud du har fått

Frist for å svare er innen 8 dager, hvis ikke mister du plassen.  
Bytter du mellom barnehager, må du sende oppsigelse så fort som mulig, kanskje andre venter på den ledige plassen.

Vil du stå på søkerlisten (venteliste) til andre barnehager?

Svar på tilbudet ved å takke ja til plassen og kryss av på venteliste til barnehagen med høyere prioritet.  

Eller: 

  1. Svar på tilbudet ved å takke ja/nei til tilbudet. 
  2. Vent noen dager til svaret er behandlet av barnehagen 
  3. Send deretter ny søknad. Den blir behandlet i løpende opptak. Dersom du får nytt tilbud velger du selv om du vil takke ja til ny plass, eller beholde nåværende plass. 
Oppstart i barnehagen

Barnehageplassen må tas i bruk innen avtalt tid, ellers mister dere plassen. Du kan søke om ny plass, og mange får tilbud i løpet av året. Ventetiden kan variere avhengig av område og søkte barnehager. Man er ikke garantert et nytt tilbud før neste august.   

Klage på opptak

 

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Dette forutsetter at søker har prioritert minst to ulike barnehager. 
Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 18 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen. 
Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. 
 
Klagefristen er 3 uker. 

Vedtekter og betalingsreglement for de private barnehage finnes på den enkelte barnehages hjemmeside. 

 

Publisert: 17.10.2016 10:17:42
Sist endret: 08.02.2024 10:53

Publisert: 17.10.2016 10:17:42
Sist endret: 08.02.2024 10:53

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?