INNHOLD

Skjema og veiledere

Helse og omsorg

Bekymringsmelding til barnevernet

Orientering om egenandel for opphold i institusjon mv

Oppgave over inntektsforhold - egnandel for helse- og omsorgstjenester

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - legeerklæring

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad

Søknad - helse og omsorgstjenester

Søknad om sosialhjelp 

Teknisk, næring og eiendom

Avkjørsel fra kommunal vei - søknad

Bolig - søknad om leie av kommunal bolig (digital)

Bolig - søknad om leie av kommunal bolig  (word)

Bolig - retningslinjer for tildeling

Bolig - dyrehold i kommunal bolig - søknad

Bålbrenning - Øvre Romerike Brann og redning

Byggesaksblanketter

Eiendomsavgift - klage

Erklæring om arealoverføring

Fullmakt

Halmbrenning - melding og veiledning

Melding om utført arbeid på privat vann- og avløpsanlegg

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Omsetningsoppgave for alkohol

Plansak - oppstartsmøte

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (matrikkelloven)

Rekvisisjon oppmålingsforretning (søknadspliktige tiltak)

Søknad om reseksjonering

Søknad om seksjonering

Søknad om trefelling eller vegetasjonsrydding i kommunalt friområde

Sammenslåing av matrikkelenheter

Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1

Salgsbevilling - søknad om utvidet bevilling for gårdssalg (alkohol gr. 2)

Serverings- og skjenkebevilling

Skjenkebevilling for en enkeltanledning

Utleie av bolig til flykninger

Bevilling - endring av eksisterende bevilling

Bevilling - søknad om endrede vilkår for en enkeltanledning når søker allerede har skjenkebevilling

Ønsker månedlig fakturering kommnale huseiergebyr og eiendomsskatt

Vann og avløp

Arbeider på ledninger av asbest

Bestilling av vannmåler

Fettholdig avløpsvann – tilbakemelding

Melding om utført arbeid

Oppgradering av privat avløpsrenseanlegg - Søknad om tillatelse til tiltak eSkjema

Oppgradering av privat avløpsrenseanlegg - Søknad om tillatelse til tiltak PDF

Oljeholdig avløpsvann - Søknad i forbindelse med oljeutskiller

Fettholdig avløpsvann - Søknad i forbindelse med fettutskiller

Sanitærsøknad - tilknytning/frakobling offentlig vann- og/eller avløpsanlegg eller vesentlig endring

Eksempel på kart

Søknad om tillatelse til utslipp (utslippstillatelse)

Oljeholdig avløpsvann – tilbakemelding 

Informasjonsfoldere vann og avløp

Frakobling av taknedløp

Tilknytningsplikt

Utbedring av avløpsledninger

Avløp fra nærings- og industrivirksomhet

Prosess for tilknytning til offentlig avløp

Kultur og fritid

Driftstilskudd lag og foreninger

Kandidat til kultur og idrettsgalla

Kulturskole - søke plass

Ledsagerbevis - søknad

 

Skole, SFO og barnehage

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Barnehage - søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder

Dispensasjon fra norm om bemanning i barnehage

Fravær - krav om sletting av gyldig fravær

Grunnskole - klage på karakter

Henvendelse til psykisk helse og familietjenesten

Permisjonssøknad elever i grunnskolen

SFO - Søknad, endring og oppsigelse

Spesialpedagogisk hjelp - samtykke

Søknad om fritak for plikt til opplæring i norsk og samfunnsfag

Søknadsskjema voksenopplæring

Samtykke til+enkeltvedtak+spu.pdf

Politikk og organisasjon

Begjæring om innsyn i egne personopplysninger

Borgerlig vigsel - bestilling

Høringsuttalelse

Innsyn i dokumenter - bestilling

Innsyn i saker - bestilling

Meddommer

Varsel om kritikkverdige forhold

Kravskjema for folkevalgte, møte- og kjøregodtgjøring

For ansatte

Varsel om avvikling av foreldrepermisjon

Publisert: 28.11.2016 10:58:20
Sist endret: 11.06.2024 08:49

Publisert: 28.11.2016 10:58:20
Sist endret: 11.06.2024 08:49

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?