Innhold

Helse og omsorg

Bekymringsmelding til barnevernet

Henvisningsskjema Ergo- og fysioterapitjenesten (barn)

Henvisningsskjema Ergo- og fysioterapitjenesten (voksen)

Orientering om egenandel for opphold i institusjon mv

Oppgave over inntektsforhold - egnandel for helse- og omsorgstjenester

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - legeerklæring

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad

Søknad - helse og omsorgstjenester

Søknad om sosialhjelp 

Teknisk, næring og eiendom

Avkjørsel fra kommunal vei - søknad

Bolig - søknad om leie av kommunal bolig

Bolig - søknad om leie av kommunal bolig (pdf)

Bolig - retningslinjer for tildeling

Bolig - dyrehold i kommunal bolig - søknad

Bålbrenning - Øvre Romerike Brann og redning

Byggesaksblanketter

Eiendomsavgift - klage

Erklæring om arealoverføring

Fullmakt

Halmbrenning - melding og veiledning

Melding om utført arbeid på privat vann- og avløpsanlegg

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Omsetningsoppgave for alkohol

Plansak - oppstartsmøte

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (matrikkelloven)

Rekvisisjon oppmålingsforretning (søknadspliktige tiltak)

Søknad om reseksjonering

Søknad om seksjonering

Søknad om trefelling eller vegetasjonsrydding i kommunalt friområde

Sammenslåing av matrikkelenheter

Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1

Salgsbevilling - søknad om utvidet bevilling for gårdssalg (alkohol gr. 2)

Serverings- og skjenkebevilling

Skjenkebevilling for en enkeltanledning

Utleie av bolig til flykninger

Bevilling - endring av eksisterende bevilling

Bevilling - søknad om endrede vilkår for en enkeltanledning når søker allerede har skjenkebevilling

Vann og avløp

Arbeider på ledninger av asbest

Melding om utført arbeid

Søknad om tillatelse til tiltak – oppgradering av privat avløpsrenseanlegg

Eksempel på kart infiltrasjonsanlegg

Sanitærsøknad - tilknytning/frakobling offentlig vann- og/eller avløpsanlegg eller vesentlig endring

Eksempel på kart

Søknad om tillatelse til utslipp (utslippstillatelse)

Påslipp/utslipp-tillatelse av olje- og eller fettholdig avløpsvann

Informasjonsfoldere vann og avløp

Frakobling av taknedløp

Tilknytningsplikt

Utbedring av avløpsledninger

Kultur og fritid

Driftstilskudd lag og foreninger

Kandidat til kultur og idrettsgalla

Kulturskole - søke plass

Ledsagerbevis - søknad

Leie av idrettsanlegg - søknad

Leie av lokaler - kultur

Skole, SFO og barnehage

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Barnehage - søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder

Fravær - krav om sletting av gyldig fravær

Grunnskole - klage på karakter

Henvendelse til psykisk helse og familietjenesten

Permisjonssøknad elever i grunnskolen

SFO - Søknad, endring og oppsigelse

Spesialpedagogisk hjelp - samtykke

Søknad om fritak for plikt til opplæring i norsk og samfunnsfag

Søknadsskjema voksenopplæring

Samtykke til+enkeltvedtak+spu.pdf

Politikk og organisasjon

Borgerlig vigsel - bestilling

Høringsuttalelse

Innsyn etter personopplysningslover - bestilling

Innsyn i dokumenter - bestilling

Innsyn i saker - bestilling

Meddommer/lagrettemedlem

Varsel om kritikkverdige forhold

Kravskjema for folkevalgte, møte- og kjøregodtgjøring


Publisert: 28.11.2016 10:58:20
Sist endret: 03.02.2023 10:06