av 35
Nåværende visning
ÅRSREGNSKAP
/
2017
/20
1
7
Årsregnskap 2017 Nes kommune
2
Innhold
Regnskapsskjema 1A
driftsregnskapet
................................
................................
...........
3
Regnskapsskjema 1B
Driftsregnskapet
................................
................................
...........
4
Regnskapsskjema 2A
Investeringsregnskapet
................................
..............................
5
Regnskapsskjema 2B
Investeringsprosjekter
................................
................................
.
6
Økonomisk oversikt drif
t
................................
................................
................................
....
7
Økonomisk oversikt investering
................................
................................
........................
8
Hovedoversikt balanse
................................
................................
................................
.......
9
Anskaffelse og anvendelse av midler
................................
................................
...............
10
Regnskapsprinsipper og vurderingsregler
................................
................................
......
11
NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital
................................
................................
..................
14
NOTE nr. 2 Redegjørelse for kommunens pensjonsforpliktelse
................................
.....
15
NOTE nr. 3 Kommunens garantiansvar
................................
................................
............
19
NOTE nr. 4 Kortsiktige fordringer og gjeld til kommunale foretak, interkommunalt
samarbeid og samkommuner
................................
................................
............................
20
NOTE nr. 5 Finansielle anleggsmidler
................................
................................
..............
21
NOTE nr. 6 Avsetninger og bruk av avsetninger
................................
..............................
22
NOTE nr. 7 Kapitalkonto
................................
................................
................................
....
23
NOTE nr. 8 Finansielle eiendeler og forpliktelser
................................
............................
24
NOTE nr. 9 Organisering av kommunal virksomhet
................................
........................
25
NOTE nr. 10 Spe
sifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner i regnskapet
...........
26
NOTE nr. 12 Strykninger
................................
................................
................................
....
27
NOTE nr. 13 Anleggsmidler
................................
................................
...............................
28
NOTE nr. 14 Langsiktig lånegjeld
................................
................................
......................
29
NOTE nr. 15 Vesentlige forpliktelser
................................
................................
.................
31
NOTE nr. 16 Gebyrfinansierte selvkosttjenester
................................
..............................
32
NOTE nr. 17 Ytelser til ledene personer
................................
................................
............
34