Innhold

Trafikksikkerhet

 Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en stor utfordring i sommermånedene og ved skolestart.

 Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien, som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din, slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

 

Nyttige lenker

Veg- og trafikkinformasjon

Piggdekk og sommerdekk

Vegtrafikkloven

Trafikksikkerhetsplan

Kommunestyret vedtok «Trafikksikkerhetsplan 2023-2027» i møte 28. februar 2023.

Trafikksikkerhetsplanen inneholder en generell del og en handlingsdel. Den generelle delen omhandler organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Den lister opp ulike nasjonale, regionale og kommunale planer og føringer, og hvordan dette styrer trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Trafikksikkerhetsplanen inneholder også en oversikt over ulykkessituasjonen i kommunen, samt mål og strategier for trafikksikkerhetsarbeidet i Nes. Den påfølgende handlingsdelen lister opp ønskede tiltak i kommunen. Planens siste del beskriver disse tiltakene i handlingsdelen ytterligere.

Den nye «Trafikksikkerhetsplan 2023 – 2027» erstatter de to tidligere dokumentene «Trafikksikkerhetsplan 2013 – 2017» og «Trafikksikkerhetsplan – Handlingsdel 2016».

Link til dokumenter:

Trafikksikkerhetsplan 2023 – 2027

Protokoll med politisk behandling

Saksframlegg for politisk sak

Innspill gjennom høring og offentlig ettersyn

Vegvedlikehold

Kommunen har ansvar for vedlikeholdet av kommunale veger og gangveger. Statens vegvesen drifter riks- og fylkesveger.

Opplever du driftsproblemer langs riks- og fylkesveger? Ring 175.

Vintervedlikehold

Vi ønsker å bedre hverdagen for beboere og trafikanter i Nes kommune. Brøytemannskapene vil gjerne skape god fremkommelighet og trygghet på veger og fortau. Nes kommune har mange mil veg, pluss fortau og gang- sykkelveger, som skal holdes farbare og trygge vinteren igjennom.

Skader

Gjerder og hekker skal være så solide at de tåler snølast fra vanlig brøyting. Ved skader skal det så raskt som mulig varsles skriftlig til Nes kommune, e-post: postmottak@nes.kommune.no og merkes Brøyteskade. I utgangspunktet erstattes gjerder og konstruksjoner bare når det kan påvises at det har vært direkte påkjørsel. Skade på gjerder, belegningsstein osv som er plassert i vegareal / kommunal eiendom, vil ikke utløse erstatning uansett.

Snø i innkjørsel

Med over 23000 beboere i Nes kommune, har vi mange avkjørsler. Det kan ikke forventes at kommunen rydder og holder disse åpne. Mannskapene prøver å ta hensyn, men ved store snøfall vil mange innkjørsler likevel bli fylt med snø. Huseierne kan ikke kaste snøen ut på vegen / fortauet igjen. Vegloven slår fast at den som eier avkjørselen er ansvarlig for vedlikeholdet av avkjørselen til sin eiendom. Det gjelder også snøfjerning. Vi forstår at det kan føles urettferdig, men lovgiver har vektet hensynet til rettferdighet for den enkelte opp mot fremkommelighet for alle, hvor fremkommelighet på offentlig veg er vektet tyngst.

Fremkommelighet

Mange boligfelt og trange gater blir ikke brøytet tidlig nok på grunn av at brøytemannskapene må stanse ved feilparkerte biler. Fortettning og flere biler pr. husstand medfører store utfordringer. Forviss deg om at bilen står lovlig parkert og at den ikke er til hinder for brøytemannskapene.

Snødeponering

Transport av snø er kostbart. I de fleste veger, gater og gang- og sykkelveger blir det primært brukt plog, i tillegg noe fres og høvel, for å holde god standard på vintervegene. Vi vil prøve å unngå å frese snø inn i innkjørslene, men det må påregnes snø på privat tomt 2 - 3 meter fra vegen. Entreprenører som har rydding av private veger og plasser, må ikke lagre snø på kommunale veger og tomter, for eksempel skoleplasser, barnehager og arealer/deponier i tilknytning til vegen.

Tining og flom

I vårt klima har vi som regel ikke mange tineperioder i løpet av vinteren. Dessverre rekker vi ikke over alle problemområdene når det står på som verst. Vi oppfordrer derfor beboerne til å sjekke nærmeste sluk og stikkrenne, og fjerne alt som hindrer vannet i å renne fritt.

Beskjæring av busker og trær.

Greiner som henger ut over veg og fortau er til stort hinder for brøytemannskapene og renovasjonsbiler, som kan få skader. For andre brukere av veg og fortau, som blinde og svaksynte kan slike hindringer medføre store skader. Huseier plikter etter Vegloven / Naboloven å beskjære greiner som henger ut over gjerdelinjen.

Vi håper at du vil gjøre en liten innsats for fellesskapet, så skal vi gjøre vårt beste for å holde veger og fortau godt fremkommelige og trygge i vinter.

Vegvesenets ansvar

 • Innenfor kommunegrensene går det også riks- og fylkesveier. Dette er gjerne de største veiene. På slike veier er det Statens vegvesen som har ansvaret for brøyting og strøing.

Privat ansvar

 • Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller vellag.

 

Serviceerklæring vintervedlikehold Nes kommune

Meld feil

Meld feil

Graving i og langs kommunal veg

Alle som skal utføre gravearbeider i og langs kommunale veger i kommunen må søke om tillatelse.

Det tillates normalt ikke graving over kommunale veger, hvor det blir krevd at varerør trykkes/bankes under vegfundamentet. Her gis det kun en krysningstillatelse, som også hjemler senere rett til å ha rør og kabler liggende under vegen.

Søknaden skal leveres av entreprenører og andre profesjonelle brukere.

Du må søke når du skal

 • Grave i kommunal veg eller gangveg
 • Grave nær eller inntil kommunal veg eller gangveg
 • Kryssing av kommunal veg, med kabler, vann- og avløpsledninger etc.  

 

Graveinstruks for Nes kommune finner du her.

Søknad om gravetillatelse

www.gravemelding.no

 

Søknad om avkjøringstillatelse

Med avkjørsel menes enhver forbindelse mellom byggetomten og offentlig veg. Dette gjelder også der privat veg møter offentlig veg.

Hva er søknadspliktig?

Dersom det skal gjøres tiltak som endrer avkjørselsforholdene, må det sendes inn avkjørselssøknad for godkjenning. Det kan være fysiske endringer eller endret bruk. For eksempel:

 • Etablering av ny avkjørsel
 • Flytting av eksisterende avkjørsel
 • Etablering av én eller flere nye boenheter som skal bruke en eksisterende avkjørsel

Vegloven §40

Hvor sendes søknaden?

Ny eller endret avkjørsel til offentlig veg krever tillatelse fra vegmyndigheten, i henhold til vegloven §40. På kommunale veger er kommunen vegmyndighet, på fylkesveger er fylkeskommunen vegmyndighet og på riksveger er Statens vegvesen vegmyndighet.

Ofte er avkjørselen også søknadspliktig etter plan- og bygningsloven:

 • Hvis gjeldende reguleringsplan viser en annerledes avkjørsel enn det du søker om nå, må det søkes om dispensasjon fra planen. 
 • Skal du også søke om andre tiltak (for eksempel bygg, terrenginngrep, fradeling av eiendom...), søker du om avkjørsel sammen med byggesøknaden for de andre tiltakene. Søknadene behandles da samlet.

På kommunal veg samordner kommunen sin behandling både som vegmyndighet og byggesaksmyndighet. Gjelder det avkjørsel til fylkes- eller riksveg må du i tillegg søke henholdsvis fylkeskommunen eller Statens vegvesen om en tillatelse etter vegloven §40.

Hvis det ikke finnes reguleringsplan for området eller reguleringsplanen ikke omfatter avkjørsel, og du heller ikke skal utføre andre søknadspliktige tiltak, trenger du kun søke om avkjørselstillatelse fra vegmyndigheten.  

Planlegger du å bygge, endre eller utvide en avkjørsel mot en fylkesvei, må du søke om tillatelse.Du søker gjennom felles søknadsportal på Statens vegvesen sine nettsider. Her finner du også veiledning om nødvendige vedlegg. Søknaden sendes automatisk til behandling hos den som er veieier for den offentlige veien.

Gjelder det avkjørsel til kommunal veg?  Trykk her for å komme til søknad om avkjøring fra kommunal veg 

Gebyr

Lovhjemler

Vegloven §40-43

Forskrift om avkjørsler fra offentlig veg

Plan og bygningsloven

 

 

 

Parkering

Her kan du finne informasjon om ladestasjoner for elbiler.

Nyttige lenker

Ladestasjon for elbiler 

Parkeringtillatelse for forflytningshemmede

Ordningen med parkeringstillatelse for forflytningshemmede er regulert i forskrift og har som formål å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud. I forskriften er det spesifisert kriterier og retningslinjer for tildeling av parkeringstillatelser for forflytningshemmede.

Krav til søker

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander.

 • Du må kunne dokumentere behov for å parkeringslettelse ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel regelmessig medisinsk behandling/legebesøk

Hvem prioriteres ved tildeling av parkeringskort?

Parkering for forflytningshemmede er et knapphetsgode. Søkere som har rullestolheis eller rampe i bilen prioriteres ved tildeling av parkeringstillatelse. Etter forskriften skal behovet for parkeringslettelse i forbindelse med bosted eller arbeid vektlegges. I tillegg er det klar forvaltningspraksis på at det med "annen aktivitet" menes søkere som her hyppig på helserelaterte besøk, hvor det er vanskelig å parkere.

Hvem prioriteres ikke?

Parkeringstillatelse tildeles ikke søkere som enkelte ganger har behov for parkeringslettelse, de som primært har behov i forbindelse med handling og sosiale aktiviteter, de som i hovedsak kan benytte ordinære parkeringsplasser eller de som har andre alternative løsninger.

For mer informasjon se Kriterier og veiledning til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Hvordan søker du?

 1. Gå inn på søknadsskjemaet via grønn knapp under, og fyll ut dette.
 2. Sammen med søknaden må du sende inn legeerklæring, passbilde, kopi av førerkort og kopi av kjøreattest fra lege (hvis du er over 75 år). Dokumentene lastes opp i digitalt søknadsskjema eller ettersendes per post til Nes kommune, postboks 114, 2151 Årnes.

Du får svar på søknaden din i posten, normalt innen 4 uker. I ferietiden må det påregnes lengre saksbehandlingstid -  På grunn av ferieavvikling vil det ikke bli saksbehandlet søknader i  uke 28-32.

Søk om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Skjema for parkeringstillatelse og legeerklæring

Husk også passbilde, kopi av førerkort og kopi av kjøreattest fra lege (hvis du er over 75 år).

Passfoto må oppfylle visse krav, se politiets krav til passfoto

Lover og forskrifter

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede


Publisert: 01.11.2016 11:13:37
Sist endret: 25.04.2023 14:54