Innhold

Trafikksikkerhet

 Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en stor utfordring i sommermånedene og ved skolestart.

 Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien, som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din, slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

 

Nyttige lenker

Veg- og trafikkinformasjon

Piggdekk og sommerdekk

Vegtrafikkloven

Trafikksikkerhetsplan

Gjeldende trafikksikkerhetsplan for Nes kommune, «Trafikksikkerhetsplan 2013-2017», ble vedtatt av kommunestyret i Nes i mars 2014. Handlingsdelen er revidert i etterkant og ble vedtatt av kommunestyret i november 2016. Nes kommune reviderer nå trafikksikkerhetsplanen i sin helhet, og ønsker i den forbindelse innspill til et forslag til ny trafikksikkerhetsplan.  Den nye trafikksikkerhetsplanen vil gjelde for årene 2022-2026.

Forslaget til ny trafikksikkerhetsplan ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av Formannskapet i møte den 19.4.2022, sak 22/43.

Høringsforslaget og øvrige dokumenter i saken kan leses under (klikk på lenkene).

Høringsbrev

Vedlegg 1 Høringsforslag – Trafikksikkerhetsplan for Nes 2022-2026 (datert 26.4.2022)

Vedlegg 2 Mottakerliste

 

Høringsdokumentene er også tilgjengelige via kommunens høringsportal: https://www.nes.kommune.no/horinger

I denne lenken kan du lese saksfremlegg  og vedtak fra politisk behandling i Formannskapet den 19.4.2022 (sak 22/43).

 

Innsending av høringssvar

Høringssvar kan sendes inn elektronisk via kommunens høringsportal: https://www.nes.kommune.no/horinger.

Alternativt kan høringssvar sendes med epost til: postmottak@nes.kommune.no,  eller med brevpost til:

Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes.

Vi ber om at høringssvar merkes med sak 22/1810.

Høringsfrist er tirsdag 14.6.2022. Av hensyn til fremdriften ber vi om at fristen overholdes.

 

Kontaktperson

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til kommunen v/ rådgiver Christine Oppegaard:

epost christine.oppegaard@nes.kommune.no, tlf. 413 18 025. 

Vegvedlikehold

Kommunen har ansvar for vedlikeholdet av kommunale veger og gangveger. Statens vegvesen drifter riks- og fylkesveger.

Opplever du driftsproblemer langs riks- og fylkesveger? Ring 175.

Vintervedlikehold

Vi ønsker å bedre hverdagen for beboere og trafikanter i Nes kommune. Brøytemannskapene vil gjerne skape god fremkommelighet og trygghet på veger og fortau. Nes kommune har mange mil veg, pluss fortau og gang- sykkelveger, som skal holdes farbare og trygge vinteren igjennom.

Skader

Gjerder og hekker skal være så solide at de tåler snølast fra vanlig brøyting. Ved skader skal det så raskt som mulig varsles skriftlig til Nes kommune, e-post: postmottak@nes.kommune.no og merkes Brøyteskade. I utgangspunktet erstattes gjerder og konstruksjoner bare når det kan påvises at det har vært direkte påkjørsel. Skade på gjerder, belegningsstein osv som er plassert i vegareal / kommunal eiendom, vil ikke utløse erstatning uansett.

Snø i innkjørsel

Med over 23000 beboere i Nes kommune, har vi mange avkjørsler. Det kan ikke forventes at kommunen rydder og holder disse åpne. Mannskapene prøver å ta hensyn, men ved store snøfall vil mange innkjørsler likevel bli fylt med snø. Huseierne kan ikke kaste snøen ut på vegen / fortauet igjen. Vegloven slår fast at den som eier avkjørselen er ansvarlig for vedlikeholdet av avkjørselen til sin eiendom. Det gjelder også snøfjerning. Vi forstår at det kan føles urettferdig, men lovgiver har vektet hensynet til rettferdighet for den enkelte opp mot fremkommelighet for alle, hvor fremkommelighet på offentlig veg er vektet tyngst.

Fremkommelighet

Mange boligfelt og trange gater blir ikke brøytet tidlig nok på grunn av at brøytemannskapene må stanse ved feilparkerte biler. Fortettning og flere biler pr. husstand medfører store utfordringer. Forviss deg om at bilen står lovlig parkert og at den ikke er til hinder for brøytemannskapene.

Snødeponering

Transport av snø er kostbart. I de fleste veger, gater og gang- og sykkelveger blir det primært brukt plog, i tillegg noe fres og høvel, for å holde god standard på vintervegene. Vi vil prøve å unngå å frese snø inn i innkjørslene, men det må påregnes snø på privat tomt 2 - 3 meter fra vegen. Entreprenører som har rydding av private veger og plasser, må ikke lagre snø på kommunale veger og tomter, for eksempel skoleplasser, barnehager og arealer/deponier i tilknytning til vegen.

Tining og flom

I vårt klima har vi som regel ikke mange tineperioder i løpet av vinteren. Dessverre rekker vi ikke over alle problemområdene når det står på som verst. Vi oppfordrer derfor beboerne til å sjekke nærmeste sluk og stikkrenne, og fjerne alt som hindrer vannet i å renne fritt.

Beskjæring av busker og trær.

Greiner som henger ut over veg og fortau er til stort hinder for brøytemannskapene og renovasjonsbiler, som kan få skader. For andre brukere av veg og fortau, som blinde og svaksynte kan slike hindringer medføre store skader. Huseier plikter etter Vegloven / Naboloven å beskjære greiner som henger ut over gjerdelinjen.

Vi håper at du vil gjøre en liten innsats for fellesskapet, så skal vi gjøre vårt beste for å holde veger og fortau godt fremkommelige og trygge i vinter.

Vegvesenets ansvar

 • Innenfor kommunegrensene går det også riks- og fylkesveier. Dette er gjerne de største veiene. På slike veier er det Statens vegvesen som har ansvaret for brøyting og strøing.

Privat ansvar

 • Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller vellag.

 

Serviceerklæring vintervedlikehold Nes kommune

Meld feil

Meld feil

Graving i og langs kommunal veg

Alle som skal utføre gravearbeider i og langs kommunale veger i kommunen må søke om tillatelse.

Det tillates normalt ikke graving over kommunale veger, hvor det blir krevd at varerør trykkes/bankes under vegfundamentet. Her gis det kun en krysningstillatelse, som også hjemler senere rett til å ha rør og kabler liggende under vegen.

Søknaden skal leveres av entreprenører og andre profesjonelle brukere.

Du må søke når du skal

 • Grave i kommunal veg eller gangveg
 • Grave nær eller inntil kommunal veg eller gangveg
 • Kryssing av kommunal veg, med kabler, vann- og avløpsledninger etc.  

 

Graveinstruks for Nes kommune finner du her.

Søknad om gravetillatelse

www.gravemelding.no

 

Søknad om avkjøringstillatelse

Trykk her for å komme til søknad om avkjøring 

 

Parkering

Her kan du finne informasjon om ladestasjoner for elbiler.

Nyttige lenker

Ladestasjon for elbiler 

Parkeringtillatelse for forflytningshemmede

Ordningen med parkeringstillatelse for forflytningshemmede er regulert i forskrift og har som formål å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud. I forskriften er det spesifisert kriterier og retningslinjer for tildeling av parkeringstillatelser for forflytningshemmede.

Krav til søker

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander.

 • Du må kunne dokumentere behov for å parkeringslettelse ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel regelmessig medisinsk behandling/legebesøk

Hvem prioriteres ved tildeling av parkeringskort?

Parkering for forflytningshemmede er et knapphetsgode. Søkere som har rullestolheis eller rampe i bilen prioriteres ved tildeling av parkeringstillatelse. Etter forskriften skal behovet for parkeringslettelse i forbindelse med bosted eller arbeid vektlegges. I tillegg er det klar forvaltningspraksis på at det med "annen aktivitet" menes søkere som her hyppig på helserelaterte besøk, hvor det er vanskelig å parkere.

Hvem prioriteres ikke?

Parkeringstillatelse tildeles ikke søkere som enkelte ganger har behov for parkeringslettelse, de som primært har behov i forbindelse med handling og sosiale aktiviteter, de som i hovedsak kan benytte ordinære parkeringsplasser eller de som har andre alternative løsninger.

For mer informasjon se Kriterier og veiledning til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Hvordan søker du?

 1. Gå inn på søknadsskjemaet via grønn knapp under, og fyll ut dette.
 2. Sammen med søknaden må du sende inn legeerklæring, passbilde, kopi av førerkort og kopi av kjøreattest fra lege (hvis du er over 75 år). Dokumentene lastes opp i digitalt søknadsskjema eller ettersendes per post til Nes kommune, postboks 114, 2151 Årnes.

Du får svar på søknaden din i posten, normalt innen 4 uker. I ferietiden må det påregnes lengre saksbehandlingstid -  På grunn av ferieavvikling vil det ikke bli saksbehandlet søknader i  uke 28-32.

Søk om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Skjema for parkeringstillatelse og legeerklæring

Husk også passbilde, kopi av førerkort og kopi av kjøreattest fra lege (hvis du er over 75 år).

Passfoto må oppfylle visse krav, se politiets krav til passfoto

Lover og forskrifter

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Pilot Nes

Pilot Nes utvides fra 28. mars og vil være i drift til 24. juni når pilotprosjektet avsluttes.  

Pilot Nes er åpen for alle og kjører deg frem og tilbake dit du ønsker i Nes kommune, mandag til fredag mellom kl. 9 og 14, og mellom kl. 17 og 20. Turen kan bestilles via appen RuterBestilling eller ved å ringe 24 20 20 44. 

Slik fungerer piloten

 • Dør-til-dør bestillingstransport med fleksibilitet rundt reisetidspunkt.
 • Tilbudet retter seg spesielt mot de som har utfordringer med å bruke det ordinære kollektivtilbudet eller som opplever at det ordinære tilbudet ikke dekker deres behov.
 • Tilbudet er for alle som trenger transport, og kan brukes til alle typer reiser.
 • En minibuss kjører deg frem og tilbake dit du ønsker i Nes kommune, mandag til fredag mellom kl. 9 og 14, og mellom kl. 17 og 20.
 • Minibussen er tilrettelagt for rullator og rullestol. Om du trenger hjelp eller veiledning bistår sjåføren med dette.

Slik bestiller du

 1. Ring 24 20 20 44 eller bestill via appen RuterBestilling. Appen lastes ned fra app-butikken på mobilen din. Du kan bestille via telefon mellom kl. 8 og 19 mandag til fredag.
 2. Oppgi tidspunktet du ønsker å bli hentet og kjørt hjem igjen, og om du har med deg følge og/eller hjelpemiddel.
 3. Minibussen henter deg hjemme til avtalt tid, og tar deg dit du skal innenfor tilbudets område. Reiseruten blir lagt opp etter hvilke bestillinger som kommer inn.
 4. Vær klar fem minutter før oppsatt tidspunkt. Avhengig av andre bestillinger, kan minibussen komme fra fem minutter før, til ti minutter etter oppsatt tidspunkt. Er transporten forsinket utover dette vil du bli varslet.

Første gang du bestiller reisen trenger vi noen personopplysninger for å få levert tjenesten til deg. Dette er kontaktdata som navn, adresse og fødselsdato.

Billett og betaling

Prisen for en reise er en Ruterbillett. Billetten kan kjøpes om bord, gjennom appen RuterBillett (lastes ned på mobil via Apple Store eller Google Play), reisekort eller Impulskort. Merk: TT-kort gjelder dessverre ikke.

 

Mål med piloten

Ruter skal bidra til å gi folk en opplevelse av bevegelsesfrihet ved å tilby gode mobilitetsløsninger slik at innbyggerne enkelt kan reise dit de vil, når de vil. Ruter har et ansvar for å utvikle et differensiert kollektivtilbud som bidrar til mobilitet for alle. Mobilitet for alle krever at vi supplerer det ordinære tilbudet med transporttjenester for målgrupper som ikke opplever at dagens kollektivtilbud dekker deres behov. Dette kan være målgrupper som kjennetegnes av for eksempel alder, livssituasjon eller helsetilstand.

Pilotprosjektet er et initiativ for å innhente innsikt og læring om fleksible og individtilpassede transportløsninger i spredtbebygde områder. Tilgjengelig transport er viktig for å gi fleksibilitet og mulighet for alle personer å komme seg ut på egenhånd uavhengig av alder, økonomi, bosted og funksjonsnivå. Tilpasset transport kan dermed være et virkemiddel for å øke tilfredsheten med kollektivtilbudet i spredtbebygde områder. Videreutvikling av bestillingstransport er derfor et viktig ledd i utviklingen mot fremtidens bærekraftige bevegelsesfrihet hvor målet er å tilby mer fleksible og individtilpassede tjenester til alle.

Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Ruter, Viken fylkeskommune og Nes kommune. Ved å tilby fleksibel og brukertilpasset transport, er formålet å bidra til:

 • Økt frihet ved at flere kommer seg ut
 • Bedre helse og økt livskvalitet
 • Redusere bruk av privatbil og få flere til å reise sammen
 • Gi økt mulighet for sosial deltagelse
 • Flere kan bli boende hjemme lengre
 • Muligheter for reduksjon i andre kommunale budsjettposter som følge av en forenklet hverdag og at flere vil ha mulighet til å bo hjemme lenger
 • Økt tilfredshet med kollektivtrafikken i spredtbebygde områder

 Les mer om ordningen:

https://ruter.no/om-ruter/prosjekter/bestillingstransport/pilot-nes/

 


Publisert: 01.11.2016 11:13:37
Sist endret: 29.06.2022 12:52