Innhold

Vannmåler

Vannmåleren viser ditt vannforbruk. Alle nye bygg eller bygninger der det gjøres påbygg, må installere vannmåler. Har du spørsmål om vannmåler ta kontakt med kommunalteknisk avdeling.

Krav om vannmåler

Følgende bygg har krav om vannmåler:

 • Nyoppførte bygg med innlagt vann
 • Næringseiendommer
 • Kombinasjonseiendommer (eiendommer med både enheter for næring og privat)
 • Landbruk
 • Anlegg med varig eller midlertidig tilknytning i forbindelse med oppføring av bygg og anlegg.
 • Eiendom med svømmebasseng over 4 m3(også stamper, boblebad ol.)

Installering av vannmåler

Montering av vannmåler bestilles hos et godkjent rørleggerfirma.

For å bestille henting av vannmåleren må enten eier eller rørlegger fylle ut et skjema for bestilling av vannmåler, skjemaet finner du her:

                                                    Skjema for bestilling av vannmåler

Når måleren er klar for henting vil du motta en beskjed om dette til eposten som ble skrevet inn på skjemaet.

Når rørlegger installerer måleren må de fylle ut skjemaene som førlger med vannmåleren ved henting , og sende inn til postmottak@nes.kommune.no, eventuelt pr post til Nes kommune pb. 114, 2151 Årnes.

Måleren må plasseres slik at den måler alt forbruk til eiendommen, eventuelt må det installeres flere målere.(For landbruksbygg må man installere en ekstra måler som trekker i fra avløpsgebyr)

Har du installert vannmåler er det ikke anledning til å gå tilbake til stipulert forbruk.

Beskrivelse for installasjon av vannmåler 

Generelt 

Kommunen bestemmer:

 • Hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha 

 • Plassering 

Vannmåleren skal installeres etter bestemmelser i forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nes kommune 

Måleren skal til enhver tid være plombert.Vannmåleren er kommunens eiendom og skal leveres tilbake ved demontering.Når vannmåleren er montert, kan ikke denne fjernes uten kommunens samtykke 

Plassering 

Alt forbruk på eiendommen skal måles, det skal ikke være vannuttak før måleren. Ved behov må flere målere installeres. 

Vannmåleren skal alltid være tilgjengelig for kontroll av kommunen, med tilstrekkelig fri plass for utskiftning og avlesning. Adkomstvei og området rundt vannmåleren skal være ryddig og godt belyst. 

Montering 

Vannmåleren skal monteres i konsoll. Konsollen må være av type med fleksible kuplinger med avstengingsventil foran og etter vannmåler. Vannmålerkonsollen skal festes til vegg, eller annen egnet bygningskonstruksjon.  

Det skal monteres tilbakeslagsventil ved montering av vannmåler der tilbakeslagsventil ikke allerede er montert. (NS-EN 1717) 

Måleren må ikke utsettes for frost eller annen ytre påvirkning som kan skade måleren. 

Feilaktig installasjon av vannmåler 

Ved feilaktig installasjon kan kommunen be eier kontakte rørlegger for å installere ny måler etter hvordan måleren skal installeres. Dette er en kostand eier må dekke selv. Oppgjør av utfakturert gebyr ved feilaktig installasjon er et forhold mellom eier og rørlegger. 

Tilbakeslagssikring

 • Du som eier en eiendom og/eller er abonnent ved et vannverk er pliktig til å sørge for at tilbakestrømssikring er installert.
 • Kommunen kan gi pålegg om at tilbakestrømssikring skal installeres der dette mangler.
 • Kontakt et autorisert rørleggerfirma dersom det mangler tilbakestrømssikring på din eiendom.
 • Ved installering av vannmåler kommer rørlegger til å informere deg om tilbakestrømssikring og eventuelt behov for ekspansjonskar. Installering av disse gjøres for huseiers regning.

Her kan du lese mer om krav til tilbakeslagssikring:

                                                                      Tilbakeslagssikring

Priser

Installasjon av vannmåler betaler du selv til rørlegger. Du skal betale årsgebyr for vann ut fra hvor mye vann du bruker. Dersom du er tilknyttet kommunalt avløpsnett, betaler du også årsgebyr for avløp etter målt vannforbruk. Du leier vannmåleren av kommunen og betaler et leiegebyr.

Slik leser du av vannmåleren

Vannmåleren skal leses av en gang i året, fristen er 1. desember. Hjemmelshaver vil i god tid i forveien motta en SMS om å lese av vannmåleren.

Slik gjør du

 • Les av tallene på vannmåleren din. Ikke ta med sifrene bak komma (røde tall) på måleren. Normalt vil vannmålerstanden bestå av 4-6 siffer.
 • Svar på SMS-en du fikk med tallene som sto på vannmåleren. Du skal kun sende tallene som står før komma.

Har du flere vannmålere

Hvis du har mer enn en vannmåler, vil du motta en sms per vannmåler. Det er viktig at du svarer på riktig SMS med riktig avlesning.

Du kan ikke svare på samme sms-varsel med flere avlesninger. Har du mottatt sms for flere målere, må du svare med en avlesning per sms.

Svare på SMS

Dersom du sender flere svar på samme sms, er kun siste svar gjeldende. Meldinger som inneholder annen info enn målerstand blir ikke lest og besvart. Det betyr at hvis du sender feil tall, kan du rette det opp ved å sende en ny sms.

Du kan fortsatt svare på mottatt sms, selv om fristen for avlesning er overskredet, men det må gjøres innen 10 dager.

Motta brev

Dersom hjemmelshaver fortsatt ikke har sendt svar innen tidsfrist i purre-sms, sendes brev til Altinn eller hjemmelshavers valgte digitale postkasse.

I brevet beskrives det hvordan du kan registrere vannmåleravlesningen din på www.leseav.no.

Noen hjemmelshavere opplever problemer med å åpne brevet dersom man har en app for digital postkasse. Man må da åpne brevet direkte i nettleseren sin.

Dersom hjemmelshaver ikke åpner brevet i Altinn innen 48 timer, sendes brevet til trykking og hjemmelshaver vil da motta brevet i papirformat.

Rapportering av målerstand kan fortsatt gjøres på www.leseav.no, eller du kan fylle ut en svarslipp og leveres på kommunens servicetorg.

Har hjemmelshaver valgt en annen digital postkasse enn Altinn, vil brevet ikke gå til trykk. Man må derfor åpne brevet i sin digitale postkasse for å finne informasjonen man trenger for å registrere avlesning på leseav.no

I tilegg kan det være lurt å lese av måleren jevnlig for egen kontroll. Ta straks kontakt med kommunen dersom måleravlesningen din er unormal. Årsaken kan være en vannlekkasje.

Dersom du ikke leser av vannmåleren vil det påløpe et gebyr og ditt forbruk vil bli stipulert basert på tidligere års forbruk.

Utskiftning av vannmåler

Vannmålere eies av kommunen. Du vil få beskjed fra kommunen når det er tid for å skifte måleren, du vil også få en beskrivelse av hvordan dette skal gjøres. Du har ansvar for å følge med vannmåleren og ta kontakt med kommunen dersom du oppdager noe du tror kan være feil.

Når du kjøper bolig med vannmåler

Kommunale eiendomsgebyrer følger eiendommen ved et eierskifte. Sørg for å lese av vannmåler ved eierskifte der det er vannmåler. Megler skal hjelpe med oppgjør mellom tidligere og ny eier.

Flere spørsmål?

Regler for VA finner du her:

                                                  Regler vann og avløp

Se ofte stilte spørsmål om faktura og gebyrer her:

                                                 OSS- kommunale avgifter


Publisert: 29.09.2016 13:44:13
Sist endret: 18.09.2023 12:10