Innhold

 

Tiltak du kan søke om selv

Det er noen mindre byggearbeider du selv kan søke om, og oppføre, endre eller rive uten at du trenger å bruke snekker, murer, andre fagpersoner (ansvarlige foretak). Du kan selv velge å ta ansvar for å søke, prosjektere og utføre disse byggearbeidene.

Mer informasjon om hvilke byggearbeider dette gjelder finner du omtalt i plan- og bygningsloven § 20-4 og i byggesaksforskriften (SAK10) § 3-1.

Mindre tiltak på bebygd eiendom

 • Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2. Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.
 • En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2. Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
 • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet.
 • Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade.

Alminnelige driftsbygninger i landbruket

 • Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon, rivning av, eller bruksendring til driftsbygning inntil 1000 m2 bruksareal (BRA).
 • Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m2 bruksareal (BRA).

Annet

 • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.
 • Opprettelse av grunneiendom mv. som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m.

Du er selv ansvarlig for at tiltaket følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven (pbl) med tilhørende forskrifter, arealplaner som kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, og andre tillatelser.

Kommunen kan føre tilsyn underveis og be om at du blant annet dokumenterer hvordan kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) er ivaretatt.

Frittliggende bygning inntil 70 m2

Oppføring, endring eller rivning av én enkelt frittliggende bygning. Den kan ikke brukes til beboelse, og verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 70 m². Bygningen kan oppføres i inntil 1 etasje. Den kan i tillegg være underbygget med kjeller.

 • Kjelleren kan ikke inneholde oppholdsrom, og må ha himling mindre enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
 • Bygningen kan ha loft dersom det har bruksareal som er mindre enn 1/3 av underliggende etasjes bruksareal. Bruksareal på loft skal medregnes i det totale bruksarealet.
 • Nærmere forklaring til disse og andre måleregler, finner du i veilederen H-2300 B Grad av utnytting -Beregnings- og måleregler.
 • At bygningen ikke kan brukes til beboelse betyr blant annet at den ikke kan brukes til overnatting. Eksempler på hva den kan brukes til er garasje, uthus, verksted eller utstillingslokale med personopphold på dagtid.
 • Avstand til eiendomsgrense skal være i samsvar med bestemmelsene i pbl § 29-4. Arealplan, som for eksempel kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, som gjelder for eiendommen kan ha andre avstandsbestemmelser.
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, eller omvendt, innenfor en bruksenhet. Hva som regnes som tilleggsdel og hoveddel for ulike typer bygg er omtalt i veilederen H-2300 B Grad av utnytting - Beregnings- og måleregler.

Eksempler på rom som regnes som hoveddel i en bolig er soverom, stue, kjøkken, entre, vindfang, bad, wc og vaskerom.

Eksempler på rom som regnes som tilleggsdel i en bolig er bod, garasje, terrasse og veranda.

Vær oppmerksom på at bestemmelsen ikke gjelder for bruksendring av et areal (tilleggsdel) som ikke er tilknyttet en hoveddel. Det betyr at bruksendring av en frittstående bygning, for eksempel fra stabbur til leilighet, vil være søknadspliktig med krav om bruk av ansvarlige foretak.

Tilbygg inntil 50 m2 med kjeller

Oppføring, endring eller rivning av ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.

Vær oppmerksom på at kjeller som inneholder hoveddel, ikke regnes som kjeller, men som en vanlig etasje, og da skal medregnes i bruksarealet. Tilbygget må være en naturlig del av eksisterende bolig. Det kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet.

Avstand til eiendomsgrense skal være i samsvar med bestemmelsene i pbl § 29-4, altså vanligvis minst 4,0 m.

Arealplan, som for eksempel kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, som gjelder for eiendommen kan ha andre avstandsbestemmelser.

Skilt eller reklameinnretning på 6,5 m2

Oppføring, fjerning eller endring av skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen gjelder ikke for plassering av skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet. Den gjelder heller ikke når dersom du skal montere flere skilt på samme sted eller på samme fasade.

Alminnelig driftsbygning i landbruket

Begrepet "driftsbygning" i bestemmelsen skal forstås som et byggverk som er et nødvendig ledd i, og et driftsmiddel i forbindelse med, tjenlig landbruksdrift på en bruksenhet. Dette omfatter blant annet driftsbygninger for jordbruk, husdyrbruk, seterdrift, hagebruk, gartneri, skogsdrift, pelsdyravl, reindrift og yrkesfiske. I pbl. § 11-7 andre ledd nr. 5 bokstav a er tiltak i landbruket angitt som "nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressurser".

Alminnelige driftsbygninger i landbruket på mindre enn 1 000 m2 er unntatt fra krav om bruk av ansvarlige foretak for søknad, prosjektering og utførelse etter pbl. § 20-1 andre ledd gjennom unntaksbestemmelsen i pbl. § 20-2 første ledd bokstav b.

Unntaket fra krav om bruk av ansvarlige foretak gjelder også riving, jf. pbl. § 20-1 bokstav e.

Dersom tiltakshaver selv forestår oppføring av driftsbygning i landbruket på opp til 1 000 m2 som alminnelig driftsbygning i landbruket, skal det ikke være kurant å omdisponere bruken av disse byggene senere.

Ettersom de fleste driftsbygninger i landbruket oppføres i områder hvor mulige forekomster av automatisk fredete kulturminner ikke er avklart, i tillegg til at det finnes bygningsmasse av kulturhistorisk verdi eller verdifullt kulturlandskap som ikke er kartlagt med tanke på miljøvirkninger av nye inngrep, er det viktig at kommunen sørger for å få saken sjekket ut mot aktuelle sektorinteresser.

Hvordan søker du?

1. Bestill situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet

2. Bestill naboliste 

Situajonskart og nabolister bestilles her.

3. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Skjema for nabovarsel finner du ved å bruke elektronisk skjema på siden for papirblanketter. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

4. Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader, og send følgende til kommunen:

 • Søknadsskjema
 • Gjenpart av nabovarsel
 • Eventuelle nabomerknader med dine kommentarer
 • Eventuelt søknad om dispensasjon
 • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra kommunen. For noen tiltak holder det med kartutsnitt. Dette vil i så fall gå frem av veiledningen, se lenger nede på denne siden.
 • Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100.

Når kan du begynne å bygge?

Du kan begynne å bygge tre uker etter at søknaden er mottatt av kommunen hvis følgende vilkår er oppfylt etter plan- og bygningslovens § 21-7:

 • Søknaden er komplett, det vil si at den inneholder all nødvendig informasjon
 • Det du skal bygge/gjøre er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl (er i samsvar med arealplan eller dispensasjon er innhentet på forhånd).
 • Det er ikke nødvendig med ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter SAK10 § 6-2.
 • Kommunen har ikke gitt deg beskjed om forlenget saksbehandlingsfrist etter SAK10 § 7-3.

Er disse vilkårene ikke oppfylt, må du vente med å bygge til du har fått skriftlig tillatelse fra kommunen. Kommunen har da frist på 12 uker til å gi deg svar. Se pbl § 21-7.

Når du har søkt og fått tillatelse, kan du ikke ta i bruk det du har bygget før du har fått ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse.

 

Begrepsforklaringer

 • Tiltak: Det du skal bygge/gjøre
 • Tiltakshaver: Den som bygger
 • TTUA - tiltak uten ansvarsrett
 • Ansvarlig foretak: Bedrift/firma som planlegger (prosjekterer) og/eller utfører arbeidet
 • Kartutsnitt: Kart over eiendommen som kan skrives ut fra våre kartsider
 • Situasjonskart: Kart fra kommunen over eiendommen med eksisterende godkjent bebyggelse, byggegrenser, vann- og avløpsledninger m.m.
 • Situasjonsplan: Kart med det planlagte tiltaket tegnet inn
 • Opprettelse av eiendom: Skille ut tomt
 • Oppmålingsforretning: Grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt gårds- og bruksnummer tinglyses
 • Veirett: En veirett gir rett til å bruke en vei eller ferdes over en annens eiendom. Veiretten kan inneholde regler om hvordan veien kan brukes, og kan tinglyses på eiendommen veien går over
 • Hevd: Ved hevd kan man få rett til å bruke eiendom som er en annens. For eksempel kan man hevde veirett over en annens eiendom eller rett til båtplass. En kan også hevde eiendomsrett. Det er vilkår for hevd. Det første er bruk over lang tid. Bakgrunnen for bruken er ofte at man har hatt rett til det, for eksempel gjennom en muntlig avtale. Hevdsreglene vil da sikre at man kan fortsette å benytte sin rett, selv om avtalen bare var muntlig

 Kommunens gebyrregulativ

 

Generelt:  Gebyret er bygget opp av to elementer – et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. Areal regnes etter NS 3490 (bruksareal). I tillegg kommer gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner. Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlede tiltaksklasse (fastsettes av kommunen etter forslag fra ansvarlig søker).

Kombinerte bygg:  Består bygget av flere funksjoner, beregnes gebyret etter den funksjon som har størst areal. I gebyrsatsene inngår også dekning av kostnader til byggetilsyn. Om lag 20 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn. I tillegg til basisgebyr betales 18,00 kroner pr m² BRA (BYA der BRA ikke kan beregnes). For store bygg der gebyret blir urimelig høyt, tas tilleggsgebyr for halve arealet.

Søknadspliktige tiltak uten krav om ansvar pbl § 20-2

 

 Basis-gebyr Betales pr  Gebyr 2020

§20-2a) Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg

Tiltak

0-15m2

>15 m2

 

 

2 000

3 700

§20-2c) Midlertidige bygninger, kontruksjoner <2år

Tiltak 

som over

§20-2b) Alminnelige driftsbygninger i landbruket Tiltak

4 000

+ kr 10 pr m2

Dispensasjoner

Ved flere dispensasjoner i samme sak, betales kun for en disp. (høyeste sats). Ikke gebyr for utvidelse av eksisterende bolig/hytte eller garasje/uthus i tilknytning til bolig i LNF-område.

  Betales pr  Gebyr 2020
Disp. som krever høring  Søknad 16 500
Mindre avvik fra reguleringsplan uten høring/politisk behandling Søknad 4 000
Øvrige dispensasjoner som kan avgjøres administrativt Søknad 4 000

Søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1  

Søknad, prisjektering og utførelse av tiltak som skal forestås av forestak med ansvarsrett. Grunngebyr og variabelt gebyr kommer i tillegg. Saksbehandlingsgebyr gjelder pr bygning. Maksimalt gebyr pr bygning er kr 150 000, og pr søknad kr 500 000.

Tiltak med boenheter

Basis-gebyr Tiltak kl.1 Tiltak kl.2 og 3
Enebolig/fritidsbolig 19 000 22 000
Enebolig med hybel - /sokkeleilighet 22 000 23 000
Tomannsboliger 25 000 28 000
Andre småhus ( 3-4 boenheter), rekkehus og lignende 30 000 31 000
Boligblokker, terrassehus 50 000 55 000

 

 

Andre typer bygningstiltak

Basis-gebyr Tiltak kl.1 Tiltak kl.2 og 3
Garasje, uthus, naust, tilbygg/påbygg og brakker 5 000 6 000
Driftsbygninger 8 850 10 400

 

Næringsbygg og offentlige bygg

Basis-gebyr Tiltak kl.1 Tiltak kl.2 Tiltak kl.3
Industribygg 18 000 20 000 21 000
Lager 12 000 13 000 14 000
Bygning for renseanlegg, avfallshåndtering, vannforskyning 12 000 16 100 19 450
Kontor, forretningsbyff, administrasjonsbygg 18 300 23 700 28 100
Hotell - 32 200 37 400
Andre bygg for overnatting 14 000 17 150 20 800
Skoler, barnehager, idrettsbygg 18 400 23 800 29 100
Andre næringsbygg 13 000 17 100 22 880

 

Bruksendring og ombygging

Basis-gebyr Tiltak kl.1 Tiltak kl.2 Tiltak kl.3
 Ombygging / bruksendring <50% av totalt areal  6 250  9 000  10 400
 Ombygging / bruksendring >50% av totalt areal  8 200  12 000  15 600
 Bruksendring uten bygningsmessige endringer  4 200  6 250  8 300
 Ny boenhet  6000 65000  
 Sammenføyning av boenheter  2 100  3 100  

 

Riving

Gebyrer gjelder bare der riving søkes separat og det betales kun basisgebyr uten tillegg for areal

Basis-gebyr Tiltak kl.1 Tiltak kl.2
Bygg/konstruksjon/anlegg med kulturminneinteresse 5 000 7 000
Bygg/konstruksjon/anlegg <50m2 1 500 2 000
Bygg/konstruksjoner/anlegg 51-100 m² 2 000 3 000
Størrebygg/konstruksjoner/anlegg >100 m² 4 700 7 000

 

Tekniske innstallasjoner

Gjelder der installasjoner søkes separat

Basis-gebyr Tiltak kl.1 Tiltak kl.2 og 3
Brann- og nødlysanlegg 4 500 6 000
Mindre anlegg (sanitær, ventilasjon, heis (i eksisterende bygg, små avløpsanlegg, pipe, ildsted m.v) 1 800  2 400 
Større vann- og avløpsanlegg (flere bruke enheter) 9 000 11 000

 

Andre typer tiltak

Kun basis-gebyr Betales pr  Gebyr 2020
Tiltaksplaner (forurensning i grunnen) Tiltak 3 000
Innhegning mot veg, levegg Tiltak 1 550
Pipe, fasadeendring, basseng, støttemur, enkelt skilt eller reklame Tiltak 3 000
Skiltplan med flere enn to skilt Søknad 8 900

 

Deling

Kun basis.gebyr Betales pr Gebyr 2020
I uregulert område Søknad 7 000
I regulert område der grenser ikke er fastlagt

Søknad

+ pr tomt (gbnr)

4 000

1 500

Deling der tomteinndelingen fremgår av reguleringsplan Søknad 1 500

 

Endringssøknader

  Gebyr 2020
Mindre endringer (reviderte tegninger / høyder, endring av ansvarsrett) 2 500
Større endringer* 4 000

 *Er endringene så store at det medfører full gjennomgang av saken ilegges nytt saksbehandlingsgebyr.

 

Sakkyndig bistand eller tekniske prøver pbl § 25-2:   Der utført tilsyn viser vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning. Til dekning kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.

Ulovlig tiltak: Kommunen kan kreve dekket sine utgifter til sakkyndig bistand. 

 


Publisert: 10.10.2016 09:08:06
Sist endret: 10.10.2016 09:08