Innhold

Hva er seksjonering?

Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som skal selges og pantsettes hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning. Typisk er leilighetsbygg i flere etasjer, forretningsgårder eller en blanding av forretning og leiligheter. En seksjonering kan bestå av 2 typer seksjoner; boligseksjoner og næringsseksjoner.

Ved en seksjonering vil det alltid være et fellesareal som alle seksjonseierne har en andel i. Alle seksjonseierne er samtidig en del av et sameie.

For seksjonert uteareal er det krav om oppmåling for at seksjonsbegjæringen skal kunne godkjennes. Gebyr for oppmålingsforretningen vil komme i tillegg til seksjoneringsgebyret.

Dele opp hus eller større bygning i flere enheter

Eier du et hus eller en større bygning og ønsker å dele opp denne i flere enheter må du sende en begjæring om seksjonering til kommunen.

Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og to- og firemannsboliger. Hver seksjon blir en selvstendig juridisk enhet som kan selges, kjøpes og belånes uavhengig av resten av eiendommen og de andre seksjonene. Seksjonene kan brukes både til bolig- og næringsformål, men må være i samsvar med kommunens regler for hvordan arealene i området kan brukes (arealplan). Ved nytt bygg må igangsettingstillatelse (IG) være gitt før seksjonering kan begjæres. Seksjonering av grunn kreves det oppmålingsforretning for.

Hvem kan søke om seksjonering?

Hus- og bygningseiere kan sende begjæring til kommunen om seksjonering.

Seksjonene du planlegger må være i samsvar med kommunens arealplan for området. Krever seksjoneringen bygningsmessige endringer, må disse være godkjent etter plan- og bygningslovens regler for sitt formål (bolig eller næring).

For eksisterende bygninger må pålagte bygningsmessige tiltak være gjennomført før seksjonering kan skje. Hver enkelt seksjon må være en del av bygningen, men ha sin egen inngang og være avgrenset fra de øvrige seksjonene på en fornuftig måte.

Hvordan søke?

Kommunen kan hjelpe deg med å begjære eierseksjonering, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen sender begjæring på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Begjæringen skal inneholde
  • eiendommens betegnelse (gårds- og bruksnummer)
  • de planlagte seksjonenes formål (bolig eller næring)
  • sameiebrøk for hver seksjon (seksjonenes andel av det totale arealet)
  • vedtekter for sameietegenerklæring om at lovens vilkår for seksjonering er oppfylt
Du må også legge ved
  • situasjonsplan over eiendommen som viser bygninger og fellesareal
  • plantegninger over bygningens etasjer (også ev. kjeller og loft), med tydelig avmerking av grensene for seksjonene, formålet for de enkelte rom og forslag til seksjonsnummer

Begjæring om oppdeling i eierseksjoner

Søknad om oppdeling i eierseksjoner

Veileder til søknadsskjema

Søknad om reseksjonering

Veileder til reseksjonering

Gebyr

Kommunen kan kreve et gebyr for seksjoneringen, se kommunens gebyrregulativ.

I tillegg kan kommunen kreve gebyr for:

  • oppmålingsforretning
  • utarbeiding av matrikkelbrev
  • tinglysing

 

 

Seksjonering

  Gebyr 2019
Minstepris, inntil 2 seksjoner 7 000
Sameier inntil 20 seksjoner, tillegg pr seksjon over 2 1 000
Sameier med flere enn 20 seksjoner, tillegg pr. seksjon over 20 700

 

Reseksjonering

 Reseksjonering hvor fellerareal ikke berøres 5 000
Tillegg pr. seksjon over 2 500
 Reseksjonering hvor fellesareal berøres 10 000
Tillegg pr. seksjon over 1 600

 

 

 

For arbeider som krever tinglysning, grunnboksutskrift og lignende, faktureres de faktiske kostnadene kommunen har ved dette i henhold til gjeldende satser

Oppretting av grunneiendom og festegrunn, samt arealoverføring

  Gebyr 2019
Areal fra 0 - 2000 m² - endret intervall 19 000

Tillegg for areal utover 2000 m²: tillegg pr påbegynt dekar. Svært store eiendommer faktureres etter medgåtte timer jf pkt 1.8

1 500

 

Ved opprettelse av flere matrikkelenheter gjelder følgende rabattordning:

   2019
For en enhet 0 %
For 2 - 4 enheter (rabatt pr enhet) 50 %
For 5 - 10 enheter (rabatt pr enhet) 60 %
For ytterligere enheter (rabatt pr enhet) 70 %

 

Klarlegging av grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter

  Gebyr 2019
For inntil 2 punkter 7 800
For overskytende grensepunkter, pr punkt 1 800
Der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning:  
For inntil 2 punkter 6 800
For overskytende grensepunkter, per punkt  1 500

Større eiendommer faktureres etter medgåtte timer jf. pkt 1.8

 

 

 

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

  Gebyr 2019
Pr seksjon 9 000

 

Ved oppmåling av flere utearealer på samme eiendom gjelder følgende rabattordning:

  2019
For 1. og 2. uteareal 0 %
For 3. og 4. uteareal, rabatt pr uteareal 30 %
For 5. til 10. uteareal (rabatt pr uteareal) 50 %

 

Grensejustering og arealoverføring 

  Gebyr 2019
Pr. søknad  9 000

 Der grensen ikke er klarlagt, betales i tillegg gebyr for klarelegging av grense.

 

Matrikkelbrev

  Gebyr 2018
Matrikkelbrev under 10 sider 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350

 

Matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

  Gebyr 2019
Grunnbeløp for 1. enhet 3 200
Deretter pr enhet  1 000

 I tillegg kommer gebyr etter pkt 5.1. eller 5.3.

Ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kreves hele gebyret betalt forskuddsvis.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering:   Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50 % av gebyrsatsene.

Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer:   For oppmålingsforretning over større sammenhengende parseller til landbruks-, allmenne fritids- og allmennyttige formål, samt annet type kart- og oppmålingsarbeide som ikke dekkes av regulativet, skal betaling skje etter anvendt tid.

 

Andre arbeider

  Gebyr 2019
For alle andre arbeider etter matrikkelloven betales etter medgått tid pr time 1 200
Øvrige måleoppdrag betales etter medgått tid pr time 1 200

Klage

Dersom kommunen nekter seksjonering, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til departementet.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Aktuelle lover

 


Publisert: 10.10.2016 10:50:55
Sist endret: 10.10.2016 10:59