Innhold

Generelt om renovasjon

Forurensningsloven gir kommunen ansvar for å sørge for en innsamlingsordning av husholdningsavfall. Loven gir den enkelte næringsbedrift ansvar for å håndtere eget avfall i henhold til lovverket. Ingen har lov til å forsøple.

Plikter og ansvar

Alle husholdninger, også fritidseiendommer, er forpliktet til å delta i kommunens renovasjonsordning. Ordningen er regulert gjennom kommunens renovasjonsforskrift som er vedtatt av kommunestyret. Kommunen er ansvarlig for at det hentes avfall fra din husholdning til avtalte tider. Du må selv sørge for å kildesortere, pakke og legge avfallet ut i avfallsbeholderen. Kommunen bestemmer hvordan avfallsbeholderen skal plasseres. Husholdningsavfallet skal kildesorteres etter kommunens forskrift. Farlig avfall som malingrester, løsemidler, batterier og elektriske produkter skal ikke blandes med annet husholdningsavfall, men leveres på eget mottak.

Hente- og bringeordning

Renovasjonsordningen er basert på en henteordning, der renovatøren henter sortert avfall hos abonnenten, og en bringeordning, der abonnenten selv bringer sortert avfall til gjenvinningstasjonen/miljøstasjonen, til returpunkt for glass og metall.

Beregning av gebyr

For renovasjonstjenesten betaler abonnenten et årlig gebyr etter selvkostmodellen. Beregningsmåten er fastsatt i kommunens renovasjonsforskrift. Gebyrsatser vedtas årlig av kommunestyret. Renovasjonsordningen skal i henhold til Forurensningsloven være selvfinansierende. I praksis betyr selvkost at alle kostnader med ordningen skal fordeles på abonnentene i form av renovasjonsgebyr. Gebyrmodellen er lagt opp slik at Forurensingslovens krav om at "forurenser skal betale" imøtekommes så godt som mulig, og abonnentene skal motiveres til å kildesortere avfallet og dermed oppnå lavest mulig gebyr.

Aktuelle lover

Forurensningsloven § 30

Forurensningsloven § 34

Avfallsforskriften kap. 15

 

Organisering av renovasjonstjenesten

I følge forurensningsloven skal kommunen sørge for innsamling av husholdningsavfall. I Nes kommune er det Esval Miljøpark KF som forvalter kommunens renovasjonsordning. Esval Miljøpark kjøper innsamlingstjenester fra et renovasjonsselskap. Har du spørsmål om tjenesten, ta kontakt med Esval Miljøpark KF.

Esval Miljøpark

Esval Miljøpark KF ble etablert 1. januar 2012, og  alle våre aktiviter
innenfor avfall og gjenvinning er samlet i dette selskapet. Esval Miljøpark KF
har ansvaret for tilbudet til innbyggerne i kommunen.

http://esval.no/renovasjon/

Tømmekalender

Rest- og matavfall

Tømming av rest-og matavfall skjer hver fjortende dag. I lenken under finner du ut når.

http://esval.no/renovasjon/tommekalender_rest_og_matavfall/

Papir og plast

Tømming av papir og plast skjer en gang pr. måned. Kalenderen blir levert til alle husstander i løpet av desember. Du finner den også i lenken under.

Tømmekalender papir og plast Nes kommune

Henteordningen

Alle abonnenter skal ha tilgang til en papir- og restavfallsbeholder, samt sekker til innsamling av plast. Alle abonnenter får utlevert grønne matavfallsposer samt plastsekker til innsamling av plastemballasje.

Hensikten med kildesortering er å bruke avfallet på nytt enten til energigjenvinning eller som råstoff til nye produkter.

Tømmedager og tømmeruter

Tømmedager for de forskjellige fraksjoner vil framgå av avfallskalenderen. Kommunen er inndelt i tømmeruter. Hver enkelt tømmerute har et rutenummer. 

Restavfall og matavfall

Avfallsbeholderne skal ikke overfylles og må ikke pakkes fastere enn at den lett kan tømmes. I matavfallsbeholderen (brunt lokk) legges matavfall. Matavfallet skal pakkes i egne poser. I restavfallsbeholderen (grått lokk) legges den delen av avfallet som gjenstår etter at kildesorterte avfallstyper er tatt ut. Restavfall pakkes i vanlige handleposer eller lignende. Husk å knyte alle posene med dobbelknute.

Papir

I papirbeholderen (blått lokk) legges papp, papir og drikkekartong. Drikkekartonger skylles, drypptørkes og brettes. Beholderen tømmes hver fjerde uke.

Plast

I plastsekken legges emballasje av plast. Emballasjen skylles og ristes. Sekken knytes med dobbelknute. Sekken hentes hver 4. uke. Det kan leveres flere sekker uten ekstra kostnad. 

Poser som er sammensatt av plast og aluminium, som for eksempel potetgullposer, er vanskelig å gjenvinne med dagens teknologi. Disse skal derfor kastes i restavfallet for videre energiutnytting.

Supplering av poser og sekker

Det deles ut en rull med 20 sekker til emballasjeplast en gang pr. år, i mars, det tilsvarer 1,5 sekker pr. mnd. Poser for matavfall deles ut to ganger pr. år, juni og desember, det er 100 poser pr. rull, det tilsvarer 3,5 poser pr. uke.

Dersom du går tom for poser til matavfall eller sekker til emballasjeplast før neste levering kan du:

1. hente poser og sekker på kommunens Servicetorg eller Esval Miljøpark

2. få/låne av naboen

3. knyte en tom pose/sekk på avfallsbeholderen din, renovatøren vil da legge igjen en ny rull når han tømmer hos deg.

4. skriv en lapp med hva du trenger og fest til beholderen din, renovatøren vil da legge igjen en ny rull når han tømmer hos deg. 

 

I papirbeholderen (blått lokk) legges papp, papir og drikkekartong. Drikkekartonger skylles, drypptørkes og brettes. Beholderen tømmes ….» (Vi ønsker ikke drikkekartong i plastpose.)

 

 Bringeordningen

Husholdningsavfall som ikke inngår i henteordningen skal kildesorteres og leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjonen/miljøstasjonen. Også forretninger som selger elektrisk og elektronisk utstyr tar imot EE-avfall.

Returpunkt

Kommunens returpunkt er plassert slik at det skal være lettest mulig for innbyggerne å komme seg dit både til fots og med bil. Avfall som leveres på returpunktene skal ikke være tilgriset av for eksempel matrester. Tekstiler leveres hele og rene og pakket i poser. 

Hva kan jeg levere på returpunktene?
  • glassemballasje (ikke krystall, keramikk og porselen)
  • metallemballasje
  • klær, fottøy og tekstiler (gjelder kun enkelte returpunkter)
  • farlig avfall (maling, olje, lim. vaskemidler, etc). Vi har 3 returpunkt for farlig avfall, de er på Haga, Vormsund og Årnes. Nøkkel til Miljøstasjon fås hos nærbutikken/gatekjøkkenet/bensinstasjonen i åpningstiden

Hjelp oss å holde returpunktene ryddige

Sett ikke fra deg avfall på returpunktet. På returpunktet skal det kun leveres glass og metallemballasje (samt klær og sko der det er mulig), og alt avfallet skal legges sortert i riktig beholder. I henhold til forurensningsloven er det ulovlig å etterlate seg avfall som kan virke skjemmende, eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Mer informasjon om kildesortering av avfall

Lurer du på hva som skal kastes hvor? Du finner god informasjon om returpunkter og sortering av avfall på sortere.no

Returpunkt

Du kan levere farlig avfall, EE-avfall, glass-/metallemballasje og hyttas
husholdningsavfall til ulike returpunkt i Nes. Det er på Haga, Vormsund og Årnes. Nøkkel til Miljøstasjon fås hos nærbutikken/gatekjøkkenet/bensinstasjonen i åpningstiden. 

Avfallsbeholder

Ny beholder? Bytte beholder?

Her finner du nyttige informasjon og skjema for bestilling av beholdere til ny bolig, bytte av avfallsbeholder, informasjon  , avfallsposer og lignende. Det utføres ikke bytting av avfallsbeholder 15.juni-15.augst eller 15.november-2.januar. Utsetting av beholdere til nye abonnenter gjøres hele året

Avfallskalender 

Det sendes ut avfallskalender hvert år i desember/januar for det påfølgende år. Du kan klikke på denne lenken for å se tømming for den enkelte rute for papir/papp og plast

Hjelp renovasjonsbilen fram

Kommer ikke renovasjonsbilen fram, blir heller ikke avfallet hentet. Hekk, busker og trær må ikke vokse ut i veien, og greiner må ikke henge lavere enn 4,5 meter over veibanen. Husk også snømåking, eventuelt strøing på vinterstid. Beholderne skal settes med håndtakene vendt ut på tømmedag. Avstand fra beholdere til kjørbar vei skal være i henhold til kommunens renovasjonsforskrift. 

Opphør av renovasjon

Det er tvungen renovasjonsordning i kommunen, det vil si at alle eiendommer, også fritidseiendommer, er forpliktet til å delta. Imidlertid kan det innvilges fritak i perioder hvor en eiendom står ubebodd. Begrunnet søknad om fritak må sendes Esval Miljøpark.

Når fritak er innvilget må avfallsbeholdere innleveres til Esval Miljøstasjon. Først når det foreligger kvittering for innleverte beholdere frafalles renovasjonsgebyr på eiendommen. Nærmere informasjon vil fremgå av brev fra Esval Miljøpark med innvilgelse av fritak.

Aktuelt lovverk

Forurensningslovens § 30

Forsøpling i naturen

Dessverre skjer det at ansvarsløse mennesker legger igjen avfall i naturen. Slikt avfall er oftest skjemmende, men kan også være farlig for mennesker og miljøet. En stor del av det som kastes i naturen tar lang tid å bryte ned og kan bli liggende i flere tiår eller til og med hundreår. Det kan ta mer enn 400 år før ei brusflaske i plast brytes ned

Det meste av avfall kan leveres gratis, enten til returpunkter, til gjenvinningsstasjon eller til forhandlere som er forpliktet til å ta i mot avfall (f. eks. EE-avfall, dekk og apotekvarer).

Hvis du finner avfall i naturen kan du henvende deg til kommunen. Hvis det dreier seg om forsøpling langs fylkes- og riksveger er det Statens Vegvesen som skal kontaktes.

Den som legger igjen avfall i naturen bryter norsk lov og kan bli politianmeldt og straffet. Forbudet mot å legge igjen søppel i naturen finnes i Forurensningsloven § 28.

Når kommunen får melding om forsøpling gjelder prinsippet om at "forurenseren skal betale". Dette innebærer at den person som har forsøplet er ansvarlig for opprydding. Kommunen kan rydde vekk avfallet. Da vil forsøpler bli fakturert for kostnadene. Det kan i tillegg gis bøter.

Utbygger - tilrettelegging for renovasjon

Alle husholdninger er forpliktet til å delta i kommunens renovasjonsordning. Den som skal bygge bolig er ansvarlig for å legge til rette for at renovasjonsordningen kan praktiseres i henhold til bestemmelsene i Renovasjonsforskriften.

I forbindelse med planleggingen av en utbygging skal det beskrives hvordan renovasjonsordningen er planlagt. Det skal foreligge målsatt kart og tegning av oppsamlingsstedet/avfallsbod. Utbygger skal sørge for at den praktiske tilretteleggingen er gjort kjent for kjøper og at det videre oppfølgingsansvar er definert (eksempelvis sameie, borettslag o.l.). Løsningen skal godkjennes av kommunen.

Allerede i planleggingsstadiet for en utbygging skal det tas hensyn til hvordan renovasjonsordningen skal praktiseres. I dokumentet «Beskrivelse av renovasjonsordningen» er det gitt utfyllende informasjon om ordningen som helhet.

Viktige hovedkrav
  • På tømmedag skal avfallsbeholderne / sekk for retur av kildesortert plastemballasje plasseres i henhold til kommunens renovasjonsforskrift.
  • Kjørbar vei er definert som gjennomgående vei eller blindvei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et renovasjonskjøretøy.
  • Abonnenten er ansvarlig for å sørge for tilstrekkelig beholderkapasitet til sitt behov. Forskriften stiller krav til at abonnenten ikke skal overfylle beholdere, og den gir renovatør rett til å sette igjen beholdere når avfallet ikke er sortert og pakket på forskriftsmessig måte.
Hva betyr dette i praksis?
  • Veg og sikkerhet

Statens vegvesen sin håndbok N100 for stor lastebil legges til grunn for krav for dimensjonering av veg. Rygging skal unngås.

Utbygger skal vise hvilke sikkerhetshensyn som er tatt i forhold til lekeplasser, myke trafikanter osv., der renovasjonskjøretøy skal fram.

  • Beholdere og oppstillingsplass

Alle husstander skal ha tilgang til en restavfallsbeholder og en papirbeholder (et sett). I tillegg skal det kunne settes fram en sekk eller flere sekker med kildesortert plastemballasje. For en enebolig er standard beholdersett 140 liter beholdere, men abonnenten er selv ansvarlig for å bytte til andre beholderstørrelser etter eget behov.

For enebolig i kjede skal det tilpasses felles standplass med felles beholdere.

Beholdere som ikke har permanent oppstillingsplass innenfor henteavstand til kjørbar veg, må trilles fram på tømmedager. Kommunen skal godkjenne oppstillingsplassen. Kommer man ikke til enighet, er kommunens syn avgjørende, og renovasjonsforskriften vil være styrende.

For leilighetskomplekser og blokker skal det legges til rette for fellesbeholdere (avfallsbrønner) på permanent oppsamlingssted.

  • Størrelse og utforming av avfallsboder for fellesbeholdere

660 liter avfallsbeholder som går på hjul måler 140x80 cm. Manøvreringsareal er minst 10 cm mellom hver beholder, minst 110 cm gate der beholder skal trilles, husk evt. areal for å få fram beholder fra plassen der den står. Minimum 110 cm dørbredde, døren skal enkelt settes i åpen stilling i forbindelse med renovatørens arbeid. Slett og fast underlag uten dørstokk (en full 660 l beholder er TUNG!). Det regnes at hver boenhet skal kunne levere tilsvarende 1 sekk á 140 liter hver måned.

Nyttige lenker

Sortere.no

Grønt Punkt

 


Publisert: 29.09.2016 10:07:38
Sist endret: 30.01.2023 10:33