Ofte stilte spørsmål om vann og avløp

Vann

Hvor får jeg vann fra?

Her kan du lese om vannforsyningen i Nes Kommune

Hvorfor er vannet mitt brunt og misfarget?

Misfarget, brunt vann kan dessverre til tider forekomme. Dette har ofte sin årsak i at innvendig rust i eldre vannledningsrør rives løs når det "bråtappes" store mengder med vann. Det er svært viktig (når det oppdages misfarget vann) at kraner skrus opp så nære inntaket i huset som mulig, for å få spylt/tappet ut mest mulig av det brune vannet. La det stå å renne til vannet etter hvert får tilbake normal farge. Blir det ikke bedre over natten, ta kontakt med kommunen, så skal vi hjelpe til med større utspylinger ute på nettet. 

Hvorfor er vanntrykker mitt blitt mye dårligere?

Det kan hende at rustpartikler, sandkorn etc. har løsnet fra rørene etter stort vannforbruk (typisk eksempel er hagevanning), spyling/reingjøring av ledningsnett etc. Sjekk egen reduksjonsventil og reingjør silen denne skal ha for å samle opp fremmedelementer i vannet. Skru også av og sjekk at siler ytterst på innvendige kraner er reine. Har du en gammel vannledning inn til huset (lagt før 1970) kan denne være laget av stål/jern. Slike rør gror igjen, og vil med årene slippe igjennom stadig mindre vann. I slike tilfeller må stikkledningen skiftes ut. 

Når skal vannmåleren leses av?

Nes kommune sender ut varsel om vannmåleravlesning på SMS ca den 15. november. Frist for å lese av vannmåleren er 1.desember.

Avløp

Hvorfor lukter det kloakk av sluket mitt? 

Sluk og avløp gror igjen med hår og fett over tid. Dette avgir etterhvert lukt hvis disse ikke blir rengjort. Sluk som ikke benyttes så odte, kan bli tørre (vann fordamper). Da fungerer ikke disse lenger som vannlås, og lukt fra avløpet slippes igjennom.

Hva er det greit å kaste i toalettet?

Kun tiss, bæsj og toalettpapir hører hjemme i toalettet. Alt annet avfall skal sorteres som restavfall, matavfall eller eventuelt spesialavfall.

Hva er det greit å skylle ned i kjøkkenvasken?

Kun vann, såpevann og lett avskylling av kopper og kar hører hjemme i kjøkkenvasken. Matrester, fett og sauser hører hjemme i matavfallet

Hvorfor koble ut slamavskilleren?

Slamavskiller er som regel uønsket og unødvendig for bygninger som er tilknyttet offentlig avløpsledning. Det er derfor et godt miljøtiltak å koble ut!

I sjeldne tilfeller kan eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp pålegges å ha slamavskiller. Disse skal ikke kobles ut. Dette skyldes som regel at den kommunale avløpsledningen har lite fall eller er i en slik forfatning at den lett stoppes til. Kommunen vil da avslå søknad om utkobling av slamavskilleren, og overta ansvaret for fremtidige tømminger.

Hvor ofte skal slamavskiller og tette tanker tømmes?

For eiendommer med fast bosetning og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes hvert 2. år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskilleren og for fritidsbebyggelse, skal slamavskilleren tømmes hvert 2. år. Tette tanker tømmes hvert år. Oftere tømming bekostes særskilt av eieren.

Er det krav om utslippstillatelse dersom alt avløp fra hytte føres til en tett tank?

Ja, søknadsplikten gjelder uansett valg av avløpsrenseløsning.

Gjelder forurensninsforskriften kapittel 12 for utslipp av gråvann, dersom det ikke er innlagt vann?

For virksomhet som kun slipper ut gråvann, gjelder dette kapittel bare dersom det er innlagt vann. Dersom det ikke skal legges inn vann i et hus, settes det i utgangspunktet ikke krav om søknad om utslipp.

Definisjon på innlagt vann: vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg (også innvendige cisterner) eller lignende, som gjennom rør eller ledninger, er ført innendørs

Er det lønnsomt med felles avløpsløsning med naboer?

Felles renseanlegg for flere bygninger/boenheter er både miljømessig og økonomisk det beste. Renseanlegg som betjener flere hus, får jevnere tilførsler og har derfor bedre renseresultater. Kostnaden ved både etablering og drift blir lavere når man deler avløpsanlegg. Slamtømming og tilsynsgebyr deles mellom de som deler avløpsanlegg.

Er det fare for forurensning av drikkevann eller andre hygeniske hensyn?

Fagkyndig firma må avklare om det er drikkevannskilder eller andre brukerinteresser i området hvor utslippet skal etableres. Utslipp kan ikke plasseres slik at det kan forurense ditt eller naboens drikkevann. Utslippet må også plasseres slik at man unngår rekreasjons- eller lekeområder, luktplager for naboer, og dårlig vannkvalitet i lokale bekker og dammer. Kommunen kan kreve bakterierensing eller forby utslipp av avløpsvann i bestemte områder.

Hvor finner man ytterligere informasjopn om ulike typer renseanlegg?

Informasjon om ulike typer avløpsrenseanlegg finnes på www.avlop.no 

Gebyrer

Hvordan beregnes vann- og avløpsgebyrene?

Samlet består årsgebyret av et fast abonnementsgebyr (per boenhet) og et variabelt gebyr (mengde m3). Variabelt gebyr stipuleres etter boligens areal dersom det ikke er montert vannmåler. Eks:

1) Uten vannmåler, bolig 120m2: 120m2 x faktor 1,2 = 144m3 x pris per m3.
2) Med vannmåler: Forbruk 70m2 x prisen per m3.

Vannmåleren leses av innen den 1.desember hvert år. Differansen mellom avlesningene er det faktiske forbruket. Har du vannmåler fra Nes kommunale vannverk skal du også betale årlig sum for leie.

Vedtatte årsgebyrer finner du her.

Kan jeg få fritak for kommunale avgifter?

Ved søknad til kommunen kan abonnenten få fritak for årsgebyret når eiendommen fysisk frakobles kommunalt ledningsnett. jfr. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, § 10, 7. avsnitt.

 

Kommunale huseiergebyrer

I lenken under har listet opp de vanligste spørsmålene vi får om fakturaen for kommunale gebyrer. 

Trykk her for ofte stilte spørsmål om kommunale huseiergebyrer


Publisert: 04.11.2016 14:45:29
Sist endret: 13.11.2023 09:47