Innhold

Nes kommune har en offensiv satsning på næringsutvikling. Kommunen har en viktig rolle for utvikling av næringslivet og skape flere lokale arbeidsplasser. Strategisk næringplan er vedtatt og med en omfattende handlingsplan. Implementering av planen skal skje i et samarbeid mellom flere avdelinger. Noen av våre av våre fokusområder og tjenester er beskrevet nedenfor. Se forøvrig Strategisk næringsplan.

 

Næringsutvikling

Strategisk næringsplan 2017-2030 utgjør Nes kommunes mål, tiltak og planer for næringsutvikling. Det er valgt en bred tilnærming til kommunens rolle som næringsutvikler, hvor næringsutvikling ses på som en del av samfunnsutviklingsarbeidet som inneholder blant annet areal- og samfunnsplanlegging, stedsutvikling, demokratiutvikling og omdømmebygging.

Nes kommune har en viktig oppgave som tilrettelegger for langsiktig og forutsigbar næringsutvikling, og som bidragsyter til videreutvikling og vekst i eksisterende næringer i kommunen. Planen beskriver tiltak fordelt på sju satsingsområder som skal gjøre Nes kommune til en konkurransedyktig kommune på Romerike og en attraktiv kommune for næringsetablering og som bostedskommune.

Planen bygger på nasjonale og regionale retningslinjer, og overordnet mål og visjon for Nes kommune som er nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunalt næringsfond

Nes kommunestyre vedtok i møte den 16. mars 2021, sak 21/22, reviderte vedtekter for Nes næringsfond.

Næringsfondet tilføres årlig konsesjonsavgift og har en øvre ramme på 3 millioner kroner. Årlig kan det tildeles inntil 50% av fondets saldo.  Beholdningen i næringsfondet per 31.12.2021 var 3  millioner kroner.

Fondet skal anvendes til næringsformål i Nes kommune og fremme etablering av næringsvirksomhet innenfor satsingsområdene for Strategisk Næringsplan.

TILDELINGEN VURDERES ETTER FØLGENDE KRITERIER:

Utvikling av tiltak som har potensiale for økt verdiskapning og/eller nye arbeidsplasser

Gründere, der forretningsidéen har potensiale for økt verdiskapning og/eller flere arbeidsplasser med spesiell vekt på ungdom og nyetablerere

Fysiske investeringer i maskiner og bygninger ved etablering/oppstart og utvikling av virksomheter

Tiltak som støtter sirkulærøkonomi og det grønne skiftet.

Støtten kan tildeles som både tilskudd og lån. Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det prosjektets totale kapitalbehov, avgrenset til maksimalt samlet støtte 200.000 kr. Ved prosjekter av særlig betydning for ungdom, og ved nyetableringer kan det gis inntil 75 % finansiering. Les mer om støttevilkår for tilskudd og lån i vedtektene samt tilhørende søknadsveileder.

SØKNADSFRIST/FORVALTNING:

Neste søknadsfrist er 1. april 2023.

Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no

Fondet har to utlysinger hvert år med søknadsfrist 1. april og 1. oktober. 

Søknader om tilskudd og lån blir politisk behandlet i Utvalget for næring, teknikk og kultur.

Kommunedirektøren er delegert bevilgning for tilsagn inntil kr. 30 000,- begrenset oppad til 15% av fondets årlige utbetalinger.

FOR SPØRSMÅL:

Send e-post til postmottak@nes.kommune.no

 

Næringsråd

Nes næringsråd består av kommunens næringsrepresentanter og styret i Nes Næringsforening. Næringsrådet møter 8 ganger i året. På møtene orienterer foreningen administrasjonen om viktige saker for næringslivet. Administrasjonen orienterer om prosesser og prosjekter som pågår, samt andre relevante nyheter. 

Næringsrådet har vært sentrale i utarbeidelsen av Strategisk næringsplan og arrangerer regelmessige nettverksmøter med informasjon og opplæring for næringslivet.

Møtearenaer

Frokostmøter

Nes kommune vil hvert år arrangere åpne frokostmøter hvor både næringslivet og alle med interesse for lokalt næringsliv er hjertlig velkommen til å delta. Møtene arrangeres i Nes kulturhus mellom kl. 0800-1000 og det serveres frokost fra kl. 0730. 

Møtenes formål er å gi inspirasjon, motivasjon og opplæring innen aktuelle temaer, samt presentere noen av Nes sine ambassadørbedrifter. Det vil også orienteres om relevante nyheter fra kommunens administrasjon.

Datoer og agendaer for møter vil fortløpende bli publisert

Politisk næringsarena

Politisk næringsarena er et forum hvor lokale næringspolitikere møter næringslivet og administrasjonen. Målet er å utveksle kunnskap og kommunisere ønsker for bedre rammevilkår for næringsliv, samt hvordan vi kan tilrettelegge for bedre lønnsomhet og flere arbeidsplasser.

Kalender

Se flere »

 

Næringspriser

 

Årlig deles det ut 4 næringspriser i Nes.

 • Årets bedrift Prisen tildeles en bedrift som har utmerket seg over en lengre periode. 
  Jury: styret i Nes næringsforening, næringssjefen i Nes kommune og en representant for Aurskog Sparebank
 • Serviceprisen Prisen tildeles den bedriften som får flest stemmer fra avisa Raumnes sine lesere. Tildeles for utmerket service.
 • Årets gaselle Prisen tildeles den bedriften i Nes som scorer mest på NHOs gasellekåring.
 • Årets grønne  Prisen tildeles til en aktør i landbruket som har utmerket seg.
  Jury: Nes Landbrukslag.

Kåringene er et resultat av samarbeidet mellom Nes Næringsforening og Nes kommune. 

Nes Gründersenter

Nes Gründersenter ble i november 2017 etablert som en del av det nystartede Årnes Næringssenter. Gründersenteret vil tilby 3 gründere kontorplass. Disse kontorplassene vil ligge samlet sammen med Nes kommune sin næringsavdeling, og de vil ha et nært fellesskap til de øvrige leietagerne i næringssenteret. Les mer om Nes gründersenter her.

Det oppfordres nå til å søke om å få plass ved Nes Gründersenter!

Kriterier for tildeling av plass:

1. Gründerne må søke Nes kommune om å få plassi senteret. 
2. Gründere som skal få tildelt kontorplass må innfrifølgende kriterier. 
a. Bedriften må være registrert i Nes 
b. Bedriften har gjennomført relevantedeler av Etableretjenesten sitt program
c. Egen forretningsplan
d. Gjennomført markedsvurderinger med konkurrentanalyse
e. Egen finansieringsplan
f. Budsjett for minimum 2 år

Forhold som vurderes i utvelgelsen av hvilke bedrifter som skal få plass:

1. Bedriftens potensiale; omsetning/verdiskaping, antall ansatte
2. Bedriftens tiltak er i tråd med strategisk næringsplan i Nes


Når bedriften er kvalifisert for kontorplass vil den tilbys en leiekontrakt. Kontrakten vil definere generelle forhold for leie av kontor, samt de forpliktelser som ligger til grunn. 1. året er kontorene gratis. 2. året dekker kommunen halve leien.

Gründerens forpliktelser i leieperioden er følgende:

1. Delta aktivt i Etablerertjenestens lokale aktiviteter
2. Gjennomføre Mentorprogram
3. Levere statusrapport til Næringssjefen hver 6 mnd.
4. Delta på en positiv måte i næringssenterets kollegium/felleskap
5. Aktiv bruk av kontorfasilitetene
6. Forholde seg til punktene i leiekontrakten

Gründeren kan miste sin rett til tildelt plass dersom:

1. Rapportering uteblir
2. Framdrift ikke oppnås på rimelig måte iht. mål
3. lnnbetaling av husleie ikke foreligger ved forfall
4. Brudd på punkter i leiekontrakten
5. Økonomisk robusthet er oppnådd

Spørsmål kan stilles kommunalsjef Caroline Salberg Rødfoss. Søknad sendes postmottak@nes.kommune.no 

Etablere bedrift

Etablerertjenesten på Øvre Romerike 

I samarbeid med Viken Fylkeskommune, tilbyr kommunene i Gardermoregionen gratis etablererhjelp til personer som vil etablere egen bedrift i regionen. Tjenestene er levert gjennom et samarbeid mellom Nes, Ullensaker,  Hurdal, Eidsvoll, Nannestad og Gjerdrum kommune

Etablerertjenesten på Øvre Romerikes gratis tilbud omfatter blant annet:

 • 1-til-1 veiledning (på Etablererkontoret på Business Jessheim, ambulerende i distriktet og digitalt)
 • Grunnkurs i etablering
 • Ulike temakurs (forretningsutvikling, markedsføring og salg)
 • Gründercaféer
 • Introduksjon til lokale nettverk
 • Digitale nettverkstreff

Etablerertjenesten utarbeider også næringsfaglige vurderinger for de som søker om dagpenger under etablering fra NAV. Denne tjenesten faller ikke inn under gratistilbudet og har derfor en egenandel på kr. 1250,-.

Mer informasjon om etablerertilbudet:

 • www.startupromerike.no 
 • Etablerertelefonen: 47 75 01 05 (betjent 08.00 – 16.00 mandag – fredag)
 • E-post: etablerer@norgesvel.no 

 Tjenestene leveres av Norges Vel og Inclusion 

Næringsområder

I Nes kommune har vi flere næringsområder. Vi viser til lenker nedenfor for opplysninger om de enkelte områdene.

Herbergåsen næringspark er Nes kommunes største næringsområde. Området er regulert. Med sin sentrale beliggenhet nært på E16 vil Herbergåsen vil et godt valg for bedrifter som søker tomt for etablering eller mer plass.

I arbeidet med å utvikle Esval Miljøpark vil Nes kommune være en bidragsyter for å øke attraktiviteten til området. Nes kommune vil jobbe for å selge området til bedrifter innen miljø og energi med mål om at det skal bli en regional og nasjonal næringsklynge for bedrifter innen miljørelaterte virksomheter. Vi skal skape en næringsidentitet for området og kommunen som helhet. I forlengelsen av dette arbeidet skal Nes kommune også jobbe for å etablere relasjon til kunnskapsmessig infrastrukturUnder hvert enkelt område finner du mer informasjon om hvilke bedrifter som holder til der og om det er ledige næringstomter.

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til kommunalsjef Caroline Salberg Rødfoss

 

Se i "kommunekart" og finn "ledige kommunale næringseiendommer" og "næringseiendommer" i Nes

Boligtomter/boliger

Nes har mange fine boligtomter å tilby. Med sitt svært attraktive landskap, landlig men sentralt beliggende, stor utvikling, godt tjeneste og servicetilbud er Nes blitt en populær bokommune. Kommunesenteret Årnes med sin flotte beliggenhet langs Glomma er i stor utvikling. Det bygges stadig flere nye attraktive leiligheter sentralt beliggende med nærhet til sentrum og gode kollektivtilbud.

Bolig/tomteområder i Nes:

 • Årnes/Fjellfoten
 • Hvam/Neskollen/Tomteråsen
 • Auli/Haga
 • Oppaker/Bjertnestunet
 • Vormsund
 • Fenstad/Brårud
 • Skogbygda

Nes er en kommune med mange fine grender hvor det også kan være tilgang på enkelte frittliggende tomter.

Samtidig som Årnes er det prioriterte tettstedet i Nes, legges det også vekt på å opprettholde gode og stabile bomiljøer utenfor Årnes. Nes kommune har i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt å sørge for et balansert og bærekraftig bosettingsmønster i kommunen. Ved å sørge for dette kan vi tilby de som ønsker det, muligheten til å velge en annen type bomiljø enn det som tilbys i prioriterte vekstområder. I tillegg opprettholdes gode bo- og nærmiljøer som gir bygdene våre samlingspunkter. 

Som landbrukskommune vil Nes gå i front i utviklingen og nytenking innen næring og støtte prosjekter som fremmer dette. Et eksempel på dette, som også er et konkret tiltak for å opprettholde bomiljøer utenfor prioriterte vekstområder, er utvikling av økosmåbruk. Ved å ta i bruk eksisterende småbruk og utvikle disse i tråd med tiden, samt å knytte boligbygging til gårdsdriften, kan vi ta vare på og være attraktive for ildsjeler og kreative krefter. Slike tiltak er sentrale i utvikling av landskapet og bygdene i Nes kommune og kan bidra til opprettholdelse av bomiljøer utenfor prioriterte vekstområder. 

Prinsippet om vern foran vekst handler om å beskytte verdiene og bevare jordbruksarealer, kulturminner og kulturmiljø, regional grønnstruktur for biologisk mangfold og friluftsliv. Nes kommune har store jordbruksarealer og en stor del av kornproduksjonen i Oslo og Akershus. Våre jordbruksarealer har også en nasjonal verdi for matproduksjon, og det er viktig for Nes kommune at disse arealene bevares. Dette er også i tråd med Regional plan for areal og transport. Kulturminner og kulturmiljøer er ikke-fornybare ressurser som representerer både miljømessige, kulturelle, sosiale og økonomiske verdier som gir steder særpreg og egenart. Nes kommune har i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt at vi skal verne kulturminner og kulturmiljø i Nes som en del av kulturarven, og vil i gjeldende planperiode utarbeide en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.

Hyttetomter

 

Nes skal ikke bare være et attraktivt sted å bo, men også å besøke. Tradisjonelt så har skogsområdene øst i kommunen mot svenskegrensen vært stedet for hyttebygging og hytteturisme. Fine skogsområder med et rikt dyre og planteliv. Skogene her er preget av vakre sjøer og vann, og Haldensvassdraget har sin begynnelse her. Således er det godt egnet til f.eks. både fiske og padling. Det utvikles nå også hytteområder rundt elvene våre og i kulturlandskapet. Med fine strandområder og tilgang til Mjøsa gjennom Svanfoss sluser så er mulighetene for fritidsaktivitet mange på Norges to største elver (Glomma/Vorma) store. I tillegg finner man et yrende kulturliv med tilbud av høy kvalitet. 

Kommunesenteret Årnes

 

Nes kommune skal videreutvikle Årnes til å bli et enda mer attraktivt kommunesenter med servicefunksjoner, forretninger, næringsvirksomhet, og kultur- og aktivitetstilbud. Gjennom å lokalisere tjenester i Årnes, utvikle byrommet og lage møteplasser øker Årnes’ attraktivitet, både som bosted, handelssted og besøkssted.

Prioritert handelssted

Som handelssted er Årnes i sterk konkurranse med Jessheim, Nedre Romerike og Oslo, og det er stor handelslekkasje spesielt til Jessheim. Det er viktig for Nes kommune å styrke Årnes slik at det blir et prioritert handelssted for kommunens innbyggere. Kommunen vil jobbe sammen med Årnes handel- og næringsforening om tiltak for å styrke handelen i Årnes. Vi skal planlegge for en bærekraftig tettstedsutvikling og ivareta stasjonsbyen og småbypreget som Årnes har. 

Samlingspunkt og møtested

Årnes skal være en attraktiv møteplass. I kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt mål om at Nes skal være en god kommune å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og trygghet, samt identitet og tilhørighet til eget nærmiljø. For å sikre dette vil Nes kommune sørge for enkel og allmenn tilgjengelighet til aktivitets- og rekreasjonsområder, lekeplasser, skape møteplasser som fremmer mangfold, og fremme god og helhetlig byggeskikk og arkitektur. Nes kommune skal legge til rette for at Årnes er et samlingspunkt gjennom å planlegge og å lage grønne møteplasser, for eksempel regulere og utvikle Årnes Brygge.

Utdanning og kompetanse

Tilgang på kompetanse er viktig for verdiskaping og bærekraft i næringslivet, og nødvendig for å ha et attraktivt arbeidsmarked. Nes kommune ønsker både å tiltrekke seg høy kompetanse, og å utdanne og legge til rette for kompetanseheving i kommunen. Dette må vi gjøre gjennom å støtte og stimulere til innovasjon og nytenking, satse på gode skoler, høyere utdanning og kompetansesentre, samt å legge til rette for et attraktivt arbeidsmarked.

Innovasjon og nytenkning

Kompetanse og kunnskap er en viktig del av næringslivet. Kunnskapsmessig infrastruktur utgjør sammen med næringsklynger et regionalt innovasjonssystem (RIS). Nes kommune skal utvikle Nes Miljøpark til å bli ledende næringsområde i Osloregionen for kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi.

For å kunne få til dette vil kommunen være en pådriver for utdanning av spesialkompetanse og legge til rette for samarbeid mellom videregående skoler, Grønt Fagsenter Hvam og næringslivet. Gjennom et samarbeid mellom Hvam videregående skole og bedriftene i Nes Miljøpark ser kommunen at disse miljøene kan dra nytte av hverandre med hensyn til innovasjon og nytenking. Kommunen vil også støtte og legge til rette for dialog og samarbeid med forskningsmiljøer på Kjeller og Gardermoen, og dermed knytte fagmiljø og bedrifter i Nes til aksen Oslo-Lillestrøm-Gardermoen.

Gode skoler og kompetansesentere

Nes-skolen er et satsingsområde. Handlingsplanen «Et løft i Nes-skolen» ble vedtatt i 2013, hvor det er utarbeidet tiltak innenfor klasseledelse og læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter, samarbeid hjem/skole og god skoleledelse. I 2015 ble vi en av landets 34 realfagskommuner, en satsing i regi av Utdanningsdirektoratet som skal skape interesse, engasjement og mestring i realfag hos barn i barnehage og skole. I tillegg er det under utarbeidelse en helhetlig oppvekststrategi som sier hvordan Nes kommune som samfunn skal bidra til at barn og unge i Nes får en god oppvekst. Etter planen skal oppvekststrategien vedtas innen utgangen av 2016. Et av målene med oppvekststrategien er økt gjennomføring av videregående opplæring gjennom å gi riktig innsats til riktig tid for barn og familier så tidlig som mulig, og ved å forbedre kommunens koordinering av tjenester som arbeider med barn og unge. Gjennom disse satsingene arbeider Nes kommune med å bedre læringsresultatene for elevene i Nes-skolen, og å forebygge frafall i videregående skoler.

I tillegg til dette vil Nes kommune jobbe for å utdanne og beholde høyere kompetanse i kommunen. I samarbeid med skoler og kompetansesentre vil vi jobbe for å opprette utdanningsinstitusjoner og utdanningsprogrammer som møter næringslivets etterspørsel. Dette kan for eksempel være styrking og videreutvikling av fagskoletilbudene på Hvam videregående skole. Gjennom å legge til rette for høyere utdanning og forskningsmiljøer i Nes vil vi kunne bidra til opprettelsen av kunnskapsbasert infrastruktur for Nes Miljøpark, og et godt samarbeid mellom næring og utdanningsinstitusjoner. I forlengelsen av dette vil vi også jobbe for økt bruk av lærlinger i samarbeid med næringslivet i Nes.

Attraktivt arbeidsmarked

Som en del av en raskt voksende region er det viktig at Nes kommune melder seg på i konkurransen om kompetanse og arbeidsplasser. Dette skal vi gjøre på to måter. For det første skal kommunen som arbeidsgiver jobbe for at arbeidsplassene vi har i kommunen er attraktive, preget av innovasjon og nytenking. For det andre skal vil legge til rette for at arbeidsplassintensive næringer kan etablere seg i Nes kommune. Vi konkurrerer om arbeidskraft med Oslo, Gardermoen og Nedre Romerike, og har høy andel av pendlere blant innbyggerne våre. Ved å legge til rette for flere arbeidsplasser i kommunen vil vi kunne redusere andelen pendlere blant egne innbyggere, samt tiltrekke oss flere innbyggere. I henhold til regional plan for areal og transport vil Nes kommune planlegge for vekst av arbeidsplasser i Årnes, som prioritert vekstområde, og i tilknytning til kollektivknutepunkter.

 

Landbruk

Som Norges største kornkommune og tredje største landbrukskommune, sier det seg selv at landbruket er en viktig næring i Nes. Av en total på 140.000 dekar dyrket jorde, er nær 90 % (125.000 dekar) drevet som åpen åker med korn og oljevekster. Dette kulturlandskapet preger kommunen og er dyrket frem i uttallige generasjoner. Godt klima og rikt jordsmonn gir gode forutsetninger for landbruk.

Kommunen har som oppgave å synliggjøre landbrukets betydning, ressurser og muligheter, og støtte de som ønsker å gå nye veier for å utnytte sine ressurser på gården best mulig. I dette arbeidet vil Nes kommune ha tre fokusområder: innovativt landbruk, gründerskap og nye næringer, og gården osm arena for velferdstjenester.

Innovativ landbruksnæring

Behovet for et grønt skifte og grønn omlegging fra oljeøkonomi til bioøkonomi har blitt gjeldende både i norsk næringsliv og i landbruket. En innovativ landbruksnæring skal sikte mot bærekraftige løsninger og reduserte klimautslipp. Gjennom satsing på bioøkonomi legges det til rette for nye og innovative næringer som kan styrke grønn konkurransekraft. Omdannelse av biomasse og bærekraftig høsting fremheves som effektive og viktige tiltak for å sikre et grønt skifte. Nes kommune vil tilrettelegge for at landbrukssektoren i Nes skal være en framoverlent sektor og en aktiv medspiller i det grønne skiftet.

Regjeringen opprettet i 2003 et bioenergiprogram for å stimulere til økt bruk av bioenergi og etablering av småskala bioenergianlegg. Programmet administreres av Innovasjon Norge, og det gis tilskudd til investering, utredninger og kompetansetiltak. I tillegg til lavere utslipp fra gårdene vil omlegging til bruk av bioenergi gi lavere energikostnader og økt komfort for folk og dyr. Nes kommune vil i rollen som førsteinstans for bønder i kommunen støtte opp og veilede om bruk av bioenergi og bioenergiproduksjon på gårdene.

I kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt at vi skal stimulere til at landbrukskompetansen i Nes kommune benyttes i innovasjon og utvikling av produkter og løsninger innen gjenvinning og ressursutnyttelse av avfall. Landbrukssektoren i Nes har faglige dyktige bønder, og et sterkt fagmiljø representert gjennom blant annet Grønt fagsenter Hvam og Hvam videregående skole. Nes kommune vil legge til rette for dialog og samarbeid mellom næringsliv, forskning og kunnskapsmiljøene for å muliggjøre innovasjon og næringsutvikling på tvers av sektorer. Både på idédugnad for landbruket og workshop for næringslivet ble samarbeid, rekruttering og å skape faglige arenaer fremmet som nødvendig tiltak for næringsutvikling i Nes.

Gründerskap og nye næringer

På landbruksområdet har kommunen en pålagt oppgave innenfor næringsutvikling, som førsteinstans for behandling av søknader om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket. Vi har også en viktig rolle i å mobilisere til næringsutvikling lokalt, å ha oversikt over hvilke ressurser som finnes i landbruket og formidle hvordan disse kan brukes i lokal nærings- og samfunnsutvikling. For bedrifter i landbruket er det viktig at vi er i forkant og legger til rette for nye næringer i kommuneplanleggingen. Som førsteinstans for næringslivsaktører skal Nes kommune støtte og legge til rette for disse gjennom rådgivning, formidling av kontakt til virkemiddelapparater som Innovasjon Norge, Etablerertjenesten, og veiledning i forhold til finansieringstjenester.

Landbruket er en stor del av næringen og identiteten til Nes, og synliggjøring og markedsføring av lokalmat skal være en viktig del av vår næringspolitikk. Lokal matproduksjon er en del av kulturarven og en viktig tradisjonsbærer. Nes har en variert landbruksnæring, og blant nye næringer finner vi gårdsbutikker, ølbrygging og honningproduksjon. Interessen og vekstpotensialet for lokal mat og drikke er stor, og Nes kommune vil fortsette å bruke matfestivalen Brød & Cirkus som er arena for å fremme lokal mat og andre landbruksprodukter. Nes kommune vil også jobbe for at Årnes kan bli et fast utsalgssted for lokale produkter hele året.

Inn på tunet - gården som arena for velferdstjenester

Landbruket har tradisjon og potensial for å tilby gode velferdstjenester. Inn på Tunet (IPT) ble satt på dagsorden i norsk politikk i 2012, og er i dag en veletablert ordning med tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der, og tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Kommunale tjenester dekker i dag hele livsløpet og har tjenestemottakere i alle aldersgrupper med behov for et mangfold av løsninger. Regjeringen trekker fram IPT som et satsingsområde innenfor landbrukspolitikken, med mål om å gjøre tjenesten mer attraktiv og konkurransedyktig, sikre forankring av tilbud i kommunene, og å utvide tilbudet.

I kommuneplanens samfunnsdel heter det at Nes kommune skal stimulere til at landbrukets ressurser bidrar til økt verdiskaping og som bidragsyter for velferdstjenester innenfor blant annet oppvekst og utdanning, arbeid og omsorg. Dette ønsker kommunen å følge opp i denne planen. Det vil i planperioden bli kartlagt behovet og muligheten for å ta i bruk IPT-tjenester i kommunen både innenfor utdannings- og helse- og velferdssektoren. Videre vil det også bli utarbeidet en finansieringsordning for IPT-gårder.

 

Nyttige lenker:

Regionalt samarbeid

Øvre Romerike er en attraktiv region i kraftig vekst, både med hensyn til næring- og bostedsutvikling. I kommune-NM skårer Øvre Romerike som 9. beste region i landet og får høy skår på næringsliv, demografi og kommuneøkonomi. Det er viktig å utnytte fortrinnene av å være en del av Øvre Romerike, og Nes kommune skal spille en aktiv rolle i det regionale samarbeidet. Gjennom samarbeid og samordning av aktiviteter mellom kommunene i regionen vil vi kunne styrke hverandres fortrinn og arbeid, istedenfor å konkurrere mot hverandre.

I kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt at vi skal arbeide målrettet for å synliggjøre regionens og kommunens fortrinn, bidra til å styrke Gardermoregionen som felles arena for næringsutviklings- og arbeidskraftsområde, sikre stabil/god arbeidsmarkedsintegrasjon på Øvre Romerike og markedsføre næringsarealer i samarbeid med nabokommuner og næringsliv. Ullensaker og Gardermoen næringspark er sterke motorer i regionen, og kort geografisk avstand vil kunne gi positive effekter for befolkningsvekst og næringsutvikling også i Nes. Nes kommune vil drive omdømmebygging både for regionen og kommunen.

Nyttige lenker:

 

Omdømmebygging kultur/næring

Omdømme er de verdier som omgivelsene tillegger et sted ut fra et inntrykk og summen av forventningene omgivelsene har til stedet. Omdømme oppstår i skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser, som skapes av stedets løfte og levering. Det er ikke bare hva som leveres som avgjør omdømmet, men kanskje snarere hva som leveres i forhold til hva som ble lovet.

Nes er avhengig av godt omdømme for å fremstå som attraktive og dermed tiltrekke oss mennesker, næringsliv og ressurser. Økt næringsetablering vil kunne gi oss flere arbeidsplasser, større verdiskaping, befolkningsvekst og økte inntekter. Med dette på plass vil vi også kunne videreutvikle kommunens tjenestetilbud og velferdstilbud.

I Nes har vi valgt at omdømmebyggingen skal spisses i møtet mellom kultur og næring. Vi har valgt ut landbruk, kultur og miljø, samt kommunesenteret Årnes som våre satsningsområder. Landbruket er sterkt knyttet til vår identitet som stor landbrukskommune. Kultur og kulturnæring er viktige drivere for folks trivsel, men også innovasjon, skaperkraft og synliggjøring, formidling av vår "gode historie". Miljø peker på en viktig fremtidsrettet og bærekraftig utvikling, men også på en viktig næringssatsning i Nes hvor vi i samarbeid med aktører i og rundt Esval Miljøpark vil kunne utvikle oss til en spydspiss i nasjonal målestokk. Alle områdene er områder hvor Nes er eller har potensiale til å synliggjøre seg på et nasjonalt nivå.
Å ha et sterkt sentrum er viktig for utviklingen av hele kommunen. Det er derfor viktig å utvikle Årnes gjennom stedes kvaliteter til en god merkevare i kommunen og regionen. 

I vår omdømmebygging er det viktig å gjennomføre konkrete prosjekter som gir oss nye posisjoner og muligheter. Omdømmebygging gjennom markedføringskampanjer og fagre ord er ikke vår veg. Det er et viktig prinsipp for omdømmebygging at folk skal se, høre og oppleve noe nytt. Slik økes vår synlighet. Og gjennom økt synlighet og offensive holdninger blir vi en attraktiv samarbeidspartner. Tilgangen til ressurser og samarbeideidspartnere vil øke.

Anskaffelser

Nes kommune gjør sine innkjøp gjennom Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK).  ØRIK er et forpliktende samarbeid mellom kommunene Nes, Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. Gjennom ØRIK skal disse kommunene så langt det er praktisk mulig søke samarbeid ved inngåelse av innkjøpsavtaler for varer og tjenester. 

Nes kommune vil i samarbeid med Nes næringsforening arrangere møter for opplæring i anbud og anbudsregelverk, samt informere om Nes kommunes innkjøpsbehov. Vi vil informere om alle våre innkjøp på våre hjemmesider. Nes næringsforening vil også informere om dette på egne sider.

Følg med for mer informasjon om dette og nye møter.

Bevillinger

Gå til bevillinger

 

Næringslivsregister

Vi har lagt til rette for at bedrifter i Nes kan registrere seg i et lokalt register

Registrer deg her

Etablerertjenesten på Øvre Romerike

I samarbeid med Viken Fylkeskommune, tilbyr kommunene på Øvre Romerike gratis etablererhjelp til personer som vil etablere egen bedrift i regionen. Tjenestene er levert gjennom et samarbeid mellom Nes, Ullensaker,  Hurdal, Eidsvoll, Nannestad og Gjerdrum kommune

Etablerertjenesten på Øvre Romerikes gratis tilbud omfatter blant annet:

·         1-til-1 veiledning (på Etablererkontoret på Business Jessheim, ambulerende i distriktet og digitalt)

·         Grunnkurs i etablering

·         Ulike temakurs (forretningsutvikling, markedsføring og salg)

·         Gründercaféer

·         Introduksjon til lokale nettverk

·         Digitale nettverkstreff

Etablerertjenesten utarbeider også næringsfaglige vurderinger for de som søker om dagpenger under etablering fra NAV. Denne tjenesten faller ikke inn under gratistilbudet og har derfor en egenandel på kr. 1250,-.

Mer informasjon om etablerertilbudet:

·         www.startupromerike.no (lenke til www.startupromerike.no)

·         Etablerertelefonen: 47 75 01 05 (betjent 08.00 – 16.00 mandag – fredag)

·         E-post: etablerer@norgesvel.no

 

Tjenestene leveres av Norges Vel (lenke til www.norgesvel.no) og Inclusion (lenke til www.inclusion.no)

 

 


Publisert: 05.12.2016 09:21:57
Sist endret: 13.12.2022 10:12