Innhold

Kvikkleire i Nes kommune

Kvikkleireskred er isolerte hendelser og er knyttet til grunn- og terrengforhold på det aktuelle stedet. Nes kommune viser til NVEs status 01.01.2021 hvor de uttaler at det ikke er noe som tilsier at det er økt fare for kvikkleireskred andre steder på Romerike nå. 

NVE har oppdatert stoff/ lagt inn en del i forbindelse med skredet i Gjerdrum 

Grunnforholdene i Nes kommune

Nes kommune har et relativt kupert terreng med ravinedaler. Løsmassene er dominert av leire, grus, sand og silt avsatt i slutten av siste istid. Store deler av kommunen ligger under marin grense. Marin grense angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. Det betyr at området under marin grense tidligere var havbunn. I Nes kommune er det påvist forekomst av kvikkleire flere steder.

 NVE har kartlagt forekomster av kvikkleire og laget faresoner. Faresoner for kvikkleire viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred. Kartet er ikke fullstendig, og kvikkleire kan forekomme utenfor de merkede områdene. Dette må hensyntas ved inngrep, arbeid, bygging osv.

Kart som viser marin grense med påvist kvikkleireforekomster

Mer om Marin grense og hvor det kan gå kvikkleireskred

Finn kartlagte kvikkleireområder i NVE’s Temakart. 

Les mer om kartlegging av kvikkleire på NVE sine nettsider.

Her er rapporter fra undersøkelser og faglige vurdering for ulike soner i Nes.

Kontakt oss

Dersom kommunens innbyggere likevel skulle observere endringer i terreng, må disse meldes til Nes kommune snarest. Dette gjelder da særlig observasjoner som oppsprekking og utglidninger. Nes kommune følger opp alle henvendelser.

Kontakt kommunens sentralbord 66 10 40 00  (mandag til  fredag kl. 09.00 - 14.00)

Ved akutte hendelser – ring politiet.

Bekymrede innbyggere

De siste dagene har flere innbyggere kontaktet kommunen, med bekymring for grunnforholdene der de bor. Som følge av skredet i Gjerdrum foretas det en gjennomgang av alle pågående og planlagte bygg- og anleggsprosjekter som kommunen står bak.

Så langt viser gjennomgangen at det er det utført nødvendige undersøkelser i alle prosjekter. Et av de pågående prosjektene får imidlertid særskilt fokus, og det er Vormsund ungdomsskole. Gjennomførte undersøkelser og rapportert vil bli kontrollert.

Vær varsom ved terrengendringer

Vi minner om at alle må være varsomme ved terrengendringer, oppfylling og graving. Sikkerhet og grunnforhold blir vurdert og dokumentert i alle plan- og byggesaker under marin grense. Men også små tiltak må vurderes. Tiltakshaver er ansvarlig for at grunnforholdene kjent og sikkerheten ivaretatt ved utbygging.

Vi oppfordrer alle som er usikre på grunnforholdene i et byggeprosjekt til å kontakte kommunen for avklaringer før man setter i gang, selv for små tiltak.

Hva gjør du om du har spørsmål omkring grunnforhold på din eiendom?

Nes kommune har en viss oversikt over grunnforholdene i kommunen med bakgrunn fra NVEs kartlegging, og fra grunnundersøkelser som er gjort i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Kommunen har ikke geoteknisk kompetanse, så ved tekniske spørsmål/vurderinger eller usikkerhet ved befaringer er det viktig å presisere at det må innhentes vurderinger fra et eksternt fagmiljø. Utarbeidelsen av geoteknisk vurdering og eventuelt geoteknisk undersøkelse skal utføres av geoteknisk fagkyndig.

Nyttige lenker

Veiledere om kvikkleire:

Veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner 

Sikkerhet mot kvikkleireskred: Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 

Om kvikkleire og kvikkleireskred


Publisert: 11.01.2021 14:30:53
Sist endret: 21.04.2023 12:07