Innhold

Deling av eiendom

Hvis du ønsker å dele eiendommen din (fradele en tomt/parsell), må du søke kommunen om tillatelse etter plan- og bygningsloven. Avdeling for Plan, byggesak og oppmåling vil behandle søknaden om fradeling. 

Dersom kommunen gir tillatelse til fradeling, vil ny fradelt grunneiendom vil etableres med et eget gårds- og bruksnummer. For at ny grunneiendom skal bli tinglyst og registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret i Norge), må det avholdes en oppmålingsforretning hvor grensepunktene blir satt ut i marka.

Hvem kan søke om fradeling?

Som hovedregel må søknad om fradeling undertegnes av grunneiere av de involverte eiendommene, det vil si de som står oppført som hjemmelshavere i grunnboka hos Statens kartverk Tinglysingen. Dersom det er flere hjemmelshavere til en eiendom må alle skrive under.

Opptrer noen andre enn hjemmelshaver som søker, må det vedlegges skriftlig fullmakt. Fullmakten må være datert og entydig.

Ved dødsbo må kopi av skifteattesten følge søknaden, og underskriften må være i samsvar med attesten.

Når et firma er hjemmelshaver må søknaden underskrives av den eller de som er signaturberettiget i følge firmaattesten. Kopi av attesten må vedlegges søknaden. 

Hva må en søknad om fradeling inneholde?

Søknadsskjema for fradeling

 • Søknadsskjema "Søknad om tiltak uten ansvarsrett" (blankett 5153) må være utfylt. Se veiledning for utfylling av søknadsskjema her. Se eksempel på ferdig utfylt søknadsskjema her med tilhørende situasjonskart her.
 • Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen eller kommuneplan, må du også søke om dispensasjon eller endring av reguleringsplan. Planstatus for eiendommen finner du på kommunens kartportal her. Se mer om dispensasjon nedenfor.

Situasjonskart

Situasjonskartet bestilles via kommunens selvbetjeningsløsning her.

Situasjonskartet må påføres følgende opplysninger av søker:

 • Ny grense og areal som ønskes fradelt må tegnes inn (Inntegnet grense vil være grunnlaget for påfølgende oppmålingsforretning)
 • Målsatte lengder på eiendomsgrenser
 • Areal for ny og gjenværende eiendom
 • Målsatte avstander fra ny grense(r) til bygninger, veg/jernbane og nærliggende bebyggelse.
 • Bebyggelsesforslag (størrelse på mulig bolig og garasje med målsatte bygninger),. Det skal vises avkjøring, manøvreringsareal, garasje, parkering. Forslaget er ikke bindende i en påfølgende byggesak, men skal vises for å synliggjøre om tiltaket er gjennomførbart.

Se eksempel på målsatt situasjonskart her og eksempel på tilhørende utfylt søknadsskjema her.

Beskrivelse av tiltaket:

 • Formålet med fradelingen
 • Uteoppholdsareal (se særlig kommuneplanens bestemmelser om uteoppholdsareal) Kommuneplanens bestemmelser kan leses her.
 • For boligtomter/næringstomter skal det beregnes BYA for ny tomt som ønskes fradelt og for avgivertomt (skal beregnes i søknadsskjemaet). Begge tomtene skal være bebyggbare, dersom det er bolig/næringtomter.
 • Fradelingen kan ikke være i strid med gjeldende plan. Det må i tilfelle søkes om dispensasjon, se nedenfor for fremgangsmåte.

Nabovarselskjema og kvittering på nabovarsel

 • Nabovarsel må sendes til naboer og gjenboere som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering på «Gjenpart av nabovarsel». Benytt skjema fra Direktoratet for byggkvalitet: Nabovarselskjema 
 • Skjema med opplysninger i nabovarsel (5155) må fylles ut og sendes til kommunen sammen med søknaden:
 • Kvittering for nabovarsel må fylles ut og sendes til kommunen sammen med søknaden:
 • Utfylt nabovarslingsskjema (5155) med kvittering (5156) fra samtlige av de naboer og gjenboere må vedlegges søknaden om fradeling.

Rettigheter til adkomst og vann/avløpsledninger

 • Det må det sikres vegrett og rettigheter til vann- og avløpsledninger til tomten. Rettighetene må tinglyses. Benytt gjerne skjema fra Statens kartverk her.
 • Husk å vedlegge et kart som viser plassering av veg/ledninger.

Geoteknisk vurdering

 • Geoteknisk vurdering må vedlegges dersom eiendommen er beliggende under marin grense og det skal bygges noe nytt. Marin grense kan slås på som et kartlgg i kommunens kartportal under "Temakart". Geoteknisk vurdering skal foretas av fagkyndig.

Søknad om dispensasjon

Dersom fradeling er i strid med gjeldende plan(er) eller lov, må det i tillegg søkes om dispensasjon. Kommunen videresender søknaden om dispensasjon til offentlige myndigheter for uttalelse. Plan- og bygningsloven § 19-2 omhandler kravene til en dispensasjon. Søknaden om dispensasjon må være særlig begrunnet. Fordelene ved en dispensasjon må være klart større enn ulempene. Utfallet av en dispensasjonssøknad kan ikke forutsies. Les mer om dispensasjon her.

Eiendomsforhold

 • Undersøk om eiendommen er et «kommabruk», dvs. at eiendommen har flere bruksnummer. Dersom eiendommen er et kommabruk, må eventuelle udefinerte teiger klarlegges eller sammenføyes. Benytt kommunens kartportal og søk opp aktuell(e) eiendom(mer).
 • Undersøk om det foreligger urådighetserklæringer på eiendommen i grunnboka ved å logge inn på www.seeiendom.no. Skriv inn aktuell eiendom på følgende måte i søkefeltet: «gnr/bnr, NES». Klikk deretter på «Vis grunnboken» for å få oppgrunnboksinformasjon. Logg inn med MinID / bankID / buypass for å få opp informasjon fra grunnboken.
 • Hvis det er urådighetserklæringer heftet på eiendommen(e) skal rettighetshaver varsles og signere skriftlig samtykke. Se veiledning fra Statens Kartverk her.

Før oppmålingsforretning kan gjennomføres må følgende dokumentasjon innsendes:

Rekvisisjon om oppmålingsforretning:

Rekvisisjon om oppmålingsforretning lastes ned her.

Hvor sendes søknad om fradeling?

Søknaden med vedlegg sendes til: postmottak@nes-ak.kommune.no  eller pr brevpost til:

Nes kommune
Postboks 114
2151 Årnes

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for delingssaker er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Nes kommune har vedtatt vinterforskrift. Tidsfristen i saker som krever oppmålingsforretning løper ikke i perioden 1. desember - 15 april.

Veiledning - Utfylling av søknadsskjema og situasjonskart
Hva koster en fradeling?

Behandling av søknad om fradeling er gebyrbelagt.

Se kommunens gebyrregulativ 

Ved en fradeling må det påregnes gebyr for følgende tjenester (med forbehold om konkrete forhold i den enkelte sak):

 • Grunngebyr
 • Situasjonskart
 • Saksbehandling etter pbl.
 • Dispensasjonssøknad (hvis nødvendig)
 • Oppmålingsforretning
 • Matrikkelbrev
 • Tinglysningsgebyr: 

Arealoverføring

Ved ønske om å overføre større arealer mellom to tilstøtende eiendommer kan det søkes om arealoverføring. Arealoverføring innebærer å overføre areal mellom eiendommer som har felles eiendomsgrense. Du må søke kommunen om tillatelse til arealoverføring.

Dersom arealet som skal overføres utgjør mindre enn 5% av opprinnelig areal for den minste eiendommen, kan det søkes om grensejustering. Les mer om grensejustering her.

Hvem kan søke om arealoverføring?

Som hovedregel må søknad om arealoverføring undertegnes av grunneiere av de involverte eiendommene, det vil si de som står oppført som hjemmelshavere i grunnboka hos Statens kartverk Tinglysingen. Dersom det er flere hjemmelshavere til en eiendom må alle skrive under.

Opptrer noen andre enn hjemmelshaver som søker, må det vedlegges skriftlig signert fullmakt. Fullmakten må være datert og entydig.

Ved offentlig dødsboskifte må kopi av skifteattesten følge søknaden, og underskriften må være i samsvar med attesten.

Når et firma er hjemmelshaver må søknaden underskrives av den eller de som er signaturberettiget i følge firmaattesten. Kopi av attesten må vedlegges søknaden.

Hva må en søknad om arealoverføring inneholde?

Søknadsskjema om arealoverføring

Søknadsskjema "Søknad om tiltak uten ansvarsrett" (blankett 5153) må være utfylt. Se veiledning for utfylling av søknadsskjema her. Se eksempel på ferdig utfylt søknadsskjema her med tilhørende situasjonskart her.

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen eller kommuneplan, må du også søke om dispensasjon eller endring av reguleringsplan. Planstatus for eiendommen finner du på kommunens kartportal her. Se mer om dispensasjon nedenfor.

Situasjonskart

Situasjonskartet bestilles via kommunens selvbetjeningsløsning her.

Situasjonskartet må påføres følgende opplysninger av søker:

 • Areal som ønskes arealoverført,
 • Målsatte lengder på justerte eiendomsgrenser
 • Delelinje mellom eiendommene
 • Areal for ny og gjenværende eiendom
 • Målsatte avstander fra foreslått ny grense til bygninger, veg/jernbane og nærliggende bebyggelse.
 • Ved ønske om å oppføre bygning etter arealoverføring skal det også vises bebyggelsesforslag (størrelse på mulig bolig og garasje med målsatte bygninger), pbl. §21-2. Dersom hensikten er å bygge ny bolig skal det vises avkjøring, manøvreringsareal, garasje, parkering. Forslaget er ikke bindende i byggesaken, men skal vises for å synliggjøre om tiltaket er gjennomførbart.

Se eksempel på målsatt situasjonskart her og eksempel på tilhørende utfylt søknadsskjema her.

Nabovarselskjema og kvittering på nabovarsel

 • Nabovarsel må sendes til naboer og gjenboere som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering på «Gjenpart av nabovarsel». Benytt skjema fra Direktoratet for byggkvalitet:  Nabovarselskjema
 • Skjema med opplysninger i nabovarsel (5155) må fylles ut og sendes til kommunen sammen med søknaden.
 • Kvittering for nabovarsel må fylles ut og sendes til kommunen sammen med søknaden:
 • Utfylt nabovarslingsskjema (5155) med kvittering (5156) fra samtlige av naboer og gjenboere må vedlegges søknaden om arealoverføring.

Rettigheter til adkomst og vann/avløpsledninger

Dersom arealoverføringen gjennomføres for å kunne bygge ny boenhet på eiendommen(e), må det sikres vegrett og rettigheter til vann- og avløpsledninger. Benytt gjerne skjema fra Statens kartverk her. Husk å vedlegge et kart som viser plassering av veg/ledninger.

Søknad om dispensasjon

Dersom fradeling er i strid med gjeldende plan(er) eller lov, må det i tillegg søkes om dispensasjon. Se kommunens kartportal for å undersøke hvilke planer som gjelder for din eiendom på kommunens kartportal. Kommunen videresender søknaden om dispensasjon til offentlige myndigheter for uttalelse. Plan- og bygningsloven § 19-2 omhandler kravene til en dispensasjon. Søknaden om dispensasjon må være særlig begrunnet. Fordelene ved en dispensasjon må være klart større enn ulempene. Utfallet av en dispensasjonssøknad kan ikke forutsies. Les mer om dispensasjon her.

Eiendomsforhold:

 • Undersøk om eiendommen er et «kommabruk», dvs. at eiendommen har flere bruksnummer. Dersom eiendommen er et kommabruk, må eventuelle udefinerte teiger klarlegges eller sammenføyes.
 • Undersøk om det foreligger urådighetserklæringer på eiendommen i grunnboka ved å logge inn på www.seeiendom.no. Skriv inn aktuell eiendom på følgende måte i søkefeltet: «gnr/bnr, NES». Klikk deretter på «Vis grunnboken» for å få oppgrunnboksinformasjon. Logg inn med MinID / bankID / buypass for å få opp informasjon fra grunnboken.
 • Hvis det er urådighetserklæringer heftet på eiendommen(e) skal rettighetshaver varsles og signere skriftlig samtykke. Se veiledning fra Statens Kartverk her.

Før oppmålingsforretning kan gjennomføres må følgende dokumentasjon innsendes:

Erklæring om arealoverføring

Skjema for erklæring om arealoverføring lastes ned her.

Det må leveres et skjema for hvert areal som skal overføres i to originale eksemplarer. Erklæringen må signeres av samtlige eier(hjemmelshavere) og festere av de involverte eiendommene. Kjøpesum og verdi må fremgå på erklæringen for beregning av dokumentavgift. Erklæringen bekrefter eiendomsoverdragelsen og skal tinglyses.

Det må påføres vitneunderskrift.

Erklæring om pantefrafall

Erklæring om pantefrafall fra pantehavere må fremskaffes, dersom det hefter pant i avgivende eiendom. Erklæring om pantefrafall sendes til kommunen.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning:

Rekvisisjon om oppmålingsforretning lastes ned her.

Erklæring om konsesjonsfrihet / konsesjon (hvis nødvendig):

Dersom det er nødvendig med erklæring om konsesjonsfritak må partene levere dette til landmåler før arealoverføringen kan matrikkelføres og tinglyses. Last ned skjema her.

Dersom det er nødvendig med konsesjon må partene selv søke om konsesjon og levere godkjent konsesjon til landmåler før arealoverføringen kan matrikkelføres og tinglyses. Last ned skjema her.

Hvor sendes søknad om arealoverføring?

Søknaden med vedlegg sendes til: postmottak@nes-ak.kommune.no

Eller pr brevpost til:

Nes kommune

Postboks 114

2151 Årnes

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Nes kommune har vedtatt vinterforskrift. Tidsfristen i saker som krever oppmålingsforretning løper ikke i perioden 1. desember - 15 april.

Veiledning - Utfylling av søknadsskjema og situasjonskart
 Hva koster en arealoverføring?

Behandling av søknad er gebyrbelagt. Se kommunens gebyrregulativ her.     

Ved en arealoverføring må det påregnes gebyr for følgende tjenester (med forbehold om konkrete forhold i den enkelte sak):

Grunngebyr

Situasjonskart

Saksbehandling etter plan- og bygningsloven

Oppmålingsforretning

Matrikkelbrev

Tinglysningsgebyr

Dokumentavgift: 2,5% av markedsprisen (minimum 250,-)  

Saksbehandling etter jordloven (hvis nødvendig)

Dispensasjonssøknad (hvis nødvendig)

 

I tillegg kommer kostnader med oppmåling hvis eksisterende grenser må klarlegges

Endring av eiendomsgrenser

Endring av grenser mellom to naboeiendommer kan gjøres ved enten en grensejustering eller ved en arealoverføring, avhengig av størrelsen på og verdien av endringen. Mindre endringer kan gjøres ved en grensejustering. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2.

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring – eller fradeling av egen parsell som senere skal sammenslås.

Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

Slik søker du om grensejustering

 • Send søknadsskjema til kommunen
 • Husk at alle eiere av involverte eiendommer må signere søknadsskjemaet
 • Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Vinterforskrift 

Nes kommune har vedtatt vinterforskrift. Tidsfristen i saker som krever oppmålingsforretning løper ikke i perioden 1. desember - 15 april.

Oppmåling av grenser

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Grensepåvisning

Send søknad til kommunen.

Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

Klarlegging av grense

Send søknad om oppmålingsforretning til kommunen. Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt.

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

Vinterforskrift 

Nes kommune har vedtatt vinterforskrift. Tidsfristen i saker som krever oppmålingsforretning løper ikke i perioden 1. desember - 15 april.

Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen.

Det er ikke gebyr for denne tjenesten.

Slik søker du om sammenslåing

Send søknadsskjema til kommunen.

Vedlegg til søknaden

 • Kart over de eiendommer saken gjelder
 • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
 • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen

Viktige begrensninger

Eiendommer som slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Saksbehandlingstid

Krav om sammenslåing skal behandles innen 6 uker.

Skjema

Send inn skjema sammenslåing av matrikkelenheter

Bredbåndstilbud i Nes kommune

Et grunnleggende bredbåndstilbud er viktig i forhold til den samfunnsmessige utviklingen, hvor flere nødvendige tjenester er basert på internettilgang. Kommunen har gjennomført undersøkelser som viser at det er flere steder hvor det ikke er et tilfredsstillende bredbåndstilbud for våre innbyggere.

Ulike typer bredbånd

Det finnes i dag tre typer bredbånd; mobilt bredbånd, trådløst bredbånd og fast bredbånd.

Mobilt bredbånd: Med dette menes at du er tilkoblet Internett via en mobil løsning. Det kan være mobiltelfon eller annen løsning som bruker mobilt nett.

Trådløs bredbånd: Dette er en løsning som er tilgjengelig med max 30 Mbit/s.

Løsning for bredbånd via satellitt finnes også, men det er en forholdsvis dyr løsning.

Fast bredbånd: Med fast bredbånd menes at man er tilkoblet Internett via en fast linje inn til huset, enten via det eksisterende linjenettet til fasttelefon, kabel-tv eller ved fibernett.

Alternativer for boliger uten fast bredbånd (ADSL/fiber)

Det finnes i dag noen tilbudtil de som ikke har et tilfredsstillende fast bredbåndstilbud via ADSL eller fiber i sine boliger. Dette er veiledende råd og informasjon om de muligheter som finnes. Nes kommune kan ikke anbefale enkelte leverandører fremfor andre.

Mobil løsning

En mulig løsning er bredbåndskommunikasjon via det mobile telenettet, det vil si at man benytter internett via mobilnettet (2G, 3G, 4G eller 5G). I dag finnes det mobile bredbåndsløsninger med hastighet opptil 300 Mbit/s (teoretisk), forventet opptil 100 Mbit/s. Hastighet varierer etter kapasitet og andre forhold. Opplevd hastighet varierer etter abonnement og andre forhold, bla. avstand til basestasjon.

Svakheten med mobilt bredbånd er at signalene kan svekkes innendørs på grunn av byggematerialer som hindrer mobile signaler å trenge gjennom vegger og vinduer. Det finnes imidlertid antenneløsninger for den mobile bredbåndsruteren som kan monteres utendørs på boligen. Dersom det er god dekning utendørs og dårlig innendørs kan, bør man undersøke om bredbåndsruteren støtter utendørs antenner. En utendørs antenne kan bedre signalene innendørs. Disse koster fra kr. 1.500,- + montering.

Hvordan er den mobile dekningen ved min bolig?

I Norge er det på nåværende tidspunkt tre leverandører av mobilt bredbånd; Telenor, Telia og ICE. Det finnes også andre leverandører av mobile tjenester som leier plass hos disse tre. Leverandørene har utarbeidet dekningskart hvor man kan søke opp sin adresse og se hvordan deres tilbud er og hvilken kapasitet som tilbys. Dekningskartene finnes på følgende nettsider:

https://www.telenor.no/privat/dekning/

https://telia.no/dekningskart

https://www.ice.no/private/coverage/

Trådløst bredbånd

Trådløs bredbånd kan være et greit alternativ i områder hvor det ikke finnes andre muligheter for bredbånd, men det kreves at man har fri sikt til senderen som står på Mistberget i Eidsvoll for å få maksimal kapasitet ved nedlasting.

Fiberutbygging

Kommunen er kjent med at det er enkelte private bredbåndleverandører som legger fiber i enkelte områder av kommunen. Det finnes imidlertid ikke en total oversikt over hvilke områder dette gjelder, og kommunen anbefaler derfor å ta kontakt med disse ved forespørsel om fiber i ditt nærområde.

Kommunen er kjent med at følgende leverandører legger fiber enkelte steder i Nes:

Eidsiva Bredbånd

Viken fiber

Broadnet

Homenet

Utvikling av dagens rutiner

Nes kommune arbeider for å videreutvikle dagens rutiner og systemer for tilrettelegging av teknologisk utvikling i kommunen.

Som et ledd i tilrettelegging for en fremtidsrettet teknologisk utvikling har kommunen startet opp et arbeid for å forbedre dagens rutiner i forbindelse med koordinering av gravearbeider og legging av trekkerør. Graving av fiber er kostbart og kommunen utbygger ikke i egen regi, men ønsker å tilrettelegge for at det skal legges trekkerør ved gravearbeider i kommunen.

Ved spørsmål om dekningstilbud og kapasitet, ta kontakt med avdelingsleder Kommunalteknikk,  Solvar Sollied Hanssen, tlf  47902276.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publisert: 10.10.2016 10:45:52
Sist endret: 18.01.2023 12:51