Innhold

Vannforsyning

Nes kommunale vannverk

Nes kommunale vannverk leverer vann til store deler av områdene vest for Glomma. Vannverket har ikke egenproduksjon av drikkevann, men kjøper ferdig renset vann fra Sør-Odal kommunale vannverk.

Årnes vannverk SA

Årnes Vannverk er et privat vannverk som leverer vann hovedsakelig til områdene øst for Glomma i tillegg til Tomteråsen og Neskollen. Vannverket har egenproduksjon av drikkevann og har Dragsjøen som vannkilde.

Annen vannforsyning

Øvrige områder som ligger utenfor forsyningsområdene til det kommunale vannverket og Årnes vannverk har drikkevannsbrønner som vannforsyning.

Kommunale planer

Kommunens planer innen vannforsyning står i Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2016 - 2025.

Kart over vannforsyningsområdene i Nes.pdf

Tilknytning til kommunalt vannanlegg

Alle som ønsker å knytte seg til kommunal vannledning, kan søke om det. Ligger en kommunal ledning nær eiendommen din, plikter du å knytte deg til.

Vilkår

Ved tilknytning til kommunalt vannanlegg må man betale et engangsgebyr, og man betaler årlige gebyrer, se oversikt her. Vilkår som gjelder når man er tilknyttet er standard abonnementsvilkår

Vannmåler

Alle nye bygg som tilknyttes vannanlegg skal ha installert vannmålere.

Installasjon av vannmåler betaler du selv til rørlegger. Du skal betale årsgebyr for vann ut fra hvor mye vann du bruker. Dersom du er tilknyttet kommunalt avløpsnett, betaler du også årsgebyr for avløp etter målt vannforbruk. Du leier vannmåleren av kommunen og betaler et leiegebyr.

Stengt vann

Rehabilitering

Er du tilknyttet kommunal vannanlegg og skal rehabilitere private stikkledninger, skal dette alltid meldes fra til kommunalteknisk avdeling. Her ligger skjema Melding om utført arbeid.

Løsninger for tilknytning

En stor fordel ved en slik tilknytning, er at du slipper drift og vedlikehold av eget vannanlegg.

 • Tilknytning av privat stikkledning til eksisterende kommunal vannledning
 • Tilknytning av privat stikkledning til annen eksisterende privat stikkledning
 • Tilknytning av privat stikkledning til nye private fellesledninger eller nye kommunale hovedledninger
Slik gjør du

Før

Kontakt fagkyndig rørlegger/entreprenør. I tillegg til å stå for arbeidene, vil de kunne stå for nødvendige søknader om tillatelse hos kommunen. Vannverket skal alltid kontaktes før arbeider med vannledning starter.

For tilkobling til kommunal vannledning kreves:

Arbeid kan ikke igangsettes før nødvendige tillatelser er gitt.

Under

Alle arbeider dokumenteres med bilder, innmålte koordinater, som-bygget-tegninger og eventuell TV-inspeksjon og trykktest. 

Etter

Bilder, innmålinger og som-bygget-tegninger skal sendes til kommunalteknisk avdeling. Det skal tydelig framgå type og bruk av ledning, materiale og dimensjon/diameter, kummer og andre detaljer. Er det søkt om tillatelse til tiltak, kan dokumentasjonen følge søknad om ferdigattest

Privat vannanlegg

Årnes vannverk

For tilknytning til vannledning fra Årnes vannverk og informasjon om deres vannforsyning, ta kontakt med Årnes vannverk.

Annen vannforsyning

Etablering av eks. drikkevannsbrønner er ikke søknadspliktig, men dette skal meldes til kommunalteknisk avdeling. Legger du inn vann i et bygg må du ha en godkjent renseløsning (søknadspliktig). 

Etableres et privat anlegg som skal forsyne to eller flere husstander er dette meldepliktig til Mattilsynet.

Drikkevannskvalitet

Kommunen har en god og sikker vannforsyning. Det tas regelmessig prøver av vannet fra kommunens vannverk , og det er UV-desinfisert. Drikkevannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, hvis kommunen ikke melder om noe annet. Drikkevannet tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.

Vanntrykk

Vanntrykket inn til eiendommen skal være mellom to og seks bar. Dette avhenger av terrenghøyden der du bor, type hovedledning og forbruket i området. Ved vanntrykk større enn seks bar må du installere reduksjonsventil. Vedvarende dårlig trykk tyder på gjengrodde stikkledninger (din vannledning som går ut til kommunens vannledning).

Ved lavt trykk, sjekk først om du har privat trykkreduksjonsventil som kan være ødelagt eller feilinnstilt. Kontakt i så fall rørlegger for hjelp. Finner du ikke ut av hvorfor du har lavt trykk, kan du melde i fra til kommunen.

I mange tilfeller skyldes lavt trykk gjengrodde private stikkledninger inn til boligen. Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler på telefon til berørte innbyggere ved følgende hendelser:

 • Når vi stenger vannet grunnet vedlikehold og lekkasjer
 • Hvis vanntrykket blir endret
 • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Registrer deg for telefonvarsling

Koking av vann

Hvis vi sender ut en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd.

Vannfilter ikke nødvendig

Blir du tilbudt å kjøpe vannfilter til å montere på vannkranen? Dette trenger du ikke bruker penger på.

Les mer på nettsidene til Norsk Vann

 

Vanningsrestriksjoner

Det kan i spesielle perioder være behov for å sette restriksjoner for å begrense bruk av vann til vanning. Dette vil bli varslet via vårt system for telefonvarsling (UMS).

Gode råd om hagevanning

Informasjon om riktig vanning som kan føre til et fornuftig forbruk, og samtidig gi plantene bedre livsvilkår.

 • Plenen din er robust og tåler tørke. Du bør prioritere blomster og busker.
 • Pass på at utendørs kraner ikke står og lekker. Det betales årsgebyr for både vann og avløp ut fra vannforbruk.
 • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt/brunt.
 • Vann i overskyet vær og gjerne under eller etter et regnvær. (De fleste regnskyll om sommeren gir ikke nok vann til ei rotbløyte). Ei rotbløyte vil si 2-3 cm vann.
 • Andre vannkrevende aktiviteter som bilvask, vask av husfasader og lignende bør begrenses. Innrett arbeidet på en måte som krever minst mulig vannforbruk.

 


Publisert: 29.09.2016 13:41:07
Sist endret: 29.09.2016 13:41