Innhold

Når trenger du skjenkebevilling?

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Hvordan få skjenkebevilling?

Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om
skjenkebevilling

Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven

Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling

Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Hvordan søke om skjenkebevilling?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg
underveis. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på
et senere tidspunkt. Det er ikke mulig å sende inn søknaden uten at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling

  • Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt el.l). 

  • Bekreftelse på registrering i merverdiavgiftsregisteret. 

  • Kopi av bevis på at daglig leder har bestått Etablererprøven. 

  • Firmaattest. 

  • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten. 

  • Beskrivelse av stedets beliggenhet. 

  • Kopi av melding til Mattilsynet om næringsmiddelvirksomhet, med bekreftelse. 

  • Redegjørelse av universell utforming i skjenkelokalet, inkludert toalett 

  • Dokumentasjon på at ansatte er registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og har lovlig arbeidskontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse. 

Vi kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel budsjett og
finansieringsplan.

Søk om skjenkebevilling

Søknadsskjema

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil fire måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter.

Søknaden blir sendt på høring til politiet og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre 
hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis
i søknadsbehandlingen.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkebevilling.


Publisert: 28.12.2016 10:30:57
Sist endret: 10.05.2023 14:28