Innhold

Når trenger du serveringsbevilling?

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling.

Hvordan få serveringsbevilling?

Daglig leder ved stedet må ha bestått Etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.

I noen tilfeller trenger vi en plantegning over serveringsarealet og en finansieringsplan. Da tar vi kontakt med deg.

Hvis det er et eierskifte må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse

Les mer om eierskifte og serveringsbevilling her

Hvordan søke om serveringsbevilling?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjema kan mellomlagres slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. Det er ikke mulig å sende inn søknaden uten at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.

Vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling

  • Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt el.l). 

  • Bekreftelse på registrering i merverdiavgiftsregisteret. 

  • Kopi av bevis på at daglig leder har bestått Etablererprøven. 

  • Firmaattest. 

  • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten. 

  • Beskrivelse av stedets beliggenhet. 

  • Kopi av melding til Mattilsynet om næringsmiddelvirksomhet, med bekreftelse. 

  • Redegjørelse av universell utforming iserveringslokalet, inkludert toalett 

  • Dokumentasjon på at ansatte er registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og har lovlig arbeidskontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse

Søke om serveringsbevilling

Søknadsskjema

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling behandles innen 60 dager fra det tidspunkt vi har fått all nødvendig dokumentasjon fra søker.

Det blir innhentet opplysninger fra politiet, skatte- og avgiftsmyndigheter og ev. andre offentlige myndigheter. Behandlingstiden kan bli lengre hvis disse myndighetene bruker lang tid, har bemerkninger til søkanden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkebevillinger


Publisert: 28.12.2016 10:41:58
Sist endret: 10.05.2023 14:15