Innhold

Når trenger du serverings- og skjenkebevilling?

Skal du starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om både serveringsbevilling og skjenkebevilling

Hvis du har serveringsbevilling fra før, søker du om å få skjenkebevilling i tillegg.
Du finner mer informasjon her.

Hvis du overtar et eksisterende serveringssted må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

Hvordan få serverings- og skjenkebevilling?

Serverings- og skjenkebevillingen gis til selskapet som skal drive stedet.

Serveringsloven og alkoholloven stiller krav om uklanderlig vandel.

Daglig leder må ha bestått Etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling.

Styrer og stedfortreder må ha bestått Kunnskapsprøven for å kunne søke om
skjenkebevilling

Daglig leder må være ansatt ved stedet hvis ikke eier av stedet ivaretar denne rollen

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling

Hvordan søke om serverings- og skjenkebevilling?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjemaet kan lagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. Det er ikke mulig å sende en søknad uten at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.

Vedlegg som må følge søknad om serverings- og skjenkebevilling

 • Beskrivelse av stedets beliggenhet 

 • Firmaattest 

 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten 

 • Kopi av melding til Mattilsynet om næringsmiddelvirksomhet, med bekreftelse 

 • Dokumentasjon på at ansatte er registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og har lovlig arbeidskontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse 

 • Bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder og styrer på stedet 

 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet 

 • For skjenkesteder: kopi av bevis på gjennomført e-læringsprogram Ansvarlig vertskap for styrer, stedfortreder og andre ansatte som skjenker alkohol 

 • Adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må du ogsåsende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt. 

 • Grunneiers tillatelse til uteservering 

 • Tegning av lokalet inne og ute med oversikt over universell utforming, inkludert toalett 

 • Aksjeselskaper må sende aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierandeleroppgitt i prosent 

 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet,der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper 

 • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis du søker om bevillingetter eierskifte 

Søk om serverings- og skjenkebevilling

Søknadsskjema servering- og skjenkebevilling

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling behandles vanligvis innen 60 dager. Saksbehandlingstiden for skjenkebevilling er inntil fire måneder. 

Søknaden blir sendt på høring til politiet og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveisi søknadsbehandlingen. 

 

Lover og forskrifter

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder


Publisert: 28.12.2016 10:26:35
Sist endret: 10.05.2023 14:28