Innhold

Konsekvenser ved brudd på regelverket

Fra 1.1.2016 gjelder nye, nasjonale regler for tildeling av prikker og inndragning av bevillinger ved overtredelse av alkohollovgivningen.

Trygg 24 utfører på oppdrag fra Nes kommune salgs- og skjenkekontroller i kommunen. Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis du i løpet av to år får tolv prikker, er vi forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen din i en uke. Når bevillingen er inndratt, kan du ikke selge eller skjenke alkohol.

Antall prikker som tildeles ved hvert regelbrudd:

8 prikker

 • Salg og skjenking til mindreårige
 • Brudd på bistandsplikten
 • Brudd på kravet om forsvarlig drift
 • Hindring av kontroll 

4 prikker

 • Salg og skjenking til åpenbart beruset person
 • Brudd på tidsbestemmelsene
 • Skjenking av sprit til person mellom 18 og 20 år
 • Brudd på alderskrav til den som selger eller skjenker alkohol 

2 prikker

 • Åpenbart påvirket person i lokalet
 • Mangler ved internkontrollsystemet
 • Manglende levering av omsetningsoppgave
 • Manglende betaling av gebyr
 • Brudd på regler om styrer og stedfortreder
 • Gjentatt diskriminering
 • Gjentatt narkotikaomsetning

1 prikk

 • Brudd på reglene om alkoholfrie alternativer
 • Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
 • Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
 • Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • Konsum av medbrakt alkohol
 • Gjester tar med alkohol ut
 • Brudd på reklameforbudet

Kontroller

Ansvarlig salg og skjenking er bevillingshavers ansvar. Trygg 24 foretar på vegne av Nes kommune lovbestemte kontroller av butikker, restauranter, barer, puber osv. for å se om alkoholsalget er forsvarlig og i samsvar med regelverket.

Kontrollene består av:

 • Vandelsvurdering i forbindelse med søknadsbehandlingen og i driftsperioden
 • Salgskontroller i butikker og skjenkekontroller på restauranter, barer, puber osv.
 • Råd og veiledning før du søker og i driftsperioden

Salgs- og skjenkekontroller

Dette ser skjenkekontrollørene etter:

 • Salg eller skjenking av alkohol til mindreårige personer
 • Salg eller skjenking til personer som er åpenbart beruset
 • Salg eller skjenking av alkohol utover fastsatt salgstid eller skjenketid
 • Omsetning og bruk av narkotika på skjenkestedet
 • Diskriminering av gjester
 • Uforsvarlig drift
 • At butikken eller restauranten har internkontroll
 • Alkohol tatt med ut av skjenkeområdet og medbragt alkohol konsumert inne på skjenkeområdet
 • Hindring av skjenkekontroll
 • Brudd på forbudet mot alkoholreklame

Hvis kontrollørene har sett mulige overtredelser av alkoholloven, forteller de kort om observasjonene sine til den ansvarlige på stedet. Etterpå får bevillingshaver et brev med resultatet av kontrollen, inkludert kontrollørenes rapport. Bevillingshaver får anledning til å kommentere rapporten før kommunen avgjør om forholdet utgjør et brudd på regelverket eller ikke. Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis du tildeles 12 prikker i løpet av en to-årsperiode, vil vi inndra bevillingen for en periode.

Vandelsvurdering

Når Nes kommune mottar søknader om bevilling, ber vi alltid om en uttalelse fra politiet, kemneren og skatteetaten. De melder fra til oss om forhold som tilsier at søknaden ikke bør innvilges. Kravet til uklanderlig vandel i alkoholloven og serveringsloven skal være oppfylt.

I tillegg foretar kommunen vandelsvurderinger av bevillingshavere, eiere og andre sentrale aktører i driftsperioden. Disse vandelsvurderingene foretas på bakgrunn av opplysninger vi får fra blant annet politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene.

 


Publisert: 25.01.2017 07:52:19
Sist endret: 25.01.2017 07:52