Innhold

For hvem gjelder lovverket?

Hvis du har overtatt et eksisterende serverings- eller skjenkested eller en dagligvarebutikk som selger øl, kan du drive videre på tidligere eiers bevilling mens du venter på at din søknad om ny bevilling behandles.

Dette gjelder kun i en overgangsperiode på tre måneder og bare hvis bestemte vilkår er oppfylt.

Hvilke vilkår må være oppfylt?

Disse vilkårene må være oppfylt for å kunne drive på tidligere eiers bevilling i en overgangsperiode:

 • Kommunen er bevillingsmyndighet og må få beskjed om at det har skjedd en overdragelse av virksomheten og at du ønsker å ta i bruk tidligere eiers bevilling.
 • Du må søke om ny(e) bevilling(er) innen gitte, lovbestemte tidsfrister:
  • Etter serveringsloven må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.
  • Etter alkoholloven må du søke om egen bevilling innen 30 dager etter selve overdragelsen.
  • Vær oppmerksom på at du må overholde serveringslovens frist hvis du overtar et skjenkested, da et skjenkested alltid har både serveringsbevilling og skjenkebevilling.
 • Det må foreligge et rettslig suksesjonsforhold mellom tidligere og nåværende eier.
 • En overtagelse av leieforhold til lokaler der en salgs- eller skjenkebevilling har vært utøvd er ikke tilstrekkelig.

Hva regnes som et eierskifte?

Eksempler på hva som regnes som et eierskifte:

 • Kjøps- eller salgssituasjon mellom to avtaleparter
 • Vesentlige endringer i eierandeler i selskapet som innehar bevillingen
 • Skifte mellom selskaper i samme konsern
 • Skifte av selskapsform (selv om eierinteressene helt eller delvis er de samme som før)

Hvordan søke om eierskifte?

Ved eierskifte må det søkes om ny serverings-, salgs- og/eller skjenkebevilling.

Søknadsskjemaer finner du her

Vedlegg som må følge søknad om eierskifte

 • Firmaattest
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
 • Kopi av melding til Mattilsynet om næringsmiddelvirksomhet, med bekreftelse
 • Dokumentasjon på at ansatte er registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og har lovlig arbeidskontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse
 • Bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder
 • Adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Aksjeselskaper må sende aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierandeler oppgitt i prosent
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper
 • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis du søker om bevilling etter eierskifte

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling behandles vanligvis innen 60 dager. Saksbehandlingstiden for skjenkebevilling er inntil fire måneder.

Søknaden blir sendt på høring til politiet, Kemnerkontoret og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre 
hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis
i søknadsbehandlingen.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler for serverings-, salgs- og skjenkesteder


Publisert: 28.12.2016 10:47:24
Sist endret: 10.05.2023 14:29