Innhold

Kommunalt avløpsanlegg

Fjellfoten renseanlegg

Avløpsvannet fra kommunale ledninger i Nes ledes til Fjellfoten renseanlegg. Kommunen sørger for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger får ledet sitt avløpsvann hit. 

Målsetninger og krav

 • Lede bort avløpsvannet på en problemfri og hygienisk betryggende måte
 • Dimensjonere, anlegge og drifte avløpsnettet med tanke på funksjonsgrad og sikkerhet mot tilbakeslag og oversvømmelser
 • Drifte og vedlikeholde renseanlegget på en slik måte at man oppnår en optimal rensing og slamkvalitet i tråd med utslippskrav og gjeldende forskrifter fra myndighetene

Kommunale planer

Kommunens planer innen avløp står i Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2016 - 2025.

Tilknytning til kommunalt avløpsanlegg

Alle som ønsker å knytte seg til kommunal avløpsledning, kan søke om det. Ligger en kommunal ledning nær eiendommen din, plikter du å knytte deg til.

Vilkår

Ved tilknytning til kommunalt avløpsanlegg må man betale et engangsgebyr, og man betaler årlige gebyrer, se oversikt her. Vilkår som gjelder når man er tilknyttet er standard abonnementsvilkår.

Alle nye bygg som tilknyttes avløpsanlegg skal ha installert vannmålere.

Rehabilitering

Er du tilknyttet kommunalt avløpsanlegg og skal rehabilitere private stikkledninger, skal dette alltid meldes fra til kommunalteknisk avdeling. Her ligger skjema Melding om utført arbeid.

Kjøkkenavfallskvern

Det er ikke tillatt å installere avfallskvern til kjøkken. Forbudet er hjemlet i forurensningsforskriften 15A-4.

Løsninger for tilknytning

En stor fordel ved en slik tilknytning, er at du slipper drift og vedlikehold av eget renseanlegg.

 • Tilknytning av privat stikkledning til eksisterende kommunal avløpsledning
 • Tilknytning av privat stikkledning til annen eksisterende privat stikkledning
 • Tilknytning av privat stikkledning til nye private fellesledninger eller nye kommunale hovedledninger
Slik gjør du

Før

Kontakt fagkyndig rørlegger/entreprenør. I tillegg til å stå for arbeidene, vil de kunne stå for nødvendige søknader om tillatelse hos kommunen.

For tilkobling til kommunal avløpsledning kreves:

Arbeid kan ikke igangsettes før nødvendige tillatelser er gitt.

Under

Alle arbeider dokumenteres med bilder, innmålte koordinater, som-bygget-tegninger og eventuell TV-inspeksjon og trykktest. 

Etter

Bilder, innmålinger og som-bygget-tegninger skal sendes til kommunalteknisk avdeling. Det skal tydelig framgå type og bruk av ledning, materiale og dimensjon/diameter, kummer og andre detaljer. Er det søkt om tillatelse til tiltak, kan dokumentasjonen følge søknad om ferdigattest

Privat avløpsanlegg

Privat avløpsanlegg kan være:

 • private stikkledninger som fører til kommunalt avløpsanlegg
 • privat avløpsrenseanlegg som renser vannet på eller i nærheten av egen eiendom og fører dette til grunnen (infiltrasjon) eller til nærmeste vassdrag.

Her menes avløpsrenseanlegg.

Eier av anlegget skal sørge for at avløpsvannet renses i henhold til statlige krav og lokale mål.

Kommunen har tilsyn med alle eiendommer med privat avløpsanlegg.

Nytt utslipp og nytt anlegg

Eier du en eiendom som ligger langt unna kommunalt avløpsanlegg og ønsker innlagt vann i et bygg eller oppføre et nytt bygg med innlagt vann, må du søke om å få lov til å etablere et utslipp.

Oppgradering av anlegg

Eier du et anlegg og dette ikke tilfredsstiller gjeldende krav, eller om det er kommunalt avløpsanlegg i nærheten av eiendommen, kan du få pålegg om å knytte deg til kommunalt avløpsanlegg eller bygge/oppgradere anlegget du har. Se Oppryddingsplan 2016 - 2022.

Slik gjør du ved nytt utslipp og nytt anlegg

Før

Hvilken løsning som passer best for din eiendom, avhenger av bruksområde og lokale forhold. Kostnader for etablering og drift av anleggene varierer.

Valg av avløpsløsning skal gjøres i samråd med nøytralt fagkyndig foretak som vurderer beste løsning, og som ikke vil ha fortjeneste av valgt avløpsløsning.

For nytt utslipp og nytt anlegg kreves:

Arbeid kan ikke igangsettes før nødvendige tillatelser er gitt.

Under

Alle arbeider dokumenteres med bilder, innmålte koordinater, som-bygget-tegninger og eventuell TV-inspeksjon og trykktest. 

Etter

Bilder, innmålinger og som-bygget-tegninger skal sendes til kommunalteknisk avdeling. Det skal tydelig framgå type og bruk av ledning, materiale og dimensjon/diameter, kummer og andre detaljer. Dokumentasjonen kan følge søknad om ferdigattest

Behandling av søknad

For behandling av søknader betales saksbehandlingsgebyr av tiltakshaver. Ved fullstendig søknad er behandlingstiden normalt seks uker for utslippsøknad og normalt tre uker for tillatelse til tiltak.

Slik gjør du ved oppgradering av anlegg

Før

Hvilken løsning som passer best for din eiendom, avhenger av bruksområde og lokale forhold. Kostnader for etablering og drift av anleggene varierer.

Kontakt fagkyndig rørlegger/entreprenør. I tillegg til å stå for arbeidene, vil de kunne stå for nødvendige søknader om tillatelse hos kommunen.

For oppgradering av anlegg kreves:

Arbeid kan ikke igangsettes før nødvendige tillatelser er gitt.

Under

Alle arbeider dokumenteres med bilder, innmålte koordinater, som-bygget-tegninger og eventuell TV-inspeksjon og trykktest. Eksisterende rør og anlegg kartlegges.

Etter

Bilder, innmålinger og som-bygget-tegninger skal sendes til kommunalteknisk avdeling. Det skal tydelig framgå type og bruk av ledning, materiale og dimensjon/diameter, kummer og andre detaljer. Dokumentasjonen kan følge søknad om ferdigattest

Behandling av søknad

For behandling av søknader betales saksbehandlingsgebyr av tiltakshaver. Ved fullstendig søknad er behandlingstiden normalt tre uker.

Samarbeid med naboen kan lønne seg økonomisk og miljømessig

I noen tilfeller kan du spare penger på å gå sammen med naboer om et felles renseanlegg. Det kan også gi bedre renseresultater og bidra til et enda bedre vannmiljø, da dere får større mulighet for å plassere renseanlegget der det egner seg best.

Du kan også gå sammen med naboer om å bygge felles avløpsledning for å koble dere til offentlig ledning. Dette kan ofte bli billigere enn at hver enkelt eiendom oppgraderer renseanlegget sitt.

Drift, vedlikehold og kontroll av privat avløpsanlegg

For anleggstyper hvor det er krav om drifts- og vedlikeholdsavtale, skal årsrapport sendes kommunen innen 1. februar hvert år. Det er firmaet/anleggsleverandøren du har avtale med, som står for årsrapporteringen.

Krav til drift, vedlikehold og kontroll finner du i forurensningsforskriften kapittel 12 og kapittel 13 og/eller utslippstillatelse for din eiendom.

Nettsider i forbindelse med privat avløpsanlegg

Tømming av private avløpsanlegg/slamavskiller

Tømming av septik fra båter og bobiler

Det er mulig å tømme toaletter fra båter i Vorma og Glomma direkte til godkjent mottaksanlegg på Årnes brygge. Anlegget ligger på bryggeanlegget til Årnes Båtforening. Båtforeningen og kommunen samarbeider om driften av anlegget. Anlegget kan også ta imot septik fra bobiler.

Tilbudet er gratis å benytte.

 

Oversikt over anlegg som tar i mot septik fra båter:

 • Hurdalssjøen nordvest: Vestsidevegen 60. Hurdal Båt og Snekkeforening. Utsiden av klubblokalet. Kun porta potti tømming. Er nå i bruk.
 • Hurdalssjøen sørøst: Nedstrøms E6, i Merra. Brygga til Andelva Båtforening. Både tømming av porta potti og slange til å tømme tanken om bord. Er nå i bruk.
 • Glomma/Vorma nedstrøms Svanfoss: I Årnes. Brygga til Årnes Båtforening, ved Elvekongen. Både tømming av porta potti og slange til å tømme tanken om bord. Er nå i bruk.
 • Vorma oppstrøms Svanfoss: I Sundet. Blir sannsynligvis etablert på en brygge i Sundet. Både tømming av porta potti og slange til å tømme tanken om bord. Pt. uavklart når det blir ferdig, planlegging pågår.

Problemer med avløp

Tette rør?

Hvis avløpsvann flommer opp i kjeller og sluk, kan det skyldes tette rør. Kontakt rørlegger, så får du hjelp til å finne ut hvor feilen ligger.

Hvis problemet skyldes ledningene som går fra huset ditt til kommunens hovedledning, kan rørleggeren eller et septikfirma stake eller spyle dem opp.

Hvis problemet skyldes at kommunens hovedledning er tett, kan du kontakte kommunalteknisk avdeling.

Full tank?

Hvis du har slamavskiller eller minirenseanlegg, kan årsaken til problemene være at tanken er full. 

Erstatning for skade

Meld alltid fra om eventuelle skader til forsikringsselskapet ditt, uansett hva årsaken til skadene er.

Husk dovett og fettvett

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene og tiltrekker seg rottene. Våtservietter og Q-tips i do er heller ikke bra. Sjekk ut dovett.no og fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.

Avløp fra nærings- og industrivirksomhet

Olje

Virksomheter som har utslipp av oljeholdig avløpsvann, skal ha installert oljeutskiller.

 

Nytt utslipp og nytt anlegg

Før du kan etablere utslipp eller øke utslipp og etablere nytt oljeutskilleranlegg må det leveres:

For behandling av søknader betales saksbehandlingsgebyr av tiltakshaver. Ved fullstendig søknad er behandlingstiden normalt seks uker for utslippsøknad og normalt tre uker for tillatelse til tiltak.

Det er også viktig at du setter deg inn i:

 

Rehabilitering

Er du tilknyttet offentlig avløpsanlegg i dag og skal rehabilitere anlegg, skal dette alltid meldes fra til kommunalteknisk avdeling. Her ligger skjema Melding om utført arbeid.

Fett

Virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat skal ha installert fettutskiller. 


Nytt påslipp og nytt anlegg

Før du kan etablere nytt påslipp eller øke påslipp og etablere nytt fettuskilleranlegg må det leveres:

Kommunen vil fatte et vedtak med påslippskrav som virksomheten plikter å følge. Tillatelsen gis til eier av virksomheten. Eier av virksomheten er ansvarlig for at påslippskravene overholdes.

For behandling av søknader betales saksbehandlingsgebyr av tiltakshaver. Ved fullstendig søknad er behandlingstiden normalt tre-fire uker for søknad om sanitærabonnement og normalt tre uker for tillatelse til tiltak.

 

Rehabilitering

Er du tilknyttet offentlig avløpsanlegg i dag og skal rehabilitere anlegg, skal dette alltid meldes fra til kommunalteknisk avdeling. Her ligger skjema Melding om utført arbeid

 

Tømming og kontroll av fettutskiller

Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale på fettutskilleren.

Krav til tømmehyppighet vil avhenge av fettutskillerens størrelse og mengde avløpsvann tilført. Tømmehyppigheten vil vurderes for hver enkelt virksomhet og vil fremkomme i påslippskravene. Fettutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming.

 

Hva er en fettutskiller

En fettutskiller fungerer etter prinsippet om at fett er lettere enn vann. I utskilleren flyter fettet opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet.
For at fettutskilleren skal fungere må den tømmes og rengjøres regelmessig. Hvis ikke vil fettholdig avløpsvann slippes urenset ut på avløpsnettet.

 

Hvorfor stilles det krav?

Dette kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer, som for eksempel ved tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser. Driftsstans kan også medføre forurensning av vassdrag og fjord. På renseanleggene skaper fett problemer i form av gjentetting i varmeveksler, pumper og rør. Dette bidrar til driftsforstyrrelser og økte vedlikeholdskostnader.

 

Frityrfett

Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å tømme frityrfett direkte i avløpet eller i fettutskilleren. Dette fordi frityrfett stivner mye hurtigere enn annet fett. Frityrfett skal samles opp i beholdere, og leveres til godkjent mottak.

 

Fettvett

Sjekk ut fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.

Andre nærings- og industrivirksomheter

Ta kontakt med kommunalteknisk avdeling.

 


Publisert: 29.09.2016 14:30:41
Sist endret: 10.07.2021 11:20