Innhold

Uttalelser til høringsforslag - kommuneplan 2022-2034

Høringsperioden ble avsluttet 22. august. Vi har mottat mange innspill til planforslaget, og det har også kommet flere innsigelser.

I tabellen nedenfor følger alle høringsinnspill i sin helhet.

  Høringsinstans Vedlegg Datert

1

Statsforvalteren i Oslo og Viken

(Statlig samordnet høringsuttalelse)

Innsigelse og planfaglige råd

Innspill fra juridisk avdeling

Bane NOR

Statens Vegvesen

09.09.22

2

Viken fylkeskommune

Saksframlegg med vedtak 09.09.22 
3 Statens Vegvesen   02.09.22
4 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)   22.08.22
5 Bane NOR   30.06.22
6 Ruter AS   

23.08.22

7 Mattilsynet   22.08.22
8 Direktoratet for mineralforvaltning   11.08.22
9 Elvia AS   12.08.22
10 Forsvarsbygg    29.06.22
11 Nye Veier AS   08.09.22
12 Aurskog-Høland kommune

Oversendelsesbrev

Møteprotokoll

17.06.22
13 FNF Akershus pva Birdlife Oslo og Akershus, Naturvernforbundet Oslo og Akershus og Norges Jeger-og Fiskerforbund Akershus   22.08.22
14 Naturvernforbundet i Nes   17.08.22 
15

Haga Velforening, Udnes Jeger og Fiskeforening og
Raumnes Lerdueklubb

  17.08.22
16 Årnes Vel   17.08.22
17 Fenstad Vel   21.08.22
18 Human-Etisk Forbund Nes lokallag   21.08.22
19  Kirkevergen i Nes (gravplassmyndigheten)   22.08.22
20  Nes Eldreråd   20.06.22
21  Nes Friluftsråd   22.06.22
22  Nes Kulturråd   23.08.22 
23  Nes Høyre  Parkeringsnorm 22.08.22
24  Nes MDG   22.08.22
25 Nes FrP   06.08.22 
26 Østre Udnes Utmarkslag   16.08.22 
27 HF Anlegg og Skog AS   22.08.22
28 Nes Helsehus AS   19.08.22
29 Herremyr Gård AS    22.08.22
30  Finholtsjøvegen SA  Merknad  01.08.22
32

Advokatfirmaet Røseid & CO pva. Yngvild og Eriane Wennevold

Norconsult pva. Yngvild og Eriane Wennevold

  22.08.22
33  Naboer/ beboere langs Finholt sjøvegen og andre med tilknytning til Finholtsjen   19.08.22 
34  Grete Fossbråten   18.08.22 
35  Per Arne Fossbråten   18.08.22 
36  Steinar Fossbråten   18.08.22 
37  Anny Fremmerlid

Padelbane

Ettersendt mail datert 22.09.22

19.08.22

 

38 

Paal-Mogens Furuseth (2 separate uttalelser)

Brårud nord

Fjellfoten

Arealinnspill Brårud nord

Kartskisse Fjellfoten

22.08.22
39  Marte Holtet i samråd med Trine Aasheim, Hanne Engen, Cato Lundberg, Bjørnar Engen og Erling Nils Aasheim.   20.08.22
40  Hans-Axel Jahren   23.06.22
41  Petter Kamphus   31.07.22 
42 

Lise Kristensen (2 separate uttalelser)

Grindermåsan

Grønn turisme

  21.08.22
43  Anne Sofie W. Lileng   22.08.22
44  Elin Munkerud   18.08.22 
45 Line Ramstad   21.08.22
46  Egil Rasmussen   22.08.22
47  Endre Rasmussen   22.08.22
48 

Ole Magnus Røed og Paal-Mogens Furuseth (2 separate uttalelser) 

Opaker - forslag til utvidelse av boligområde

Oppaker - ny skoletomt

  22.08.22
49  Kristin Schjetne og Sunniva Schjetne   20.08.22
50  Arne G. Schneider   04.08.22
51 Berit Smedsrudhagen og Knut Asbjørn Pedersen   18.08.22 
53  Per Ole Stensrud   17.08.22
53 Helge Sverre Sundby   14.08.22
54 

Kim H Sørlie, Elisabeth Sørlie og Geir Arne Sørlie

  22.08.22
55  Stian Udnes   16.08.22
56  Kristin Uv   16.08.22
57 

Felles høringsuttalelse fra

Vigdis Rugdal Holtet
Haavard Holtet
Hege Holtet Elvestad
Askil Elvestad
Mona Rugdal Holtet
Jørgen Frydnes
Lise Holtet Bjørvik
Tom Bjørvik
Sidsel Bollerud
Martin Bollerud
May-Liz Holtet
Torbjørn Holtet
Linn Holtet Findsrud
Rolf Findsrud
Daniel Holtet
Ingrid Marie Enger
Grethe Linnes
Tommy Linnes
Kine Merete Sander
Øystein Linnes
Berit Askerøy Holtet
Toril Askerøy Enger
Per Enger
Reidun Holtet Viken
Maren Kristine Enger
Øyvind Holtet Moheim
Berit Kamieniecki
George Kamieniecki
Helena Kamieniecki
Snorre Elvestad
Rolf Kleven
Erling Nils Aasheim
Trine Holtet Aasheim
Bjørnar Engen
Hanne Engen
Cato Lundberg
Marte Holtet

  21.08.22
58

Karin og Jonny Aaslund

  15.08.22
59 Elisabet Jangås  Vedlegg 1 18.08.22
60 Åsa Marit Holtet og Vigdis Holtet   12.08.22
61 Jan Tønnessen Utsatt frist pga inkurie 29.10.22

 

Høringsforslag kommuneplan 2022 - 2034 for Nes kommune

Formannskapet vedtok  møte den 19.04.22 (sak 22/46) å legge forslag til Kommuneplan for Nes 2022-2034 ut på høring. Høringsperioden pågikk fra 25.05.2022 til 22.08.2022  Høringsforslagets dokumenter ligger i lenker nedenfor. 

Om høringsforslaget

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er revidert. Det er gjort endringer i både form/oppbygning og innhold.

Planforslaget består av følgende plandokumenter (se lenker):

Samfunnsdel, datert 24.05.2022

Plankart (PDF), datert 28.04.2022 For mer detaljer se kartportal i denne lenken

Planbestemmelser, datert 16.05.2022

Planbeskrivelse, datert 24.05.2022

Konsekvensutredning, datert 16.05.2022

Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 16.05.2022

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er revidert. Det er gjort endringer i både form/oppbygning og innhold. Kommuneplanens samfunnsdel gir retning for hvordan vi skal utvikle oss frem mot år 2034. I kommuneplanens arealdel er det foreslått et begrenset antall vesentlige endringer. Les høringsbrevet i sin helhet ved å trykke på lenken.

 

Om tidligere innspill til planarbeidet

For innsendte arealinnspill og øvrige høringsinnspill til planprogrammet viser vi til følgende politiske saker, samt oversikter:

Siling av arealinnspill del 1 (Formannskapssak 21/154)

Siling av arealinnspill del 2 (Formannskapssak 21/155)

Alle høringsuttalelser til planprogrammet, samt arealinnspill

Sammendrag av høringsuttalelser til planprogrammet og kommunedirektørens merknader

Oversikt over behandling av alle arealinnspill (Vedlegg i Formannskapssak 22/26)

Politisk sak om vedtak av planprogrammet (Kommunestyresak 21/126)

Vedtatt planprogram, datert 11.03.2022

Kontaktperson

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunen v/ rådgiver Camilla Smedsrud: epost camilla.smedsrud@nes.kommune.no, tlf. 947 83 712.

Planprogram for rulleringen

Vedtatt planprogram

Sak om vedtak (fastsetting) av planprogrammet  ble vedtatt i  kommunestyret 2.11.21 (sak 21/126). I denne saken ble innkomne høringsinnspill til planprogrammet behandlet. I lenken finner du  vedtatt planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, datert 11.03.2022.

Fristen for innsending av høringsinnspill var 20.august 2021. Fristen for innsending av innspill til kommuneplanens arealdel (arealinnspill) var 10. september. Det kom totalt inn 38 høringsuttalelser og 63 arealinnspill.  Arealinnspill og høringsuttalelser kan leses her.

Siling av arealinnspill

Innkomne innspill til kommuneplanens arealdel (arealinnspill), vil vurderes av administrasjonen. Enkelte innspill vil og også drøftes gjennom egne politiske saker.  Innsender blir ikke tilskrevet direkte før utleggelse av kommuneplan til offentlig ettersyn. 

Det er fremmet to silingssaker for politisk behandling. Silingssak del 1 (PS 21/154) og del 2 (PS 21/155)  kan leses ved å trykke på denne lenken.

 

Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram

Nes kommune skal rullere (revidere) gjeldende kommuneplan. Hensikten med arbeidet er å sikre at kommuneplanen blir et funksjonelt og tydelig styringsverktøy i årene fremover. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal rulleres parallelt.

Forslag til planprogram med andre relevante dokumenter finner du i lenkene under:

Her kan du lese alle innkomne høringsuttalelser og arealinnspill

Hva er planprogram? 

Planprogram er en ”oppskrift” eller ”plan” for planleggingen - både på innhold og prosess. 

For spørsmål, kontakt planrådgiver Maria Rundén maria.runden@nes.kommune.no

Annen relevant informasjon 

 


Publisert: 14.06.2021 12:08:11
Sist endret: 15.12.2022 14:12