Innhold

Høringsforslag kommuneplan 2022 - 2034 for Nes kommune

Formannskapet vedtok å legge forslag til Kommuneplan for Nes 2022-2034 – ut på høring i møte den 19.04.22 (sak 22/46). Høringsforslagets dokumenter ligger i lenker nedenfor.  Papirversjon av dokumentene er lagt ut i rådhusets servicetorg og i Nes bibliotek for gjennomsyn.

Har du merknader til planforslaget?

Høringsperioden varer fra 25.05.2022 til 22.08.2022, det er i denne perioden du har mulighet til å gi innspill til planen. Vi trenger innbyggere som involverer seg i arbeidet med kommuneplanen. Dette er viktig for lokaldemokratiet og for å sikre en god plan. Send oss dine innspill innen 22. august 2022.

Innspill kan sendes:

Via vår elektroniske høringsportal på vår nettside. Eventuelt pr. brev til Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes, eller på e-post til: postmottak@nes.kommune.no.  Merk oversendelsen saksnr. 20/13929

Høringsmøte og åpne kontordager

Vi inviterer alle interessenter til åpent høringsmøte i Nes rådhus, mandag 20. Juni kl. 18.00 i kommunestyresalen. 

Vi arrangerer i tillegg åpne kontordager i Nes rådhus på følgende tidspunkt:

Tirsdag 21. juni kl.  12.00  - 16.00

Onsdag 22. juni kl.  08.00  - 12.00

Torsdag 23. juni kl. 15.30  - 18.00

Ta kontakt med rådgiver camilla.smedsrud@nes.kommune.no ved behov for reservasjon av tidspunkt, meld gjerne inn om det er særskilte tema som ønskes tatt opp. Dette grunnet planlegging av møtedeltagelse/ kompetanse.

Om høringsforslaget

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er revidert. Det er gjort endringer i både form/oppbygning og innhold.

Planforslaget består av følgende plandokumenter (se lenker):

Samfunnsdel, datert 24.05.2022

Plankart, datert 28.04.2022

Planbestemmelser, datert 16.05.2022

Planbeskrivelse, datert 24.05.2022

Konsekvensutredning, datert 16.05.2022

Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 16.05.2022

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er revidert. Det er gjort endringer i både form/oppbygning og innhold. Kommuneplanens samfunnsdel gir retning for hvordan vi skal utvikle oss frem mot år 2034. I kommuneplanens arealdel er det foreslått et begrenset antall vesentlige endringer. Les høringsbrevet i sin helhet ved å trykke på lenken.

Om tidligere innspill til planarbeidet

For innsendte arealinnspill og øvrige høringsinnspill til planprogrammet viser vi til følgende politiske saker, samt oversikter:

Siling av arealinnspill del 1 (Formannskapssak 21/154)

Siling av arealinnspill del 2 (Formannskapssak 21/155)

Alle høringsuttalelser til planprogrammet, samt arealinnspill

Sammendrag av høringsuttalelser til planprogrammet og kommunedirektørens merknader

Oversikt over behandling av alle arealinnspill (Vedlegg i Formannskapssak 22/26)

Politisk sak om vedtak av planprogrammet (Kommunestyresak 21/126)

Vedtatt planprogram, datert 11.03.2022

Kontaktperson

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til kommunen v/ rådgiver Camilla Smedsrud: epost camilla.smedsrud@nes.kommune.no, tlf. 947 83 712.

Videre prosess for behandling av høringsuttalelser og arealinnspill

Fristen for innsending av høringsinnspill var 20.august. Fristen for innsending av innspill til kommuneplanens arealdel (arealinnspill) var 10. september. Det kom totalt inn 38 høringsuttalelser og 63 arealinnspill.  Arealinnspill og høringsuttalelser kan leses her.

Siling av arealinnspill

Innkomne innspill til kommuneplanens arealdel (arealinnspill), vil vurderes av administrasjonen. Enkelte innspill vil og også drøftes gjennom egne politiske saker.  Innsender blir ikke tilskrevet direkte før utleggelse av kommuneplan til offentlig ettersyn. 

Det er fremmet to silingssaker for politisk behandling. Silingssak del 1 (PS 21/154) og del 2 (PS 21/155)  kan leses ved å trykke på denne lenken.

Mål og strategier samfunnsdelen

Politisk drøfting og forankring av arbeidet med satsingsområder, hovedmål og strategier er sentralt i arbeidet med forslag til ny samfunnsdel. Formannskapet behandlet i møte 26.10.21 (sak 21/122)  Arbeidsutkast mål og strategier for samfunnsdelen- rullering av kommuneplanen.

Følgende vedtak ble fattet:

«Forslag til satsingsområder med tilhørende hovedmål legges til grunn i det videre arbeidet med planforslag for samfunnsdelen. Gjeldene visjon og verdier vurderes med hensyn til form og bruk. Prioriterte bærekraftsmål for Nes kommune knyttes opp til hovedmålene. Det arbeides videre med konkretisering og bearbeiding av forslag til strategier. Kommuneplanen må omtale universell utforming. En sentral representant fra FFO (Funksjonshemmede fellesorganisasjon) inviteres inn i utviklingen av denne strategien».

Les sak om forslag til mål og strategier, samt Formannskapets vedtak her. 

Vedtatt planprogram

Sak om vedtak (fastsetting) av planprogrammet  ble vedtatt i  kommunestyret 2.11.21 (sak 21/126). I denne saken ble innkomne høringsinnspill til planprogrammet behandlet. I lenken finner du  vedtatt planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, datert 11.03.2022.

Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram

Nes kommune skal rullere (revidere) gjeldende kommuneplan. Hensikten med arbeidet er å sikre at kommuneplanen blir et funksjonelt og tydelig styringsverktøy i årene fremover. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal rulleres parallelt.

Forslag til planprogram med andre relevante dokumenter finner du i lenkene under:

Frist for innsending av hørings- og arealinnspill er nå utløpt.

Her kan du lese alle innkomne høringsuttalelser og arealinnspill

Hva er planprogram? 

Planprogram er en ”oppskrift” eller ”plan” for planleggingen - både på innhold og prosess. 

For spørsmål, kontakt planrådgiver Maria Rundén maria.runden@nes.kommune.no

Annen relevant informasjon 

 


Publisert: 14.06.2021 12:08:11
Sist endret: 26.05.2022 22:42