Innhold

Videre prosess for behandling av høringsuttalelser og arealinnspill

Fristen for innsending av høringsinnspill var 20.august. Fristen for innsending av innspill til kommuneplanens arealdel (arealinnspill) var 10. september. Det kom totalt inn 38 høringsuttalelser og 63 arealinnspill.  Arealinnspill og høringsuttalelser kan leses her.

Vedtak av planprogram

Sak om vedtak (fastsetting) av planprogrammet er fremmet for behandling i råd, utvalg og formannskap i oktober, og vil ventelig vedtas av kommunestyret 2.11.21 (sak 21/126). I denne saken behandles innkomne høringsinnspill til planprogrammet. 

Siling av arealinnspill

Innkomne innspill til kommuneplanens arealdel (arealinnspill), vil vurderes av administrasjonen og også drøftes gjennom egne politiske saker.  Innsender blir ikke tilskrevet direkte før utleggelse av kommuneplan til offentlig ettersyn. 

Den første silingssaken blir behandlet i Formannskapsmøte tirsdag 26.10.21 (sak 21/138), klikk på denne for å finne den politiske saken.

Neste siling er planlagt medio november. Disse slingssakene vil annonseres og legges ut nedenfor på denne nettsiden etter hvert som de publiseres. 

Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram

Nes kommune skal rullere (revidere) gjeldende kommuneplan. Hensikten med arbeidet er å sikre at kommuneplanen blir et funksjonelt og tydelig styringsverktøy i årene fremover. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal rulleres parallelt.

Forslag til planprogram med andre relevante dokumenter finner du i lenkene under:

Frist for innsending av hørings- og arealinnspill er nå utløpt.

Her kan du lese alle innkomne høringsuttalelser og arealinnspill

Hva er planprogram? 

Planprogram er en ”oppskrift” eller ”plan” for planleggingen - både på innhold og prosess. 

For spørsmål, kontakt planrådgiver Maria Rundén maria.runden@nes.kommune.no

Annen relevant informasjon 

 


Publisert: 14.06.2021 12:08:11
Sist endret: 25.10.2021 12:40