Innhold

Hensikten

Hensikten med planarbeidet er i hovedsak utvikling av området til bolig- og tjenesteformål. Kommunen har behov for å tilrettelegge for nye boliger som kan dekke behovet til ulike brukergrupper med særlige behov. I tillegg er det ønskelig at det også legges til rette for utvikling av ordinære boliger innenfor området. 

Konseptstudie før områderegulering

I første fase av arbeidet med områdereguleringsplan er det lagt inn et arbeid med et konseptstudie, som skal danne grunnlaget for områdereguleringsplanarbeidet.

Konseptstudiet for Runni kan leses i denne lenken.  Konseptstudiet presenterer to ulike konsepter; konsept 1 – «Gata», og konsept 2 –«Parken». Som navnene tilsier, har disse en ulik tilnærming til området i forhold til gatestruktur, trafikkavvikling og grønnstruktur. I tillegg presenteres et alternativ 3 som er en blanding av disse to konseptene, med gate-konseptet i nord, og park-konseptet i sør.

Valg av konseptstudie som grunnlag for områdereguleringsplanarbeidet skal behandles politisk i løpet av juni, se oversikt nedenfor. Saksframlegg om Valg av konsept for områdereguleringsplan for Runni kan leses i denne lenken.

Har du innspill til konseptstudien?  

Plansjer med konseptene er stilt ut i gangen utenfor Nes Bibliotek, samt på Nes rådhus. Det er mulig å gi skriftlige innspill i postkasse ved utstillingen på biblioteket, ved levering på servicetorget eller i vår høringsportal som du finner i lenken.

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeidet er varslet i brev av 4.april 2019. Det kom inn 12 innspill til varsel om oppstart av områdereguleringsplan innen fristen 30.april 2019.

Inspillene fra de ulike kan leses i lenkene under:

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Bane Nor

Statens vegvesen

Ruter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Mattilsynet

Direktoratet for mineralforvaltning

Hafslund Nett

FAU Årnes skole

Tone Berghoff

Brannhistorisk stiftelse Nes

Årnes Vel

 


Publisert: 06.06.2019 12:38:46
Sist endret: 06.06.2019 12:38