Innhold

Vedtatt områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde

Områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde ble vedtatt av kommunestyret 18.06.19 (sak nr. 66/19).

Plankart Områdereguleringsplan Herbergåsen

 

Formålet med områdereguleringsplanen er å fastsette rammer for videre utvikling av Herbergåsen næringsområde. Planen legger opp til etablering av næringsvirksomhet i form av blant virksomheter tilknyttet lager, logistikk, verksted, industri og produksjon. For en mindre del av området tillates i tillegg plasskrevende handelsvirksomhet: salg av biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre. Det tillates ikke arbeidsintensive virksomheter. For store deler av planområdet stilles det krav til detaljregulering før bebyggelse, og formål for disse feltene vil avklares gjennom senere planprosess.

Mer om planforslaget kan du lese i sakens dokumenter nedenfor.

 

Kommunestyrets vedtak

Følgende vedtak ble fattet med 22 mot 12 stemmer:

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde

 

Vedtatt plan og tilhørende saksdokumenter kan leses her:

Reguleringsplankart, datert 28.05.19

Planbestemmelser, datert 29.05.19

Planbeskrivelse, datert 29.05.19

Saksframlegg

Saksprotokoll

Sammendrag av høringsinnspill med rådmannens kommentarer

Høringsuttalelser  

Risiko og sårbarhetsanalyse

Trafikknotat

Støyutredning, datert 19.9.18

Geofaglig vurdering

Notat om fjernvirkning, datert 14.9.18

Notat om naturmangfold, friluftsliv og vilt, datert 11.12.18

VA-notat

Overordnet plan for overvannshåndtering

VA-rammeplan

VA rammeplan kart

 

 

Offentlig ettersyn av forslag til områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 vedtok Formannskapet i møte 5.3.2019 (sak 17/19) å legge ut planforslaget til offentlig ettersyn (høring). Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 21.03.09-06.05.19.

Planforslaget ble utarbeidet i tråd med planprogrammet som ble vedtatt (fastsatt) av Formannskapet 12.6.19 (sak 108/18). I samsvar med planprogrammet ble det utarbeidet en plan for overvannsutredningen som del av planforslaget ved offentlig ettersyn. VA-rammeplan  kan leses her. Tilhørende VA kart kan leses her.

 

Endringer ved sluttbehandling i forbindelse med framtidig rundkjøring i 3. fase (kryss E16/Skogbygdavegen/o_SKV14)

Etter dialog med Statens vegvesen, sist i møte 27.2.19, vil ble noen ytterligere sikttrekanter innarbeidet i plankartet i forbindelse med sluttbehandling av planen. Sikttrekanter er arealer ved vegkryss hvor det må være frisikt, dvs. områder hvor det ikke er tillatt med sikthindre høyere enn 0,5 meter over kjørebanen. Sikttrekantene ble i all hovedsak tegnet inn på arealer til «annen veggrunn-grøntareal» og innenfor byggegrense til E16. Utbyggingsfeltet BKB4 vil kunne bli berørt av frisiktsone øst for ny rundkjøring på eiendommen gnr. 140 bnr. 36, men dette arealet er beliggende innenfor byggegrense til E16 og kan således ikke bebygges.

I tillegg ble det i forbindelse med sluttbehandling av planen tegnet inn gang- og sykkelvegforbindelse fra sørvest fra o_SVG9  inn mot  ny rundkjøring. Dette er innenfor byggegrensen til E16 og innenfor område avsatt til «annen veggrunn». Her vil det også det være krav om detaljreguleringsplan før utvikling.

 

Planforslaget med saksdokumenter:

Plankart, datert 8.2.19

Planbestemmelser, datert 13.2.19

Planbeskrivelse, datert 13.2.19

Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 7.12.18

Notat - Trafikkbelastninger og konsekvenser i vegnettet

Notat - Støyutredning, datert 19.9.18

Notat - Geofaglig vurdering

Notat - Fjernvirkning, datert 14.9.18

Notat - Naturmangfold, vilt og friluftsliv, datert 11.12.18

Notat - Ledningsnett for vann og avløp

Overordnet plan for overvannshåndtering, datert 13.12.18

Overordnet plan for vann og avløp, datert 11.04.19 med tilhørende kart revidert 12.4.19

Sammendrag av innspill i medvirkningsprosessen med rådmannens kommentarer, datert 8.1.19

Sammendrag av innspill ved varsel om oppstart med rådmannens kommentarer i forhold til planforslaget, revidert 13.2.19

Saksframlegg

Saksprotokoll

 

 

 

Vedtatt planprogram

Planprogrammet for områderegulering av Herbergåsen næringspark ble vedtatt i Formannskapet 12.6.18 (sak nr 108/18). Vedtatt planprogram kan leses ved å klikke på lenken nedenfor:

Vedtatt planprogram 12.6.18

 

Sentrale saksdokumenter i forbindelse med den politiske behandlingen av planprogrammet 12.6.18 kan leses ved å klikke på lenkene nedenfor:

Saksframlegg

Saksprotokoll

Sammendrag av høringsuttalelser med rådmannens kommentarer

Høringsinnspill

 

 

Planprosessen før  vedtak av planprogram

 

Varsel om oppstart og forslag til planprogram

Formannskapet vedtok i møte den 06.02.18 oppstart av planarbeidet og utleggelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn og høring. Vedtaket ble kunngjort på kommunens nettsider og i lokalavisene Raumnes, Romerikes Blad og Glåmdalen. Planprogrammet og relevante saksdokumenter ble sendt til regionale myndigheter, offentlige instanser, berørte grunneiere og naboer i tillegg til lag og foreninger med interesser i området. Det ble avholdt åpent informasjonsmøte om planprogrammet og videre planarbeid den 14.mars 2018.

 

Høringsinnspill

Det kom inn totalt 18 uttalelser til planprogrammet i løpet av høringsperioden; åtte fra offentlige instanser, tre fra lag/foreninger og syv fra private interessenter. Høringsuttalelsene kan leses i sin helhet her.

Innspillene som kom inn berørte de fleste av de foreslåtte utredningstemaene i planprogrammet; landskap, støy, kulturminner og kulturmiljø, biologisk mangfold, landbruk, friluftsliv, trafikk, teknisk infrastruktur, universell utforming, barn og unges interesser, forurensning, grunnforhold, arrondering, soneinndeling, næringstypologi, overvann, masseuttak og trinnvis utvikling. To av uttalelsene påpekte også viktigheten av å utrede forholdet til vilt. Dette temaet var ikke omtalt i planprogrammet slik det foreslå ved offentlig ettersyn og ble tatt inn som et eget tema.

 

Endringer etter høring og offentlig ettersyn

Høringsinnspillene omhandlet forhold som i stor grad allerede var omtalt i planprogrammet slik det forelå ved utleggelse til offentlig ettersyn. Det ble derfor foreslått forholdsvis få suppleringer og endringer i planprogrammet sett i forhold til høringsuttalelsene. Årsaken til dette var at mange av momentene i uttalelsene gikk direkte på utforming av reguleringsplanen, som er aktuelle ved neste fase i planarbeidet. Innspillene blir tatt med i det videre planarbeidet.

Etter høring og offentlig ettersyn ble det gjort mindre endringer i planprogrammet:

  • Vilt ble tatt inn som et eget utredningstema i kapittel 8.
  • Konklusjonen i kapittel 8 under utredningstemaet «Landbruk» ble endret, slik at skillet mellom dyrka mark/dyrbar mark innenfor foreslått varslet planavgrensning og dyrka mark innenfor planområdet (endelig planavgrensning)  ble korrekt formulert.
  • Ytterligere overordnede føringer ved utarbeidelse av områdereguleringsplanen ble tilføyd i kapittel 5:

                 - Regional plan for vannforvaltning i vannregionen Glomma 2016-2021

                 - Regional plan for masseforvaltning i Akershus

                 - Regional plan for fysisk aktivitet, idretts og friluftsliv 2016-2030

 

 

 

Kontaktinformasjon

     

Navn

Rolle Tlf E-post
Elisabet Frøyland kommunalsjef samfunn og miljø

911 68 699

elisabet.froyland@nes-ak.kommune.no
Maria Rundén planrådgiver 934 46 436 maria.runden@nes-ak.kommune.no

Publisert: 19.01.2018 13:49:55
Sist endret: 19.01.2018 13:49