Innhold

Forslag til kommunedelplan lå ute til offentlig ettersyn i perioden  26. mars – 25. mai 2018. Innspillene er samlet og består av 5 deler (om lag 50 innspill) og kan leses i pdf filene I-V under.

I

II

III

IIII

V

Høringsforslag kommunedelplan for Årnes 2017-2030 

I kommunedelplanen er det satt en målsetning om at Årnes skal være et attraktivt kommunesenter i vekst.

Kommunedelplanen består av plankart, planbestemmelser/ retningslinjer, samt en planbeskrivelse med konsekvensbeskrivelse. Planbeskrivelsen beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger og supplerer plankartet og de bestemmelser som skal gjelde i planområdet. Plankartet og planbestemmelsene er juridisk bindende. Problemstillinger er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen og tilhørende fagutredninger som ligger til grunn for planforslaget.

I tabellen under finner du høringsbrevet samt høringsforslag til kommunedelplan for Årnes med tilhørende vedlegg.

 

Høringsbrev m/ vedlegg

Høringsbrev

Formannskapets vedtak av 13.3.2018 i sak nr. 46/18 

Saksframlegg 

 

Høringsforslag kommundelplan for Årnes       m/ vedlegg

 

1

Plankart datert 19.3.2018

2

Planbestemmelser og retningslinjer datert 21.3.18

3

Planbeskrivelse datert 22.3.18

4

ROS- analyse

5

Temakart fareområder

6

Temakart drenslinjer

7

Temakart naturmiljø

8

Temakart kulturmiljø

9

Temakart fjernvarmeanlegg og konsesjonsområde

10

Fagnotat trafikk

11

Fagnotat folkehelse

12

Fagnotat nærmiljø og friluftsliv inkl. barn og unges   interesser rev. 23.3.18

13

Fagnotat støy

14

Supplerende kartlegginger naturmiljø

15

Barnetråkkrapport

16

Mulighetsstudie omsorgsboliger

17

Utredning av overvannssituasjonen Årnes

18

Arealbehovsanalyse gravplass Årnes kirke

19

Supplerende notat til arealbehovsanalyse Årnes kirke

 

Kunnskapsgrunnlag

Analyse av fortetting- og transformasjonspotensialet i Årnes (2016)

Rapport fra konseptworkshop om Årnes sentrum (2017) 

Kommunedelplan for Årnes 2009-2021

Plankart for kommunedelplan for Årnes 2009-2021

Planfaglig vurdering med konsekvensutredning 2009-2021

Stedsanalyse Årnes (2007)

Presentasjoner

Presentasjon fra Kommunestyrets møte 23. april om muligheter for Årnes brygge og Høieområdet

Planprogram 

Kommunestyret fattet i møte 26.09.17 (sak 107/17) følgende vedtak: "Planprogram for kommunedelplan for Årnes datert 22.8.2017, vedtas med hjemmel i plan og bygningslovens §§4-1 og 11-13".

Her finner du vedtatt planprogram for kommunedelplan for Årnessaksprotokoll fra kommunestyrets behandling samt saksframstilling.

Rådmannens vurdering av innkomne innspill til planprogram for kommunedelplan for Årnes her .

Fastsetting av planprogram for kommunedelplan for Årnes

I medhold av plan- og bygningsloven ble det i juni 2017 varslet igangsetting av arbeid med rullering av kommunedelplan for Årnes og et forslag til planprogram ble sendt på høring. Det ble invitert til å komme med merknader til varsel om oppstart av planarbeidet, og med kommentarer og innspill til planprogrammet innen 1. august 2017.

I løpet av høringsperioden kom det inn i alt 17 høringsuttalelser fra offentlige instanser, lag og foreninger, velforeninger og private interessenter. Innkomne høringsuttalelser til forslag til planprogram for kommunedelplan for Årnes.  Innspill mottatt etter at rådmannens saksfremlegg ble publisert følger planprosessen videre.

Rådmannens saksfremlegg med vedlegg kan du lese ved å klikke på lenkene under

 Forslag til planprogram

Formannskapet vedtok oppstart av planarbeid og utleggelse av forslag til planprogram for kommunedelplan for Årnes i møte 23.5.2017, sak 46/17. Hensikten med planarbeidet er å fastsette mål og rammer for utvikling av Årnes.

Høringsdokumentene kan du lese ved å klikke på lenkene under:


Publisert: 12.02.2018 14:21:12
Sist endret: 12.02.2018 14:21